Veza: Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk (Klasa:023-01/17-01/01, Urbroj:2170/1-17/1-30, od dana 13. studenog 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Veza: Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk (Klasa:023-01/17-01/01, Urbroj:2170/1-17/1-30, od dana 13. studenog 2018."

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK UPRAVNO VIJEĆE Veza: Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk (Klasa:023-01/17-01/01, Urbroj:2170/1-17/1-30, od dana 13. studenog 2018.) Na temelju članka 8. stavka 1. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk (KLASA:023-01/13-01/03, URBROJ: 2170/1-13/1-2 od 30. ožujka godine), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je ZAKLJUČKE 1. Sukladno Zaključku sa 15. Sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, točka 1. proglašava se tajnom. 2. Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk je verificiran. 3. Prihvaća se Izvješće o realizaciji zaključaka uz slijedeću nadopunu: Zadužuje se ravnatelj da se zaključci Upravnog vijeća realiziraju u rokovima kako ih Upravno vijeće utvrdi, odnosno da se Upravno vijeće ubuduće pravovremeno i prije isteka utvrđenih rokova obavijesti ukoliko zaključak neće biti realiziran u roku.a) Ne prihvaća se Informacija o korištenju dva ili više vezova po luka na području Županijske lučke uprave Krk. 4. a) Utvrđuje se da zaključak vezano za postupanje prema korisnicima koji koriste dva ili više vezova na području Županijske lučke uprave Krk nije realiziran iz razloga što je prijedlog rješenja dostavljen samo za 3 luke. b) Zadužuje se ravnatelj da članovima Upravnog vijeća dostavi prijedlog dinamike realizacije navedenog zaduženja za sve luke kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk. 5. a) Prihvaća se Informacija o dinamici potpisivanja ugovora o komunalnim vezovima za sve luke kojima upravlja Županijska lučka uprave Krk. b) Zadužuje se ravnatelj da članovima Upravnog vijeća dostavi prijedlog dinamike potpisivanja ugovora za sve luke kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk. 6. i 7. ZAKLJUČAK I : a) Utvrđuje se da je ravnatelj za 15. sjednicu Upravnog vijeća održanu dana 13. studenog godine dostavio Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave za godinu zaključno s danom 30. rujna godine. b) Utvrđuje se da ravnatelj za 15. sjednicu Upravnog vijeća održanu dana 13. studenog godine nije dostavio Izvješće o izvršenju Godišnjeg

2 programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za godinu zaključno s danom 30. rujna godine. c) Utvrđuje se da je ravnatelj na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 7. rujna godine izvijestio članove Upravnog vijeća da se sve aktivnosti i projekti iz Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za godinu odvijaju d) prema planiranom opsegu i dinamici te da nema problema i rizika u provedbi istih. e) Utvrđuje se da su svi članovi Upravnog vijeća iskazali nezadovoljstvo zbog loše dinamike i znatnog odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva temeljem Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za godinu kao i bitnog odstupanja u odnosu na usvojeni Godišnji program rada i plan razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za godinu. f) Utvrđuje se da je sukladno članku 40. Statuta Županijske lučke uprave Krk ravnatelj odgovoran za izvršenje financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za tekuću godinu. g) Utvrđuje se da je ravnatelj sukladno članku 4. Odluke o izvršavanju financijskog plana Županijske lučke uprave Krk odgovoran za planiranje i izvršavanje financijskog plana te za zakonito, svrhovito i ekonomično upravljanje sredstvima Županijske lučke uprave Krk. h) Ova točka proglašava se tajnom na temelju Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni (klasa: /18-01/05, urbroj: 2170/ od 18. srpnja godine) i) Zadužuje se ravnatelj da dostavi članovima Upravnog vijeća Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za godinu kao i prijedlog njegovog usklađenja s I. izmjenama Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za godinu, u roku od 7 dana od dana donošenja ovog Zaključka. j) Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. ZAKLJUČAK II: a) Donose se I. izmjene Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za godinu. (I. izmjene su sastavni dio ovog Zaključka). b) I. izmjene Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za godinu objavit će se na oglasnoj ploči is stupaju na nagu prvog dana od dana objave. c) Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 8. a) Prihvaća se Informacija o rezultatima ljetne sezone. b) Zadužuje se ravnatelj da članovima Upravnog vijeća dostavi prijedlog rješenja vezano za naplatu pristojbi za vez u luci Omišalj Pesja. 9. Donosi se Odluka o prihvaćanju Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za 6 lokacija: luka Omišalj, luka Malinska, luka Valbiska, luka Krk, luka Punat i luka Baška. 10. a) Utvrđuju se prijedlozi Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova u području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za luke lokalnog značaja (Prijedlozi Planova su sastavni dio ovog Zaključka). b) Prijedlozi Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za luke

3 lokalnog značaja objaviti će se na internetskoj oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Krk u svrhu savjetovanja s zainteresiranom javnošću i korisnicima luka u trajanju od 30 dana. 11. a) Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za dodjelu stalnog veza na komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk. b) Zadužuje se ravnatelj da pripremi Opće uvjete za korištenje stalnog veza na komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk. c) Zadužuje se ravnatelj da pripremi prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za dodjelu stalnog veza na komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk na način da se: - regulira širina veza u smislu da vlasnik manje brodice ne može steći pravo korištenja veza koji je predviđen za veća plovila. - rok za nabavu novog plovila u slučaju prodaje 12. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme sa radnicom Ana Nef. 13. Utvrđuje se da se donošenje odluke po točki dnevnog reda ad 13) odgađa za jednu od narednih sjednica Upravnog vijeća. 14. Prima se na znanje Informacija o prijedlogu otkupa pokretnina u luci Pesja. 15. Zadužuje se ravnatelj da materijal nadopuni na način da se Prijedlog liste prioriteta za dodjelu komunalnog veza dopuni sa preostalim lukama na području Županijske lučke uprave Krk. 16. a) Prihvaća se Informacija o utvrđivanju plana korektivnih mjera kojima će se uspostaviti sustav vođenja propisanih podataka značajnih za sigurnost plovidbe. b) Utvrđuje se da će se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Povjerenstvu za provedbu upravnog nadzora dostaviti sljedeći dokumenti: - Dopis određivanje predstavnika stručne komisije (KLASA: /18-03/349 URBROJ: od 20. rujna godine) - Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu (KLASA: UP/I /18-02/741, URBROJ: od 10. listopada godine) potpisan od strane članova stručne komisije - Rješenje Lučke kapetanije Rijeka, Ispostava Krk (KLASA: UP/I /18-02/741, URBROJ: od 10. listopada godine) 17. Zadužuje se ravnatelj da materijal nadopuni detaljnim obrazloženjem i prijedlogom obrazloženja. 18. Zadužuje se ravnatelj da odgovori na zaprimljen dopis gdina Branka Radivoja. Dostaviti: 1. Goran Lajnert, ravnatelj 2. Pismohrana, ovdje

4 Prijedlog I. izmjene Financijskog plana za godinu Sukladno člancima Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na svojoj sjednici dana 20. prosinca godine donijelo je Financijski plan, a na sjednici dana 13. studenog godine donijelo je I. izmjene Financijskog plana za Godinu, te se isti nalazi na web stranici Županijske lučke uprave Krk.

5 Prijedlog Odluke o prihvaćanju planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za 6 lokacija: luka Omišalj, luka Malinska, luka Valbiska, luka Krk, luka Punat i luka Baška REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNO VIJEĆE Na temelju članka 56., 56.a i 58. Pomorskog zakona ( Narodne novine broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13 i 26/15), članka 3. stavka 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke ( Narodne novine broj 110/04), članka 62. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske ( Narodne novine br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 56/13 i 7/17), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANOVA ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM I OSTACIMA TERETA S BRODOVA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM ŽUPANISJKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 6 LOKACIJA: LUKA OMIŠALJ, LUKA MALINSKA, LUKA VALBISKA, LUKA KRK, LUKA PUNAT I LUKA BAŠKA Članak 1. Utvrđuje se da je Planove za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za 6 lokacija: luka Omišalj, luka Malinska, luka Valbiska, luka Krk, luka Punat i luka Baška (u daljnjem tekstu: Planovi gospodarenja otpadom s brodova) odobrila Lučka kapetanija Rijeka izdanom suglasnosti (KLASA: UP/I /18-02/43, URBROJ: od 3. rujna godine), a koja suglasnost čini sastavni dio ove Odluke. Članak 2. Utvrđuje se da je za Planove gospodarenja otpadom s brodova provedeno savjetovanje s zainteresiranom javnosti i korisnicima luka koje je zaključeno dana 14. listopada godine pri čemu tijekom savjetovanja nisu zaprimljena niti jedna primjedba/sugestija/komentar. Članak 3. Ovom Odlukom prihvaćaju se Planovi gospodarenja otpadom s brodova. Planovi gospodarenja otpadom s brodova nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke. Članak 4.

6 Planovi gospodarenja otpadom s brodova objavit će se na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Krk. Planovi gospodarenja otpadom s brodova stupaju na nagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: /18-01/05 URBROJ: 2170/1-18/1-84 U Krku, 13. studenog godine Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan Utvrđuje se da su Planovi za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za 6 lokacija: luka Omišalj, luka Malinska, luka Valbiska, luka Krk, luka Punat i luka Baška objavljeni na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Krk dana studenog godine te da su stupili na snagu dana studenog godine. U Krku, studenog godine Ravnatelj Goran Lajnert

7 Nacrt prijedloga Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za luke lokalnog značaja Na temelju članka 56., 56.a i 58. Pomorskog zakona ( Narodne novine broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13 i 26/15), članka 3. stavka 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke ( Narodne novine broj 110/04), članka 62. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske ( Narodne novine br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 56/13 i 7/17), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je ZAKLJUČAK 1. Utvrđuju se prijedlozi Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za luke lokalnog značaja (Prijedlozi Planova su sastavni dio ovog Zaključka). 2. Prijedlozi Planova za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk za luke lokalnog značaja objaviti će se na internetskoj oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Krk u svrhu savjetovanja s zainteresiranom javnošću i korisnicima luka u trajanju od 30 dana. KLASA: /18-01/05 URBROJ: 2170/1-18/1-85 U Krku, 13. studenog godine Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan

8 Izmjene Pravilnika o kriterijima za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNO VIJEĆE Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU STALNOG VEZA U KOMUNALNOM DIJELU LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK Članak 1. U članku 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stalnog veza na komunalnom dijelu luka Županijske lučke uprave Krk stavak 3. mijenja se i glasi: Vrsta plovnog objekta iz stavka 1. i 2. ovog članka dokazuje se važećim upisnim listom broda ili važećom dozvolom za plovidbu brodicom. KLASA: /18-01/05 URBROJ: 2170/1-18/1-86 U Krku, 13. studenog godine Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan

9 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNO VIJEĆE Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Krk, članka 9. Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME Članak 1. Utvrđuje se da je Ana Nef iz Pinezića, Vršak 64, OIB: , zaposlena u Županijskoj lučkoj upravi Krk temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu Računovođa. Utvrđuje se da Ani Nef ugovor o radu ističe s danom 16. studenog godine. Članak 2. Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s zaposlenicom: 1. ANA NEF iz Pinezića, Vršak 64, OIB: , za radno mjesto Računovođa. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: /18-01/05 URBROJ: 2170/1-18/1-87 U Krku, 13. studenog godine Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan

10 Prijedlog Odluke za pokretanje postupka javne nabave za sanaciju podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u luci Krk REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNO VIJEĆE Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16), članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Krk i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na sjednici održanoj dana 13. studenog godine donijelo je ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SANACIJU POMORSKOG I NADMORSKOG DIJELA ISTOČNE OBALNE KONSTRUKCIJE RIBARSKOG GATA U LUCI KRK Članak 1. Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za sanaciju podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u luci Krk. Članak 2. Utvrđuju se uvjeti javne nabave kako slijedi: EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: VRSTA POSTUPKA: PREDMET NABAVE: PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: IZVOR PLANIRANIH SREDSTAVA ROK TRAJANJA POSTUPKA NABAVE KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE: VRSTA UGOVORA KOJI SE SKLAPA: PRETHODNA SUGLASNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA EV-M-64/18 Otvoreni postupak Sanacija pomorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije Ribarskog gata u luci Krk ,00 kn (bez PDV-a) Vlastita sredstva, donacija Grad Krk (425231) 90 dana Ekonomski najpovoljnija ponuda Ugovor o javnim radovima DA (Upravno vijeće) Članak 3. Stručnim povjerenstvom naručitelja imenuje se: Radmila Živanović Čop osoba sa važećim certifikatom u području javne nabave, koordinira ovlaštene predstavnike naručitelja, sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje, priprema i potpisuje

11 Daria Perčić Petretić Danko Milohnić Helga Bendiš - Žmirić Igor Antić zapisnik o javnom otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i osjeni ponuda, predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, nadgleda zakonitost i pravilnost provođenja postupka osoba sa važećim certifikatom u području javne nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje, priprema i potpisuje zapisnik o javnom otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, nadgleda zakonitost i pravilnost provođenja postupka priprema dokumentaciju za nadmetanje, priprema i potpisuje zapisnik o javnom otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, nadgleda zakonitost i pravilnost provođenja postupka osoba sa važećim certifikatom u području javne nabave, sudjeluje u pripremi poziva na dostavu ponuda, priprema i potpisuje zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, nadgleda zakonitost i pravilnost provođenja postupka sudjeluje u pripremi poziva na dostavu ponuda, priprema i potpisuje zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, predlaže odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, nadgleda zakonitost i pravilnost provođenja postupka Članak 4. Na temelju ove Odluke, Stručno povjerenstvo naručitelja pripremiti će Dokumentaciju za nadmetanje i dostaviti je ravnatelju Županijske lučke uprave Krk (u daljnjem tekstu: ravnatelj) radi objave na internetskim stranicama naručitelja i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Članak 5. Odgovorna osoba naručitelja za donošenje obavijesti o odabiru ili obavijesti o poništenju postupka javne nabave je ravnatelj. Ravnatelj odgovara za zakonitost provođenja postupka javne nabave. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA:342-21/18-01/05 URBROJ: 2170/1-18/1-89 U Krku, 13. studenog godine Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća Ljudevit Krpan