2010. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "2010. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ"

Транскрипт

1 P a g e 1 Slika: Potpisivanje sporazuma Projekt Jadran Krk, Hotel Draţica, 27.listopad GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Slika: Otvaranje vodoopskrbnog sustava Stara Baška Stara Baška, 26. srpanj GODINA PONIKVE

2 S t r a n i c a 2 SADRŢAJ I IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA Uvodna rijeĉ Direktora Stranica 1. Osnovni podaci o društvu 4 2. Programi kvalitete 8 Organizacijska shema 9 3. Financijsko izvješće o poslovanju Rashodi Prihodi Radna jedinica Voda 20 Koncepcija razvoja vodoopskrbe Dispeĉerski centar Kvaliteta vode Radna jedinica Kanalizacija Radna jedinica Komunalije Zajedniĉke sluţbe - troškovi 55 Izvještaj o ovrhama Ostvareni prihodi / rashodi po R.J Kapital JLS Projektna dokumentacija 59 II FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU GODINU 1. Bilanca Raĉun dobiti i gubitka Bilješke uz financijske izvještaje Dopunske informacije Izvješće neovisnog revizora Pregled dugoroĉnih kredita 97

3 S t r a n i c a 3 I IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA UVODNA RIJEĈ DIREKTORA U godini za koju dajemo izvještaj proslavili smo 50. roċendan poduzeća. Procjenjujem da je proslava bila dostojanstvena prilagoċena vremenu u kojem ţivimo, te dobro posjećena. Iz svega iznesenog, a posebno kroz monografiju koju smo izdali proizlazi da Ponikva uspješno prati razvoj otoka što je svakako posebno priznanje njezinim osnivaĉima. Godina je inaĉe bila stabilna bez obzira što smo prodali 9% manje vode privredi i domaćinstvima i ostvarili manje prihode za 6%, meċutim i troškovi su istovremeno pali za isti postotak. Smanjili smo znaĉajno gubitke na vodoopskrbnom sustavu što je rezultat kontinuiranog praćenja funkcioniranja sustava. Uspješno je nastavljeno izvoċenje investicija u vodoopskrbi otoka. Završena je i stavljena u funkciju vodoopskrba Stara Baška (ono što je bilo predviċeno zajedniĉkim programom), kao i izgradnja mjesnih mreţa Garice i Risike. Uspješno je nastavljena izgradnja vodoopskrbe Dobrinjštine i Šotoventa, kao i zapoĉeta izgradnja Bunara EB-3 u Baški. U skladu sa planom ostvareni su gubici u RJ Komunalije što svakako treba riješiti najkasnije do kraja ove godine kako bi novoformirano poduzeće sa moglo uspješno nastaviti obavljati i unapreċivati postojeći sustav zbrinjavanja otpada. Najavljeno desetljeće izgradnje objekata u kanalizaciji zapoĉeli smo potpisivanje ugovora sa Hrvatskim vodama (Projekt Jadran) u visini od 93 mil. kuna koji će se dovršiti do konca 2013 godine. Ugovoreno je i projektiranje nedostajuće dokumentacije za realizaciju objekata po I fazi iz izraċene studije izvodljivosti u visini od 4,5 mil. kuna koje u cijelosti financiraju Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Projekt izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidroconsult iz Rijeke. Nastavili smo uspješno snabdijevanje vodom podruĉja koja nisu podmirena vodoopskrbom i prevezli ukupno m 3 vode što je smanjenje od 40 % u odnosu na prošlu godinu. U 2010 prikljuĉili smo na vodi ukupno 477 korisnika, te sada imamo , a na kanalizaciji imamo ukupno prikljuĉaka, od toga smo u izvještajnoj godini spojili 459. Bez obzira na pohvale koje dobivamo za ekološki sustav zbrinjavanja otpada nismo zadovoljni sa postignutim rezultatima, te mislimo da samo uz edukaciju koju stalno provodimo, a bez jaĉeg ukljuĉenja drţave i jedinica lokalne samouprave nećemo tako brzo postići rezultate koje je moguće ostvariti uz postojeću infrastrukturu. Koncem razdoblja biljeţimo bruto vrijednost dugotrajne imovine u vrijednosti od 590 milijuna kuna, što je za 38 mil. više u odnosu na prethodnu godinu, od ĉega je % otpisano. Sve jedinice lokalne samouprave dokapitalizirale su Ponikvu sa ,181 kuna te je sa godine ukupni temeljni kapital ,160, a upisani kapital iznosi ,300 kuna. Na kraju koristim priliku da se zahvalim gradonaĉelniku, naĉelnicima, ĉlanovima skupštine, ĉlanovim akolegija i svim zaposlenicima Ponikve koji su omogućili da još jednu godinu uspješno završimo.

4 S t r a n i c a 4 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU Prema postojećim podacima i dokumentima Ponikve d.o.o. Krk registrirano je godine u Okruţnom privrednom sudu u Rijeci pod tvrtkom Komunalno poduzeće "Ponikve" Krk za obavljanje razliĉitih komunalnih djelatnosti, sliĉnih kojima se i danas bavi. Osnivaĉ poduzeća je bio Narodni odbor Općine Krk. Od osnutka pa do danas Ponikve d.o.o. prošlo je mnoge statusne i druge promjene. Udruţivanjem s tvrtkom "Komunalac" Omišalj godine, Ponikve je proširila djelokrug rada i na ĉišćenje i odrţavanje javnih i zelenih površina, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Danas je Ponikve srednje veliko komunalno društvo u 100 % vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. 1.1 Temeljni kapital Temeljni kapital društva iznosi ,00 kuna. Svaki ĉlan društva suvlasnik je temeljnog uloga koji se izraţava u novĉanom iznosu: TABLICA: VELIĈINA TEMELJNOG ULOGA Red.br. OSNIVAĈ - ĈLAN VELIĈINA TEMELJNOG ULOGA U KUNAMA 1. GRAD KRK OPĆINA BAŠKA OPĆINA DOBRINJ OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA OPĆINA OMIŠALJ OPĆINA PUNAT OPĆINA VRBNIK U K U P N O TABLICA: VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA Red.br OSNIVAĈ - ĈLAN VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA U % 1. GRAD KRK 22,45 % 2. OPĆINA BAŠKA 15,58 % 3. OPĆINA DOBRINJ 9,45 % 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 18,56 % 5. OPĆINA OMIŠALJ 18,97 % 6. OPĆINA PUNAT 9,91 % 7. OPĆINA VRBNIK 5,08 % U K U P N O 100 %

5 S t r a n i c a 5 SLIKA: VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA 9,91% 5,08% 22,45% 18,97% 15,58% GRAD KRK OPDINA BAŠKA OPDINA DOBRINJ OPDINA MALINSKA-DUBAŠNICA OPDINA OMIŠALJ OPDINA PUNAT OPDINA VRBNIK 18,56% 9,45% 1.2 Registracija Ponikve d.o.o. Krk upisano je u registar Trgovaĉkog suda u Rijeci pod matiĉnim brojem Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti: skupljanje, proĉišćavanje i distribucija vode uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sliĉne djelatnosti odlaganje komunalnog otpada odrţavanje ĉistoće odrţavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova odrţavanje javnih površina i plaţa izrada i montaţa gradskih i mjesnih cjevovoda i prikljuĉaka trţnice na malo ureċenje i odrţavanje javnih izljeva, cisterni i bunara baţdarenje i popravak vodomjera geodetsko premjeravanje premjeravanje terena industrijsko i graċevinsko premjeravanje korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode izgradnja i odrţavanje cjevovoda (vodovoda i kanalizacije) ukljuĉujući pomoćne graċevinske radove Društvo se ne bavi obavljanjem svih upisanih djelatnosti budući da su jedinice lokalne samouprave osnivaĉi Ponikve, odreċene komunalne djelatnosti organizirale na drugi naĉin (odrţavanje groblja, javnih površina i plaţa, trţnica na malo).

6 S t r a n i c a 6 Prema zahtjevima većine jedinica lokalne samouprave Društvo se treba baviti i oborinskim vodama za što nije potrebna registracija jer su ti poslovi sadrţani pod toĉkom 2. Zakon o vodama, koji je na snazi od , utvrċuje da su jedinice lokalne samouprave vlasnici oborinske kanalizacije. 1.3 Organi društva Ponikve d.o.o. Krk ima skupštinu društva i upravu. Skupštinu društva ĉine ĉlanovi društva (osnivaĉi) jedinice lokalne samouprave. Na dan 31. prosinca godine ĉlanove skupštine zastupali su zastupnici po zakonu ili ovlašteni predstavnik po punomoći: R.br. OSNIVAĈ - ĈLAN ZASTUPNIK/OVLAŠTENI PREDSTAVNIK 1. GRAD KRK DARIJO VASILIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 2. OPĆINA BAŠKA TONI JURANIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 3. OPĆINA DOBRINJ ZDENKO KIRINĈIĆ OVL. PREDSTAVNIK 4. OPĆINA MALINSKA- DUBAŠNICA ANTON SPICIJARIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 5. OPĆINA OMIŠALJ TOMO SPAROŢIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 6. OPĆINA PUNAT MLADEN JURANIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 7. OPĆINA VRBNIK MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN ZAK. ZASTUPNICA Skupštinom Ponikve predsjeda predsjednik. Predsjednik skupštine imenuje se na vrijeme od godinu dana. Predsjednik skupštine na dan godine je TOMO SPAROŢIĆ Svaki ĉlan skupštine ostvaruje prava i duţnosti sukladno veliĉini temeljnog uloga. Skupština društva odluĉuje o svim bitnim stvarima kao što su financijski izvještaji, godišnji planovi poslovanja, investicijski i razvojni planovi, cijene komunalnih usluga i sliĉno. Poslove društva vodi uprava koja se sastoji od jednog direktora kojeg imenuje skupština na vrijeme od 4 godine. Uprava društva zastupa društvo, rukovodi i organizira proces rada i poslovanja te obavlja i druge poslove na temelju zakona i ovlaštenja. Direktor društva u razdoblju od do godine je FRANE MRAKOVĈIĆ. 1.4 Djelatnost društva Ponikve d.o.o. Krk bavi se obavljanjem ĉetiri glavne komunalne djeltnosti: proizvodnja i distribucija pitke vode odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada odrţavanje i upravljanje odlagalištem komunalnog otpada Treskavac Osim navedenih djelatnosti društvo se bavi i montaţama mjesnih cjevovoda (vode i oodvodnje) te izradom vodovodnih i kanalizacijskih prikljuĉaka. Društvo je ishodilo suglasnost za skupinu H obavljanje odreċenih pojedinih radova na svim skupinama graċevina H.9 radovi na distribucijskim sustavima i cjevovodima na vrijeme od 5 godina (suglasnost je ishoċena ).

7 S t r a n i c a Radnici broj i kvalifikakcija Na dan 31. prosinca Ponikve d.o.o. Krk zapošljava 195 radnika, od toga 15 na odreċeno vrijeme, a ostali na neodreċeno. U nastavku je tabela prema kvalifikakcijskoj strukturi radnika od godini radi usporedbe podataka : GODINA NKV PKV KV VKV SSS VŠS VSS UKUPNO SLIKA: KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH godine SSS 27% VŠS 6% VSS 4% NKV 42% VKV 2% KV 18% PKV 1% SLIKA: UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH Godine

8 S t r a n i c a 8 2. PROGRAMI KVALITETE HRN EN ISO 9001:2000 Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9002:94 uveden je 7. lipnja godine. Nakon uspješno izvršene prosudbe 5. prosinca godine. dobiven je novi certifikat o ispunjavanju zahtjeva prema normi ISO 9001:2000. U godini uglavnom se radilo na izmjenama i prilagodbama postojeće dokumentacije. IzraĊena je 15. Upravina ocjena Društva u kojoj je prikazano postojeće stanje, eventualni problemi i prijedlozi za poboljšanje. Na kolegiju direktora razmatrani su ovi prijedlozi Upravine ocjene, te su doneseni zakljuĉci o potrebi poduzimanja odreċenih korektivnih i preventivnih radnji, sa nosiocima i rokovima. 17. lipnja proveden je prvi nadzorni audit od strane Bureau Veritas Rijeka (BVQi). Drugi po redu nadzorni audit proveden je 02. prosinca godine od iste nadzorne kuće na kojem je ustanovljeno sljedeće: Upravina ocjena je odliĉna podloga za analizu kao i postavljanje novih ciljeva. Provjerava se primjerenost Politike kvalitete i usklaċenost s postavljenim ciljevima. Ciljevi su mjerljivi i prati se njihova realizacija. Isto se provjerava auditima koji su postali sastavni dio poslovanja u tvrtci. Dokumentacija je uĉinkovita i redovito se aţurira i prilagoċava se novim zahtjevima. Interni auditi provode se sukladno donesenom i odobrenom programu te pridonose dodanoj vrijednosti sustava.. Certifikat br vrijedi do 07. srpnja godine. Navedeni sustav upravljanja kvalitetom osigurava kontinuirana poboljšanja u upravljanju Društvom i pruţanju što kvalitetnije usluge našim korisnicima. HACCP Codex Alimentarius Krajem godine Društvo je zapoĉelo sa uvoċenjem kontrole kvalitete pitke vode po principu HACCP-a, dok je 16. prosinca godine taj sustav uveden i dobiven je certifikat. 02. prosinca godine proveden je nadzorni audit od strane Bureau Veritas Rijeka (BVQi). Tijekom audita obavljene su sljedeće aktivnosti: Pregledani su dokumenti, zapisi i postupci: Studija upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode vodoopskrbnih sustava na podruĉju otoka Krka (Studija HACCP sustava)/lipanj godine. HACCP plan za vodoopskrbne sustave otoka Krka/lipanj godine. Obilazak lokacija i pregled statusa opservacija s prethodnog nadzornog audita Ustanovljeno je sljedeće: Implementirani HACCP sustav je izuzetno dobro dokumentiran i efektiviziran sukladno potrebama tvrtke i opsegu poslovanja. Za istaknuti je zavidnu razinu funkcioniranja sustava u svim segmentima i ukljuĉenost zaposlenika u razvoju metoda poboljšanja, te iznimnom opredjeljenju tvrtke u postizanju zadovoljstva korisnika usluge i zdravstvene ispravnosti vode. Društvo je uspješno uvelo ovaj sustav te da ga je odrţavalo i razvijalo na pravilan naĉin. Certifikat br koji vrijedi do 15. prosinca 2011 godine.

9 S t r a n i c a 9

10 S t r a n i c a FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 3.1 RASHODI UKUPNO RASHODI ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost MATERIJAL SA SKLADIŠTA OSTALI MATERIJAL indeks Materijal za dezinfekciju vode Pijesak ost.2010/ reb.plan Beton Laboratorijski materijal Elektro materijal Rezervni djelovi, auto gume Ostali potrošni materijal Sitan inventar UREDSKI MATERIJAL ZAŠTITNA ODJEĆA ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO Struja Benzin Dizel Gorivo na deponiji Mazivo KOMUNALNE USLUGE Dezinsekcija Čišćenje bazena,ureďaja, obor.kolektora Sanacija odlagališta Održavanje okoliša Voda s kopna Voda za rec.dvorište Kontrola vode, nadzor DDD mjera PRIJEVOZNE USLUGE Dobava i prijevoz jalovine Prijevoz vode autocisternom Ostali troškovi prijevoza, prijevoz stakla POŠTARINA Poštarina-pisma Poštanska naknada 1,7% TELEKOMUNIKACIJE Fiksni telefoni Mobilni telefoni - Ponikva Mobilni telefoni - ostalo privatno

11 S t r a n i c a 11 UKUPNO RASHODI ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost USLUGE ODRŢAVANJA indeks Elektro radovi i elektrooprema ost.2010/ reb.plan Održavanje komp.programa Katodna zaštita Tokarenje PP aparati Tahografi ter.vozila Popravak pumpi Popravak i servis aparata Baždiranje vodomjera Popravak i servis vozila Podvodni radovi Sanacija revizorskih okana Servis opreme i mjernih instrumenata Usluge asfaltiranja Usluge radnog stroja Protektiranje guma Održavanje CS i zasunskih komora UreĎenje sliva akumulacije Ponikve Održ.upravne zgrade Održavanje POSAM-a, rec.dvorište OSTALI TROŠKOVI TEH.PREGLEDI VOZILA CESTARINA,TUNEL,PARKING OSTALE USLUGE Zdravstvene usluge Intelektualne usluge Usluge revizije Grafičke usluge, tisak, design Oglasi Usluge špedicije 791 RTV pretplata Sudski troškovi i pristojbe Javni bilježnik Odvoz opasnog otpada Zaštita na radu/zaštita od požara Projekt Eko otok Krk Ostale usluge Analiza filtera i fil.ispuna (Jezero i Ponikva)

12 S t r a n i c a 12 UKUPNO RASHODI Usluga najma, korištenje cest.zemljišta ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost indeks ost.2010/ reb.plan Usluga odvoza otpada SIVIK godina Ponikve AMORTIZACIJA TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA PRIJEVOZ S/NA RAD REPREZENTACIJA PREMIJE OSIGURANJA KONCESIJSKA NAKNADA RAZNI POREZI I DAVANJA Naknada za deponiju Ostali porezi RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE STRUĈNO OBRAZOVANJE OTPIS POTRAŢ.- VRIJED.USKLAĐENJE UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI Ugovori o djelu Naknada skupštini DOPRINOSI ZA UG. O DJELU DOPRINOSI ZA SKUPŠTINU BRUTO PLAĆE OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH Poklon bon Prigodna nagrada(neoporezivo) Jubilarne nagrade Prigodni poklon djeci Otpremnina Smrtni slučaj-pomoć za bolovanje BRUTO REGRES DOPRINOSI NA REGRES / OTPREMNINU KAMATE NEG.TEĈAJNE RAZLIKE VRIJED.USKLAĐ.VRIJED.PAPIRA NEOTP.VRIJED. IMOVINE RASHOD PROTEKLIH GODINA

13 S t r a n i c a 13 UKUPNO RASHODI ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost IZVANREDNI RASHODI UKUPNI RASHODI UKUPNI PRIHODI DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA DOBIT NAKON OPOREZIVANJA indeks ost.2010/ reb.plan U godini ostvareni su ukupni rashodi u visini od kn, što je 6% manje od prethodne godine i 1% manje od planiranih rashoda. SLIKA: STRUKTURA TROŠKOVA GODINE U ODNOSU NA GODINU ostvareno ostvareno troškovi zaposlenih trošak materijala održavanje trošak osiguranja komunalne usluge razni porezi i davanja Bruto plaće, doprinosi i ostala materijalna prava djelatnika ĉine 36% ukupnih troškova. Prosjeĉna mjeseĉna buto plaća u godini iznosila je 7.486,82 kn, odnosno smanjena je za 0,6% u odnosu na godinu, kada je iznosila 7.530,67 kn. Prosjeĉna mjeseĉna neto plaća iznosila je 5.345,31 kn što predstavlja neznatno povećanje od 0,3% u odnosu na godinu, kada je ona iznosila 5.327,09 kn. Prosjeĉna mjeseĉna bruto plaća u Republici Hrvatskoj u godini iznosila je kn, a neto kn (2009. godine: bruto plaća kn, neto plaća kn). Na dan broj zaposlenih iznosi 195, dok ih je na isti dan godine bilo 193.

14 S t r a n i c a 14 Amortizacija je sljedeća veća stavka s kn odnosno 25% ukupnih rashoda. Njezin porast rezultat je ulaganja u komunalnu infrastrukturu koja je u godini stavljena u uporabu. Trošak materijala ĉini 6% ukupnih troškova i iznosi kn (61% manje nego godine). U godini u troškovima materijala bio je i trošak materijala korišten za rekonstrukcije vodovodnih mreţa i monterske radove na vodovodu i kanalizaciji koje su Ponikve izvodile u vlastitoj reţiji te je taj trošak anuliran s prihodima iz vlastite reţije. U godini takav materijal nije knjiţen na troškove nego na ulaganja u osnovna sredstva te nema prihoda ostvarenog po toj osnovi. U troškove materijala spadaju i materijali korišteni za: prikljuĉke, odrţavanje i popravke na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreţi kao i ostali materijal (za dezinfekciju vode, laboratorijski materijal, rezervni dijelovi, auto gume, elektro materijal, sitan inventar, pijesak, beton i ostali potrošni materijal). Troškovi energije, goriva i maziva ĉine 6% ukupnih troškova i iznose kn što je za 16% više nego godine. Najveće povećanje biljeţi potrošnja elektriĉne energije i diesel goriva. Trošak elektriĉne energije veći je zbog povećane angaţirane snage na CS Ponikve i novo prikljuĉenih objekata. Na potrošnju elektriĉne energije utjeĉu i otpadne vode koje opterećuju red kanalizacijskih pumpi. UsporeĊujući troškove goriva u u odnosu na godinu utvrċeno je da je ukupna potrošnja goriva u litrama veća za 1% dok je ukupan financijski trošak veći je za 9%. Na odlagalištu Treskavac zabiljeţeno je smanjenje troškova goriva za 19%. U godini kupljeno je m 3 vode s kopna, 10% manje nego u godini ( m 3 ). Ostvaren je trošak od kn, 1% manje nego prošle godine. Jediniĉna cijena vode s kopna mijenjala se u kolovozu godine (s 3,08 kn/m 3 na 3,91 kn/m 3 ). Izvršena je sanacija divljeg odlagališta ZAKAM na podruĉju Općine Baška. Sanaciju je financirala Općina Baška te se isti iznos nalazi i u prihodima. Troškovi poštarine (pisma) veći su za 6% u odnosu na prošlu godinu prije svega zbog 9%- tnog povećanja cijena poštarine poĉevši od Troškovi odrţavanja su za 11% veći od istih u godini. Ovi troškovi obuhvaćaju odrţavanje vozila, opreme, kompjutorskih progama, elektroradovi, podvodni radovi, usluge asfaltiranja, crpnih stanica i zasunskih komora, posebnih sabirnih mjesta, reciklaţnog dvorišta i sl. Dio troškova popravaka pumpi kao i popravci vozila i opreme pokriven je iz naknada šteta od osiguranja. U troškove ostalih usluga spadaju zdravstvene usluge, usluge revizorske kuće, zaštita na radu i zaštita od poţara, sudski troškovi i pristojbe, intelektualne usluge, oglašavanje postupaka javne nabave, troškovi projekta Eko otok Krk, POSAM-a i sl. U godini Ponikve je obiljeţila 50. godišnjicu svojeg postojanja. Dio troškova iz ostalih usluga nalazi se i u prihodima (financiranje studije za biomasu i sanacije kanalizacije u Dragi Bašćanskoj). U razne poreze i naknade spadaju naknade za ureċenje voda, komunalna naknada, doprinos za šume, doprinos i ĉlanarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) te ostale ĉlanarine. Povećanje ovog troška u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na novi trošak

15 S t r a n i c a 15 naknade za ureċenje voda za Treskavac koja se poĉela obraĉunavati godine u iznosu od kn. Vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja u iznosu od kn obuhvaća: potraţivanja od kupaca koji su utuţeni ili u steĉaju u iznosu od kn (od ĉega se 78% odnosi na Dinu-Petrokemiju d.d. iz Omišlja), potraţivanja od ostalih kupaca u iznosu od kn te otpis nenaplativih potraţivanja u iznosu od 8.688,04 kn. Ukupna dobit poduzeća prije oporezivanja u godini iznosi kn, dok je dobit na nakon oporezivanja kn. SLIKA: UDIO POJEDINIH TROŠKOVA U UKUPNIM TROŠKOVIMA GODINE 6% 2% 6% 4% 2% 2% troškovi zaposlenih amortizacija 36% trošak materijala 5% ostale usluge održavanje ostali troškovi 6% trošak osiguranja 6% energija, gorivo komunalne usluge 25% bank. usluge, tečajne razni porezi i davanja

16 S t r a n i c a PRIHODI VRSTA PRIHODA: ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost INDEX ost.2010/ plan POSLOVNI PRIHODI distribucija vode cisternama voda privreda domaćinstva fiksna naknada-pokr.troš.održavanja tehnološka voda ostalo: baţd,smrz,kontr.vodomjera prikljuĉci traţ.kvara, popravci, rad stroja monterski radovi materijal iz skladišta suglasnosti i nadmetanja nakn.troškova 5% - Hrv.vode kanalizacija privreda domaćinstva fiksna naknada-pokr.troš.održavanja održavanje oborinskih kolektora komunalije odvoz kontejnera po m ugovori septičke jame 438 odvoz na deponiju hoteli,kampovi i odmarališta marine odvoz otpada - privreda ostali odvoz otpada - domaćinstva sekund.sirovine, amb.otpad najam vozila,dtk infr,posam Krk FINANCIJSKI PRIHODI prihod od kamata kamate po viďenju i oročenju zatezne kamate

17 S t r a n i c a 17 VRSTA PRIHODA: ostvareno rebalans plana ostvareno plan ost.2010/ ost INDEX ost.2010/ plan pozitivne teĉajne razlike ulaganja-obveznice, dividenda OSTALI POSLOVNI PRIHODI nakn.štete - osiguranje investicije na vodi investicije na kanalizaciji napl.otpisi,sud.troškovi ovrha kamate od kredita bankarske naknade prihod proteklih godina subv. Ministarstva (cisterne) ostali prihodi financiranje studije (biomasa) sanacija kanalizacije sanacija odlagališta odgoċeni prihodi UKUPNO U godini ostvareni su ukupni prihodi od kn, što je 6% manje od godine, te 2% manje od planiranog iznosa. ostvareno ostvareno voda kanalizacija komunalije ostalo (priključci, montaža,...) financijski prihodi ostali poslovni prihodi

18 S t r a n i c a 18 Poslovni prihodi su za 3% veći od istih u godini, te ĉine oko 90% ukupnih prihoda. Prihod od prodane vode za piće privredi i domaćinstvima manji je za 9% u odnosu na prošlu godinu što je rezultat manje potrošnje u u odnosu na godinu. Zbog povećanja broja vodovodnih prikljuĉaka povećao se i prihod ostvaren po fiksnom dijelu cijene vode za 3%. Prihod prodane tehnološke vode (koju je Dina Petrokemija poĉela koristiti od 01. srpnja godine) iznosi kn što je za 84% više nego godine iako je potrošnja tehnološke vode veća za 47% (u godini m 3 ; u godini m 3 ). Rezultat je to promjene jediniĉne cijene koja od 01. travnja godine iznosi 3,33 kn/m3 umjesto dotadašnjih 2,64 kn/m 3. Prihod ostvaren od korisnika kanalizacijske mreţe neznatno je veći od prošlogodišnjeg. Iako je došlo do povećanja ukupnog broja kanalizacijskih prikljuĉaka, što je rezultiralo 9%-tnim povećanjem prihoda iz fiksne naknade, ostali prihodi su manji. Prihod ostvaren od izrade prikljuĉaka i dalje se smanjuje te je za 13% manji od prošlogodišnjeg. Prihod od prodaje sekundarnih sirovina veći je za 72%, a prihod prikupljanja odnosno otkupa ambalaţnog otpada manji je za 21% u odnosu na godinu. Prihod od najma ostvaren je od najma DTK infrastrukture u vrijednosti od kn, najma fekalijaša u vrijednosti od kn i najma prostora na POSAM-u Krk u vrijednosti od kn. Financijski prihodi ĉine oko 2% ukupnih prihoda. Najvećim djelom sastoje se od obraĉunatih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja, kamatama na oroĉena novĉana sredstva te prihoda od ulaganja u vrijednosne papire. Zbog istiskivanja manjih dioniĉara Erste&Seiermarkische banke i prijenosa dionica manjih dioniĉara na glavnog dioniĉara uplaćeno je kn otpremnine. Ponikve je isknjiţila dionice vrijednosti kn i iskazala je prihod po dobitnom principu ( kn kn). Dividenda isplaćena u godini iznosi kn. Ostali poslovni prihodi u godini iznose kn i ĉine oko 8% ukupnih prihoda. Sredstva Ministarstva predstavljaju subvencioniranu prodaju vode domaćinstvima koja nemaju mogućnost korištenja javne vodovodne mreţe već se voda dostavlja putem autocisterni. Takva domaćinstva vodu plaćaju po prosjeĉnoj cijeni vode u Primorskogoranskoj ţupaniji, dok razliku u cijeni, s troškovima prijevoza, subvencionira Ministarstvo. Subvencija Ministarstva u godini manja je za 38% u odnosu na godinu. Prihodi od kamata i bankarskih naknada odnose se na kredite koje otplaćuju jedinice lokalne samouprave. U godini naplaćeni sudski troškovi ovrha iznose kn, naplaćeni utuţeni otpisi kn te naplaćene zatezne kamate po ovrhama kn. Prihodi proteklih godina većim dijelom predstavlja usklaċenje salda po nekadašnjoj namjenskoj cijeni vode i otpada. Ponikve je umanjila obvezu i iskazala je prihod iz ranijeg razdoblja u iznosu od kn pošto u ranijim razdobljima nije mogla osigurati podatke o naplati potraţivanja od kupaca po strukturi cijene te se obveza utvrċivala prema postotku naplate, a otpis potraţivanja vršen je u ukupnom iznosu raĉuna bez umanjenja tih obveza. TakoĊer, u prihodima proteklih godina nalazi se i ispravak vrijednosti oborinske kanalizacije u iznosu od kn. U ostale poslovne prihode ubrajamo i naknade šteta od osiguranja koje su za 17% veće od prošlogodišnjih. U prihodima se nalazi i financiranje prethodne studije izvedivosti za izgradnju energane/toplane na biomasu ( kn), sanacija kanalizacijske mreţe u Dragi Bašćanskoj ( kn) i sanacija divljeg odlagališta ZAKAM u Općini Baška ( kn).

19 S t r a n i c a 19 Od ostalih prihoda ( kn) istiĉu se prihodi od prodaje vozila ( kn) te prihodi korištenja sluţbenih mobilnih telefona u privatne svrhe (47.416). SLIKA: ANALIZA PRIHODA PO VRSTI PRIHODA ZA GODINU ostalo (priključci, montaža,...) 5% financijski prihodi 2% ostali poslovni prihodi 8% voda 46% komunalije 30% kanalizacija 9%

20 RADNA JEDINICA VODA S t r a n i c a 20 ADNA JEDINICA VODA Posljednjih 10-tak godina obiljeţile su znaĉajne investicije na podruĉju vodoopskrbe otoka Krka, rezultat ĉega je stalna i kvalitetna vodoopskrba sa ciljem vodifikacije cijelog otoka.. TakoĊer se, inplemetacijom sustava kvalitete, poĉelo kvalitetnije raditi na odrţavanju i upravljanju postojećim sustavom. Vaţniji dogaċaji u izvještajnoj godini: u lipnju pušten u pogon novoizgraċeni vodoopskrbni sustav Stara Baška; u srpnju pušten u pogon novoizgraċeni vodoopskrbni sustav Brusići, Kapovci, Skrbĉići, Pinezići; zapoĉeli su radovi na stavljanu u funkciju bunara EB-3 u Bašćanskoj kotlini, nastavljena je izgradnja mreţe u Garici i Risiki, završeni su radovi na I fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine Ukupni broj aktivnih prikljuĉaka na dan iznosio je SLIKA: BROJ PRIKLJUĈAKA KROZ GODINE

21 S t r a n i c a 21 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ VODA RJ VODA ostvareno rebalans plana ostvareno plan MATERIJAL SA SKLADIŠTA OSTALI MATERIJAL ZAŠTITNA ODJEĆA ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZNE USLUGE TELEKOMUNIKACIJE USLUGE ODRŢAVANJA OSTALI TROŠKOVI TEH.PREGLEDI VOZILA CESTARINA,TUNEL,PARKING OSTALE USLUGE AMORTIZACIJA TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA PRIJEVOZ S/NA RAD REPREZENTACIJA PREMIJE OSIGURANJA KONCESIJSKA NAKNADA RAZNI POREZI I DAVANJA RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE STRUĈNO OBRAZOVANJE OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI DOPRINOSI ZA UG. O DJELU BRUTO PLAĆE OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH BRUTO REGRES DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA KAMATE NEG.TEĈAJNE RAZLIKE NEOTP.VRIJED. IMOVINE RASHOD PROTEKLIH GODINA IZVANREDNI RASHODI TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI UKUPNI PRIHODI DOBITAK/GUBITAK indeks ost.10/ plan 10.

22 S t r a n i c a 22 Radna jedinica Voda ostvarila je u godini dobit od kn. Ukupni rashodi su za 11% manji od prošlogodišnjih. Smanjeni su troškovi materijala, usluge prijevoza vode autocisternama, kamata, a povećani su troškovi amortizacije i vrijednosnog usklaċenja potraţivanja od kupaca. Prihodi su za 10% manji od prošlogodišnjih prije svega zbog smanjenja potrošnje vode za piće za 9% u odnosu na prethodnu godinu i drugaĉijeg prikazivanja prihoda po investicijama. Povećanje broja prikljuĉaka na vodi povećalo je prihod ostvaren od fiksnog dijela naknade za 3% dok je prihod od prikljuĉaka smanjen za 13% u odnosu na godinu. DISTRIBUCIJA VODE CISTERNAMA Kako je zapoĉeto još godine, i u godini Ministarstvo je subvencioniralo prijevoz vode autocisternama onim domaćinstvima koja nemaju mogućnost korištenja javne vodovodne mreţe. Sukladno Zakonu o otocima, takva domaćinstva imaju pravo na 20 m 3 vode mjeseĉno, odnosno najviše 150 m 3 vode godišnje. Vodu plaćaju po prosjeĉnoj cijeni vode u Primorsko-goranskoj ţupaniji dok razliku, zajedno s troškovima prijevoza, subvencionira Ministarstvo. U godini subvencija Ministarstva iznosila je kn za prevezenih m 3 vode (u godini subvencionirano je kn za prevezenih m 3 vode). MJESNA MREŢA I PRIKLJUĈCI Kao i u prethodnim godinama nastavlja se s izradom nove i rekonstrukcijom starih vodovodnih mreţa, te izradom novih kućnih prikljuĉaka. U godini ukupno je montirano metara novih cjevovoda, te je rekonstruirano metara cjevovoda. Broj novih vodovodnih prikljuĉaka u godini iznosi 477. TABLICA: BROJ PRIKLJUĈAKA U općina/grad domaćinstva privreda ukupno Općina Omišalj Općina Malinska-Dubašnica Grad Krk Općina Punat Općina Vrbnik Općina Dobrinj Općina Baška sveukupno ZNAĈAJNIJE INVESTICIJE 1. VODOOPSKRBA ŠOTOVENTA Završeni su radovi na II fazi I etape vodoopskrbe Šotoventa (radovi na gravitacijskom cjevovodu Bajĉići-Skrbĉići-Pinezići). GraĊevinsko-monterske radove izvodilo je poduzeće GP Krk d.d, a nadzor poduzeće Energotehnika d.o.o. Ukupna vrijednost investicije iznosi kn. Kroz program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku osigurano je kn, Grad Krk sudjeluje s te Ponikve s kn.

23 S t r a n i c a VODOOPSKRBA NASELJA STARA BAŠKA Radovi na ovoj investiciji (vodosprema i CS, postrojenje za desalinizaciju boćate vode, cjevovodi) završeni su u svibnju godine. GraĊevinske radove s nabavom materijala izvodilo je poduzeće GP Krk d.d. iz Krka. U skladu s ugovorom izvoditelj radova odrţava postrojenje u probnom radu 12 mjeseci. Ukupna vrijednost investicije iznosi kn. Od ukupnog iznosa kroz program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku osigurano je kn, Općina Punat sudjeluje s kn, a Ponikve s kn. 3. VODOOPSKRBA VISOKE ZONE DOBRINJŠTINE Završeni su radovi na I fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine (CS Ţgombići-VS Kras). Ukupna vrijednost investicije iznosi kn. GraĊevinske-monterske radove izvodilo je poduzeće GPP Mikić d.o.o, a struĉni nadzor poduzeće Energotehnika d.o.o. Iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku financiralo se ukupno kn, Hrvatske vode sudjelovale su s kn, Općina Dobrinj s kn te Ponikve s kn. U listopadu godine zapoĉeli su radovi na II fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine (VS Sv.Petar - TS Gabonjin, VS Kras - VS Dobrinj). Ukupna planirana vrijednost investicije iznosi ,72 kn. GraĊevinske radove izvodi GPP Mikić d.o.o, a struĉni nadzor Inţenjering za naftu i plin d.o.o. iz Zagreba. GraĊevinski radovi financiraju se iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrebe na otoku Krku dok struĉni nadzor financiraju Ponikve. Do godine izvedeno je radova u vrijednosti od kn. 4. VODOOPSKRBA NASELJA GARICA, RISIKA U listopadu godine završeni su radovi na vodoopskrbi naselja Garica i Risika. Ukupna vrijednost investicije iznosi kn. GraĊevinske radove u Risiki izvodilo je poduzeće GPP Mikić d.o.o, u Garici GP Krk d.d., struĉni nadzor izvelo je poduzeće Fluming d.o.o. iz Rijeke,a monterski radovi izvedeni su u vlastitoj reţiji Ponikve. Općina Vrbnik sudjelovala je u sufinanciranju s 68,31% odnosno s kn, Ponikve s 30,07% odnosno s kn, a iz prikupljene naknade za razvoj u godini financiralo se 1,62% odnosno ,15 kn. 5. BUNAR U BAŠĆANSKOJ KOTLINI U listopadu godine zapoĉeli su radovi na bunaru u bašćanskoj kotlini. GraĊevinske radove izvodi GP Krk d.d., a struĉni nadzor poduzeće Teh projekt hidro d.o.o. iz Rijeke. GraĊevinski radovi planirane vrijednosti od kn financiraju se iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrebe na otoku Krku dok se struĉni nadzor u vrijednsoti od kn financira iz naplaćene namjenske cijene vode u godini. Do godine izvedeno je graċevinskih radova u vrijednosti od kn.

24 S t r a n i c a 24 KONCEPCIJA RAZVOJA VODOOPSKRBE NA OTOKU KRKU Godine - rekapitulacija radova IZVORIŠTE PONIKVE, MAGISTRALNI CJEVOVOD BRGUD LUBENOVO (projektna dokumentacija) - svi objekti na izvorištu su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon - ostaje za izvesti projektnu dokumentaciju za magistralni cjevovod Brgud - Lubenovo 2. VODA S KOPNA - ZAHVATI NA OTOKU - svi objekti su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon 3. BUNAR U BAŠĆANSKOJ KOTLINI (ukljuĉivanje u vodoopskrbni sustav) - izbušene su tri istraţne bušotine od kojih je jedna pozitivna, - na pozitivnoj bušotini izveden je bunar i izvršeno prvo probno crpljenje, - duţim kontinuiranim crpljenjem u toku sezone utvrċen je konaĉan kapacitet bunara od 15 l/s, dobivena je potvrda na glavni projekt, ; - privremenim rješenjem omogućeno je korištenje vode iz ovog bunara u vodoopskrbni sustav ako se za to ukaţe potreba. - radovi na izgradnji objekata ugovoreni s firmom GP Krk i zapoĉeli su u listopadu 2010.godine. 4. BUNAR PAPRATI VODOOPSKRBA VISOKE ZONE VRBNIK, GARICA I RISIKA - bunar Paprati, vodospreme Garica, Risika i pripadajući cjevovodi su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon; - ostaje za izvesti cjevovod za spoj izvorišta Paprati s Vrbnikom, transportni cjevovod Risika Sv.Marek i Garica- Donja Garica Kampelje. 5. BUNAR U DOBRINJŠTINI VODOOPSKRBA DOBRINJŠTINE - izbušene su dvije istraţne bušotine i obadvije su pozitivne, ali su preduboke da bi se metodom air-lifta ispitao kapacitet bušotina, - u ovoj fazi, za nastavak radova, nema predviċenih sredstava iz koncepcije 6. BUNAR U OKOLICI STARE BAŠKE - svi objekti su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon 7. VODOSPREMA LUBENOVO I TRANSP. CJEVOVOD OD LUBENOVA DO OŠTROBRADIĆA I REKONSTRUKCIJA MAG. CJEVOVODA Sv.VID PORAT - vodosprema Lubenovo i transp.cjevovod Lubenovo Oštrobradići su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon - ostaje za izvesti rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Sv.Vid - Porat 8. VODOOPSKRBA ŠOTOVENTA I LAKMARTINA (glavni magistralni cjevovod) - izgraċene su I i II etapa I faze, za izgraċeno je dobivena Uporabna dozvola, osim djelova mjesnih mreţa - ishoċena je naĉelna graċevna dozvola za drugu fazu, - izgraċena je I etapa II faze - dobivena je graċevna dozvola za II etapu II faze, radovi su ugovoreni sa firmom GPP Mikić 9. VODOOPSKRBA DOBRINJŠTINE (glavni magistralni cjevovod) - radovi na izgradnji I faze su završeni i zapoĉeli su radovi na II fazi koji su ugovoreni s firmom GPP Mikić,

25 S t r a n i c a 25 FINANCIJSKA REKAPITULACIJA RADOVA: Zajedniĉki otoĉni program razvoja vodoopskrbe na otoku Krku moţe se podjeliti u dva dijela: Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku godine: Program je zapoĉeo kao zajedniĉki program "Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku " u ukupnom iznosu od 84 mil kn koji je usvojila Skupština Ponikve odlukom br. 30-s/1-00 od godine te gradsko i općinska vijeća otoka Krka. Program je bio podijeljen u dvije faze financiranja : I faza u vrijednosti od 50,5 mil kn te II faza u vrijednosti od 33,5 mil kn. Sporazum o sufinanciranju I faze Programa u iznosu od 50,5 mil kn potpisan je godine. Potpisnici su bili: tadašnje Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Hrvatske vode, sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka i Ponikve. U listopadu godine isti potpisnici potpisali su novi Sporazum o financiranju Programa u razdoblju ĉime se Program realizira kao jedinstven u ukupnoj vrijednosti od 84 mil kn (I i II faza su objedinjene i Program je produţen do godine). U listopadu 2005 godine potpisan je Dodatak br. 1 Sporazumu te je vrijednost Programa povećana na 114 mil kn. -u kn - objekti: planirana sredstva po Sporazumu utrošeno 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud- Lubenovo (projektna dokumentacija) Voda s kopna Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Paprata-vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika Bunar u Dobrinjštini-vodoopskrba Dobrinjštine Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjevovoda Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod Rezervirana sredstva za dodatno prekoračenje investicija od UKUPNO Od ukupnih 89 mil kn, 2 mil kn rezervirano je do preuzimanja cjevovoda od INA-a, odnosno dionice od krĉkog mosta do rezervara CD 320.

26 S t r a n i c a 26 Udjeli u financiranju u Programu za razdoblje bili su sljedeći: izvori financiranja: ukupno udjeli nam.cijena 1,50 kn/m mil 14,83% Ponikve 7.9 mil 8,88% proraĉuni JLS 26.9 mil 30,22% otok Krk 48 mil 53,93% PG Ţupanija 3 mil 3,37% Hrvatske vode 21.5 mil 24,16% Ministarstvo 16.5 mil 18,54% ostali 41 mil 46,07% ukupno 89 mil 100% SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE (mil.kn) ,9 21,5 16,5 13,2 7,9 3 proračuni JLS Hrvatske vode Ministarstvo nam.cijena 1,50 kn/m3 Ponikve PG Županija Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju godine: Sporazum o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju sklopljen je u ukupnoj vrijednosti od 76 mil kn. Sporazum je zapravo nastavak prethodnog Programa. Potpisnici Sporazuma su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatske vode, Fond za regionalni razvoj, sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka i Ponikva

27 S t r a n i c a 27 objekti: Sporazum utrošeno utrošeno ostaje za utrošiti 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud-Lubenovo,projektna dokumentacija Voda s kopna Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Paprata-vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjev. Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod UKUPNO Udjeli u financiranju u Programu za razdoblje su sljedeći: izvori financiranja ukupno udjeli nam.cijena 1,50 kn/m ,26% Ponikve 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,63% proraĉun JLS 3,3 3,3 3,3 3,3 13,2 17,37% Grad Krk 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 8,42% Općina Dobrinj 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 8,42% Općina Vrbnik 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,63% otok Krk 9,5 9,5 7,5 7, ,74% Hrvatske vode ,53% MMPI 3,5 3,5 3,5 3, ,42% MRRŠVG 3,5 3,5 3,5 3, ,42% Fond za reg.razvoj 1,5 1,5 1,5 1,5 6 7,89% ostali 10,5 10,5 10,5 10, ,26% ukupno % Napomena: S obzirom da je krajem godine prestao s radom Fond za regionalni razvoj njegovu obvezu u i godini sukladno zakonu (NN 124/10) preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

28 S t r a n i c a 28 SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE (mil.kn) ,2 8 6,4 6, Analiza utroška namjenske cijene vode 1,50 kn/m 3 : zakljuĉno s 31. prosincem sveukupno je prikupljeno ,38 kn namjenskog dijela cijene vode. Od toga, u oba programa, utrošeno je ,00 kn. Preostali naplaćeni namjenski dio od ,38 kn utrošen je namjenski za pokriće dodatnih, ali nuţnih troškova usko vezanih uz Koncepciju. Prema općinama/gradu to izgleda ovako: sveukupno naplaćena namjenska sredstva sveukupno utrošena namjenski sredstva u program Koncepcije. dodatno naplaćena i namjenski utrošena sredstva u program Koncepcije sukladno odlukama Skupštine sveukupna nenaplaćena sredstva Opdina Omišalj , , ,16 787,99 Opdina Malinska- Dubašnica , , , ,06 Grad Krk , , , ,12 Opdina Punat , , , ,37 Opdina Baška , , , ,44 Opdina Dobrinj , , ,38 214,75 Opdina Vrbnik , , ,12 52,57 ukupno , , , ,30

29 S t r a n i c a 29 UKUPNA REKAPITULACIJA OSIGURANIH / UTROŠENIH SREDSTAVA objekti: ukupno planirana sredstva utrošeno po Sporazumu Sporazum utrošeno ostaje za utrošiti 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud-Lubenovo Voda s kopna Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Papratavodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika Bunar u Dobrinjštinivodoopskrba Dobrinjštine Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjevovoda Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod UKUPNO

30 S t r a n i c a 30 SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE (mil.kn) proračun JLS MMPI Hrvatske vode namjenska cijena vode MRRŠVG Ponikve Opdina Dobrinj Grad Krk Fond za regionalni razvoj Primorsko-goranska županija Opdina Vrbnik SLIKA: UKUPNA REKAPITULACIJA OSIGURANIH / UTROŠENIH SREDSTAVA PO STAVCI KONCEPCIJE mil.kn sufinancirano do ostaje za sufinancirati

31 S t r a n i c a 31 SLIKA: UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA IZ KONCEPCIJE DO G. sufinancirano do ,18% ostaje za sufinancirati ,82%

32 S t r a n i c a DISPEĈERSKI CENTAR Deţurna sluţba 0:00-24:00 sata Proizvodnja i distribucija vode, daljinski nadzor i upravljanje, tehniĉka zaštita, Traţenje kvarova na cjevovodu, Prikupljanje podataka s terena, analiziranje, izvještavanje Komunikacija s korisnicima usluga VODOOPSKRBNI OBJEKTI U FUNKCIJI: IZVORIŠTE JEZERO akumulacija Jezero ( koristi se za tehnološku vodu) Kapacitet max. l/s 120,0 IZVORIŠTE PONIKVE CS Ponikve (Vela Fontana) 200 l/s (1) 1 projektirani kapacitet filetrskog postrojenja IZVORIŠTA U BAŠĆANSKOJ KOTLINI bunar EB 1 10,0 OSTALA IZVORIŠTA bunar EB 2 bunar EB 3 Ogreni Paprati Stara Baška (boćata voda) 27,0 15,0 0,7 15,0 10,0 OSTALI OBJEKTI - cjevovodi - ukupna duţina m - vodospreme i prekidne komore 31 - ukupni kapacitet m 3 - crpne stanice 14 ( 1 s posadom)

33 S t r a n i c a 33 PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU U GODINI (m 3 ) Protekle godine palo je 23% više oborina od prosjeka, što je rezultiralo manjom koliĉinom prodane vode za piće, koja je najmanja u protekle tri godine. Broj pronaċenih kvarova na vodoopskrbnom sustavu na istom je nivou kao i proteklih godina, dok su se gubici smanjili za prosjaĉno 3,5 indeksnih poena (13,3 %). SLIKA: DISTRIBUIRANA (ZAHVAĆENA) KOLIĈINA VODE ( ) VODA ZA PIDE TEHNOLOŠKA VODA SLIKA: DISTRIBUIRANA (ZAHVAĆENA) KOLIĈINA VODE PO IZVORIŠTIMA 2010 PONIKVE ST.BAŠKA BAŠKA PAPRATA OGRENI ViK Rijeka UKUPNO Tehnološka SVEUKUPNO UKUPNO: l/s/dan 61,76 0,25 12,59 0,73 0,19 12,31 87,84 32,53 120,37 Udio % 70,23 0,29 14,35 0,83 0,22 14,08 100

34 S t r a n i c a 34 SLIKA: UDIO POJEDINOG IZVORIŠTA U UKUPNOJ DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE BAŠKA 14,35% PAPRATA 0,83% OGRENI 0,22% ViK Rijeka 14,08% STARA BAŠKA 0,29% PONIKVE 70,23% SLIKA: ZAHVAĆENE I PREUZETE KOLIĈINE VODE PROSJEĈNO l/s/dan PONIKVE BAŠKA PAPRATA OGRENI Stara BAŠKA ViK-RIJEKA KVAROVI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU SLIKA: BROJ PRONAĐENIH KVAROVA U PERIODU godina

35 S t r a n i c a 35 SLIKA: BROJ PRONAĐENIH KVAROVA OVISNO O VRSTI MATERIJALA SLIKA: VODOOPSKRBNE MREŢE SA 10 I VIŠE PRONAĐENIH KVAROVA

36 S t r a n i c a 36 SLIKA: GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU 31,00 29,00 29,29 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 25,52 26,21 26,85 24,93 20,77 21,24 21,03 23,82 20,65 17,00 15, Plavom linijom oznaĉeno je kretanje gubitaka proteklih godina, dok nismo imali kategoriju tehnološka voda, dok podatak oznaĉen crvenom bojom oznaĉava gubitke na vodoopskrbnom sustavu sa uraĉunatom (isporuĉenom i fakturiranom) tehnološkom vodom. SLIKA: GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU MREŢNI I TRANSPORTNI CJEV. 16, mreža po mjestima transportni cjevovodi U godini gubici na cjevovodima vodoopskrbnog sustava Ponikve d.o.o. smanjili su se za 13,3 % u odnosu na godinu. Znatno su se smanjili gubici, na prošle godine uočenim kritičnim zonama, Njivice, Grad Krk i transportni cjevovodi. Pojačane gubitke imamo na novoizgrađenim zonama (uzrok je mala potrošnja vode, često pražnjenje/punjenje cjevovoda zbog radova) i mjestima Draga Bašdanska i Vrbnik. U Dargi Bašdanskoj nasljeđena je loša mrežna infrastruktura koju demo morati sanirati, dok kod Vrbnika na pojačane gubitke vedim dijelom je utjeclo propuštanje na transportnom cjevovodu između PK Vele Hrusti i VS Vrbnik. Protekle godine prvi je put zabilježen vedi broj kvarova i na tlačnom cjevovodu Ponikve Lubenovo.

37 S t r a n i c a 37 PRODAJA VODE NA PODRUĈJU OTOKA KRKA SLIKA: KOLIĈINE FAKTURIRANE VODE PO GODINAMA Privreda Domadinstvo Ukupno Tehnološka Sveukupno SLIKA: UDIO U UKUPNOJ POTROŠNJI VODE GODINE Tehnološka 31% Domadinstva 43% Privreda 26% SLIKA: KOLIĈINA FAKTURIRANE VODE PO JLS

38 ,5 1128,6 861,0 1355,4 1379,2 1185,0 1329,8 1381,4 1202,0 1367,0 1205,0 1496,1 1096,9 1681,9 838,2 1254,1 1180,4 1006,0 1169,9 1328,9 1241,0 1607,5 S t r a n i c a 38 HIDROMETEROLOŠKI PODACI SLIKA: GODIŠNJE KOLIĈINE OBORINA MJERENO NA IZVORIŠTU PONIKVE l/m ,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Prosjeĉna koliĉina oborina iznosi 1242 l/m 2 TABLICA: KOLIĈINA OBORINA MJERENO NA IZVORIŠTU PONIKVE 2010.G siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno l/m 2 275,2 153,2 38,2 72,6 174,4 128,9 37,9 38,7 182,6 92,1 275,8 137,9 1607,5 SLIKA: IZVORIŠTE PONIKVE NIVO AKUMULACIJE m.n.m / OBORINE l/m G. 80 OBORINE NIVO

39 S t r a n i c a KVALITETA VODE Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 03. veljaĉe godine izdalo je rješenje internom laboratoriju «Ponikve» d.o.o. za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće regulirano je vaţećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Interni laboratorij «Ponikve» d.o.o. obavlja sljedeća ispitivanja: 1. mikrobiološki pokazatelji: Escherichia coli, ukupni koliformi, fekalni koliformi, fekalni streptokoki, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, broj kolonija na 22 C i broj kolonija na 37 C i 2. fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji: temperatura, miris, boja, rezidualni klor, amonijak, vodljivost, ph vrijednost, mutnoća, ţeljezo, mangan, alkalitet, ukupna tvrdoća, utrošak KMnO 4 i klorid. Tijekom godine interni laboratorij Društva analizirao je 2359 uzoraka vode za piće. Analiziran je 981 uzorak vode za piće u vodoopskrbnim objektima i 1378 uzoraka u razvodnoj mreţi. Tablica 1. Zdravstvena ispravnost vode za piće u razvodnoj mreţi mreţa / lokacija ukupni broj uzoraka ukupno ukupno neispravnih neispravni uzorci / udio % fiz.-kem. mikrobiološki uzoraka uzoraka / udio % fiz.-kem. mikrobiološki otok Krk / 2,03 11 / 0,21 17 / 1,88 Omišalj / Njivice / Šilo / 2, / 4,65 Polje / Klimno / Ĉiţići / Krk / Punat / Šotovento / 12,2 5 / 14,7 10 / 11,36 Malinska / Vrbnik / 4,41 2 / 9,09 1 / 2,17 Dobrinj / Baška / 1,52 1 / 2,04 1 / 1,21 Garica / Risika / Stara Baška / 8,33 3 / 8,1 3 / 8,57

40 S t r a n i c a uzoraka vode za piće analizirano je u razvodnoj mreţi tijekom godine. Dvadeset i osam (28) uzoraka vode za piće nije sukladno vaţećem Pravilniku o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće. Od ukupnog broja neispravnih uzoraka vode za piće 11 uzoraka je nesukladno zbog povišene temperature koja je posljedica dugog zadrţavanja vode u cjevovodu, odnosno male potrošnje. To su lokacije na podruĉju Šotoventa, Stare Baške i visoke zone Vrbnika. Mikrobiološka nesukladnost prisutna je u 17 uzoraka u razvodnoj mreţi, a uglavnom se radi o povećanom broju kolonija na 22 C i 37 C koji nemaju izravnu vezu sa zdravstvenim uĉinkom. Mikrobiološka nesukladnost odnosi se na uzorke uzete na lokacijama dugog zadrţavanja vode u cjevovodu, odnosno male potrošnje (Šotovento i Stara Baška). Vodovodi koji imaju ukupno do 5% nesukladnih uzoraka prema WHO (svjetska zdrastvena organizacija) smatraju se sigurnim vodovodima. Osim analiza koje obavlja interni laboratorij Društva, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŢ Rijeka obavlja monitoring vode za piće prema programu Ministarstva zdravstva jednom mjeseĉno. NZZJZ PGŢ Rijeka tijekom godine analizirao je 282 uzorka vode za piće u razvodnoj mreţi. Nesukladnost s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ustanovljena je u samo dva uzorka, što ukupno iznosi 0,7%, a godine iznosila je 1,38%. U tablici 2. prikazani su rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće NZZJZ PGŢ Rijeka TABLICA 2: REZULTATI ISPITIVANJA ZDRASTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE PREMA - NZZJZ Rijeka Mjesto uzorkovanja Ukupno pregledano Ukupno neispravno Fiz.-kemijski Mikrobiološki Fiz.-kemijski Mikrobiološki Omišalj Njivice Klimno Ĉiţići Krk Punat Malinska Vrbnik Dobrinj Baška Garica Risika UKUPNO

41 S t r a n i c a RADNA JEDINICA KANALIZACIJA Posljednjih godina izgradnja sustava javne odvodnje na otoku Krku znatno se ubrzala. Jedinice lokalne samourpave svake godine odvajaju znatan dio sredstava za izgradnju sustava odvodnje. Svako naselje gradi svoj sustav javne odvodnje na naĉin da se sanitarna otpadna voda prikuplja mreţom kan.kolektora te se odvodi na ureċaj za proĉišćavanje (Punat, Baška) ili se bez prethodnog proĉišćavanja putem podmorskih ispusta ispušta u more. Izgradnja sustava odvodnje zapoĉeta je u svim općinama osim Dobrinja i Vrbnika za koje se oĉekuje izdavanje potvrde na glavne projekte u toku 2011.godine. TABLICA: GODIŠNJE KOLIĈINE ISPUMPANIH OTPADNIH VODA U m 3 BAŠKA PUNAT NJIVICE * KRK MALINSKA OMIŠALJ UKUPNO * samo Njivice bez naselja Kijac

42 m3 mm/m2 S t r a n i c a 42 SLIKA: USPOREDBA GODIŠNJIH KOLIĈINA ISPUMPANIH OTPADNIH VODA S OBORINAMA ispumpane količine godišnje oborine SLIKA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO KATEGORIJI POTROŠNJE m Privreda Domadinstva Ukupno

43 S t r a n i c a 43 TABLICA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO JLS I KAT. POTROŠNJE JLS PRIV. DOM. UKUPNO PRIV. DOM. UKUPNO PRIV. DOM. UKUPNO BAŠKA KRK MALINSKA OMIŠALJ PUNAT UKUPNO: SLIKA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO JLS BAŠKA KRK MALINSKA OMIŠALJ PUNAT OMIŠALJ CRPNE STANICE ISPUMPANO 2010.g. (m 3 ) DUŢINA-MREŢE CP Veĉja (sa finim sitom) m CP Stran / NJIVICE m CP Miramare MALINSKA CP ½ m CP 3 / KRK CP 4 CP 5 CP Porat (sa finom rešetkom) m CP Sunĉani sat / CP Stari Grad / CP Draţica / CP Poslovna zona / /

44 PUNAT CP 1 / m CP 2 / CP CP 4 UreĊaj za proĉišćavanje / BAŠĆANSKA KOTLINA CP 1 / CP 2 / m CP CP 4 / CP 5 / UreĊaj za proĉišćavanje / DOBRINJ 226 m Za sada nije u funkciji STARA BAŠKA 430 m Za sada nije u funkciji KORNIĆ 120 m Za sada nije u funkciji S t r a n i c a 44 PODMORSKI ISPUSTI i PRELJEVI KRK - podmorski ispust Jeţevac L = 620 m, DN 280 mm, H = 27,20 m - sig. preljev CP Draţica L = 196 m, DN 315 mm, H = 19 m - sig. preljev CP Porat L = 27 m, DN 500 mm, H = 3,5 m OMIŠALJ - podmorski ispust - podmorski ispust Stran L = 287 m, DN 240 mm, H = 44,5 m L= 46,40 m, DN 200 mm, H = 5,20 m - sig. preljev CP Veĉja L = 46 m, DN 240 mm, H = 13 m MALINSKA - podmorski ispust Ćuf L = 310 m, DN 500 mm, H = 53,5 m - sig. preljev Ćuf L = 90 m, DN 350 mm, H = 18 m - sig. preljev CP 3 L = 89 m, DN 400 mm, H = 6,3 m - sig.preljev CP 4 - sig.preljev CP 5 L = 106 m, DN 350 mm, H = 7,7 m L= 300 m, DN 315 mm, H= 10 m NJIVICE - podmorski ispust L = 950 m, DN 280 mm, H = 57 m - sig. preljev CP Miramare L = 72 m, DN 350 mm, H = 11 m BAŠKA - podmorski ispust L = 1440 m DN 315 mm, H = 48 m - sig. preljev CP 1 i CP 2 L = 102 m, DN 315 mm, H = 6,7 m - sig. preljev CP 3 L = 550 m, DN 400 mm, H = 16,5 m PUNAT - podmorski ispust L = 600 m, DN 500 mm, H = 45 m - sig. preljev CP 3 L = 150 m, DN 500 mm, H = 10 m - kolektori + mreţa ukupna duţina m - broj prikljuĉaka 7.439

45 S t r a n i c a 45 SLIKA: BROJ PRIKLJUĈAKA NA JAVNU ODVODNJU SLIKA: DUŢINA MREŢE JAVNE ODVODNJE U KILOMETRIMA ,1 18,9 23,8 31, ,5 51,6 58,6 66,1 74,4 79,6 87,7 89,2

46 S t r a n i c a 46 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ KANALIZACIJA RJ KANALIZACIJA ostvareno rebalans plana ostvareno plan MATERIJAL SA SKLADIŠTA OSTALI MATERIJAL ZAŠTITNA ODJEĆA ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO KOMUNALNE USLUGE TELEKOMUNIKACIJE USLUGE ODRŢAVANJA OSTALI TROŠKOVI TEH.PREGLEDI VOZILA CESTARINA,TUNEL,PARKING OSTALE USLUGE AMORTIZACIJA TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA PRIJEVOZ S/NA RAD PREMIJE OSIGURANJA KONCESIJSKA NAKNADA RAZNI POREZI I DAVANJA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE STRUĈNO OBRAZOVANJE OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI DOPRINOSI ZA UG. O DJELU BRUTO PLAĆE OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH BRUTO REGRES DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA KAMATE NEG.TEĈAJNE RAZLIKE NEOTP.VRIJED. IMOVINE IZVANREDNI RASHODI TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI UKUPNI PRIHODI DOBITAK/GUBITAK indeks ost.10/ plan 10. Radna jedinica Kanalizacija ostvarila je u godini gubitak od kn. Smanjeni su troškovi materijala i prihod po investicijama zbog drugaĉijeg prikazivanja ulaganja u vlastitoj reţiji. Od ostalih troškova povećanje biljeţi trošak amortizacije, a smanjenje bruto plaće.

47 S t r a n i c a 47 MJESNA MREŢA I PRIKLJUĈCI I tijekom godine kontinuirano se je radilo na proširenju kanalizacijske mreţe. Montirano je ukupno metara nove kanalizacije, a rekonstruirano je 330 m. Broj novih prikljuĉaka na kanalizaciju u godini iznosi 459. TABLICA: BROJ PRIKLJUĈAKA U općina/grad domaćinstva privreda ukupno Općina Omišalj Općina Malinska-Dubašnica Grad Krk Općina Punat Općina Vrbnik Općina Dobrinj Općina Baška sveukupno ZNAĈAJNIJE INVESTICIJE Na podruĉju Općine Malinska-Dubašnica zavšeni su radovi na izgradnji CS 5 Cuklićevo-Rova s pripadajućim sanitarnim kolektorom. Radovi su zapoĉeti godine s poduzećem GPP Mikić d.o.o, a nadzor je provodilo poduzeće Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost ukupne investicije iznosi kn, od ĉega su Hrvatske vode sufinancirale kn, a ostatak Općina Malinska-Dubašnica. Na podruĉju Općine Baška zapoĉela je izgradnja sustava kanalizacije Draga Bašćanska - V faza (planirane vrijednosti od kn) te izgradnja spoja kanalizacije Kricin na mjesnu kanalizacijsku mreţu naselja Baška (planirane vrijednosti od kn). Obje investicije izvodi GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja, a struĉni nadzor vrši Ured ovlaštenog inţenjera graċevinarstva Marinko Capić. Ponikve su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, zapoĉela s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Projekat izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, a planirana vrijednost projekta iznosi kn. Do kraja godine izvedeno je usluge u vrijednosti od kn. Financijska sredstva osiguravaju Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Paralelno je zapoĉela i novelacija Studije izvodljivosti projekta izgradnje graċevina i ureċaja odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka koju zajedniĉki izvode Cetina d.o.o. i Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbh& Co.KG. Vrijednost Studije iznosi kn, a sufinanciraju JLS 50% (proporcionalno visini udjela u temeljnom kapitalu Ponikve) i Ponikve 50%. Vrijednost revizije Studije iznosi ,00 kn i sredstva osiguravaju Hrvatske vode. U listopadu godine potpisani su Ugovori o podzajmu Projekta zaštite od oneĉišćenja voda u priobalnom podruĉju (tzv Projekt Jadran) za:

48 S t r a n i c a 48 podprojekt Krk u vrijednosti od kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja i dio glavnog kolektora sa spojem naselja Kornić na kanalizacijsku mreţu Punta - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 23% i Ponikve iz naknade za razvoj 77% podprojekt Malinska - Njivice u vrijednosti od kn (udio Općine Malinska- Dubašnica kn (80,91%), udio Općine Omišalj kn (19,09%) - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, pristupni put do ureċaja i izgradnja kolektorske mreţe naselja Malinska - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju: Hrvatske vode 22,05% i Ponikve iz naknade za razvoj 77,95% podprojekt Omišalj u vrijednosti od kn. - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja s crpnim stanicama - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 5% Hrvatske vode, 21% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 18% i Ponikve iz naknade za razvoj 82% Poĉevši od 01. lipnja godine, a kao izvor financiranja izgradnje prethodno navedenih kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda, uvedena je naknada za razvoj i to: - na podruĉju Općine Omišalj - 4,00 kn/m 3 vode od ĉega je Općina subvencionirala 2,50 kn/m 3, - na podruĉju Općine Malinska-Dubašnica - 3,00 kn/m 3 vode od ĉega je Općina subvencionirala 1,50 kn/m 3, - na podruĉju Grada Krka za mjesta Krk i Kornić - 3,00 kn/m 3 od ĉega je Grad subvencionirao 1,50 kn/m 3. Općina/Grad lipanj-prosinac domaćinstva/privreda subvencija fakturirano naplaćeno fakturirano naplaćeno Krk (Krk, Kornić) Malinska-Dubašnica Omišalj Ukupno Od 01. lipnja godine uvedana je naknada za razvoj za financiranje izgradnje komunanih vodnih graċevina i u ostalim jedinicama lokalne samouprave: Općina/Grad lipanj-prosinac fakturirano naplaćeno namjenski utrošeno Krk (osim Krka i Kornića) Punat Baška Dobrinj Vrbnik Ukupno

49 S t r a n i c a RADNA JEDINICA KOMUNALIJE Kontinuirani rad na povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada kroz medije i razne akcije: Nastavljena već tradicionalna i vrlo uspješna akcija DoĊite po svoju vreću komposta ; Kontinuirano informiranje korisnika kroz letke koji se dostavljaju uz raĉune za komunalne usluge Kontinuirana edukacija školske i vrtićke djece Suorganizacija Eko etno i vino festa, Nastavljena suradnja sa TZ kroz kontinuirano oglašavanje u turistiĉkim materijalima, Organiziran nagradni natjeĉaj za uĉenike osnovne i srednje škole za najbolje likovno djelo na temu ekologije; najavljen natjeĉaj za najbolju fotografiju u godini Sudjelovanje i potpora projektu Najljepši školski vrtovi koji je pokrenula Hrvatska radio televizija, a u kojoj sudjeluje krĉka osnovna škola Zapoĉelo odvojeno prikupljanje komine masline s ciljem da se uz struĉno tretiranje do jeseni godine dobije vrijedan humus; U listopadu je zapoĉela s radom Otkupna stanica za metale tvrtke Metis d.d. na POSAM-u Krk; u prva tri mjeseca rada prikupljeno 120 t raznog metala; Dobivena potvrda na glavni projekt i pokrenute aktivnosti oko dovršetka sanacije odlagališta Treskavac; Tijekom turistiĉke sezone ponovno je uvedena popodnevno-noćna smjena radi poboljšanja komunalnog standarda; Na Posebnim sabirnim mjestima nastavljeno s otkupom ambalaţe, te prikupljanjem glomaznog, opasnog, elektriĉnog i elektroniĉkog otpada,...; Stupanj odvojeno prikupljenog otpada povećao se je sa 30,3% u godini na 31,5% u godini, što je u skladu s Studijom;

50 S t r a n i c a 50 OPĆI PODACI ODLAGALIŠTE TRESKAVAC Površina m 2 Stari dio m 2, novi dio m 2 VOZNI PARK - 3 osobna vozila i 1 fdostavno - 2 kombi vozila za prijevoz djel vozila za sakupljanje otpada - 1 vozilo za pranje kontejnera - kompaktor, traktor i 2 viljuškara SLIKA: PRIKUPLJENE KOLIĈINE OTPADA PO SEGMENTIMA u TONAMA 2010.g , ,00 *71,5 % *72,6 % UKUPNO *68,5 % 2.500,00 *68,4 % 2.000,00 *65,8 % *67,6 % *65,0 % 1.500, ,00 *68,8 % *68,0 % *65,7 % *62,0 % *67,9 % *67,2 % 500,00 0,00 *prikazani postotak sadrži mjesečni udio mješanog komunalnog otpada Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac MJEŠANI KOMUNALNI GLOMAZNI OTPAD AMBALAŽNO STAKLO AMBALAŽNI METAL KARTON I PAPIR AMBALAŽNA PLASTIKA BIO OTPAD ZELENI OTPAD EE OTPAD OTPADNO ŽELJEZO AUTO GUME SLIKA: UDIO POJEDINE VRSTE OTPADA 2010.g. 2,9% 10,0% 1,9% 0,1% 0,2% 0,1% 9,2% 0,1% 1,8% 5,3%

51 S t r a n i c a 51 TABLICA: GODIŠNJI PREGLED KOLIĈINE OTPADA ukupno otpada, tona odvojeno / prikupljeno, tona odvojeno / prikupljeno, % ostalo ,2% ,2% ,8% ,3% ,5% ukupno Ukupno, tona kg/m³* m³ Staklo ,9 Metali ,4 Papir i karton ,3 Plastične mase ,8 Biorazgradiv otpad ,8 Auto gume Glomazni otpad *procjena gustode materijala u uvjetima odlagališta SLIKA: UDIO POJEDINE VRSTE OTPADA FOND Ambalaža T 16% Staklo 370 T 2% Metali 815 T 5% Papir i karton T 33% Biorazgradiv otpad T 38% Plastične mase T 6% SLIKA: UDIO ODVOJENOG OTPADA ,2 % 24,2 % 25,8 % 30,3% 31,5%

52 S t r a n i c a 52 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ KOMUNALIJE RJ KOMUNALIJE ostvareno rebalans plana ostvareno plan MATERIJAL SA SKLADIŠTA OSTALI MATERIJAL ZAŠTITNA ODJEĆA ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZNE USLUGE TELEKOMUNIKACIJE USLUGE ODRŢAVANJA OSTALI TROŠKOVI TEH.PREGLEDI VOZILA CESTARINA,TUNEL,PARKING OSTALE USLUGE AMORTIZACIJA TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA PRIJEVOZ S/NA RAD REPREZENTACIJA PREMIJE OSIGURANJA KONCESIJSKA NAKNADA RAZNI POREZI I DAVANJA RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE STRUĈNO OBRAZOVANJE OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE BRUTO PLAĆE OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH BRUTO REGRES DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA KAMATE NEG.TEĈAJNE RAZLIKE NEOTP.VRIJED. IMOVINE RASHOD PROTEKLIH GODINA IZVANREDNI RASHODI TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI UKUPNI RASHODI UKUPNI PRIHODI DOBITAK/GUBITAK ost 10/ ost 09 indeks ost.10/ plan 10. Radna jedinica Komunalije ostvarila je negativan financijski rezultat od kn. Ukupni rashodi su za 4% veći od prošlogodišnjih prije svega zbog povećanja troškova goriva, odrţavanja vozila i POSAM-a, plaća radnika (povećani broj radnika), vrijednosnog usklaċenja i negativnih teĉajnih razlika po kreditima.

53 S t r a n i c a 53 Ukupni prihodi su za 6% veći od prošlogodišnjih zbog povećanja prihoda od odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo i domaćinstva. Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku financira se iz proraĉuna JLS i vlastitih sredstava Ponikve u omjeru 50:50. Prvo se pokriva trošak kamata, a potom glavnica po kreditu Hypo Alpe-Adria Banke. Godišnja obveza JLS iznosi: općina / Grad godišnja obveza (protuvrijednost u HRK na dan uplate) godišnja obveza (protuvrijednost u HRK na dan uplate) Omišalj ,00 EUR ,00 EUR Malinska- Dubašnica ,00 EUR ,00 EUR Krk ,00 EUR ,00 EUR Punat ,00 EUR ,00 EUR Baška ,00 EUR ,00 EUR Dobrinj 4.961,00 EUR ,00 EUR Vrbnik 6.545,00 EUR 5.588,00 EUR ukupno ,00 EUR ,00 EUR TABLICA: KOLIĈINE PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA godina (kom.) PONIKVE KONZUM OSTALI UKUPNO PET STAKLO LIMENKE UKUPNO

54 S t r a n i c a 54 SLIKA: KOLIĈINE UKUPNO PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA godina (kom.) PET STAKLO LIMENKE UKUPNO TABLICA: KOLIĈINE PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA PO POSAMIM-a (kom.) TRESKAVAC KRK BAŠKA PUNAT MALINSKA OMIŠALJ VRBNIK DOBRINJ UKUPNO SLIKA: UDIO POJEDINOG POSAMA GODINE OMIŠALJ 13% VRBNIK 5% DOBRINJ 8% TRESKAVAC 10% KRK 13% MALINSKA 23% PUNAT 13% BAŠKA 15%

55 S t r a n i c a ZAJEDNIĈKE SLUŢBE ZAJEDNIĈKE SLUŢBE ostvareno rebalans plana ostvareno plan MATERIJAL SA SKLADIŠTA OSTALI MATERIJAL UREDSKI MATERIJAL ZAŠTITNA ODJEĆA ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZNE USLUGE POŠTARINA TELEKOMUNIKACIJE USLUGE ODRŢAVANJA OSTALI TROŠKOVI TEH.PREGLEDI VOZILA CESTARINA,TUNEL,PARKING OSTALE USLUGE AMORTIZACIJA TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA PRIJEVOZ S/NA RAD REPREZENTACIJA PREMIJE OSIGURANJA RAZNI POREZI I DAVANJA RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE STRUĈNO OBRAZOVANJE UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI DOPRINOSI ZA UG. O DJELU DOPRINOSI ZA SKUPŠTINU BRUTO PLAĆE OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH BRUTO REGRES DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA KAMATE NEG.TEĈAJNE RAZLIKE NEOTP.VRIJED. IMOVINE RASHOD PROTEKLIH GODINA IZVANREDNI RASHODI ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI indeks ost.10/ plan 10. Troškove zajedniĉkih sluţbi saĉinjavaju najvećim djelom plaće za djelatnike i ĉlanove skupštine, uredski materijal, troškovi poštarine i amortizacije osnovnih sredstava koja se odnosi na sve radne jedinice.

56 S t r a n i c a 56 IZVJEŠTAJ O OVRHAMA U RAZDOBLJU TABLICA: OVRHE U RAZDOBLJU OD GODINE godina broj ovrha ukupno utuţeno naplaćeno ostalo za naplatiti broj parnica postotak naplate ,22 kn ,29 kn ,93 kn 12 78% ,45 kn ,87 kn ,58 kn 20 62% ,24 kn ,42 kn ,82 kn 35 59% ,71 kn ,65 kn ,06 kn 29 65% ,40 kn ,81 kn ,59 kn 19 54% Broj ovrha u obuhvaćenom razdoblju iz godine u godinu raste. Konstantni su podaci o broju ovrha i visini utuţenih potraţivanja. Ostali podaci su promjenjivi. Evidentan je problem u dostavi rješenja o ovrsi zbog više razloga kao što su: nedostatni podaci o adresi (nepoznati), umrli, a jedan dio obaviještenih ne preuzima pošiljke. Podaci o prebivalištu traţe se od policijskih uprava, ali s neizvjesnim uspjehom budući da nije moguće uvijek ishoditi uvjerenje o prebivalištu upravo zbog nedostatnih podataka (više osoba s istim imenom i prezimenom). SLIKA: BROJ OVRHA U ODNOSU NA BROJ PARNICA Br. Ovrha Br. parnica

57 S t r a n i c a OSTVARENI PRIHODI I RASHODI PO R.J. U godini ukupni rashodi Ponikve iznose kn, a ukupni prihodi kn. Dobit prije oporezivanja iznosi kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi kn. Po radnim jedinicama ostvareni su sljedeći prihodi i rashodi: SLIKA: REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO R.J RJ Voda RJ Kanalizacija RJ Komunalije Ukupno rashodi prihodi rashodi prihodi

58 S t r a n i c a KAPITAL JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UDIO UKUPNOG KAPITALA JLS NA DAN U ODNOSU NA UPISANI KAPITAL JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UPISANI KAPITAL udio iznos uloţeno KAPITALNE REZERVE uloţeno 2010 uloţeno u oborinsku kanalizaciju kapitalne rezerve UKUPNO ULOŢENO (s kapitalnim rezervama, bez ulaganja u oborinsku kanalizaciju) iznos udio PROMJENA = = Općina Omišalj 18,97% , , , , , ,71 16,09% -2,88% 2. Općina Malinska - Dubašnica 18,56% , , , , , ,28 17,81% -0,75% 3. Grad Krk 22,45% , , , , , ,97 23,36% 0,91% 4. Općina Punat 9,91% , , , , , ,03 10,56% 0,65% 5. Općina Baška 15,58% , , , , , ,86 13,93% -1,65% 6. Općina Dobrinj 9,45% , , , , , ,34 12,31% 2,86% 7. Općina Vrbnik 5,08% , , ,12 0, , ,62 5,95% 0,87% ukupno % , , , , , ,81 100%

59 S t r a n i c a 59 SLIKA: UDIO UKUPNOG KAPITALA JLS NA DAN U ODNOSU NA UPISANI KAPITAL UPISANI KAPITAL UKUPAN KAPITAL Opdina Omišalj Opdina Malinska - Dubašnica Grad Krk Opdina Punat Opdina Baška Opdina Dobrinj Opdina Vrbnik 12. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA U toku godine ishodavane su lokacijske dozvole i potvrde na glavne projekte kako slijedi: LOKACIJSKE DOZVOLE UreĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda razine I stupnja obrade, za podruĉje naselja Malinska-Njivice (lokacija na rtu Ćuf), izdana (pravomoćna ) Crpna stanica kanalizacije CS Autobusna stanica u Puntu, izdana (pravomoćna ) Kanalizacijski sustav naselja Vrbnik, izdana (pravomoćna ) Kanalizacijski sustav priobalja općine Dobrinj, izdana (pravomoćna )

60 S t r a n i c a 60 POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT Sanitarna kanalizacija zone Rosulje u naselju Njivice - I faza izdana Sanitarna kanalizacija zone Rosulje u naselju Njivice - II faza izdana Kanalizacijska mreţa jezgre Omišlja izdana Kanalizacija Omišlja I faza Glavni kolektor sa crpnim stanicama izdana Vodoopskrbni sustav Šotoventa - II faza II etapa izdana Fekalna kanalizacija naselja Kornić izdana Sustav javne odvodnje naselja Bašćanska Draga - IV faza izdana Sustav javne odvodnje naselja Bašćanska Draga - V faza izdana Sustav javne odvodnje naselja Dobrinj potvrda izdana Spajanje fekalne kanalizacije Kricin na mjesnu mreţu Baške izdana Transfer stanica i sanacija odlagališta Treskavac izdana Vodovodna mreţa za naselje Kras izdana Vodovodna mreţa za naselja Rasopasno izdana Vodovodna mreţa za naselja Gabonjin izdana Vodovodna mreţa naselja Sv. Ivan izdana Vodovodna mreţa naselja Klanice izdana Vodovodna mreţa naselja Tribulje izdana

61 S t r a n i c a 61 II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU GODINU

62 S t r a n i c a 62

63 S t r a n i c a 63

64 S t r a n i c a 64

65 S t r a n i c a 65

66 S t r a n i c a 66

67 S t r a n i c a 67

68 S t r a n i c a 68 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Ponikve je društvo s ograniĉenom odgovornošću (dalje: Društvo) za komunalne djelatnosti. Prema postojećim podacima i dokumentima Društvo je registrirano godine u Okruţnom privrednom sudu u Rijeci pod nazivom Komunalno poduzeće "Ponikve" Krk za obavljanje razliĉitih komunalnih djelatnosti, sliĉnih kojima se i danas bavi. Od osnutka pa do danas Društvo je prošlo mnoge statusne i druge promjene. Udruţivanjem godine s poduzećem "Komunalac" Omišalj, Društvo je proširilo djelokrug rada na ĉišćenje i odrţavanje javnih i zelenih površina, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Danas se radi o srednje velikom komunalnom društvu u 100 %-tnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od kuna. Osnovne djelatnosti Društva su: proizvodnja i distribucija pitke vode odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada odrţavanje i upravljanje odlagalištem komunalnog otpada Treskavac Osim navedenih djelatnosti Društvo se bavi i montaţama mjesnih cjevovoda (vode i kanalizacije) te izradom vodovodnih i kanalizacijskih prikljuĉaka. Društvo ima skupštinu društva i upravu. Skupštinu društva ĉine ĉlanovi društva (osnivaĉi) jedinice lokalne samouprave, a njome predsjeda predsjednik. Predsjednik skupštine imenuje se na vrijeme od godinu dana. Svaki ĉlan skupštine ostvaruje prava i duţnosti sukladno veliĉini temeljnog uloga. Skupština društva odluĉuje o svim bitnim stvarima kao što su financijski izvještaji, godišnji planovi poslovanja, investicijski i razvojni planovi, cijene komunalnih usluga i sliĉno. Poslove društva vodi uprava koja se sastoji od jednog direktora kojeg imenuje skupština na vrijeme od 4 godine. Uprava društva zastupa društvo, rukovodi i organizira proces rada i poslovanja te obavlja i druge poslove na temelju zakona i ovlaštenja. Direktorom društva u razdoblju od do godine imenovan je FRANE MRAKOVĈIĆ. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Drţavni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljaĉe godine, Društvo ima brojĉanu oznaku razreda 3600 Skupljanje, proĉišćavanje i opskrba vodom, matiĉni broj poslovnog subjekta je , a OIB je U godini Društvo je prosjeĉno zapošljavalo 196 radnika (u godini 194 radnika).

69 S t r a n i c a 69 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak OKVIR ZA PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Financijski izvještaji za godinu sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske, te raĉunovodstvenim politikama poduzetnika. Raĉunovodstvene politike Društva usklaċene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 30/08, 04/09) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o raĉunovodstvu (NN 109/07) uz izuzetak iskazivanja teĉajnih razlika. Društvo je, poĉevši od godine odstupilo od ranije raĉunovodstvene politike svoċenja na srednji teĉaj HNB-a (vidi Bilješke , 1.2.4, 16/iii/), te teĉajne razlike iskazuje iz platnog prometa, a na navedeni naĉin je postupilo iz razloga što svoċenje tih obveza znaĉajno utjeĉe na iskazivanje rezultata poslovanja iz godine u godinu, a iste se dijelom odnose na obveze za ĉije vraćanje sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS). Društvo je pozicije u financijskim izvještajima iskazalo u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10). Radi usporedivosti podataka na isti naĉin iskazani su i podaci za 2009.godinu. Podaci u financijskim izvještajima prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK), kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj. Dopunske informacije uz financijske izvještaje ne ĉine financijska izvješća već se iskazuju u svrhu dopunske analize OSNOVNE RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE Osnovne raĉunovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za godinu iste su kao i u godini POSLOVNI PRIHODI Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode, a iskazani su po fakturnoj vrijednosti (vidi Bilješku 2). Prihodi od prodaje obuhvaćaju prihode od prodaje vode i pruţanja usluga. Ostale poslovne prihode ĉine prihodi od subvencija Ministarstva, naplate šteta od osiguranja, prihodi iz ranijih godina, refundacije, prihodi od naplaćenih otpisanih potraţivanja, prihodi u visini amortizacije imovine nabavljene iz namjenskih sredstava i sliĉno. Temeljem Zakona o otocima i Ugovora sklopljenog u prosincu godine, nadleţno Ministarstvo Uprave za otoke podmirivalo je Društvu razliku u cijeni vode za domaćinstva ĉiji ĉlanovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se pitkom vodom cestovnim vozilom (vidi Bilješku 2/ii/) FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode ĉine kamate na nepravodobna plaćanja, kamate na oroĉena sredstva, teĉajne razlike i prihodi od dividende. Društvo iskazuje teĉajne razlike koje proizlaze iz platnog prometa.

70 S t r a n i c a POSLOVNI RASHODI BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Poslovne rashode ĉine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklaċenje potraţivanja i ostali poslovni rashodi (vidi Bilješku 4) Materijalne troškove ĉine troškovi materijala, rezervnih dijelova, energije i goriva, troškovi sitnog inventara i zaštitne odjeće, poštanski i telefonski troškovi, tekuće i investicijsko odrţavanje, prijevozne usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Troškovi tekućeg i investicijskog odrţavanja vlastitih sredstava rada pokrivaju se iz prihoda obraĉunskog razdoblja kada nastanu. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se mijenja kapacitet ili namjena osnovnih sredstava, knjiţe se kao povećanje vrijednosti osnovnih sredstava Troškove osoblja ĉine neto plaće i naknade plaća zajedno sa porezima i doprinosima iz i na plaće Amortizacija Obraĉun amortizacije obavlja se pojedinaĉno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama po linearnoj metodi, a po stopama koje ne prelaze porezno dopustive stope. Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana sljedećeg mjeseca kad se stavi u uporabu. U sluĉaju rashoda ili prodaje, imovina se amortizira zakljuĉno s mjesecom u kojem je došlo do rashoda ili otuċenja. Jedanput amortizirano sredstvo dugotrajne imovine više se ne otpisuje Ostale troškove poslovanja ĉine dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, ostala materijalna prava zaposlenih, premije osiguranja, troškovi struĉnog obrazovanja, reprezentacija, vodoprivredna i komunalna naknada, koncesijska naknada, ĉlanarine komorama, bankarske usluge, naknade ĉlanovima Skupštine Vrijednosno usklaċenje kratkotrajne imovine obuhvaća usklaċivanje vrijednosti potraţivanja od kupaca koja su utuţena ili za koja je pokrenut postupak ovrhe Ostali poslovni rashodi odnose se na neotpisanu vrijednost prodane i rashodovane dugotrajne materijalne imovine i materijala i ostale rashode FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode ĉine zatezne kamate, kamate po kreditima i negativne teĉajne razlike. Društvo iskazuje teĉajne razlike koje proizlaze iz platnog prometa.

71 S t r a n i c a 71 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak DOBIT TEKUĆE GODINE Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije oporezivanja. Prema obraĉunu poreza na dobit, Društvo ima obvezu poreza na dobit. Po odbitku poreza, preostaje dobit tekuće godine (vidi Bilješku 6) DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost ĉini fakturna vrijednost nabavljene imovine uvećana za sve troškove nastale do njezinog stavljanja u uporabu (vidi Bilješku 7). Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina, ako im je vijek trajanja duţi od jedne godine i pojedinaĉna nabavna cijena veća od kuna, a od 1.srpnja godine veća od kuna. Neotpisana vrijednost otuċenih i rashodovanih sredstava knjiţi se na teret ostalih poslovnih rashoda. Troškovi izgradnje dugotrajne imovine u vlastitoj reţiji obuhvaćaju vrijednost utrošenog materijala i troškova rada radnika. Društvo koristi sljedeće stope amortizacije: -za graċevinske objekte osobne automobile 15,5 -nematerijalnu imovinu, opremu i vozila 10-12,5 -raĉunala, raĉunalnu opremu, programe, telefone i opremu za raĉunalne mreţe ostalu nespomenutu imovinu 6,7-20 % U okviru dugotrajne imovine iskazuju se dani predujmovi za materijalnu imovinu, a odnose se na dani predujam za kupnju postojećih graċevina (cjevovoda) od INA- industrija nafte d.d. Zagreb (vidi Bilješku 8) DUGOTRAJNU FINANCIJSKU IMOVINU ĉine ulaganja u vrijednosne papire.

72 S t r a n i c a 72 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak ZALIHE Zalihe vodovodnog materijala koji se koristi za tekuće, investicijsko odrţavanje i investicije u vlastitoj reţiji, iskazuju se po stvarnim nabavnim cijenama materijala. Utrošak materijala obavlja se primjenom metode prosjeĉne nabavne cijene. Zalihe rezervnih dijelova, sitnog inventara, autoguma i ostalog potrošnog materijala iskazuju se po stvarnim nabavnim cijenama. Sitan inventar, alat i autogume, otpisuju se u cijelosti kod stavljanja u uporabu POTRAŢIVANJA OD KUPACA Potraţivanja od kupaca obuhvaćaju sva potraţivanja za isporuĉenu vodu i izvršene usluge (odvoz otpada, kanalizacija, ĉišćenje septiĉkih jama, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s javnih površina, prikljuĉci, prikupljanje i zbrinjavanje ambalaţnog otpada) (vidi Bilješku 11). Saldo potraţivanja sadrţi takoċer: - potraţivanja za namjenski (razvojni) dio cijene koji je prihod proraĉuna Grada Krka i općina otoka Krka, a u svrhu financiranja izgradnje vodoopskrbnih objekata programa «Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku godine», - potraţivanja za namjenski dio cijene koji je prihod proraĉuna Grada Krka i Općina otoka Krka, a u svrhu sanacije odlagališta otpada. Taj namjenski dio cijene obraĉunavao se od 01. sijeĉnja godine do 31. sijeĉnja godine. Sredstva prikupljena nakon 01. veljaĉe godine po raĉunima ispostavljenim do 31. sijeĉnja godine jedinice lokalne samouprave usmjeravaju Društvu za otplatu kredita. - potraţivanja za obraĉunatu naknadu za Hrvatske vode Zagreb (zaštita i korištenje voda). - potraţivanja za naknadu za razvoj koja je prihod društva i koju snosi krajnji potrošaĉ, a koristi se za financiranje vodnih graċevina (izgradnju kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje voda) sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave. Naknada za razvoj obraĉunava se od 01.lipnja 2010.godine. PONIKVE d.o.o. Krk iskazalo je u poslovnim knjigama obvezu prema Hrvatskim vodama kao i obvezu prema Gradu Krku i općinama otoka Krka za dio koji njima pripada (Bilješka 20). UsklaĊenje vrijednosti potraţivanja obavlja se temeljem saznanja da potraţivanje nije u roku naplaćeno, odnosno da su nastale okolnosti neizvjesnosti nenaplativo i da je utuţeno POTRAŢIVANJA OD DRŢAVE I DRUGIH INSTITUCIJA odnose se na potraţivanja za porez na dodanu vrijednost, potraţivanja od nadleţnog Ministarstva uprave za otoke za podmirivanje razlike u cijeni vode, potraţivanja za refundacije bolovanja i ostala potraţivanja (vidi Bilješku 12).

73 S t r a n i c a 73 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak OSTALA POTRAŢIVANJA odnose se potraţivanja od Grada Krka i pojedinih općina za subvenciju naknade za razvoj, na potraţivanja od Grada Krka i općina otoka Krka za plaćeni PDV-e u nezaraĉunatim isporukama, potraţivanja za naknade šteta i ostala potraţivanja (vidi Bilješku 13) KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA odnosi se na depozite oroĉene kod banaka (vidi Bilješku 14) NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Imovina u obliku novca iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraţenoj hrvatskom valutnom jedinicom (kuna), a predstavljaju sredstva na kunskim raĉunima i u blagajni KAPITAL I REZERVE Ukupan kapital Društva ĉine upisani kapital, kapitalne rezerve, ostale rezerve, zadrţana dobit i dobit tekuće godine (vidi Bilješku 15) DUGOROĈNE OBVEZE Dugoroĉne obveze predstavljaju obveze po osnovi dugoroĉnih kredita i financijskog leasinga koji dospijevaju na naplatu nakon 1. sijeĉnja godine (vidi Bilješku 16). Tekuće dospijeće po navedenim kreditima koji dospijevaju na naplatu u godini iskazano je na kratkoroĉnim obvezama. Obveze po kreditima i leasingu na dan Dugoroĉne obveze iskazane u inozemnim sredstvima plaćanja, te uz deviznu klauzulu, iskazuju se i u hrvatskoj valutnoj jedinici preraĉunatoj po teĉaju kreditora na dan evidentiranja obveza. Obveze po kreditima u stranoj valuti i uz deviznu klauzulu iskazane su na dan bilance (31.12.) po teĉaju 31.prosinca 2007.godine, a obveze po financijskom leasingu po teĉaju na dan evidentiranja obveza. Stvarno nastale razlike pri podmirivanju obveza (plaćanja) knjiţe se u korist prihoda ili terete rashode Društva KRATKOROĈNE OBVEZE Kratkoroĉne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom ili ugovorom o stvaranju obveza, a rok dospijeća im je kraćim od 12 mjeseci. U kratkoroĉnim obvezama iskazane su obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljaĉima, obveze prema zaposlenima, obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja, te ostale kratkoroĉne obveze.

74 S t r a n i c a PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - OdgoĊeni prihodi odnose se na dobivena namjenska sredstva za investicije od Ţupanije Primorsko-goranske, Hrvatskih voda, Fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prijenos na prihode obavlja se u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu nabavljenu iz tih sredstava IZVANBILANĈNI ZAPISI Društvo u okviru izvanbilanĉnih zapisa iskazuje bankovne garancije za uredno ispunjenje ugovornih obveza od strane izvoċaĉa i garancije za radove u jamstvenom roku. 2. POSLOVNI PRIHODI Poslovni prihodi obuhvaćaju: Bilješka HRK HRK Prihodi od prodaje: , ,27 - voda fiksni dio , ,47 - voda varijabilni dio , ,03 - kanalizacija fiksni dio , ,45 - kanalizacija varijabilni dio , ,01 - otpad , ,65 - sekundarne sirovine, rec.dvorište , ,10 - prikljuĉci , ,63 - popravci, rad stroja, kontr.vodomjera, najamnina i ostalo , ,93 Ostali poslovni prihodi: , ,88 - prihodi od naplaćenih otpisanih obveza , ,10 - prihodi proteklih godina /i/ 267, ,55 - sredstva drţavnog proraĉuna /ii/ , ,06 - naknade šteta od osiguranja , ,46 - prihod u visini amortizacije imovine nabavljene iz namjenskih sredstava , ,11 - prihodi po bankarskim naknadama (koje otplaćuju JLS) , ,43 - prihodi od kamata po kreditima (koje otplaćuju JLS) , ,95 - ostali poslovni prihodi , ,75 -investicije voda i kanalizacija , ,47 Sveukupno , ,15 /i/ Prihodi proteklih godina većim dijelom predstavljaju usklaċenje salda po nekadašnjoj namjenskoj cijeni za razvoj. Društvo je umanjilo obvezu i iskazalo je prihod iz ranijeg razdoblja u iznosu od ,59 kn pošto u ranijim razdobljima nije moglo osigurati podatke o naplati potraţivanja od kupaca po strukturi cijene te se obveza utvrċivala prema postotku naplate, a otpis potraţivanja vršen je u ukupnom iznosu raĉuna bez umanjenja tih obveza.

75 S t r a n i c a 75 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /ii/ Sredstva drţavnog proraĉuna predstavljaju subvencionirani iznos prijevoza vode putem autocisterni domaćinstvima koja nemaju mogućnost prikljuĉka na javni vodovodni sustav, a imaju prebivalište na otoku Krku, sve na temelju Zakona o otocima i Ugovora sklopljenog u prosincu godine s nadleţnim Ministarstvom - Uprava za otoke. 3. FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode obuhvaćaju: Bilješka HRK HRK - prihodi od ulaganja (dividenda, otpremnina /i/ dionica) 7.085, ,81 - prihodi od kamata po viċenju , ,55 - prihodi od kamata po oroĉenju , ,22 - prihodi od zateznih i ostalih kamata , ,34 - prihodi po pozitivnim teĉajnim razlikama 951, ,46 Sveukupno , ,38 /i/ Prihodi od ulaganja odnose se na ostvarene prihode za dionice Erste & Steiermärkische bank d.d. temeljem korporativne akcije istiskivanja manjinskih dioniĉara u iznosu od kuna i dividendu u iznosu od 5.661,81 kunu (Bilješka 9). 4. POSLOVNI RASHODI 4.1. MATERIJALNI TROŠKOVI Materijalne troškove ĉine: Bilješka HRK HRK Troškovi sirovina i materijala , ,70 - materijal, rez.dijelovi, sitan inventar , ,96 - energija, gorivo i mazivo , ,71 - uredski materijal , ,73 - zaštitna odjeća , ,30 Ostali vanjski troškovi , ,37 - prijevozne, telefonske i poštanske usluge , ,88 - usluge odrţavanja , ,49 - tehniĉki pregledi, cestarine , ,11 - mostarine, tuneli, cestarine , ,17 - komunalne usluge , ,54 - ostale usluge (intelektualne, zaštita na radu, sudski troškovi i pristojbe i ostali) /i/ , ,18 Ukupno materijalni troškovi , ,07

76 S t r a n i c a 76 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Društvo je u godini ugovorilo uslugu revizije financijskih izvještaja za godinu s Iris nova d.o.o. u ukupnoj vrijednosti od ,00 kn (broj Ugovora 721/10) TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja u godini iznose ,66 kuna, a u okviru tih troškova bruto plaća uprave iznosi ,61 kuna. Prosjeĉna bruto plaća u godini iznosila je 7.486,82 kn, a neto 5.345,31 kn, dok je u godini prosjeĉna bruto plaća iznosila 7.530,67 kn, a neto 5.327,09 kn AMORTIZACIJA Troškovi amortizacije za godini iznose ,02 kuna (u godini iznosili su ,17 kuna). Društvo je kod obraĉuna amortizacije primijenilo iste stope amortizacije kao i u godini. Primijenjene stope ne prelaze porezno dopustive stope OSTALI TROŠKOVI Ostale troškove ĉine: HRK HRK - troškovi materijalnih prava zaposlenih , ,00 - troškovi prijevoza na posao i s posla , ,49 - struĉno obrazovanje , ,90 - reprezentacija , ,15 - troškovi sluţbenih putovanja , ,39 - porezi i doprinosi koji ne ovise o posl.rezultatu , ,26 - naknada Općini Vrbnik za deponij Treskavac , ,00 - koncesijske naknade , ,94 - premije osiguranja , ,67 - bankarske usluge i provizije , ,57 - ugovori od djelu i naknada skupštini sa doprinosima , ,27 - poseban doprinos za sluţbeni put u inozemstvo 306,66 482,55 Sveukupno , , VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE Društvo je u 2010.godini izvršilo vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja u ukupnom iznosu od ,28 kuna (Bilješka 11) i to: - potraţivanja od kupaca koji su utuţeni ili u steĉaju u iznosu od ,24 kn od ĉega se iznos od ,82 kuna odnosi na potraţivanja od kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj, a iznos od ,42 kune na potraţivanja od ostalih kupaca i - otpis nenaplativih potraţivanja u iznosu od 8.688,04 kuna.

77 S t r a n i c a 77 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak OSTALI POSLOVNI RASHODI u godini iznose ,46 kuna, od ĉega se ,84 kuna odnosi na neotpisanu vrijednost rashodovane i prodane dugotrajne imovine i ostale rashode (17.863,62 kuna). 5. FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode ĉine: HRK HRK - kamate po kreditima (trošak Ponikve ) , ,95 - kamate po kreditima (koje otplaćuju JLS) , ,95 - zatezne kamate 1.266,99 256,64 - negativne teĉajne razlike , ,11 - kamate na kratkoroĉne kredite 0, ,20 Sveukupno , ,85 6. DOBIT TEKUĆE GODINE /i/ Za razdoblje od 01. sijeĉnja do 31. prosinca godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo rezultat poslovanja financijske godine: HRK HRK Ukupni prihodi , ,53 Ukupni rashodi ( ,61) ( ,53) Dobit prije oporezivanja , ,00 Porez na dobit ( ,97) (66.538,99) Dobit tekuće godine 9.531, ,01 /ii/ Sukladno Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit, Društvo je razliku prihoda i rashoda uvećalo za porezno nepriznate rashode u iznosu od ,67 kuna, umanjilo za porezno priznate rashode za koje je ranije uvećana porezna osnovica u iznosu od ,71 kunu, te je tako utvrċena porezna osnovica od ,96 kuna. Primjenom propisane porezne stope od 20% utvrċena je obveza poreza na dobit u iznosu od ,99 kuna. Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi ,01 kunu.

78 S t r a n i c a 78 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 7. DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA Prikazujemo je na sljedeći naĉin: OPIS ZEMLJIŠTE I GRAĐEV. OBJEKTI UREĐAJI I OPREMA MATER. I NEMAT. IM. U PRIPREMI - u HRK - NEMATER. IMOVINA UKUPNO NABAVNA VRIJEDNOST Saldo 1. siječanj Direktna povećanja Poveć.prijenosom s materijalnih i nematerijalnih ulaganja u pripremi ( ) Prijenos - preknjiženje ( ) Rashodovanje i prodaja materijal. i nematerijalne imovine (6.400) ( ) 0 0 ( ) Stanje 31. prosinca a) ISPRAVAK VRIJEDNOSTI Stanje 1. siječnja Ispravak početnog stanja ( ) ( ) Obračun amortizacije za (Bilješka 5/i/) Ispravak vrijednosti prodane i rashodovane mater.i nemat.imovine 0 ( ) 0 0 ( ) Stanje 31. prosinca SADAŠNJA VRIJEDNOST mater.i nemat.ulaganja SADAŠNJA VRIJEDNOST mater.i nemat.ulaganja Napomena: Radi osiguranja traţbina po kreditima upisano je pravo zaloga na dijelu nekretnina i pravu graċenja. Detaljan prikaz dugotrajne imovine Društva dan je u Dopunskim informacijama. a) Vrijednost osnovnih sredstava u pripremi u godini iznosi ,27 kn, a odnosi se na: - projektne dokumentacije /i/ - vodovod i kanalizaciju Općine Punat, Malinska, Dobrinj - vodovod visoke zone Dobrinjštine - dovod vode s kopna - kanalizaciju u Dragi Bašćanskoj - graċevinske radove na bunaru EB-3 Baška i ostalo U okviru osnovnih sredstava u pripremi iskazana je i vrijednost izgraċene oborinske kanalizacije u iznosu od ,46 kuna, koja će se u narednom razdoblju prenijeti u JLS koje su financirale izgradnju.

79 S t r a n i c a 79 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ U okviru imovine u pripremi iskazana je i projektna dokumentacija za investicije koje su u tijeku i za buduće investicije. Ponikve d.o.o. su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, zapoĉele s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Projekt izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, a planirana vrijednost projekta iznosi kuna. Do kraja 2010.godine izvedeno je usluge u vrijednosti od kuna. Financijska sredstva osiguravaju Hrvatske vode. 8. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU Društvo na dan 31.prosinca 2010.godine iskazuje potraţivanja za dane predujmove u iznosu od ,55 kuna, od ĉega se iznos od ,80 kuna odnosi na predujam dan INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, a iznos od ,75 kuna na predujmove dane ostalim dobavljaĉima. Društvo je zakljuĉilo s INA-INDUSTRIJOM NAFTE d.d. Zagreb 12. prosinca godine Ugovor o prodaji postojećih graċevina (cjevovoda) koji predstavljaju dugotrajnu imovinu INE i njihovo unošenje u javni vodoopskrbni sustav kojim upravljaju Ponikve, a vezano za povezivanje vodoopskrbnog sustava Rijeke i Krka i Dodatak 1. tom Ugovoru 6. oţujka godine kojim se mijenjaju postojeći i definiraju novi rokovi plaćanja. Ugovorne strane su Ugovorom utvrdile cijenu od ,50 EUR ( kuna po srednjem teĉaju HNB na dan 27. studenog godine), što će prema navedenom Dodatku biti plaćeno na sljedeći naĉin: - dio sredstava (najviše do tri milijuna kuna do 31. prosinca godine) - ostatak kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji graċevina. U godini Društvo je platilo INI d.d. iznos od ,66 kuna, u godini iznos od ,14 kuna, a u godini plaćeno je još ,00 kuna. Na dan 31. prosinca plaćen je ukupan iznos od ,80 kuna ( ,60 EUR po teĉaju na dan plaćanja). Uz suglasnost INE d.d., a poĉevši od 01. srpnja godine, Društvo koristi cjevovod za preuzimanje vode s kopna, a imovina se i nadalje vodi u poslovnim knjigama INE d.d. do okonĉanja radova i primopredaje objekta nakon ĉega će biti i izvršeno plaćanje ostatka obveze. Jedan od uvjeta primopredaje bila je i tlaĉna proba koja nije mogla biti izvršena prije sanacije dijela cjevovoda. Potreba za sanacijom dijela cjevovoda u duţini od oko 50 m utvrċena je nakon analize dijela cjevovoda od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuĉilišta u Zagrebu. Ponikve je sanaciju izvršila u godini pošto INA d.d. nije pristupila istoj niti nakon nekoliko zahtjeva Ponikve. Ukupna vrijednosti sanacije iznosila je ,00 kn (86.765,11 EUR koristeći srednji teĉaj HNB-a na dan izdavanja raĉuna sanacije). Tlaĉna proba je uspješno izvršena 15. oţujka godine. U sijeĉnju godine Ponikve d.o.o. uputilo je zahtjev INI d.d. za primopredaju cjevovoda. Ukupna procjenjena vrijednost cjevovoda od ,50 EUR umanjena je za smanjenje vrijednosti cjevovoda (amortizaciju) u razdoblju od veljaĉe godine (datum procjene) do srpnja godine (datum poĉetka korištenja cjevovoda) u iznosu od ,45 EUR i za trošak sanacije u vrijednosti od ,11 EUR. Nakon što se umanji već plaćeni iznos od ,60 EUR, ostaje za platiti ,34 EUR.

80 S t r a n i c a 80 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 9. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA /i/ Zbog korporativne akcije istiskivanja manjih dioniĉara ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d i prijenos dionica na glavnog dioniĉara, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb isplatilo je godine iznos od ,00 kuna otpremnine. Društvo je isknjiţilo dionice vrijednosti kuna i iskazalo prihod po neto principu u iznosu od kuna (Bilješka 3/i/). 10. ZALIHE Zalihe sadrţe vodovodni i kanalizacijski materijal i ostali potrošni materijal u ukupnom iznosu ,23 kn (2009. godine ,57 kn) te sitni inventar koji još nije u upotrebi u iznosu 1.728,04 kn. Društvo je po godišnjem popisu izvršilo otpis zastarjelih i neupotrebljivih zaliha materijala u iznosu od ,40 kn (2009. godine ,86 kn). Potraţivanja za predujmove iznose ,05 kuna, a odnose se na uplaćenu robu i usluge. 11. POTRAŢIVANJA OD KUPACA Prikazujemo na sljedeći naĉin: Bilješka HRK HRK Potraţivanja od redovnih kupaca /i/ , ,40 - privreda , ,11 - domaćinstva , ,29 Utuţena potraţivanja /ii/ , ,89 - privreda , ,38 - domaćinstva , ,51 Ukupno potraţivanja , ,29 Ispravak potraţivanja od kupaca /ii/, /iii/ ( ,49) ( ,18) UKUPNO , ,11

81 S t r a n i c a 81 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Znaĉajnija potraţivanja na dan 31. prosinca godine odnose se na: HRK DINA PETROKEMIJA d.d ,05 FINVEST CORP d.d ,34 HOTELI OMIŠALJ* ,76 METIS d.d ,61 ŠKRILA d.o.o ,57 KONZUM d.d ,75 TRGOVINA KRK d.d ,35 ŠVARĈA KARLOVAC ,88 DIRA GRADNJA d.o.o ,01 ANA TURIST d.o.o ,19 LEŠTAN & LEŠTAN d.o.o , ,35 *U 2011.godini otvoren je steĉajni postupak nad društvom Hoteli Omišalj /i/ Potraţivanja od kupaca odnose se na prodanu vodu i pruţene usluge domaćinstvima i ostalim potrošaĉima. /ii/ U Bilanci na dan 31. prosinca godine iskazana su utuţena potraţivanja od kupaca i potraţivanja od kupaca u steĉaju u iznosu od ,89 kuna, od ĉega se ,64 kune odnosi na kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj, a ,25 kuna na ostale kupce. Kao što je navedeno u Bilješci 4.5., Društvo je u godini izvršilo vrijednosno usklaċenje utuţenih potraţivanja i potraţivanja od kupaca u steĉaju u iznosu od ,42 kune, a to je 85% iznosa od ,91 kunu budući je u preostalom iznosu potraţivanja sadrţan i dio koji nije prihod Ponikve d.o.o. (naknada za korištenje i zaštitu voda, namjenski dio cijene za razvoj vodoopskrbe i namjenski dio cijene za sanaciju deponije i ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku). Od utuţenog iznosa koji se odnosi na potraţivanje od kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj od ,64 kune 85% iznosa, odnosno dio koji je prihod Društva, iznosi ,89 kuna. Društvo nije vrijednosno uskladilo cjelokupni iznos već 70% tog iznosa, odnosno ,82 kune. U 2011.godini naplaćen je iznos od ,90 kuna. /iii/ Tijekom godine naplaćen je iznos od ,55 kuna od ranije utuţenih potraţivanja. 12. POTRAŢIVANJA OD DRŢAVE I DRUGIH INSTITUCIJA Potraţivanja od drţave i drugih institucija na dan 31. prosinca godine iznose ,33 kn, a odnosi se na potraţivanja za porez na dodanu vrijednost ( ,50 kn), potraţivanja od nadleţnog Ministarstva Uprave za otoke ( ,14 kn), potraţivanja za više plaćeni porez na dobit (32.584,55 kn), potraţivanja za refundacije bolovanja (17.984,81 kn) i ostalo (4.033,33 kn).

82 S t r a n i c a OSTALA POTRAŢIVANJA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Ostala potraţivanja na dan 31. prosinca godine iznose ,70 kn, a odnose na potraţivanja od Grada Krka i pojedinih općina za subvenciju naknade za razvoj ( ,00 kn), na potraţivanja od Grada Krka i općina otoka Krka za plaćeni PDV-e u nezaraĉunatim isporukama, a vezano za izgraċenu oborinsku kanalizaciju koja bi trebala biti prenesena u JLS u narednom razdoblju ( ,77 kn), za naknade šteta (77.097,29 kn) i ostala potraţivanja (82.035,64 kn). 14. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIĈNO Društvo je oroĉilo kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. novĉana sredstva u vrijednosti od ,00 kn na rok do dva mjeseca uz fiksnu kamatnu stopu od 3,2%. i ,00 kuna na rok do dva mjeseca uz fiksnu kamatnu stopu od 3,00%. 15. KAPITAL I REZERVE Stanje i promjene na kapitalu prikazujemo kako slijedi: Ulaganja u Prijenos na obveze - ( ) ( ) Prijenos u zadrţanu dobit (9.532) 0 Dobit tekuće godine /i/ Temeljni ulozi osnivaĉa na dan 31. prosinca godine iznose: HRK udio Općina Omišalj ,00 18,97% Općina Malinska-Dubašnica ,00 18,56% Grad Krk ,00 22,45% Općina Punat ,00 9,91% Općina Baška ,00 15,58% Općina Dobrinj ,00 9,45% Općina Vrbnik ,00 5,08% Ukupno stanje 31. prosinca ,00 100,00%

83 S t r a n i c a 83 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /ii/ Kapitalne rezerve sastoje se od ulaganja osnivaĉa (jedinica lokalne samouprave) u: HRK HRK - program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku , ,89 - program sanacije deponije Treskavac , ,31 - program Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada , ,80 - ostala ulaganja JLS u vodovodnu i kanalizacijsku mreţu , ,81 Ukupno stanje 31. prosinca , ,81 Kapitalne rezerve osnivaĉa (jedinica lokalne samouprave) iznose: HRK HRK Općina Omišalj , ,71 Općina Malinska-Dubašnica , ,28 Grad Krk , ,97 Općina Punat , ,03 Općina Baška , ,86 Općina Dobrinj , ,13 Općina Vrbnik , ,83 Ukupno stanje 31. prosinca , ,81 /iii/ Društvo je u 2010.godini smanjilo kapitalne rezerve za iznos od kune i iskazalo ga kao obvezu prema JLS za ranije doznaĉena sredstva za izgradnju oborinske kanalizacije. 16. DUGOROĈNE OBVEZE Dugoroĉne obveze predstavljaju obveze po robnim i financijskim kreditima dobivenim po meċudrţavnom sporazumu izmeċu Republike Hrvatske i Republike Italije za sanaciju Kvarnerskog zaljeva (Kosmos SRL Trieste), Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Bjelovar; Hrvatska banka za obnovu i razvitak i obveze po leasingu Erste & Steiermakische S-Leasing d.o.o. Obveze po kreditima iz ranijih godina iskazane su prema povijesnom teĉaju na dan 31. prosinca 2007.godine, a nove obveze po teĉaju na dan evidentiranja obveze. Promjene na dugoroĉnim financijskim kreditima bile su sljedeće: Bilješka HRK HRK Stanje 1. sijeĉnja , ,93 Novi krediti u toku godine ,88 Otplata glavnice ( ,17) ( ,32) Negativne (pozitivne) teĉajne razlike , , , ,35 minus: - tekući dio obveza po dugoroĉnim kreditima koji dospijevaju u /i/ ( ,75) ( ,46) Stanje 31. prosinca /ii/ , ,89

84 S t r a n i c a 84 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Od tekućeg dijela dugoroĉnih obveza koji dospijeva u godini u iznosu od ,46 kn ( ,49 EUR i ,20 CHF), Društvo bi trebalo osigurati iznos od ,35 kuna, a preostali dio jedinice lokalne samouprave otoka Krka. Da je Društvo primijenilo srednji teĉaj HNB na dan 31.prosinca 2010.godine, obveze koje dospijevaju za plaćanje u 2011.godini iznosile bi ,91 kn. /ii/ Od dugoroĉnog dijela kredita koji iznosi ,89 kn, dospijeva na naplatu od godine iznos ,10 kn, od godine iznos ,79 kn. Detaljan pregled dugoroĉnih kredita prikazan je u dopunskim informacijama. /iii/ Društvo nije u godini, kao niti u i godini, izvršilo svoċenje obveza po kreditima na srednji teĉaj HNB već je obveze iskazalo po povijesnom teĉaju 31. prosinca godine, a za leasing po teĉaju na dan nastanka obveze. Društvo je postupilo na navedeni naĉin iz razloga što svoċenje tih obveza znaĉajno utjeĉe na iskazivanje rezultata poslovanja Ponikve d.o.o. iz godine u godinu, a iste se dijelom odnose na obveze za ĉije vraćanje sredstva osiguravaju JLS. SvoĊenjem obveza na srednji teĉaj HNB-a obveze po kreditima i negativne teĉajne razlike (neto) bile bi veće za ,11 kuna. 17. OBVEZE ZA PREDUJMOVE Obveze za primljene predujmove u iznosu od ,72 kn odnose se na predujmove za vodovodne / kanalizacijske prikljuĉke. 18. OBVEZE PREMA DOBAVLJAĈIMA Obveze prema dobavljaĉima u ukupnom dijelu su obveze Društva za poslovanje i vlastita ulaganja, a dijelom obveza prema dobavljaĉima za investicije za koje će sredstva osigurati lokalna samouprava i Hrvatske vode. Obveze prema dobavljaĉima u zemlji na dan 31. prosinca godine iznose ,26 kn od ĉega se na veće obveze prema dobavljaĉima odnosi: Bilješke HRK GPP MIKIĆ d.o.o ,64 GP KRK d.d ,32 CNM & CO Rijeka ,23 HRVATSKE VODE /i/ ,85 ADRIATIC ZAGREB d.o.o ,13 HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb /ii/ ,96 BENUSSI d.o.o ,19 TRGOINGRAD d.o.o ,65 CROATIA OSIGURANJE d.d ,52 INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb ,44 ZAJEDNIĈKI PROJEKT.URED ,00 UKUPNO ,93

85 S t r a n i c a 85 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Obveze prema Hrvatskim vodama na dan 31. prosinca godine iznose ,85, a odnose se na obvezu po Rješenju za vodni doprinos za graċevinu izgradnja transfer stanice i sanacija odlagališta Treskavac. Hrvatske vode VGI Kvarnersko primorje i otoci izdale su Rješenje UP/I /08-01/ , ur.br.: od 03. studenog godine za vodni doprinos za graċevinu izgradnja transfer stanice i sanacija odlagališta Treskavac u iznosu od ,09 kn. Plaćanje je predviċeno u tromjeseĉnim obrocima od ĉega prvi obrok dospijeva godine u iznosu od ,59 kn (podmiren je 23. prosinca godine), a posljednji 03. prosinca godine. Društvo je 07. studenog godine izjavilo Ţalbu na navedeno Rješenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrċenog ĉinjeniĉnog stanja i zbog pogrešne primjene propisa. Ţalba je djelomiĉno usvojena i Društvo je godine dobilo zamjensko rješenje na iznos od ,44 kuna. Dana 03. studenog godine Društvo je izjavilo novu ţalbu na zamjensko rješenje zbog pogrešno utvrċene svrhe zemljišta. /ii/ Obveze prema Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb na dan 31. prosinca godine iznose ,96 kn, a odnose se na obvezu iz godine za obraĉun sluţnosti za vodospremu Pliševica, Klimno i Šilo i magistralni cjevovod niske zone Dobrinjštine. 19. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA Obveze prema zaposlenicima u iznosu od ,66 kn odnose se na obveze za obraĉunatu plaću i naknade plaća za prosinac godine, a što je isplaćeno u sijeĉnju godine. 20. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIĈNA DAVANJA Ove obveze na dan 31. prosinca godine iznose ,84 kune, a odnose se na porez na dodanu vrijednost ( ,50 kn), doprinose na plaću ( ,79 kn), doprinose iz plaće ( ,60 kn), porez i prirez iz plaće ( ,01 kn) i koncesijske naknade (63.256,94 kn). 21. OSTALE KRATKOROĈNE OBVEZE Ostale kratkoroĉne obveze na dan 31. prosinca godine iznose ,49 kuna, a odnose se na namjenska sredstva za vodoopskrbu ,30 kn, namjenska sredstva za sanaciju deponije ,73 kn, naknada za korištenje i zaštitu voda ,53 kn, obveze za primljena sredstva JLS za oborinsku kanalizaciju u iznosu od ,86 kuna te ostale kratkoroĉne obveze ,07 kn.

86 S t r a n i c a 86 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA U Bilanci na dan 31. prosinca godine iskazani su odgoċeni prihodi budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od ,45 kn, a odnose se na: Bilješka HRK HRK -dobivena bespovratna namjenska sredstva i ulaganja Hrvatskih voda, ministarstava, Fonda za regionalni razvoj i Primorsko-goranske ţupanije za projekte i radove na izgradnji vodovodne i kanalizacijske infrastrukture , ,89 -dobivena bespovratna namjenska sredstva i ulaganja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost i Primorsko-goranske ţupanije za sanaciju deponija Treskavac /i/,/ii/ , ,72 -naknadu za razvoj /iii/ 0, ,84 -obraĉunate troškove koji nisu fakturirani 0, ,00 Ukupno , ,45 /i/ OdgoĊeni prihodi u iznosu od ,00 kn odnose se na sredstva doznaĉena u godini od Grada Krka (za sve jedinice lokalne samouprave) za sanaciju odlagališta komunalnog otpada ''TRESKAVAC''. Navedena sredstva osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada ''TRESKAVAC'', koji je sklopljen sa Gradom Krkom 15. veljaĉe godine. Prema navedenom ugovoru, Fond će sudjelovati sa 50% sredstava, a lokalna samouprava sa 50% sredstva zaokruţene financijske konstrukcije ulaganja te će se svi izdaci korisnika uĉinjeni od isteka roka za podnošenje ponude Fondu do ishoċenja pravomoćne graċevinske dozvole odnosno potvrde na glavni projekt, priznati kao vlastito uĉešće u realizaciji sanacije odlagališta prema prihvaćenom troškovniku. Društvo i Fond su u postupku analiziranja koji bi se prethodno navedeni izdaci Društva mogli priznati kao njegovo vlastito uĉešće. Potvrda na glavni projekt ishodovana je 04. listopada godine, a realizacija sanacije odlagališta planira se do kraja godine (prema Dodatku br. V i VI Ugovora). /ii/ OdgoĊeni prihodi u iznosu od ,78 kn odnose se na namjenska sredstva (novĉana sredstva) dobivena u ranijim godinama bespovratno od Ţupanije primorsko goranske za sanaciju deponije Treskavac. /iii/ Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i odluka JLS, od 01.lipnja 2010.godine, uz cijenu vodnih usluga, obraĉunava se i naplaćuje naknada za razvoj koja predstavlja izvor financiranja za izgradnju kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda na podruĉju Grada Krk, za mjesta Krk i Kornić, općine Omišalj i Malinska-Dubašnica (Jadranski projekt) i za izgradnju vodovodne i kanalizacijske infrastrukture na podruĉju Grada Krka (podruĉje Šotoventa) i općina Punat, Vrbnik, Dobrinj i Baška.

87 S t r a n i c a 87 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - U listopadu godine potpisani su Ugovori o podzajmu Projekta zaštite od oneĉišćenja voda u priobalnom podruĉju (tzv. Projekt Jadran) za: podprojekt Krk u vrijednosti od kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja i kanalizacijske mreţe naselja Kornić - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 23% i Ponikve iz naknade za razvoj 77% podprojekt Malinska Njivice u vrijednosti od kn (udio Općine Malinska- Dubašnica kn (80,91%), udio Općine Omišalj kn (19,09%) - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, pristupni put do ureċaja i izgradnja kolektorske mreţe naselja Malinska - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju: Hrvatske vode 22,05% i Ponikve iz naknade za razvoj 77,95% podprojekt Omišalj u vrijednosti od kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja s crpnim stanicama - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 5% Hrvatske vode, 21% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 18% i Ponikve iz naknade za razvoj 82% U godini Društvo je zapoĉelo s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa vezano za navedene projekte. Promjene tijekom 2010.godine: Fakturirano Naplaćeno Utrošeno Saldo Jadranski projekt , ,79 0, ,87 -kupci , ,93 0,00 -subvencije JLS , ,86 0,00 Ostali projekti , ,11 ( ,51) ,97 Ukupno , ,90 ( ,51) ,84 /iv/ Prijenos s odgoċenih prihoda na prihode obavlja se u visini amortizacije za dugotrajnu materijalnu imovinu nabavljenu iz namjenskih sredstava ili dobivenu bez naknade. Tijekom godine Ponikve d.o.o. Krk oprihodovalo je iznos od ,11 kn na ime obraĉunate amortizacije (u godini ,27 kn).

88 S t r a n i c a IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Izvještaj o novĉanim tijekovima sastavljen je direktnom metodom sukladno MRS-u 7 Izvještaj o novĉanom tijeku. Novĉani tijekovi po aktivnostima prikazane su u nastavku HRK Novaĉni tijek od poslovnih aktivnosti Novaĉni tijek od investicijskih aktivnosti Novaĉni tijek od financijskih aktivnosti Neto novĉani tijek Novac na poĉetku razdoblja Novac na kraju razdoblja Neto novĉani tijek pokazuje povećanje novca i novĉanih ekvivalenata na kraju obraĉunskog razdoblja u odnosu na poĉetno stanje novca i novĉanih ekvivalenata. 24. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene na kapitalu koje su se dogodile izmeċu dva datuma bilance, a detaljno su objašnjene u Bilješci 15.

89 S t r a n i c a POTENCIJALNE OBVEZE Kao što smo u ranijim Bilješkama navodili, Ponikve d.o.o. doznaĉilo je u godini ,00 kuna Drţavnom ravnateljstvu za robne rezerve na ime naknade za korištenje vozila cisterni. Vezano za obraĉun i plaćanje naknade za korištenje cisterni, moguće su potencijalne obveze Društva s osnova sudskog spora koji je u tijeku. Vrijednost spora je kuna. Rješenjem Ţupanijskog suda u Rijeci od 24. studenog godine ukinuta je meċupresuda suda prvog stupnja i predmet je vraćen istom sudu na ponovno suċenje i postupak je u toku. 26. UPRAVLJANJE RIZICIMA VALUTNI RIZIK Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene teĉaja. Društvo je izloţeno promjenama vrijednosti CHF-a i EUR-a, jer su obveze po dugoroĉnim kreditima denominirane u stranoj valuti, što Društvo izlaţe valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklaċivanje priljeva od naplate potraţivanja od kupaca, a u jednom dijelu na usklaċivanja priljeva od Grada Krka i općina otoka Krka s odljevima za podmirenje obveza po dugoroĉnim kreditima budući su JLS preuzele obvezu osiguranja dijela sredstava za tu namjenu.

90 S t r a n i c a 90 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - KAMATNI RIZIK Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene trţišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoroĉne obveze po kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloţenost riziku promjene kamatne stope. Upravljanje ovim rizikom u jednom dijelu svodi se na usklaċenje priljeva sredstava od strane Grada Krka i općina otoka Krka za podmirenje dijela obveza po kamatama budući su JLS preuzele obvezu plaćanja. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzroĉiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Financijska imovina koja potencijalno moţe izloţiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraţivanja od kupaca. Potraţivanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za utuţena sumnjiva i sporna potraţivanja. Nema dodatnog kreditnog rizika za podmirenje kratkoroĉnih obveza Društva koji bi utjecao na povećanje vrijednosti rezerviranja za umanjenje vrijednosti kupaca i ostalih potraţivanja. RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik likvidnosti, koji se takoċer naziva rizikom financiranja, je rizik suoĉavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoroĉne obveze Društva koje dospijevaju u godini pokrivene su kratkoroĉnom imovinom, budući da se dijelom podmiruju iz vlastitih sredstava, a dijelom iz sredstava proraĉuna. PROCJENA FER VRIJEDNOSTI Glavni financijski instrumenti Društva koji se ne vode po trţišnoj vrijednosti su novac i novĉani ekvivalenti, potraţivanja od kupaca, ostala potraţivanja, dugoroĉna financijska imovina, obveze prema dobavljaĉima i ostale obveze, te dugoroĉni krediti. Iskazana knjigovodstvena vrijednost novca i novĉanih ekvivalenata pribliţna je njihovoj fer vrijednosti zbog kratkoroĉnog dospijeća ovih financijskih instrumenata. Krk, 15. travanj Uprava Društva: Frane Mrakovĉić

91 S t r a n i c a 91 DOPUNSKE INFORMACIJE dugotrajna imovina na dan godišnja ulaganja JLS u godini pregled dugoroĉnih kredita na dan

92 S t r a n i c a 92 DUGOTRAJNA IMOVINA NA DAN Bruto vrijednost Ispravak vrijednosti Neto vrijednost % otpisanosti Udio u ukupnoj dug. imovini (%) god god god god god god god god god god. NEMATERIJALNA IMOVINA: , , , , , ,70 36,67 44,42 0,92 0, Ulaganje u tuċu imovinu Istraţivanja i bušotine , , , , , ,42 90,00 85,11 0,01 0, , , , , , ,28 33,11 41,20 0,91 0,76 MATERIJALNA IMOVINA: , , , , , ,60 26,54 27,30 99,07 99,23 1 Zemljište , , , ,82 0,00 0,00 0,82 0,82 2. GraĊevinski objekti , , , , , ,56 27,00 25,60 67,77 75, Postrojenja i oprema Alati,namj., tr. sredstava Predujam za mat. sred. Mater. sred. u pripremi , , , , , ,01 48,27 48,77 5,77 6, , , , , , ,39 67,06 68,23 2,62 2, , , , ,55 0,00 0,00 1,42 1, , , , ,27 0,00 0,00 20,65 12,60 FINANCIJSKA IMOVINA: ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 UKUPNA DUG. IMOVINA: , , , , , ,30 26,64 27,48 100,00 100,00 Napomena: Radi osiguranja traţbina po kreditima upisano je pravo zaloga na dijelu nekretnina i pravu graċenja.

93 Općina/Grad S t r a n i c a 93 GODIŠNJA ULAGANJA OPĆINA I GRADA U GODINI ulaganje u Sporazum o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka ulaganje u sanaciju deponije - namjenski dio i proraĉun ulaganje u ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada godišnje ulaganje (kto 943) iz proraĉuna naplaćeno iz namjenskog dijela cijene ukupno (konto 944) ukupno naplaćeno iz namjenske cijene u 2010.godini namjenski korišteno za pokriće djela kamata po kreditima za sanaciju deponije ukupno (konto 945) ukupno doznaĉeno iz proraĉuna JLS u 2010.godini namjenski korišteno za pokriće kamata po kreditu za program ukupno (konto 946) ukupno uloţeno godine = = =8+9 11= Omišalj , , , ,10 134,53-134,53 0, , , , ,82 Malinska- Dubašnica , , , ,17 281,79-281,79 0, , , , ,01 Krk , , , ,91 97,95-97,95 0, , , , ,22 Punat , , , ,65 176,12-176,12 0, , , , ,22 Baška , , , ,96 99,26-99,26 0, , , , ,71 Dobrinj , , , ,29 43,58-43,58 0, , , , ,04 Vrbnik , , , ,77 0, , , , ,12 Ukupno , , , ,85 833,23-833,23 0, , , , ,14

94 S t r a n i c a 94 UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE - PRIJAVA POREZA NA DOBIT za razdoblje od do godine 1. DOBIT / GUBITAK 1.1. UKUPAN PRIHOD ,53 kn 1.2. UKUPAN RASHOD ,53 kn 1.3. DOBIT ,00 kn 1.4. GUBITAK - 2. UVEĆANJE DOBITI / UMANJENJE GUBITKA ,67 kn 3. UMANJENJE DOBITI / UVEĆANJE GUBITKA ,71 kn 4. POREZNA OSNOVICA: 4.1. DOBIT NAKON UVEĆANJA I UMANJENJA ,96 kn U stavkama uvećanja dobiti sadrţanje su sljedeće pozicije: troškovi reprezentacije ĉl.7 st.1 t.3 Zakona u iznosu od ,13 kn troškovi za osobni prijevoz ĉl.7 st.1 t.4 Zakona u iznosu ,36 kn troškovi kazni za prekršaje i prijestupe ĉl.7 st.1 t. 7 Zakona u iznosu 1.650,00 kn vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja ĉl.9 Zakona i iznosu 8.688,043 kn povlastice i drugi oblici imovinske koristi ĉl.7 st.1 t.9 Zakona u iznosu od ,14 kn o najam sportske dvorane u iznosu od 5.500,00kn o zdrastveni pregled za radnike u iznosu od ,00 kn o kolektivno osiguranje u iznosu od ,14 kn U stavkama umanjenja dobiti sadrţane su slijedeće stavke: prihodi od dividendi i udjela u dobiti ĉl.6 st.1 t.1. Zakona u iznosu od 5.661,81 kn drţavna potpora za obrazovanje i izobrazbu ĉl.14. Zakona u iznosu od ,90 kn što predstavlja 70% vrijednosti sljedećih troškova: o troškovi struĉnog obrazovanja u iznosu od ,87 kn, o troškovi seminara u iznosu od ,78 kn, o troškovi za struĉnu literaturu u iznosu od ,25 kn, o troškovi smještaja,dnevnica i troškovi putovanja za djelatnike koji su bili na školovanju ili seminaru izvan mjesta boravka u skladu sa ĉl.13 Pravilnika o porezu na dohodak u iznosu od ,39 kn. Iz gore navedenoga proizlazi da Ponikve d.o.o. ima obvezu plaćanja poreza na dobit za godinu u iznosu od ,99 kn.

95 S t r a n i c a 95

96 S t r a n i c a 96