ИЗВЕШТАЈ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ. др Бојана Митровића Научног сарадника

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ. др Бојана Митровића Научног сарадника"

Транскрипт

1 Број: ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ др Бојана Митровића Научног сарадника Нови Сад, 2019.

2 НАУЧНОМ ВЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД Максима Горког 30 Душанка Стојшић, н/р секретар Научног већа Института за ратарство и повртарство Предмет: Извештај Комисије за избор др Бојанa Митровић у звање виши научни сарадник за научну област Биотехничке науке, грана Пољопривреда, научна дисциплина Ратарство и повртарство, ужа научна дисциплина Генетика и оплемењивање. На основу чланa 78 Закона о науци и истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019), Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ( Сл. гласник РС, бр. 24/2016; 21/2017; 38/2017), Статута Института за ратарство и повртарство, Нови Сад и члана 4. Пословника о раду Научног већа Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, а на писмени захтев др Бојана Митровића, научног сарадника Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, Научно веће је на 19. седници, одржаној године, једногласно донело Одлуку број: 02-76/ о покретању поступка за избор у звање виши научни сарадник, за научну област Биотехничке науке. У складу са чланом 79 Закона, именована је Комисија за оцену стручног и научног рада и оцену испуњености услова кандидатa у следећем саставу: 1. Др Горан Бекавац, научни саветник, научна област Биотехничке науке, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, председник комисије 2. Др Мирослав Зорић, виши научни сарадник за научну област Биотехничке науке, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, члан комисије 3. Др Дејан Додиг, Научни саветник, за научну област Биотехничке науке, Институт за кукуруз Земун Поље, члан комисије У складу са члановима 81 и 82 Закона, а на основу увида у поднету документацију о кандидату, Комисија подноси следећи Извештај: 2

3 I БИOГРАФСКИ ПОДАЦИ Бојан М. Митровић рођен је године у Сремској Митровици. Основну школу Свети Сава и гимназију Иво Лола Рибар завршио је у Сремској Митровици. Основне студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер ратарско повртарски, уписао је школске 2001/2002. године, а дипломски рад под називом Водни биланс као основа за анализу наводњавања паприке у периоду године у п.п. Митросрем из Сремске Митровице одбранио је године са оценом 10. Просечна оцена у току студирања износила је 8,71. Докторске студије на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду уписао је школске 2008/2009. године. Све испите предвиђене планом и програмом положио је са просечном оценом 9,38. Докторску дисертацију под називом Генетичка варијабилност и мултиваријациона анализа важнијих агрономских особина популације кукуруза уске генетичке основе одбранио је године и тиме стекао звање доктора биотехничких наука-област Ратарство и повртарство. Од запослен је у Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду као истраживач приправник на пословима оплемењивања кукуруза. У звање истраживач сарадник изабран је године. Научно веће Института за ратарство и повртарство донело је године одлуку о покретању поступка др Бојана Митровића у звање Научни сарадник (бр /304-1), а на основу одлуке Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, године стекао је звање Научни сарадник у области Биотехничких наука Пољопривреда (број одлуке /366). У току истраживачког рада учествовао је на два национална (од којих је један у току) и два међународна пројекта. Пројекти Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије Стварање хибрида кукуруза толерантних према биотичким и абиотичким факторима стреса ТР ( год.) Унапређење производње кукуруза и сирка у условима стреса ТР ( год.) Међународни пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Француске Approaches to agronomic evaluation and molecular characterization of local maize germplasm for the benefit of hybrid era (Acronym: DIVERZEATY) год. Међународни пројекат Пројекат у оквиру FRACTAL-FP7 позива: AREAS-Agriculture Remote Aerial Sensing ( год.) 3

4 Специјализацију из области квантитативне генетике и оплемењивања кукуруза др Бојан Митровић је обавио под менторством Проф. др Елизабет Ли, на Универзитету Гвелф у Канади, од маја до октобра године. У периоду од године, до данас учествује у програму зимске генерације кукуруза у Мексику, у сарадњи са партнерском компанијом PV Winter seed services, у циљу бржег и ефикаснијег развоја нових инбред линија и хибридних комбинација кукуруза. Члан је Европске асоцијације за оплемењивање биљака (EUCARPIA), Друштва генетичара Србије и Друштва селекционера и семенара Србије. До сада је као аутор или коаутор објавио 65 научних публикација и учествовао у стварању 12 хибрида кукуруза регистрованих у земљи и иностранству. Од последњег избора у звање научни сарадник објавио је 43 научне публикације и као аутор и коаутор учествовао у стварању 10, и у реализацији једног хибрида кукуруза. Говори енглески и служи се шпанским језиком. II БИБЛИОГРАФИЈА - НАУЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ Категоризација радова из међународних часописа извршена је на основу КОBSON листе ( и одлуке Матичног научног одбора за Биотехнологију и пољопривреду, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о категоријама домаћих часописа. 1. БИБЛИОГРАФИЈА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М 20) Рад у међународном часопису (М 23) 1. Nastasić, А., Ivanović, М., Stojaković, М., Stanisavljević, D., Treskić, S., Mitrović, B., Dražić, S Effect of different proportions of exotic germplasm on grain yield and grain moisture in maize, Genetika Vol.43 No.1, ISSN: ; IF=0,440 za oblast: Agronomija (61/80), M Boćanski, J., Nastasić, A., Stanisavljević, D., Srećkov, Z., Mitrović, B., Treskić, S., Vukosavljev, M Biplot analysis of diallel crosses of NS maize inbred lines, Genetika Vol. 43 No.2, ISSN: ; IF=0,440 za oblast: Agronomija (61/80), M Stojaković, M., Ivanović, M., Bekavac, G., Nastasić, A., Purar, B., Mitrović, B., Stanisavljević, D Evaluation of new NS maize hybrids using biplot analysis, Genetika Vol.44 No.1, ISSN: ; IF=0,372 za oblast: Agronomija (63/78), M23-3 4

5 4. Mitrović, B., Stanisavljević, D., Treskić, S., Stojaković, M., Ivanović, M., Bekavac, G., Rajković, M Evaluation of experimental maize hybrids tested in multi-location trials using AMMI and GGE biplot analyses, Turkish Journal of Field Crops, 17 (1), ISSN: ; IF=0,544 za oblast: Agronomija (53/78), M23-3 Зборници међународних научних скупова (М 30) Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М 33) 5. Treskić, S., Brbaklić, Lj., Kondić-Špika, A., Trkulja, D., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Nastasić, A Genetic diversity assessment of maize inbred lines with microsatellite markers. Proceeding from the Forth Joint UNS PSU International Conference on BioScience: Biotechnology and Biodiversity June p M33-1 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М 34) 6. Mitrović, B., Stanisavljević, D., Bekavac, G., Stojaković, M., Ivanović, M Evaluation of NS maize hybrids in multilocation trials using AMMI and GGE biplot analysis, Eucarpia, XXII conference, Resources in maize and sorghum breeding, Opatija, Croatia, June 19-22, 2011, 157. M34-0,5 7. Bekavac, G., Purar, B., Jocković, Đ., Stojaković, M., Mitrović, B., Đalović, I., Stanisavljević, D Corn reddening a step towards the solution, Eucarpia, XXII conference, Resources in maize and sorghum breeding, Opatija, Croatia, June 19-22, 2011, 95. M34-0,5 Часописи националног значаја (М 50) Рад у водећем часопису националног значаја (М 51) 8. Stojaković, M., Ivanović, M., Jocković, Đ., Bekavac, G., Purar, B., Nastasić, A., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Treskić, S., Laišić, R NS hibridi u priozvodnim rejonima Srbije, Ratarstvo i povrtarstvo. 47 (1): M Bekavac, G., Purar, B., Jocković, Đ., Stojaković, M., Ivanović, M., Malidža, G., Treskić, S., Nastasić, A., Dolapčev, S., Stanisavljević, D., Mitrović, B Kombinovana familijska selekcija na tolerantnost prema crvenilu kukuruza, Ratarstvo i povrtarstvo. 47 (1):

6 M Stanisavljević, D., Treskić, S., Mitrović, B., Nastasić, A., Bekavac, G., Ivanović, M Genatička varijabilnost i korelaciona analiza za prinos zrna sintetičke populacije kukuruza NSA15, Ratarstvo i povrtarstvo 47: M Mitrović, B., Stanisavljević, D., Treskić, S., Stojaković, M., Bekavac, G., Nastasić, A., Ivanović, M GGE biplot analiza multilokacijskih ogleda NS hibrida kukuruza, Ratarstvo i povrtarstvo. 48 (1): M Bekavac, G., Purar, B., Jocković, Đ., Treskić, S., Mitrović, B., Đalović, I., Milovac, Ž Crvenilo Kukuruza: pola veka kasnije, Ratarstvo i povrtarstvo. 48 (1): M Stanisavljević, D., Mitrović, B., Mirosavljević, M., Ćirić, M., Čanak, P., Stojaković, M., Ivanović, M Identification of the most desirable maize testing environments in northern Serbia, Field and vegetable crops research. 50 (2): M51-2 Рад у научном часопису (М 53) 14. Treskić, S., Ivanović, M., Kobiljski, B., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Trkulja, D., Stanisavljević, D., Mitrović, B Molekularni markeri u oplemenjivanju kukuruza, Selekcija i semenarstvo, Vol. XVII No.1, M Stojaković, M., Ivanović, M., Jocković, Đ., Bekavac, G., Nastasić, A., Mitrović, B., Stanisavljević, D Prikaz novih hibrida kukuruza NS 5073, NS 5120, NS 5021 I NS ALEKSANDRA, Selekcija i semenarstvo, Vol. XVII No.2, M53-1 Зборници скупова националног значаја (М 60) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М 63) 16. Stanisavljević, D., Stojaković, M., Treskić, S., Mitović, B., Ivanović, M., Upotreba GGE biplot analize u rejonizaciji NS hibrida kukuruza, Zbornik radova, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, mart 2011., Zbornik radova: М63-0,5 6

7 17. Stojaković, M., Ivanović, M., Jocković, Đ., Mitrović, B., Stanisavljević, D NS hibridi kukuruza u godini interakcija hibrid x lokalitet, XVI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Mart 2013., Zbornik radova: М63-0,5 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (M 64) 18. Ivanović, M., Stanisavljević, D., Stojaković, M., Treskić, S., Mitović, B Procene dve grupe populacija polusrodnika za prinos zrna kukuruza (Zea mays L.), Zbornik abstrakаta, IV Kongres genetičara Srbije, Tara, 1.jun - 5.jun str M64-0,2 19. Bekavac, G., Purar, B., Jocković, Đ., Treskić, S., Stanisavljević, D., Mitrović, B Genetička analiza tolerantnosti prema crvenilu kukuruza u populaciji šire genetičke osnove NS CRS, Zbornik abstrakаta, IV Kongres genetičara Srbije, Tara, 1.jun- 5.jun str M64-0,2 20. Stojaković, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Ivanović, M., Nastasić, A., Jocković, Đ Procena vrednosti novih NS hibrida kukuruza primenom GGE biplot analize, Zbornik abstrakаta, IV Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, Kladovo, oktobar M64-0,2 21. Mitrović, B., Stojaković, M., Stanisavljević, D., Ivanović, M., Nastasić, A Identifikacija poželjnih lokaliteta za testiranje hibrida kukuruza u pretkomisijskim ogledima primenom GGE biplot analize, Zbornik abstrakаta, VII Simpozijum društva selekcionera i semenara Srbije, Vršac, jun M64-0,2 Дисертације и тезе (М 70) Одбрањена докторска дисертација (М 71) 22. Mitrović, B Genetička varijabilnost i multivarijaciona analiza važnijih agronomskih osobina populacije kukuruza uske genetičke osnove, Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu M71-6 Патенти, ауторске изложбе, тестови (M90) 7

8 Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонскоили урбанистичко ауторско дело (М92) 23. Mitrović B.: Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja Br / od godine, priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Stojaković, М., Mitrović, B., Nastasić, A., Bekavac, G M Mitrović B.: Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja Br / od godine, priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Ivanović, M., Stojaković, M., Stanisavljević, D., Mitrović, B M БИБЛИОГРАФИЈА НАКОН ИЗБОРА У ПРЕТХОДНО ЗВАЊЕ НАУЧНИ САРАДНИК Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М20) Рад у врхунском међународном часопису (М21) 1. Stojaković, М., Mitrović, B., Zorić, М., Ivanović, М., Stanisavljević, D., Nastasić, A., Dodig, D Grouping pattern of maize test locations and its impact on hybrid zoning, Euphytica Vol. 204, No.2, Хетероцитати: 2; ISSN: ; IF= 1,618 (2015) Agronomy 21/83, M Mitrović, B., Stojaković, M., Zorić, M., Stanisavljević, D., Bekavac, G., Nastasić, A., Mladenov, V Genetic gains in grain yield, morphological traits and yield stability of middle-late maize hybrids released in Serbia between 1978 and 2011, Euphytica, Vol. 211, Хетероцитати: 1; ISSN: ; IF= 1,626 (2016) Horticulture 7/36, M21 8 Рад у истакнутом међународном часопису (М22) 3. Mikić, S., Zorić, M., Stanisavljević, D., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Nastasić, A., Mitrović, B., Prodanović, S., Šurlan-Momirović, G Agronomic and molecular evaluation of maize inbred lines for drought tolerance, Spanish Journal of Agricultural Reseach, 14(4): e0711 8

9 Хетероцитати: 2; ISSN: X; IF= 0,687 (2016) Agriculture, Multidisciplinary 32/56, M Mikić, S., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Stanisavljević, D., Ćeran, M., Trkulja, D., Mitrović, B Molecular and phenotypic characterisation of diverse temperate maize inbred lines in Southeast Europe. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (1): Хетероцитати: 4; ISSN: ; IF= 0,746 (2017) Agriculture, Multidisciplinary 32/57, M22 5 Рад у међународном часопису (М23) 5. Mirosavljević, M., Pržulj, N., Boćanski, J., Stanisavljević, D., Mitrović, B The application of AMMI model for barley cultivars evaluation in multi-year trials, Genetika Vol. 46 No.2, Хетероцитати: 23; ISSN: ; IF= 0,347 (2014) Agronomy 70/81, M Mikić, S., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Stanisavljević, D., Trkulja, D., Ćeran, M., Mitrović, B Association analysis of agronomic traits with microsatellites in maize inbred lines. Genetika Vol. 50 No.2, Хетероцитати: 0; ISSN: ; IF= 0,459 (2018) Agronomy 78/89, M Mitrović, B., Stanisavljević, D., Franeta, F., Mikić, S., Čanak, P., Vujošević, B., Nikolić-Đorić, E Non-parametric approach to the analysis of phenotypic stability of two half-sib maize populations. Genetika Vol. 50 No.3, Хетероцитати: 0; ISSN: ; IF= 0,459 (2018) Agronomy 78/89, M Franeta, F., Mikić, S., Milovac, Ž., Mitrović, B., Inđić, D., Vuković, S Maize defence mechanisms against the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae), International journal of pest management, 65 (1): Хетероцитати: 0; ISSN: ; IF= 0,897 (2018) Entomology 62/98, M23 3 Рад у националном часопису међународног значаја (М24) 9. Ćurčić, Ž., Danojević, D., Mitrović, B., Ćirić, M., Taški-Ajduković, K., Nagl, N GGE Biplot analysis of sugar beet multi-environment trials, Field and vegetable crops research. 54 (2): Хетероцитати: 0; M24 3 9

10 10. Vujošević, B., Kešelj, J., Ilić, N., Mirosavljević, M., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Čanak, P Effect of different seed treatments on maize seed germination parameters under optimal and suboptimal temperature conditions, Field and vegetable crops research. 54 (3): Хетероцитати: 0; M24 3 Зборници међународних научних скупова (М30) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 11. Pržulj, N., Mirosavljević, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D Barley multi-years trials evaluation using biplot. Book of Abstracts, 13th ESA Congress, Debrecen, Hungary, August, 2014., M34 0,5 12. Mitrović, B., Stojaković, M., Zorić, M., Stanisavljević, D., Bekavac, G., Mirosavljević, M., Mikić, S Mega-environment identification and test location analysis: a case study from the South Pannonian Basin, XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Genomics and Phenomics for Model-based Maize and Sorghum Breeding, June, 2015, Montpellier, France. M34 0,5 13. Bekavac, G., Zorić, M., Purar, B., Jocković, Đ., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Đalović, I Associations among maize test locations in northern Serbia, XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Genomics and Phenomics for Model-based Maize and Sorghum Breeding, June, 2015, Montpellier, France. M34 0,5 14. Mikić, S., Stanisavljević, D., Zorić, M., Brbaklić, Lj., Mitrović, B., Šurlan- Momirović, G., Kondić-Špika, A Analysis of maize inbred lines for drought tolerance based on anthesis silk interval, yield performance and microsatellites, DROPS FP7 conference "Recent progress in drought tolerance: from genetics to modelling", 8-9 June, 2015, Montpellier, France, 127. M34 0,5 15. Stanisavljević, D., Mitrović, B., Zorić, M., Mikić, S., Bekavac, G., Mirosavljević, M., Stojaković, M Estimation of grain yield and yield stability in early maize selfing generations, XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum Conference, Genomics and Phenomics for Model-based Maize and Sorghum Breeding, June, 2015, Montpellier, France. M34 0,5 10

11 16. Mikić, S., Gouesnard, B., Anđelković, V., Babić, V., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Zanetto, A., Madur, D., Bauland, C., Laborde, J., Milisavljević, M., Stojaković, M., Charcosset, A Ongoing activities within the project DIVERZEATY- Genetic diversity of Serbian maize local landraces and inbred lines. XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum Conference Genomics and Phenomics for Model - based Maize and Sorghum Breeding, June, Montpellier, France, p.8. M34 0,3 К/(1+0,2(н-7))=0,5/(1+0,2(13-7))=0,2 17. Mikić, S., Kondić-Špika, A., Stanisavljević, D., Brbaklić, Lj., Mitrović, B., Trkulja, D., Tomičić, M Characterisation of maize inbred lines of unknown pedigrees or heterotic groups for pre-breeding. 20th EUCARPIA General Congress, ETH Zurich, Switzerland, 29 August -1 September 2016, p ISBN: M34 0,5 18. Mikić, S., Stanisavljević, D., Čarapić, R., Čarapić, N., Mitrović, B., Zorić, M., Dobrota, M The application of agriculture remote aerial sensing in Serbia. Proceeedings for 2nd General Meeting of COST FA1306, PhenomenAll, Copenhagen, Denmark, April 18-20, p-5 M34 0,5 Радови у часописима националног значаја (М50) Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 19. Zorić, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Ivanović, M., Bekavac, G., Živanov, D., Mirosavljević, M Comparison of Biplot Analysis and Kang s YSi Statistic in Estimating Maize Hybrids Stability, Field and vegetable crops research. 51 (3): Хетероцитати: 1; M Stanisavljević, D., Rajković, D., Mitrović, B., Zorić, M., Čanak, P., Franeta, F., Mirosavljević, M Different testers influence genetic correlational response in narrow-based maize population NSA15, Field and vegetable crops research. 52 (3): Хетероцитати: 0; M Čanak, P., Mirosavljević, M., Ćirić, M., Vujošević, B., Kešelj, J., Stanisavljević, D., Mitrović, B Seed priming as a method for improving maize seed germination parameters at low temperatures, Field and vegetable crops research. 53 (3): Хетероцитати: 1; M Gvozdenac, S., Mitrović, B., Tanasković, S., Ovuka, J., Vukajlović, F., Tatić, M., Bursić, V Suitability of different maize hybrids for development of 11

12 Plodia Interpunctella (Hübner). Acta Agriculturae Serbica, Vol XXIII, 45: Хетероцитати: 0; M Vujošević, B., Čanak, P., Babić, M., Mirosavljević, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Tatić, M Field performance of abnormal maize seedlings, Field and vegetable crops research. 55 (1): Хетероцитати: 1; M Mikić, S., Brbaklić, Lj., Stanisavljević, D., Kondić Špika, A., Trkulja, D., Bekavac, G., Mitrović, B., Mirosavljević, M Molecular diversity and microsatellite polymorphism of modern maize hybrids. Field and vegetable crops research. 55(2): Хетероцитати: 0; M51 1,8 К/(1+0,2(н-7))=2/(1+0,2(8-7))=1,6 25. Čanak, P., Mirosavljević, M., Zorić, M., Ćirić, M., Vujošević, B., Mitrović, B., Stanisavljević, D. (2018) Biplot analysis of seed priming effects on maize seedling growth traits. Field and vegetable crops research, 55(3): Хетероцитати: 0; M51 2 Рад у истакнутом националном часопису (М52) 26. Stojaković, M., Jocković, Đ., Bekavac, G., Nastasić, A., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Zorić, M Prinos NS hibrida kukuruza iz različitih perioda selekcije, Selekcija i semenarstvo, Vol. XXI No.2, Хетероцитати: 0; M52 1,5 27. Čanak, P., Mirosavljević, M., Ćirić, M., Kešelj, J., Vujošević, B., Stanisavljević, D., Mitrović, B Efekat prajminga semena na vigor i početni porast klijanaca kukuruza pri optimalnim i suboptimalnim temperaturnim uslovima, Selekcija i semenarstvo, Vol. XXII No.1, Хетероцитати: 2; M52 1,5 Рад у националном часопису (М53) 28. Мikić, S., Mikić, A., Nastasić, A., Mihailović, V., Tomičić, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D Aboveground biomass yield and quality in intercropping maize (Zea mays) with Vigna species, Legumes and Groat Crops (Zernobobovye i krupyanye kul'tury) 2: Хетероцитати: 0; M53 1 Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64) 12

13 29. Mitrović, B., Stanisavljević, D., Zorić, M., Ivanović, M., Stojaković, M., Bekavac, G., Nastasić, A Identification of maize half-sib progenies with high yield potential and stability, Book of abstracts, V Congress of The Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28. September 02. October 2014, 304. M64 0,2 30. Stanisavljević, D., Mitrović, B., Zorić, M., Mirosavljević, M., Stojaković, M., Bekavac, G., Ivanović, M Evaluation of grain yield and yield components stability in maize half-sib progeny, Book of abstracts, V Congress of The Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28. September 02. October 2014, 314. M64 0,2 31. Zorić, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Hristov, N., Ivanović, M., Bekavac, G The effect of heterogeneity error variances on genotype comparisons in series of trials in maize and wheat, Book of abstracts, V Congress of The Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28. September 02. October 2014, 323. M64 0,2 32. Mikić, S., Kondić Špika, A., Brbaklić, Lj., Trkulja, D., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Tomičić, M Molecular diversity of maize inbred lines, Book of abstracts, V Congress of The Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28. September 02. October 2014, 362. M64 0,2 33. Đalović, I., Jocković, Đ., Bekavac, G., Mitrović, B., Zorić, M Genotype and fertilization impact on nitrogen and phosphorus status in maize, Book of abstracts, V Congress of The Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28. September 02. October 2014, 285 M64 0,2 34. Franeta, F., Milovac, Ž., Mitrović, B Resistance of maize hybrids to the first generation of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn). VII Congress on plant protection: "Integrated Plant Protection Knowledge- Based Step Towards Sustainable Agriculture, Forestry And Landscape Architecture" November, Zlatibor, Serbia. M64 0,2 35. Mitrović, B., Stanisavljević, D., Zorić, M., Stojaković, M., Bekavac, G., Čanak, P., Franeta, F Dinamika otpuštanja vlage iz zrna NS hibrida kukuruza. Zbornik apstrakata VIII naučno-stručnog skupa iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Republike Srbije Genetički resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive Beograd, , str M64 0,2 13

14 36. Zorić, M., Vassilev, D., Nikolić-Đorić, E., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Čanak, P Primena generalizovanih linearnih modela u analizi eksperimentalnih podataka u semenarstvu. Zbornik apstrakata VIII naučnostručnog skupa iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Republike Srbije Genetički resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive Beograd, , str M64 0,2 37. Stojaković, M., Ivanović, M., Jocković, Đ., Bekavac, G., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Zorić, M Doprinos Instituta za ratarstvo i povrtarstvo razvoju domaće selekcije kukuruza. Zbornik apstrakata VIII naučno-stručnog skupa iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Republike Srbije Genetički resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive Beograd, , str M64 0,2 38. Stanisavljević, D., Mitrović, B., Zorić, M., Mikić, S., Franeta, F., Bekavac, G., Stojaković, M Procena prinosa i stabilnosti NS hibrida kukuruza AMMI modelom. Zbornik apstrakata VIII naučno-stručnog skupa iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Republike Srbije Genetički resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive Beograd, , str M64 0,2 39. Stanisavljević, D., Mitrović, B., Stojaković, M., Zorić, M., Bekavac, G., Mikić, S., Nastasić, A Performans i stabilnost prinosa srednje kasnih NS hibrida kukuruza različitih ciklusa selekcije. Knjiga sažetaka V simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, Kladovo, maj 2016, str M64 0,2 40. Mikić, S., Kondić-Špika, A., Stanisavljević, D., Brbaklić, Lj., Trkulja, D., Mitrović, B., Ćeran, M The genetic diversity of maize heterotic groups assessed with microsatellite markers. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Bioscience Conference - IBSC 2016, September 2016, Novi Sad, Serbia, p M64 0,2 41. Mikić, S., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Stanisavljević, D., Trkulja, D., Ćeran, M., Mitrović, B Association analysis of yield related traits in maize. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Bioscience Conference - IBSC 2016, September 2016, Novi Sad, Serbia, p M64 0,2 14

15 42. Sanja, M., Kondić-Špika, A., Brbaklić, Lj., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Trkulja, D., Tomičić, M Association analysis of flowering time in maize. Book of proceedings from the conference State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences. Belgrade, April 18-20, p. 89. ISBN M64 0,2 43. Mitrović, B., Perišić, M., Stanisavljević, D., Čanak, P., Mikić, S., Zorić, M Еnvironmental modeling of interaction variance for grain yield of middle-late maize hybrids, 7th Balkan Botanical Congress, Novi Sad, Serbia, September 10-14, 2018 M64 0,2 Патенти (М90) Реализована сорта, раса или сој на међународном нивоу (М95) 44. Ivanović, M., Stojaković, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D. Hibrid kukuruza NS 6140 priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Republike Srpske, Godina M95 12 Призната сорта, раса или сој на међународном нивоу (М97) 45. Stojaković, M., Ivanović, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D. Hibrid kukuruza NS 2652 priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Ukrajine, godina M Stojaković, M., Ivanović, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D. Hibrid kukuruza NS 2662 priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Ukrajine, godina M Ivanović, M., Stojaković, M., Mitrović, B., Bekavac, G., Purar, B. Hibrid kukuruza NS 2030 priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Ukrajine, godina M Ivanović, M., Stojaković, M., Bekavac, G., Purar, B., Mitrović, B. Hibrid kukuruza NS 2040 priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Rusije, Godina M97 5 Призната сорта, раса или сој на националном нивоу (М98) 15

16 49. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja Br /2/ od godine, priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Stojaković, M., Mitrović, B., Bekavac, G., Purar, B M Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja /2/ od priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Nastasić, A., Stojaković, M., Bekavac, G., Stanisavljević, D., Mitrović, B., Purar, B M Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja /2/ od priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Stanisavljević, D., Mitrović, B., Stojaković, M., Bekavac, G., Nastasić, A M Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja /2/ od priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Bekavac, G., Purar, B., Stojaković, M., Stanisavljević, D., Mitrović, B M Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja /2/ od priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Stojaković, M., Bekavac, G., Mitrović, B., Stanisavljavić, D., Nastasić, A., Purar, B M Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja /2/ od priznat je hibrid kukuruza NS Autori: Mitrović, B., Stojaković, M., Bekavac, G., Stanisavljavić, D, Purar, B M98 3 III АНАЛИЗА РАДОВА КОЈИ КАНДИДАТА КВАЛИФИКУЈУ У ПРЕДЛОЖЕНО НАУЧНО ЗВАЊЕ Након избора у звање научни сарадник др Бојан Митровић је остварио укупно 54 научна резултата, од којих 43 спадају у научне радове из различитих категорија, 10 у нове хибриде кукуруза признате у земљи и иностранству, а 1 резултат се односи на хибрид реализован у иностранству. Област истраживања кандидата др Бојана Митровића спада у домен генетике и оплемењивања кукуруза. У највећем броју радова кандидат се бавио проблематиком интеракције генотип-спољашња средина и њеном 16

17 анализом применом различитих статистичких модела. Као основа за проучавање овог веома значајног феномена, не само за оплемењивање биљака него и шире посматрано за укупну пољопривредну производњу, послужили су подаци из мулти-локацијских и вишегодишњих огледа. Мултиваријациони модели као што су AMMI, SREG (GGE biplot) користе фенотипске податке како би сагледали реакцију генотипова у вишедимензионалном генотип локалитет простору преко редукције димензија табела са фенотипским подацима. Поред тога, линеарни модел факторијалне регресије и билинеарна регресија парцијалних најмањих квадрата (PLS) уводе у интеракцијски простор линеарног модела информације из средине као што су климатски и/или земљишни фактори пружајући тиме бољу основу за биолошко разумевање узрока интеракције генотипа са спољашњом средином (радови под бројевима 5, 9, 11). У оквиру проучавања феномена интеракције генотип спољашња средина, кандидат је са посебном пажњом био усмерен на истраживања адаптабилности и фенотипске стабилности генотипова. Појам адаптабилност представља способност одређеног генотипа да оствари стабилан и висок принос у различитим условима спољашње средине, док појам стабилност приноса у агрономском смислу представља способност генотипа да увек постигне уједначен принос без обзира на деловање услова спољашње средине. Са становишта адаптабилности, оплемењивање биљака може ићи у два основна правца: оплемењивање на широку адаптабилност, чији је циљ стварање генотипова који ће бити погодни за гајење у широком подручју и оплемењивање на специфичну адаптабилност, која подразумева да ће генотипови бити погодни за гајење у одређеним спољашњим срединама унутар циљног подручја. За производно подручје наше земље, и земаља које нас окружују оплемењивачки процес би требало више усмерити на стварање хибрида високог генетичког потенцијала за принос, широке адаптабилности и високе стабилности, него на стварање хибрида намењених за специфична подручја гајења. Предмет анализе адаптабилности и фенотипске стабилности била су потомства у раним генерацијама инбридинга (радови под бројевима 7, 15, 29, 30), а такође и комерцијални хибриди кукуруза различите дужине вегетације (радови под бројевима 19, 38, 39). Поред анализе адаптабилности и фенотипске стабилности генотипова, истраживања кандидата била су усмерена и на анализу локалитета за тестирање (радови под бројевима 1, 12, 13, 43). Ова врста анализе може бити од великог значаја пре свега за груписање локалитета у такозване мегасредине (модел рејонизације), за смањење броја локалитета неопходних за тестирање, као и за елиминацију сличних локалитета из будућег тестирања који онемогућавају поуздану процену испитиваних генотипова. Такође, на овај начин омогућено је такозвано зонирање хибрида односно одређивање оптималног подручја гајења одређеног хибрида на основу мулти-локацијских огледа што је предуслов за остваривање високих и стабилних приноса. Кукуруз је биљка коју карактерише веома висока генетичка и фенотипска варијабилност. Важност такве разноликости широко је препозната од стране оплемењивача као извор повољних алела за особине од 17

18 интереса. Велики диверзитет кукуруза такође обезбеђује и већу стабилност производње под неповољним и неочекиваним факторима абиотичког и биотичког стреса. Стога је разумевање генетичког диверзитета и међусобне повезаности гермлазме кукуруза неопходно за њену идентификацију, карактеризацију и ефикасну употребу у оплемењивачким програмима. У том циљу извршена је процена генетичке варијабилности оплемењивачког материјала Института за ратарство и повртарство укључујући инбред линије непознатог порекла, елитне инбред линије са познатим педигреом и историјски значајне инбред линије (радови под бројевима 4, 6, 17, 32, 40). Резултати ових истраживања могу у великој мери помоћи оплемењивачима кукуруза у бољој карактеризацији и класификацији генетичких ресурса и на тај начин, концептом хетеротичних група, допринети бржем и ефикаснијем развоју нових хибрида. Кандидат је у оквиру свог научно-истраживачког рада учествовао у изради већег броја научних публикација са тематиком утицаја различитих третмана семена на параметре клијања и раног пораста поника кукуруза. У раду под редним бројем 10, семе кукуруза третирано је препорученим дозама комерцијалних пестицидних формулација и испитивано на температури од 25 С и 15 С. Резултати истраживања показали су да постоји разлика у реакцији генотипова на примењене третмане, као и на дати третман у условима оптималних и субоптималних температура. Издвојени су третмани који могу имати заједнички ефекат како на брзину клијања тако и на коначну клијавост. До сада је на основу бројних истраживања установљен позитиван ефекат такозваног хидро-прајминга, односно потапања семена у воду или различите растворе соли, на клијавост семена и почетни пораст поника. Ова метода подразумева парцијалну хидратацију семена којом се иницира процес клијања, који касније бива прекинут засушивањем како би се спречило избијање коренка. У радовима под редним бројем 21, 25 и 27, испитиване су различите методе потапања семена на параметре клијања при оптималним и субоптималним температурама. Резултати ових истраживања показали су да и у неповољном температурном режиму, пораст поника може бити побољшан прајмингом семена. Поред тога, установљено је које врсте прајминг третмана најповољније утичу на особине клијанаца и поника, а све у циљу постизања бржег ницања и бољег склопа кукуруза при нижим температурама. Др Бојан Митровић је у сарадњи са другим истраживачима учествовао у истраживањима везаним за отпорност кукуруза према кукурузном пламенцу (Ostrinia nubilalis Hbn), једној од економски најзначајнијих штеточина на кукурузу (радови под бројем 8, 34). Иако је на овом пољу рађен велики број истраживања, још увек није могуће недвосмислено издвојити који су фактори одговорни за документовану отпорност појединих генотипова кукуруза према овој штеточини. Највероватније да је реч о комбинованом деловању више фактора као што су чврстоћа листа, повећана количина влакана, смањена хранљива вредност ткива, који синергички делују на повећану отпорност биљке. Поједини аутори сматрају да гликозид ДИМБОА, изолован из листа кукуруза, представља један од главних одбрамбених механизама биљке у 18

19 случају напада штетних организама те да је количина овог једињења уско повезана са одбрамбеним одговором саме биљке. Посматрано у целини, може се закључити да су у објављеним радовима кандидата постигнути значајни научни резултати који ће имати позитиван утицај на стварање високопродуктивних хибрида кукуруза, које карактеришу висока стабилност приноса и толерантност према биотичким и абиотичким факторима стреса. Примена научних резултата у практичном раду, као и мултидисциплинарни приступ у оплемењивачком процесу, од водећег су значаја за унапређење ове области. Анализа до 5 најзначајнијих резултата 1. Рад под називом Genetic gains in grain yield, morphological traits and yield stability of middle-late maize hybrids released in Serbia between 1978 and 2011 (рад број 2) бави се анализом генетичког прогреса у оплемењивању који је од кључне важности у оцени ефикасности оплемењивачког програма. У раду су анализирани принос зрна са морфолошким карактеристикама (висина биљке, висина клипа, број редова зрна, број зрна у реду, број листова и дубина зрна) и полегањем биљака пет новосадских хибрида кукуруза из различитих циклуса селекције (период од ). Утврђена је генетичка добит по оплемењивачком циклусу од 440 kg ha -1 што одговара годишњем линеарном повећању приноса зрна од 63 kg ha -1. Вредности морфолошких карактеристика са изузетком дубине зрна су биле смањене у односу на трећи оплемењивачки циклус. Помоћу мултипликативног SREG модела утврђена је највећа стабилност хибрида из шестог и седмог, док су хибриди из петог и трећег оплемењивачког циклуса показали најмањи степен стабилности. Проценат полеглих биљака је анализиран помоћу генерализованог модела са негативном биномном линк функцијом као последица екстра-варијације ове економски важне особине кукуруза. Најмања вероватноћа полегања нађена је код хибрида из петог и четвртог оплемењивачког циклуса. Закључено је да су промене вредности морфолошких особина и стабилности хибрида довеле до повећања генетичког потенцијала хибрида помоћу повећане толерантности на биотичке и абиотичке факторе стреса. 2. У раду под називом Grouping pattern of maize test locations and its impact on hybrid zoning (рад број 1) анализирана је интеракција хибрида са спољашњом средином односно дискриминативност, репрезентативност и повезаност девет тест локалитета у петогодишњем периоду на подручју јужног панонског басена. Како би се утврдио свеукупни значај извора варијације у подацима примењен је линеарни мешовити модел. Утврђен је доминантан ефекат интеракција повезаних са годином или локалитетом. Дискриминативност, репрезентативност и повезаност локалитета проучавана је применом SREG (GGE biplot) модела. Идентификоване су важне интеракције са изменама ранга између локалитета и потврђена непредвидљива интеракција године са локалитетима. Главна карактеристка груписања локалитета је слаба поновљивост кроз године као последица изражене 19

20 варијације климатских услова између година. Као најважнији климатски фактори за објашњење интеракције и разлика између локалитета утврђене су температурне варијације током јуна, јула и августа заједно са максималном температуром и количином падавина у јуну. Закључено је да узорак локалитета са посматраног подручја представља комплексан узорак услова средине те да је у оплемењивању кукуруза потребно пажњу посветити стварању хибрида са високим потенцијалом за принос зрна, добром стабилношћу и високим степеном адаптабилности за различите услове спољашње средине. 3. Рад под називом Agronomic and molecular evaluation of maize inbred lines for drought tolerance (рад број 3) бави се проблематиком суше која све чешће представља претњу производњи кукуруза како у Србији, тако и у земљама у окружењу. Развој хибрида толерантних на услове суше један је од главних циљева оплемењивања. Да би се тестирала толерантност на сушу нових инбред линија, принос зрна и интервал између метличења и појаве свиле посматрани су у сушним локалитетима током и године. Инбред линије које су се показале најбољим у сушним условима представљају потенцијалан извор толерантности на ову појаву. Три инбред линије су се посебно издвојиле са изнад просечним приносом и најкраћим интервалом између метличења и појаве свиле на свим локалитетима. Асоцијативном анализом установљене су високо значајне корелације између посматраних особина и три микросателитска маркера. Истовремено, осам алела је издвојено са позитивним ефектом на повећање приноса и скраћење интервала између метличења и појаве свиле. 4. Хибрид кукуруза NS 5002 (резултат број 54) представља нови хибрид FAO групе зрења 500. Добијен је педигре методом селекције. У сортној комисији након двогодишњег тестирања постигао је сигнификантно виши принос и нижи садржај влаге у зрну од хибрида стандарда за дату групу зрења. Такође, задовољио је критеријуме који се односе на лом и полегање стабла, као и на отпорност према патогенима. Хибрид NS 5002 спада у хибриде нове генерације и карактерише га висок потенцијал за принос зрна и широка адаптабилност. Такође, може се користити и за производњу квалитетне силаже. Стабло је средње висине, чврсто и отпорно према полегању. Клип је ниско постављен, крупан, са редова зрна. Зрно је у типу зубана, жутонаранџасте боје, стандардног квалитета. Маса 1000 зрна износи око 390 грама. Препоручена густина сетве у оптималним условима износи око биљака по хектару, док за производњу силаже густину треба повећати за 10%. IV ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА Према евиденцији Google Scholar базе, радови др Бојана Митровића цитирани су 114 пута (без самоцитата). Од укупног броја хетероцитата, 4 је цитирано у врхунским међународним часописима (M21), 5 у истакнутим муђународним часописима (M22) и 25 у међународним часописима (M23). У 20

21 докторским дисертацијама остварено је 17 цитата. У књигама је пронађено 2 хетероцитата. Хиршов индекс је 5. Mitrović, B., Stanisavljević, D., Treskić, S., Stojaković, M., Ivanović, M., Bekavac, G., Rajković, M Evaluation of experimental maize hybrids tested in multilocation trials using AMMI and GGE biplot analyses, Turkish Journal of Field Crops, 17 (1), Цитиран у: 1. Nzuve, F., Githiri, S., Mukunya, D.M., Gethi, J Analysis of Genotype x Environment Interaction for Grain Yield in Maize Hybrids, Journal of Agricultural Science, Vol. 5, No.11, Mirosavljević, M., Pržulj, N., Boćanski, J., Stanisavljević, D., Mitrović, B The application of AMMI model for barley cultivars evaluation in multi-year trials, Genetika Vol. 46 No.2, (M23, IF2018=0,459) 3. Mohamed, N.E.M Genotype by environment interactions for grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.), Journal of Plant Breeding and Crop Science, Vol. 5(7), Mohamed, N.E.M., Said, A.A., Amein, K.A Additive main effects and multiplicative interaction (AMMI) and GGE-biplot analysis of genotype environment interactions for grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.), Journal of Plant Breeding and Crop Science, Vol. 8(42), Rose, L. J., Mouton, M., Beukes, I., Flett, B.C., van der Vyver, C., Viljoen, A Multi-environment Evaluation of Maize Inbred Lines for Resistance to Fusarium Ear Rot and Fumonisins, Plant Disease, 100: (M21, IF2018=3,583) 6. Bilgin, O., Guzmán, C., Başer, I., Crossa, J., Korkut, K. Z Evaluation of Grain Yield and Quality Traits of Bread Wheat Genotypes Cultivated in Northwest Turkey, Crop Sci. 56: (M22, IF2018=1,644) 7. Pržulj, N., Mirosavljević, M., Čanak, P., Zorić, M., Boćanski, J Evaluation of Spring Barley Performance by Biplot Analysis, Cereal Research Communications, 43(4), (M23, IF2018=0,708) 8. Mirosavljević, M., Pržulj, N., Čanak, P Analysis of new experimental barley genotype performance for grain yield using AMMI biplot, Selekcija i semenarstvo, vol. 20 (1),

22 9. Mustapha, M., Bakari, H.R Statistical evaluation of genotype by environment interactions for grain yield in Millet (penniisetum glaucum (L) R. Br), The International Journal of Engineering and Science, Vol. 3(9), Khampas, S., Lertrat, K., Lomthaisong, K., Simla, S., Suriharn, B Effect of location, genotype and their interactions for anthocyanins and antioxidant activities of purple waxy corn cobs, Turkish Journal of Field Crops, 20 (1), (M23, IF2018=0,690) 11. Abuali, A.I., Abdelmula, A.A., Khalafalla, M.M., Hamza, N.B., Abdalla, A.H., Idris, A.E Assessment of Yield Stability and Adaptability of Parental Inbred Lines and F1- Hybrids of Grain Maize (Zea mays L.) using AMMI Analysis, British Biotechnology Journal 4(4): Kebede, A., Tana, T Genotype by Environment Interaction and Stability of Pod Yield of Elite Breeding Lines of Groundnut (Arachis hypogaea L.) in Eastern Ethiopia, Sci. Technol. Arts Res. J., 3(2): Boshev, D., Jankulovska, M., Ivanovska, S., Jankuloski, L., Kuzmanovska, B., Tanaskovic, V Evaluation of maize hybrids for grain yield stability under rainfed and irrigated conditions using GGE biplot analysis. Bulg. J. Agric. Sci., 20: Arshadi, A., Karami, E., Sartip, A., Zare, M., Rezabakhsh, P Genotypes performance in relation to drought tolerance in barley using multienvironment trials, Agronomy Research 16(1), Adie, M.M., Krisnawati, A., Gatut-Wahyu, A.S Assessment of Genotype Environment Interactions for Black Soybean Yield using Ammi and GGE Biplot, International Journal of Agriculture Innovations and Research, Vol. 2(5), Stojaković, М., Mitrović, B., Zorić, М., Ivanović, М., Stanisavljević, D., Nastasić, A., Dodig, D Grouping pattern of maize test locations and its impact on hybrid zoning, Euphytica Vol. 204, No.2, (M22, IF2018=1,527) 17. Kumar, R., Singode, A., Chikkappa, G. K., Mukri, G., Dubey, R. B., Komboj, M. C., Singh, H. C., Olakh, D. S., Ahmad, B., Krishna, M., Zaidi, P. H., Debnath, M. K., Seetharama, K., Yadav, O. P Assessment of genotype x environment interactions for grain yield in maize hybrids in rainfed environments, Sabrao Journal of Breeding & Genetics, Vol. 46(2), Akter, A., Hasan, M.J., Kulsum, U., Rahman, M.H., Khatun, M., Islam, M.R GGE Biplot Analysis for Yield Stability in Multi-environment Trials of Promising Hybrid Rice (Oryza sativa L.), Bangladesh Rice J. 19(1),

23 19. Chipungu, F., Changadeya, W., Ambali, A., Saka, J., Mahungu, N., Mkumbira, J Adaptation of sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam] genotypes in various agro-ecological zones of Malawi, African Journal of Biotechnology, Vol. 17(16), Mustapha, M., Bakari, H.R., Alkali, A.K Statistical Evaluation of Grain Yield in Millet Trials Using Principal Component Analysis, Current Trends in Technology and Sciences, Vol 3(6), Eze, C.E., Nwofia, G.E., Onyeka, J An Assessment of Taro Yield and Stability Using Ammi and GGE Biplot Models, Journal of Experimental Agriculture International, 14(2), Belay, F., Meresa, H., Gebreslasie, A Evaluation of the performance of some white seeded sesame (Sesamum Indicum L.) genotypes using GGE biplot analysis in Northern Ethiopia, Journal of Cereals and Oilseeds, Vol. 9(1), Edugbo, R.E., Nwofia, G.E., Fayeun, L.S An Assessment of Soybean (Glycine max, L. Merrill) Grain Yield in Different Environments Using AMMI and GGE Biplot Models in Humidorest Fringes of Southeast Nigeria, Agricultura tropica et subtropica, 48 (3-4), Pupin, S., Silva, P.H.M., Piotto, F.A., Miranda, A.C., Zaruma, D.U.G., Sebbenn, A.M., Moraes, M.L.T Genotype x Environment interaction, stability, and adaptability in progenies of Eucalyptus urophylla S.T. BLAKE using the AMMI model, Silvae Genetica, 67, (M23, IF2018=0,741) 25. Khatun, H., Islam, R., Anisuzzaman, M., Ahmed, H.U., Haque, M GGE bipot analysis of genotype x environment interaction in rice (oryza sativa l.) genotypes in Bangladesh. Scientia Agriculturae, 12 (1), Daba, C., Ayana, A., Zeleke, H., Wakjira, A Genotype x environment interactions for seed yield in sesame in Western Ethiopia, East African Journal of Sciences, Vol. 9 (2), Akcura, M., Akan, K., Hocaoglu, O Biplot analysis of leaf rust resistance in pure lines selected from eastern Anatolian bread wheat landraces of Turkey, Turkish Journal of Field Crops, 22 (2), (M23, IF2018=0,690) 28. Puri, R.R., Gautam, N.R Performance analysis of spring wheat genotypes under rain-fed conditions in warm humid environment of Nepal, International Journal of Environment, 4(2), Okello-Anyanga, W., Rubaihayo, P., Gibson, P., Okori, P Genotype by environment interaction in sesame (Sesamum indicum L.) cultivars in Uganda, African Journal of Plant Science, Vol. 10 (10),