SYLLABUS KOLEGIJA MATEMATIKA ZA EKONOMISTE I MANAGERE (MT112, ECTS 5)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SYLLABUS KOLEGIJA MATEMATIKA ZA EKONOMISTE I MANAGERE (MT112, ECTS 5)"

Транскрипт

1 SYLLABUS KOLEGIJA MATEMATIKA ZA EKONOMISTE I MANAGERE (MT112, ECTS 5) Ljetni semestar 2017/2018 Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI Predavači: Mr.sc. Igor Jemrić (voditelj kolegija, predavanja) Dr.sc. Hrvoje Volarević (predavanja) Andrej Bajić, MSc (vježbe) Kontakt: adrese: Ured: Konzultacije: igor.jemric@hnb.hr hrvoje.volarevic@hnb.hr ili hrvoje.volarevic@zsem.hr abajic@zsem.hr Loomen mail predmeta Matematika za ekonomiste i managere I. kat, glavna zgrada, kabinet Katedre za računovodstvo prema dogovoru (dogovor za konzultacije putem a) SATNICA predavanja vježbe ukupno 30 sati (15 tjedana x 2 sata) 15 sati (15 tjedana x 1 sat) 45 sati 1

2 RASPORED Grupa za predavanja Predavanja Vježbe A Hrvoje Volarević srijeda dvorana 3 17:00-19:00 Andrej Bajić četvrtak dv. Vindija 17:00-18:00 B Igor Jemrić četvrtak dv. Lider 17:00-19:00 Andrej Bajić četvrtak dv. Vindija 19:00-20:00 OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA Opći ciljevi kolegija 1. Stjecanje znanja iz područja ekonomike i poslovne administracije. Specifični ciljevi kolegija osigurati usvajanje matematičkih tehnika i metoda za analizu poslovanja u realnom poslovnom okruženju što će polaznicama u kasnijem profesionalnom radu omogućiti zauzimanje pravilnog stava u danoj situaciji i predlaganje ili donošenje odgovarajućih odluka osigurati usvajanje osnovnih teoretskih koncepata o financijskim tržištima i financijskim instrumentima. Takva znanja će studenti biti u stanju interpretirati kroz pismene testove i usmeno odgovaranje, te će biti kvalitetna podloga za izradu individualnog ili grupnog rada. Ukoliko će se održati AOL mjerenje ovog kolegija, studente će se na nastavi upoznati sa detaljima mjerenja te sa odgovarajućim rubrics-om. Studentima će se na nastavi podijeliti primjer rubrics-a, te će im se pojasniti detalji rubrics-a i samog mjerenja. Nakon održanog mjerenja i kada izvještaj bude gotov, studente će se upoznati sa rezultatima. PREGLED TEMA PREDAVANJA Tjedan 1 Tjedan 2 Tjedan 3 Tjedan 4 Tjedan 5 Uvod u kolegij. Osnove financijske intermedijacije. Jednostavni kamatni račun. Primjene jednostavnog kamatnog računa depozitno-kreditni instrumenti. Primjene jednostavnog kamatnog računa kratkoročni vrijednosni papiri. Primjene jednostavnog kamatnog računa kratkoročni vrijednosni papiri. Diskusija na navedene teme tijekom predavanja. Test I (1. 5. tjedan) Tjedan 6 Tjedan 7 Tjedan 8 Složeni kamatni račun dekurzivni i anticipativni složeni kamatni račun Složeni kamatni račun periodične transakcije. Primjene složenog kamatnog računa depozitno-kreditni instrumenti. 2

3 Tjedan 9 Tjedan 10 Primjene složenog kamatnog računa depozitno-kreditni instrumenti. Primjene složenog kamatnog računa depozitno-kreditni instrumenti. Diskusija na navedene teme tijekom predavanja. Test II ( tjedan) Tjedan 11 Tjedan 12 Tjedan 13 Tjedan 14 Tjedan 15 Primjene složenog kamatnog računa vrijednosni papiri. Arbitraža. Obračun plaća. Analiza financijskih izvještaja. Obračun amortizacije. Ocjena investicijskih projekata. Diskusija na navedene teme tijekom predavanja. Test III ( tjedan) OČEKIVANI ISHOD UČENJA Nakon proučavanja određenih cjelina, studenti bi trebali biti u mogućnosti: Razumjeti mikro i makro-ekonomsku ulogu financijske intermedijacije Razlikovati osnovne fizionomije financijskih sustava i reperkusije tih razlika na izbor financijskog instrumentarija Koristiti različite modele jednostavnog i složenog kamatnog računa Razumjeti koncept vremenske vrijednosti novca Utvrditi matematičku strukturu (vremensku distribuciju pripadnih financijskih transakcija) svakog financijskog instrumenta Razlikovati principe vrednovanja ugovornih i tržišnih financijskih instrumenata Poznavati mehanizam i ekonomsku logiku arbitriranja na valutnim tržištima Poznavati način utvrđivanja troškova rada i korištenja dugotrajne imovine Poznavati strukturu osnovnih financijskih izvješća poduzeća te ih analizirati horizontalno i vertikalno Procijeniti (a priori ili a posteriori) uspješnost nekog višegodišnjeg investicijskog projekta te optimalno izabrati jedan ili više projekata između većeg broja ponuđenih projekata. 3

4 SUSTAV OCJENJIVANJA Prema pravilima ZŠEM-a dolasci na predavanja i vježbe su obavezni za sve redovne studente. Studenti su dužni prisustvovati na najmanje 33 od 45 sati nastave (predavanja i vježbe) u semestru. Studenti koji izostanu više od 12 sati nastave ne mogu kolokvirati ovaj predmet niti pristupiti ispitnim rokovima u tekućoj akademskoj godini. Studenti koji izostanu više od 12 sati nastave, da bi pristupili ispitu moraju ponovno upisati kolegij sljedeće akademske godine i odslušati ga. Pozitivna ocjena iz ovog kolegija može se ostvariti na dva načina. Prvi način odnosi se na prikupljanje odgovarajućeg broja bodova tijekom semestra putem polaganja pismenih testova, dolascima na nastavu (predavanja i vježbe) te usmenog ispita. Svaka od navedenih komponenata nosi određeni maksimalni broj bodova kako slijedi: Test I 100 Test II 100 Test III 100 Usmeni ispit 200 Ukupno: 500 Da bi u okviru ovog načina polaganja ispita studenti mogli pristupiti usmenom ispitu, moraju ukupno ostvariti 120 ili više bodova na pismenim testovima uz uvjet da na svakom od tri pismena testa ostvare po 30 ili više bodova. Studenti koji zadovolje navedeni uvjet, dužni su pristupiti usmenom dijelu ispita u skladu s rasporedom koji će biti pravodobno objavljen na Loomen-u kolegija. Na usmeni ispit studenti su obavezni ponijeti indeks. Na usmenom ispitu studenti moraju ostvariti barem 120 bodova. Ocjena iz ispita se formira prema sljedećoj skali: Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) bodova bodova bodova 441 i više bodova Drugi način odnosi se na studente koji tijekom semestra ne uspiju prikupiti dovoljan broj bodova za izravno pristupanje usmenom dijelu ispita, a podrazumijeva pristupanje studenta nekom od redovnih ispitnih rokova iz ovog predmeta, koji se sastoje od izlučnog pismenog ispita i usmenog odgovaranja. Svaka komponenta ispita nosi 50%, a konačna ocjena je aritmetička sredina navedenih komponenti. Studenti su se dužni pridržavati Internog pravilnika o polaganju ispita iz predmeta Matematika za ekonomiste i managere (MzEM) koji je dostupan na Loomenu-u predmeta. NAPOMENA: Termini testova se ne ponavljaju. Studenti koji se žele osloboditi pismenog dijela ispita moraju pristupiti svim testovima. Na testu/ispitu je dozvoljeno imati: vlastoručno pisane formule na arku papira (A4 format list iz sredine bilježnice), isprintane formule za obračun plaća (za 3. test) i tablicu s rednim brojem dana u godini (dostupno u mapi vježbe). Na isprintane formule zabranjeno je išta dopisati, u protivnom iste mogu biti oduzete. Svim studentima koji na ispit donesu isprintane i/ili fotokopirane formule, iste će biti oduzete. Na ispit/test je obavezno ponijeti: indeks, vlastiti kalkulator i pribor za pisanje. Studenti su obavezni pri ulasku u dvoranu u koju su raspoređeni za pisanje testa/ispita, odložiti svoje osobne stvari i mobitele na unaprijed predviđeno mjesto u dvorani. 4

5 OBVEZE STUDENATA TIJEKOM SEMESTRA Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi). Tijekom semestra studenti izlaze na tri pojedinačna testa (kolokvija) i usmeni ispit. Studenti koji ne iskoriste pogodnosti takvog sustava ocjenjivanja izlaze naknadno na redovite ispitne rokove. Studenti su obvezni koristiti se Loomen-om kolegija, što predstavlja jedan od obrazovnih alata. Na Loomenu kolegija nalaze se materijali za praćenje nastave, kao i sve obavijesti o rokovima, rezultatima testova i ostale informacije za studente. Loomen kolegija također služi za komunikaciju između profesora i studenata. Studentima je strogo zabranjeno prepisivanje na ispitu/testu i omogućavanje drugima da prepisuju. To će se smatrati prevarom i kazniti prema pravilima visokog učilišta. LITERATURA Osnovna literatura: Gruić B., Jemrić I., Šutalo I., Volarević H., (2011), Matematika za ekonomiste i managere, III zdanje, Zagreb: Mate. Dodatna literatura: Roueche N., Graves V., (2001), Business Mathematics: A Collegiate Approach, 8th Edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Relić B., (2003), Gospodarska matematika, drugo izdanje, Zagreb: Računovodstvo i financije. Loomen: Predavanja i vježbe. 5