OIB zastupa ( u daljnjem tekstu: Kupac ) zaključili su: UGOVOR O KUPOPRODAJI ODSTRJELA DIVLJAČI SA DIVLJAČINOM. Članak 1.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OIB zastupa ( u daljnjem tekstu: Kupac ) zaključili su: UGOVOR O KUPOPRODAJI ODSTRJELA DIVLJAČI SA DIVLJAČINOM. Članak 1."

Транскрипт

1 HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Turistička agencija Hrvatske šume Tours, ID COD: HR-AB Ul. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, OIB , koje zastupa predsjednik Uprave mr.sc. Ivan Pavelić i član Uprave Ivan Ištok dipl. ing. šum. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) OIB zastupa ( u daljnjem tekstu: Kupac ) zaključili su: UGOVOR O KUPOPRODAJI ODSTRJELA DIVLJAČI SA DIVLJAČINOM Članak 1. Ovaj Ugovor sklopljen je na temelju provedenog javnog nadmetanja dana 14. lipnja godine, a za prodaju odstrjela divljači sa divljačinom u lovištu broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE za lovnu godinu 2013/2014. godini. Članak 2. PREDMET UGOVORA Ovim Ugovorom Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje uslugu odstrjela divljačinom u količinama navedenim u tablici broj 1. divljači sa Vrsta divljači: JELEN OBIČNI Tablica Procjena ostvarene divljačine cca kg Vrsta divljači: SRNA OBIČNA Procjena ostvarene divljačine cca 300 kg Vrsta divljači: SVINJA DIVLJA Procjena ostvarene divljačine cca kg U tabličnom prikazu navedene su količine odstrjela po vrsti divljači, te spolnoj i dobnoj strukturi, kao i procijenjena količina divljačine iz tog odstrjela. Prikazane količine sukladne su propisu važeće LGO za lovište broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE u lovnoj 2013/2014. godini, te usklađene sa pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju tu problematiku.

2 Navedene količine odnose se na ukupnu moguću realizaciju izlučenja divljači iz lovišta po svim kategorijama, a koje obuhvaćaju odstrjel, hvatanje žive divljači i uginuće svih vrsta ( u daljnjem tekstu - odstrel ). ODSTRJEL DIVLJAČI Članak Odstrjel divljači organizira se i provodi sukladno Zakonu o lovstvu ( Narodne novine broj: 140/05 ; 75/09 ) te podzakonskim propisima koji reguliraju tu problematiku, kao i na temelju općih akata Prodavatelja. Stručno osoblje lovišta je u obvezi upoznati Kupaca sa odredbama koje reguliraju lov i odstrjel divljači. 2. Odgovorne osobe za organizaciju i provođenje lova, te odstrjela divljači su čuvar šume i lovišta- lovnik, te stručne osobe za provođenje LGO za lovište broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE. 3. Kupac može zatražiti organizaciju i provođenje lova u bilo kojem terminu pod uvjetom da se ne krše zakonski propisi navedeni u stavku 1. ovog članka. Kupac može odobriti i drugim lovcima da love sami ili sa njime, ali uvijek uz prisutnost i organizaciju lova odgovorne osobe Prodavatelja. Odstreljena divljač, ostvareni trofeji kao i divljačina koju realiziraju drugi lovci, a po odobrenju Kupca, ubraja se u broj divljači za odstrjel Kupca. Svi lovci koji love u lovištu Prodavatelja moraju zadovoljavati propisane zakonske uvijete za sudjelovanje u lovu. 4. Kupac može zatražiti da se unutar broja odobrenog za odstrjel izvrši i hvatanje žive divljači. Prodavatelj u tom slučaju nije u obvezi angažirati dodatna sredstva i radnike. Eventualno potrebna dodatna sredstva kao i potreba za radnicima pada na teret Kupca. Sva divljač koja strada ili ugine u procesu hvatanja i transporta, kao i nakon ispuštanja ubraja se u odobreni broj divljači za odstrjel. 5. Prodavatelj se obvezuje da će u lovištu broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE a u tijeku lovne godine 2013/2014. odstrjel divljači Jelena običnog, Srne obične i Svinje divlje izvršavati samo Kupac odnosno lovci koji po odobrenju Kupca imaju pravo na odstrjel divljači. 6. U slučaju da ranjenu divljač treba odstrijeliti nakon lova ili drugi dan nakon lova ( samilosni hitac ) isto može izvršiti stručno osoblje lovišta ( stručne osobe za provođenje LGO, čuvar šume i lovišta-lovnik ), uz prethodni dogovor sa Kupcem. 7. Svu trofejnu divljač koja je odstreljena u lovištu broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE. ocjenjuje povjerenstvo za ocjenu lovačkih trofeja imenovano od strane Prodavatelja. Po završenoj ocjeni trofeja Povjerenstvo predaje Kupcu ovjerene trofejne listove. DIVLJAČINA Članak Divljačina je pripremljena na način da su trupovi bez utrobe, a kod trofejne divljači trupovi su i bez glave. 2. Divljač koja ima tri pogodaka od metka, a da pri tome ni jedan nije u predjelu glave mora se posebno pokazati Kupcu, Isti postupak se odnosi na trup divljači koji je pogođen sa više od tri pogodaka. 3. Kupac ima pravo tražiti da mu se na trupovima divljači, zbog kvalitetnijeg hlađenja dodatno zarežu određena mjesta na trupu. Pod dodatnim zarezivanjem smatra se zarezivanje između plećki i trupa i eventualno između butova i trupa. Pod dodatnim zarezivanjem ne smatra se odvajanje dijelova ( npr. butovi, plećke, rebra itd ) od trupa.

3 4. Divljačinu Kupac preuzima nakon što se izradi sva propisana dokumentacija Zapisnik o obavljenom lovu i Potvrda o podrijetlu divljači i njezinih dijelova ) te uzmu uzorci za analizu. 5. Divljačinu Kupac preuzima u cijelim trupovima. 6. Kod divljačine svinje divlje, kada je definiran uvjet za stavljanje iste u promet izvršena analiza ovlaštene veterinarske ustanove na KSK, Prodavatelj ne može garantirati preuzimanje divljačine u ne smrznutom stanju. 7. Temperatura čuvanja divljačine kod Prodavatelja sukladna je propisanim uvjetima uskladištenja mesa s obzirom na predviđeni rok uskladištenja. 8. Način preuzimanja definira se Kupoprodajnim ugovorom. Članak 5. PRIJEVOZ LOVACA PO LOVIŠTU Za prijevoz lovaca po lovištu koriste se vozila u vlasništvu Kupca, odnosno lovaca koji love kao lovci Kupca. Za sva oštećenja na vozilima Kupca odnosno lovaca koji love kao lovci Kupca, a koja su nastala zbog uporabe u lovištu br. XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavatelj organizira i osigurava prijevoz odgovornih osoba lovišta. Članak 6. PRIJEVOZ DIVLJAČINE Kupac je dužan o svom trošku osigurati adekvatan prijevoz divljačine. Za sve eventualne probleme, a koje su nastale kao posljedica transporta divljačine, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Članak 7. PRIHRANA I PREHRANA Kupac je u obvezi o svome trošku, a temeljem javnog natječaja, sukladno propisima LGO za lovište broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE, u dogovoru sa stručnim osobljem lovišta ( stručne osobe za provođenje LGO, čuvar šume i lovišta-lovnik ), izvršiti radove na prihrani i prehrani divljači prema naknadno dogovorenoj dinamici u količinama kako slijedi: Prihrana - 23 tone zrnate hrane ( kukuruz ) - 15 tona sočne hrane ( st. repa, silaža, jabuke itd ) - 0,5 tona soli za divljač Prehrana divljači - Proizvodnja poljoprivrednih kultura ( uljna repica; zob; kukuruz idr. ) na površini do 10 ha u lovištu.

4 Članak 8. PLAĆANJE. Ukupni ponuđena cijena Kupca za lov divljači sa divljačinom navedene u tablici 1. ovog Ugovora iznosi kuna sa uključenim PDV. Za taj iznos Prodavatelj se obvezuje ispostaviti račune Kupcu u 8 jednakih mjesečnih rata, koje će Kupac platiti u roku od 15 dana od dana primanja računa. U slučaju duže obustave lova zbog više sile, ( zabranjen lov više od 50% vremena u kojem je dozvoljen odstrjel divljači uzimajući u obzir vrstu, te spol i dob iste ) Prodavatelj će obračunati vrijednost izvršenog odstrjela stavljajući do zabrane u postotni odnos realiziran odstrjel sa planski mogućim odstrjelom. Članak 9. Ukoliko Kupac ne izvrši nastalu obvezu plaćanja na temelju dospjelog duga, Prodavatelj će obustaviti odstrjel divljači, dok Kupac ne izvrši dospjelu obvezu plaćanja. Ukoliko Kupac ne plati dospjeli dug u roku od 15 ( petnaest ) dana, Prodavatelj može, aktivirati instrumente osiguranja plaćanja. Članak 10. OSIGURANJE PLAČANJA Ugovara se: 1. Jedna obična Zadužnica Kupca na iznos kuna potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje, te ovjerene kod javnog bilježnika. Uz zadužnicu je potrebno dostaviti potvrdu o upisu u Registar zadužnica i bjanco zadužnica. Kupac se zadužuje dostaviti novu zadužnicu u slučaju aktiviranja već dostavljenih zadužnica dijelom ili u cijelosti. 2. dvije vlastite trasirane i akceptirane bjanco mjenice s učinkom vlastite mjenice, s klauzulom bez protesta, te mjenično očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika kojim se H Š d.o.o ovlašćuju na naplatu po predmetnim mjenicama. 3. Kupci koji prvi puta posluju sa H Š d.o.o. ( novi kupci ), ako ne plaćaju predujmom, osim instrumenata osiguranja plaćanja navedenih pod točkama 1. i 2. ovog članka, najkasnije prije prve isporuke moraju osigurati bankarsku garanciju plaćanja, naplativu na prvi poziv i bez prigovora. Novim kupcima smatrat će se svi kupci koji prije ugovaranja novih isporuka ne posluju s H Š d.o.o. barem deset mjeseci. Članak 11. UGINUČA DIVLJAČI Za svako utvrđeno stradavanje ili uginuće divljači u i iz lovišta broj: XIV / 2 LACIĆ GLOŽĐE odgovorne osobe lovišta obavijestiti će osobu koju će odrediti Kupac. Navedena osoba može zatražiti da izvrši uvid u prijavljeno uginuće, a koji se mora obaviti u što kraćem roku s obzirom na procese koji se odvijaju u lešini. Zapisnik o šteti na divljači izrađuje i ovjerava imenovano povjerenstvo Prodavatelja.

5 Svako uginuće divljači za koje je napisan i ovjeren Zapisnik o šteti na divljači ubraja se u broj grla za odstrjel naveden u tablici 1. ovog Ugovora, pod uvjetom da je uginuće ili stradavanje utvrđeno u periodu kada je dozvoljen lov na tu vrstu ovisno o spolu i dobi divljači. Članak 12. STUPANJE NA SNAGU UGOVORA Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, odnosno po predaji Zadužnica i mjenica navedenih u članku 9. ovog Ugovora. Članak 13. PROVOĐENJE UGOVORA Za provedbu ovog Ugovora nadležna je od strane H Š d.o.o. Marman dipl. ing. šum. UŠP Našice i mr. Željko Članak 14. SPOROVI I ARBITRAŽA Stranke su suglasne da će sve eventualne probleme rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti rješavanja nastalih problema, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Članak 15. Ovaj Ugovor je sastavljen u 8 istovjetnih primjeraka od čega svaka strana zadržava po 4 primjerka za svoje potrebe. Za Kupca: Predsjednik Uprave H Š d.o.o. mr. sc. Ivan Pavelić. Član Uprave H Š d.o.o. Ivan Ištok dipl. ing. šum. Ur.broj: Ur.broj: DIR / U Zagrebu, dana U Zagrebu, dana NAPOMENA. Konačni Ugovor sklopiti će se po odabiru najpovoljnijeg ponuđača na javnom nadmetanju za prodaju odstrjela divljači sa divljačinom.