БОСНА И ХЕРЦЕґОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. ФЕдЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ТUZLАNЅКІ KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН VLADA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "БОСНА И ХЕРЦЕґОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. ФЕдЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ТUZLАNЅКІ KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН VLADA"

Транскрипт

1 BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕґОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕдЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ТUZLАNЅКІ KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН VLADA ВЛАДА BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA CANTON GOVERNMENT Tuzia, ЅІаtіпа 2; tel.: ; fax; ; web site: ; vlada@tk.kim.ba PARLAMENTARNA SKUP ŠTINA BiH 13 roј : 02/ /13 PREDSTAVNIČKI DOM Tuzla, godine fjr predsjedavaju ćeg PREDMET: Odgo'or aia роѕіапіёk о pitanje, dostavlja.1 ;.. BOSNA I HERCEG0vINA ' Р.'?f ВТ " ''' i Ё.'. Ѓ.,1'.' () L Іг-г оі Shodno Vašem aktu broj: О 1/а /13 od godine, u prilogu Var dostavljamo odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske posiove, na postavijeno poslani čko pitanje poslanika Zijada Jagodi ća na 50. sjediiici Predstavni čkog dora Parlamentarne skupštine 3osne i Hercegovine. 1 S poštovanjem, DOSTAVITI: 1 x Naslovu 1 x Evidenciji 1 х a/a

2 BOSNAIHERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON KANTONALNA UPRAVA ZA 1NSPEKCIJSKE POSLOVE 6ОСНА И XEPЦEГOBИ HA ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И XEPEЦE ГOBИHE ТУЗЛАНСКИКАНТОН KAHTOHAЛ HA YП PABA ЗA И HCП EKЦИJCKE ПOCЛOBE Tuzla, Rudarska br.72, Tel: : ; Fax: Broj predmeta : Ur. broj akta : Datum, Mjesto, godine Tuzla TUZLANSKI KANTON - VLADA KANTONA SLATINA TUZLA n/r Sekretar V1ade gosp. Enver Ćosi ć ki ć PREDMET : Odgovor na poslani čko pitanje, dostavlja se Veza: Vaš akt broj 02/ /13 od godine Poštovani, Dana godine zaprimili smo Vaš akt broj: 02/ /13 od godine u prilogu kojeg nam dostavljate poslani čko pitanje postavljeno od strafe poslanika Zijada Jagodića na 50. sjednici Predstavni čkoa doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na razmatranje i izjašnjenje po istom. у Poslani čko pitanje, postavljeno od strane poslanika Zijada Jagodi ća па 50. sjednici Predstavni čkog doma Parlamentarne skupštinc Bosne i Hercegovine, glasi: Šta namjeravaju uč initi entitetske i kantonalne viasti u pogledu odgovaraju ćeg uništavanja mlijeka i mlije čnih proizvoda koja su inspekcijskim kontrolama zabranjena za promet i nalaze se u skladištima proizvodža ča u Bosni i Hercegovini? Dak1e, rije č је 0 mlije čnim proizvodima koji sadrže ve će koli čine alfatoksina i nisu za ljudsku upotrebu." Vezano za upit poslanika gospodina Jagodi ć Zijada u nastavku ovog akta naveš ćemo sve radnje i aktivnosti koje su preduzimali Kantonalni veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona ii vrijeme poja čanog nadzora i poja čanog vršenja uzorkovanja i analiza kontaminacije mlijeka i sto čne hrane aflatoksinom, te dajemo izjašnjenje kako slijedi: Početkom Februara godine aktom broj /13 od godine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno Ured za veterinarstvo BiH dostavili su ovoj Upravi obavještenje 0 rezultatima laboratorijskih pregleda pošiljki životinjskog porijekla vezan za njihov akt broj: /13 od godine u kome su nas obavjestili da je grani čna veterinarska inspekcija provela dodatne kontrole i uzimanje uzoraka proizvoda od mlijeka 1od5

3 i da je zabranila prometovanje svim pošiljkama od kojih su uzeti uzorci, zapisnikom grani čne veterinarske inspekcije, do dobijanja rezultata laboratorijskog ispitivanja. Obzirom da je na osnovu rezultata ispitivanja utvrdeno da su odre đene pošiljke proizvoda od mlijeka imale povišen sadržaj aflatoksina u svom sastavu, Ured je dao preporuke da se izvrši povrat, odnosno otprema navedenih pošiljki u zemlju porijekla, a veterinarskoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona naloženo je da i.zvrše poja čana uzorkovanja i da provedu dodatne analize mlijeka koje se nalazi u prometu od proizvo đača, и čijim poši:ljkama је иосеп povi.šen sadržaj aflatoksina. Dak1e, Ured za veterinarstvo BiH, dopisom dostavljenim dana godine, nakon analizom potvrđenog prisustva škodljiivog sastojka (aflatoksina M1) u mlijeku nekih proizvo đača iz Republike Hrvatske, je veterinarskim inspekcijama oba entiteta i Br čko Distrikta dostavio upute za postupanje sa vrstama i koli činama mlijeka koje su uzorkovane na grani čnim prelazima, a takođe i obavezao veterinarske inspekcije da vrše uzorkovanje drugih vrsta m!ijeka, koje su u prometu na njihovim teritorijama i u njihovoj nadležnosti. Uz navedeni dopis, veterinarskoj inspekciji ove Uprave dostavljeni su i podaci 0 pozitivnim uzorcima trajnog i svježeg mlijeka na aflatoksine, koji su uveženi u BiH u periodu od godine pa do slanja dopisa, a nakon navedenog perioda Ured je kontinuirano dostavljao navedene podatke, zaklju čno sa godine i ti podaci su se odnosili na mlijeko koje je distribuirano do registriranih skladišta na podru čiju TK-a, koja su pod kontrolom i nadzorom Kantonalne veterinarske inspekcije. Radilo se 0 pošiljkama proizvo đača Vindija" i Dukat" R Hrvatska. Pošto se radilo 0 preliminarnim podacima 0 izvršenim analizama, kantonalna veterinarska inspekcija je sve navedene pošiljke, ро nalogu Grani čne veterinarske inspekcije, stavila van prometa do potvrđivanja rezultata i eventualnog neškodljivog uništenja. Iz tog razloga, pošiljke koje su stavljene van prometa nisu distribuirane u prodajne objekte i fad njima je Grani čпa veterinarska inspekcija nastavila provoditi daljnji inspekcijski postupak i zadržane su и skladištima PJ Vindija" i Dukat", koja se nalaze u Živinicama. Nakon toga, postupajući ро uputstvu Ureda za veterinarstvo 13iH, veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je dana godine izvršila neškodljivo uništavanje litara originalnog tetrapak pakovanja trajnog mlijeka sa 2,8 % mliječne masti, oznake Z bregov", proi гvođača Vindija" d.d. Varaždin R Hrvatska, sa datumom upotrebljivosti do godine, koje je do tada bilo stavljeno van prometa i uskladištefo u PJ Živinice d.o.o. Vindija" Sarajevo. Pošto su nakon toga od Ureda pristizali preliminarni podaci za slijede će, nove pošiljke nalogu grani čne veteriinarske inspekcije dana godine, a do trajnog i svježeg mlijeka, uveženog iz R Hrvatske i proizvedenog od istih proizvoda ča, od strane kantonalne veterinarske inspekcije ove Uprave, ро okon čanja postupka ispitivanja i potvrđivanja prisustva aflatoksina M1 u mlijeku, van prometa su stavljene još dvije pristigle pošiiljke mlijeka proizvo đača Vindija" i Dukat" iz R. Hrvatske. Obzirom da su rezultati analize pokažu nedozvoljeno odstupanje od propisanih vrijednosti aflatoksina M1 i ove dvije pošiljke, u količini od litara mlijeka, tretirane su u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uputama grani čne veterinarske inspekcije. Nadalje, dana godine od strane kantonalne veterinarske inspekcije zaprimljeno je deset novih uvoznih pošiljki sirovog i trajnog mlijeka porijeklom iz Slovenije, Njemačke i Mađarske, koje su distribuirane i uskladištene u tri mljekare na родгисји TK-а i to : PPM d.d. Tuzla, Inmer d.o.o. Grada čac i Zott d.o.o. Grada čac, a navedene pošiljke su od strane kantonalne veterinarske inspekcije, po nalogu grani čfe veterinarske inspekcije, stavljene van prometa do oko пčanja postupka ispitivanja i potvrđivanja prisustva aflatoksina Ml u mlijeku. Obzirom da su rezultati analize pokazali nedozvoljeno odstupanje od propisanih vrijednosti aflatoksina Ml, ove tri pošiljke, u koli čini od litara mlijeka, tretirane su u skladu sa važe ćom zakonskom regulativom i uputama gra п i čne veterinarske inspekcije. U međuvremenu, po nalogu Ureda od godine, veterinarski inspektori ove Uprave, izvršili su uzorkovanje trajnog mlijeka (u tetrapaku), od doma ćih i stranih proiгvođača, 2od5

4 koji su se nalazili u prometu prodajnih objekata na prostoru TK-a i tom prilikom je jedan uzorak trajnog tetrapak mlijeka, proizvo đača Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica, pod nazivom Vitalia" Imlek 1,5 % m.m., sa datumom upotrebijivosti do godine, pokazao pove ćanu količinu aflatoksina. Navedeno mlijeko je, po nalogu kantonalne verinarske inspekcije, odmah stavijeno van prometa iz svih prodajnih objekata na prostoru TK -a, u kojima se isto nalazilo, 0 čemu је obaviještena i Agencija za sigurnost hrane BiH, koja je nakon toga dala nalog da se navedeno mlijeko ovuče iz prometa na cijeloj BiH. Sto se tiče proizvoc#ača mlijeka Vindija" i Dukat", odmali nakon saznanja da se u njihovom trajnom tetra-pak mlijeku nalaze nedozvoljene koli čine aflatoksina, isti su samoinicijativno, iz svih prodajnih objekata u BiH, povukli sve količine tog mlijeka koje su se do tada našle u prodaji, tj. povukli mlijeko za koje nisu ni vršenc analize a niti su htjeli da se te analize izvrše. Osim kantonalne veterinarske inspekcije ove Uprave, u aktivnosti vezane za pojavu mlijeka iz uvoza koje u sebi sadrži nedozvoljene koli čine aflatoksina, ukiju čena је i kantonalna tržišnoturisti čka inspekcija, koja redovno, u skladu sa programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, odnosno kantonalne tržišno turisti čke inspekcije, u incidentim i akcidentnim situacijama tj. kada se na tržištu pojave proizvodi koji svojim kvalitetom i sastavom ne ispunjavaju propisane uvjete kvaliteta i koji nisu za daljnju upotrebu, vrši inspekcijske nadzore, bib o ро službenoj dužnosti iii ро nalogu institucija koje obavještavaju navedenu inspekciju 0 potencijalnoj opasnosti P0 zdravlje i život ljudi. S tim u vezi, dana godine kantonalni tržišno turisti čki inspektori su izvršili nadzor u svim većim tržnim centrima na родгисји Tuzlanskog kantona, nakon dobijanja dojave od Ureda za veterinarstvo B1I'I i postojanja osnovane sumnje da se na policama nalaze sljede ći proizvodi : mlijeko Vindija" 2,8% m.m., pakovanje tetra-pak 1/1, s datumom upotrebijivosti godine, mlijeko UHT (homogenizirano i sterilizirano ) "Vindija" 2,8% m.m. pakovanje tetra-pak 1/1, s datumom upotrebljivosti 24. i godine, mlijeko Dukat" 2,8% m.m., pakovanje tetra-pak 0,5 1, s datumom upotrebijivosti godine i trajno mlijeko Lagano jutro" 2,8%m.m., tetra-pak pakovanje ii, s datumom upotrebljivosti 25, godine. Nakon izvršenih inspekcijskih nadzora inspektori su utvrdili da na podru čju Tuzlanskog kantona pomenuti proizvodi nisu zatečeni U prornetu ii prodaiuim objektima sljede ćih traovaca: DOO"BINGO"Tuzla, svi prodajni objekti na podru čju općine Tuzla, DOO"TUŠ"Тиг 1а, prodajni objekat na родгиčји općine Tuz1a, C.D.E.B. INTERX Tuzla, prodajni objekat Ši ćki Brod i DOO"KONZUM" Lukavac, prodajni objekat u Lukavcu, iz raziora što su ih isti, nakon intervenciie kantonalnih veterinarskih i tržišno-turisti čkih inspektora ove Uprave, samostalno povukli sa polica svoiih prodainih objekata. iz svega gore iznešenog jasno iasno proizilazi da mliieko proizvoda ča Vindija" i Dukat"\ za koje je utvrđeno prisustvo aflatoksina u nedozvoljenim koli činama, nakon intervencije kantonalnih veterinarskih i tržišno-turistj čkih inspektora ove Uprave, nije se ni našlo u distribuciii u prodainim objektima istih, bar kada je riječ 0 родгисји Tuzlanskog kantona, ier su, kako je naprijed navedeno, sve pristitle koli čine zadržane u niihovim skladištima г od čega je iedna količina od litara originalnog tetrapak pakovanja trajnog mlijeka sa 2,8 % тl гјеспе masti, oznake Z bregov", proizvoda ča Vindija" d.d. Varaždin R. Hrvatska, sa datumom upotrebljivosti do godine, koje je do tada bilo stavljeno van prometa i uskladišteno u PJ Živinice d.o.o. 3od5

5 Vindija Sarajevo, neškodljivo uništena od strane Kantonalne veterinarske inspekciie Kantonalne uprave za insnekciiske»oslove TuzlanskoQ kantona. Nadalje, veterinarska inspekcija je u svim objektima za preradu i promet mlijeka na području kantona obavljala pojačane kontrole ulaza doma ćeg sirovog mlijeka i tom prilikom su utvrdena sabirališta mlijeka na podru čju kantona kod kojih je potvrđena kontaminacija aflatoksinom, te su kod istih identifikovani poljoprivredni proizvo đači na području Općina Če1ić, Živinice, Grada čac, Kalesija, Banovi ći čija su muzna grla morala biti isklju čena iz daljnjeg otkupa mlijeka do otklanjanja uzroka pojave kontaminacije. U objektima za preradu mlijeka, odnosno mljekarama, izvršeno je uzorkovanje prera đenog mlijeka i tom prilikom je potvr đena kontaminacija aflatoksinom u koli čini od litara tetrapak mlijeka i u kg mlijeka u prahu koji su u skladu sa propisanom procedurom ozna čeni i stavljeni van prometa kao nusproizvodi koji se trebaju propisno zbrinuti. Veterinarska inspekcija obavljala je i ciljane kontrole prometa mlijeka svih proizvo đača u većim trgovinskim objektima i tom prilikom uzorkovala дотасе i uvozne pošiljke tetrapak mlijeka pri čemu je utvrđen samo jedan uzorak mlijeka kontaminiran aflatoksinom proi гvođača Mlijekoprodukt" Kozarska Dubica, koji je odmah povu čen sa trгišta u svim trgovinskim objektima i vračen proizvo đaču. Nakon okončanja pojačanog inspekeijskog nadzora pove ćanog prisustva aflatoksina u mlijeku na prostoru Tuzlanskog kantona van prometa je ukupno stavljeno itara za koje su resorna kantonalna i federalna ministarstva poljoprivrede u suradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH trebali donijeti akt kojim bi se odredilo mjesto i na čin zbrinjavanja kontaminiranog mlijeka. Kako gore pomenute institucije nisu reagovale na na čin kako je zahtjevala nastala situacija, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je u nekoliko navrata svojim dopisima upozoravala resorna ministarstva i Ured za veterinarstvo BiH kao i Komisiju za poljoiprivredu, vodoprivredu,šumarstvo i zaštitu okolice Skupštine Tuzlanskog kantona što je za posljedicu imalo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dana godine donijelo Program mjera za spre čavanje i otklanjanje pojave aflatoksina u mlijeku na podru čju Tuzlanskog kantona. U skladu sa gore pomenutim Programom sprovo đene su mjere kontrole proizvo đača, uvoznika i distributera sto čne hrane kao i sabirališta mlijeka i poljoprivrednih proizvo đača и linijama otkupa mlijeka uz sprovo đenje uzorkovanja sto čne hrane i sirovog mlijeka, te identifikacije kontaminacije aflatoksina sa mjerama otklanjanja i suzbijanja uzroka pojave. Mjere su sprove đene u 11 objekta koji su u prometu imali sto čnu hranu za muzna grla pri сети je uzeto 25 uzoraka navedene hrane u kojima nije utvr đeno prisustvo aflatoksina. Mjere su provedene i u sabiralištima mlijeka na području Općina Če1ić, Živinice, Kalesija, Banovi ći pri сети je uzeto 83 uzorka sirovog mlijeka kod 83 poljoprivredna proizvo đača pri сети je kod 19 uzoraka potvr đena kontaminacija aflatoksinom i isti su morali biti isključeni iz daljnjeg otkupa mlijeka do otklanjanja uzroka pojave kontaminacije. Takođe, kao rezultat rada veterinarske inspekcije ove Uprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona je dana godine donijelo Odluku o određivanju mjesta i na čina zbrinjavanja mlijeka sa pove ćaпim sadržajem aflatoksina M1 broj: 04/ /13 kojom je odredilo mjesto i na čin zbrinjavanja mlijeka sa pove ćanim sadržajem aflatoksina. Dak1e, i pored brojnih urgencija od strane kantonalne veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, upu ćenih prema Uredu za veterinarstvo BiH i Federalnom ministarstvu za poljoiprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ро pitanju zbrinjavanja litara kontaminiranog mlijeka, isti su jskazalj potpuno pasivan odnos, na na čin da su između sebe vršili prepiske, ali nisu pronalazili rješenja, i pored činjenice da je postojala velika ekološka opasnost iz razloga što је kontaminirano mlijeko bib o upakovano u tetrapak ambalažu koja je pod uticajem vanjskih faktora i visokih temperature bila naduvena i u fazi pred pucanje ambalaže. 4od5

6 Iz tog razloga Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je vršila dodatni pritisak na resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona koje je jedino u F BiH reagovalo i donijelo Odluku 0 određivanju mjesta i na čina zbrinjavanja mlijeka sa pove ćanim sadržajem aflatoksina М 1, na osnovu koje je kontaminirano mlijeko u cijelosti zbrinuto na neškodljiv na čin, čiji се se nusproizvod u kona čnici koristiti kao kompost, organsko gnojivo, odnosno poboljšiva č zemljišta za potrebe farme. S po.štovaпjem. Dostavljeno: 1 х Naslovu 1 x Arhiva D R K с mr. sc. В в uгaković, dip/.ecc. 5 od 5

7 OSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMEN Тх _ Г v г Ρ Л! rnr. 6ОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА 6ОСНЕ И XEPЦ E Г OB И HE ВЛАДА Broj: 03/ /13 Sarajevo, godine. Lё PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE Zastupni č ki dom n/p gosp. Zijadu Jagodi ć u, zastupniku n/p gosp. Bojanu Ninković u, tajniku / Predmet: Odgovor na zastupni č ko pitanje Poštovani, U privitku akta, u vezi sa č lankom 155. Poslovnika Zastupni č kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( službeni glasnik BiH, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), dostavljam Vam akt Federalne uprave za inspekcijske poslove broj: / od godine u č ijem privitku je odgovor Glavnog federalnog veterinarskog inspektora na zastupni č k0 pitanje, koje je na 50. sjednici Zastupni č kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Održanoj godine, postavio zastupnik Zijad Jagodi ć. Takoder, dostavljam yam i dopis Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine broj: /13 od godine i akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine broj: /2013 od godine, koje je Federalna uprava za inspekcijske posiove priložila uz odgovor. s poštovanjem, yi ~ ~ г ј i l ~ I.. ~=~: Đ. sekretar VLADE... ~~ Edita Kalajdži ć ~ у ~. 7 ~.~,~ ~ YJ~ пп сј ј ': `, I. ~јч ~~ (ј ] Adresa: Alipašina 41, Sarajevo Tel.: , Fax.: , sek г eta

8 BOSNAI н ERCEGOVINA FEDERACIJA BĐ SNE I NERCEGО ViNE FEĐ ERALNA UPRAVA ZA 1NSPEKCIJSKE POSLOVE S A R A J E V O Broj: / Datum, godine BOSN1ArWD,н 4~ г,g0n ~ _ SОСНА И XEF' ЦЕГ О 6ИНП FEDERATICN (~t~ OS' Ј 1АП N0" ERZEGOV1г } ~l'~ ~ ЕСгЕРАЭ.1'ЛЈА БОСНЕ и ХЕРЦЕгОоИНЕ FEDERAE`AЫЛ 1N1s7RAT10N FOR * ФЕДЕЁ 'ЛНА УПРАВА З A 1NSPECTION AFFA1Rs ~_, y ИНСПЕКЦИЈСКЕ П OCЛ OBE SA RA.; Е : V Oi a САРАЈ Е B О._... ~... ~ Lc_ 1Ј on VLADA FEDERACIJE BIH; SARAJEVO ALIPAŠINA SARAJEVO PREDMET: Zastupni č ko pitanje, ~ -veza Vaš dopis broj:03/ od g; Poštovani,u prilogu Vam dostavijamo odgovor na zastupni č ko pitanje koje je na 50. sjednici Zastupni č kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 18.jula 2013.g; postavio zastupnik, gospodin Zijad Jagodi ć, a koje glasi: Šta namjeravaju u č initi entitetske i kantonaine viasti u pogledu odgovaraju ć eg uništavanja mlijeka i mlije č nih proizvoda koja su inspekcijskim kontrolama zabranjena za promet i naiaze se u skiadištima proizvoda č a U Bosni i Hercegovini.Dakle,rije č је 0 miije č nim proizvodima koja sadrže ve ć e koli č ine afiatoksina i nisu za Ijudsku upotrebu." S poštovanjem! Dostavljeno: 1 x Naslovu 1 x Evidencija 1 x Arhiva М. Р. DIREKTOR: ~ ~ 7 Ibrahim Tirak

9 Mlijeko i mlije č ni proizvodi za koje su kantonalne vcterinarskc inspekcijc u Fcderaciji Bosne i Hcrcegovine rješenj г m zabranile stavljanje u promet za javnu potrošnju za ishranu Ijudi zbog sadr žaja nedozvoljene koli č ine aflatoksina su: neškodljivo uništeni (raz Ы aživanje,dekarkterizacija.rasprišivanje...) na sarnim farmama il.i odgovaraju ć im jamarna ukoliko je mlijeko sa pove ć anim sadriajem aflatoksina nadeno na samoj farmi (kao uzrok je utvrđ ena stoč na hrana-kukuruz uvezen iz Repu ь ikc Srbije) Hi vrać eni dobavljač ima iii proizvođ ač ima ukoliko su mlijeko i mliječ ni proizvodi sa pove ć anim sadržajem aflatoksina na đ eni u trgovinama a koji su u Fcderaciji Bosne i Hercegovine bili od proizvo đ ač a i dobavljač a iz Rcpublike Srpske iii od prл izvođ ač a iz Federacije Bosne i Hercegovine za koje je utvrdeno da su proizvedeni od uvezenog mlijeka iii su kao takvi uvezeni u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, mlijeko i mlije č ni proizvodi koji se nalaze u skladištima proizvoda č a i/i1i dobavlja č a је porijeklom iz uvoza.s obzirom da objekti kojima je cijelo poslijeratno vrijeme odobreno obavljenje djelatanosti proizvodnje i/i1i prometa namirnicama životinjskog porijekla bez adekvatnog na č ina uklanjanja životinjskog otpada, inspektori su dopisima prema Uredu za veterinarstvo Bosne i 1-lercegovine tražili da se navedene pošiljkc vrate u zemlje porijekla kakva je i njihova praksa kada takve pošiljke iz Bosne i l Iercegovine oni na đ u na viastitom tržištu. Prema našim saznanjima nadležne državne institucije nisu poduzele aktivnosti u smjcru povrata takvih pošiljki zemljama porijekla. Prethodno potvrduju prilaženi dopisi Ureda za veterinarstvo Bosnc i Hercegovine broj: /13 od g. i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hcrcegovine broj: /13 od g. Glavni ederalni veterini-inspektor \ ~ ~? ke...: ' ~~ ~ ~е

10 ~ 1;i,д : ИА 0 ХЕ 1'ttE Г () 1+1Nf1 О,, иг г, грг ги.,, пл,лм ргопипо n м.оииннквх II,UiOrJ k:.u. и :.qai.., r,,,о п рнна,кгэиг Сакгп : и %грпегиитп ~ Bl1tiNA I 11 ЕАС 1 гг ; г, v г. А 'Iini'oarstvo vaniske' гц uviп e г kti m"kih ojji. '.ј l гпд Zd vг terinantv г r Rosnr, r Firп egov э n. к (+ ннл A'N) н eк zl cл vtn.1 >лгпнг. аг Г uп i э;n'i':adranj K''inomi' Rctat гп ns нгси nr.an л tlxr of Bosnia апд Иепсутчпа 22-2~1Э,.//7 ti кгг, ј '244 Z 7 - ~ - q( ґ. 1/lb oл ann, / Ј с 14 ; гг / з.~...,.,.,... ~ s...~~.~..».-~.----~, Federalno IninI%tarstvo poljoprivrcdc. 'odopri%rcde i umarst в 'а 1larka Nlarulira Н ) tia г.ije' о \linislarstv о pл ljopri'redc, лигг! а r л th :,i,r,(lupri'retle 1 г Repu ћі ikc tirp з kc I 7ц 000 F3anja 1.uka Odjcl ia рл lјлрггв rcdu,:unuп stw, i' U Bulev н r mira Rrr`kn 1'rc(1 Пне 1: 1 п 1огтасгјд 0 na і inu,.hri јај п ј' m іјс kа su ра vc ć anim sadr) а jt:nt а (kau э k'ina, urgvncija 1' г '; ги \ лпг. % (tb'ir(,m na nrdavna nuslultt л itu:tciju vczant, za nгз kodljivo zhrinjavanje tna'nih koti č in:t ntlijrka 'u }x,vrč unim и tdri.a jrm atlat+,ksina којг ju ptn ш ` г:по ii prometa '1 13i1 I, a u cilju рю tupanja ро pпэ pisilna kuji sr txlnucc na vrt.rinarsku /ititltu (,kч 1i, ponuv'u od Vus trsuim inli,rluaciju ti tome 7 tu ѕс poduzcli ра pita»ju ncška(1ljivog zbrinia'anju prcdcnttnog mliieka. \ainц. dfttk(пп и nuspr' гч l гта iitrtin>k(эу pг,rijekla i п jihovint proin гх l гта k(,ji nistl л an,ijt:njcni isltrani Ijudi (..S1ui ~ ni glusnik 13ii 1, braj 1t); I I1 prл pisun јс. izmtdu и >tab,g, i nač in zhriniu';м ja inlijck'i kno rn! л n п,iir г,da iivolinjsko, porijeklu. 1'rп imctnю mlijeko јг materij: э l kategt,rijc I, uhzirc,nt cla 1 iniki'ijksin :tll л tok.in. Odluka u slanu l 4. hт opisuje:...l1и k', : јгг! Krur,gurije I гниги.,, гнэ гпн li kuo и liэггг l.,lэи lјг ин )илг : direk'iu hr: /эге 'Ihrnhrг l uhrut(t i1i г г ; i.(.u) п 1"' г lг %' N: 'itpjii'i(ljl' puii 1U -!!i\'kwn. (rkb гј (ц!i('=, гг 1'('1[' г 7 гг ( гэ 'ki u1.1ј )L'kt'r1'kr 1" (Ni д,71 ;г '4 н - (, (1%ци uhihr_uг tv(j( 1(rkN Јингјсии Rl) г ui:rn(1а iii kun и ll эггг l ku-.,'! э (rljit епцн п. г lп t'klнп. _ гч ((hi Ј ' ј #2ґ uhrrnle". ; г 1({ г. t i1.ih.1'це 1'г ) ц li11. t. '!1'Л /Efi г ),!'uд u э :.<n N/! Ii ГJ.CNI ј HI:NГ.f:7;П VINЛ SAKAJfг l'u, ј itx!u`r гп ltil 1, 1..,Y7 i.i ". '4). ;': i. f :i(;.5 71:7,. Лг.` ; т { U.;. ^ г ';.', 1,.,., l:L 'i t г 't ~.tiу ~ it G г - ~. Э 1`i ~ а (,(,:Ji'tC r'v 71_#~ Ч ~ I'i0t1l! S а rdjevo. FE9:11rii:. ' is?-. ~+tis Cd t?r. b тг l. Ј , Fax 033 т *г leion zu tтг ijavtl , wв b: 'x ~г rv.fгг ziц.;loy.ba.: Đ (15

11 г а 1>to tako. u 1anu 20. 1lrechne.ule Odlukc, stoji:...\ иі k5 й УсцсЧ i,1u '~ki г» Lcr17r п 1t,,LU i:пг lјг, гг ' ',,1 пдгиг lини V. I i.. /5. ig., _'_' mt rj'1/hj'r ('(l(,hl'jii.?'1rcrljhwnjr i1i _ukvl г u г u,rje 11(1 lili' iiij('%i(i. j)u'j г rslnriп ut kuji sprc2iuruju ргіјпи.е riaikcr 1 иг ргпацгг гс tcri ид ~ ku1,' j'l'nag =дгиг.епцг i=дгиг (ји =л иг iпји.»usproi~rnckг 1x,rijeklxr. илг гг пгсгн 'rijalcг Ксце L ги ijc I пи l ед ",1i1r U г lи l гг 1 0. i'kka a) a1i,r"ju /) гг.с /исијг, i:hijanja hr,kл li ~irr,ii гјсг кггј ~ лн ' uhrn с _пп рггјизнггјгг. (lka Cr j;r''j: ds п ujhli_е g рп gипи :a nbrniii iii ndluj..'nп jr ttrѕ prп i~tndcr icu Г rп jxkul,,,irii"kla pc,t г 'i ип г q нг.епг '.+У ad.iir'епјсг т _ikrt,u vc'h'riп ur.+kn јдгпи _drurarrn i_дги 'ljt =iruri,гjcr. i1i it <lгггчгји ги."7ггп.си cnrjr гп t' i_hijuп jcr epr=uulićп ih нгг lев /i. ako ксг l,гп 'il гц 1ч ;,urn, пс пги :г =cг dr,rulji г' 1,п, с h('" (.)hiiront da js: rc;ixnt з tn Odlukom ut'dcno da ic adredicanjc n з udalitcta ra uslx''stavu :istcn т a prikuptianja i ttniš(avat)ja пивргаглчзда ii в otinisku г; pori.jckla na nivou cntitcta odnu,no 1 З r~ ko 1)istrikta, uklju ć ujuć i i prednп tno п lliicko. joti jcdnont Vas molim da нта 5 ohavijcs(ite o koraci п la 1. о ii su poduiе (i po tom 1litanju. ~ Іп,;k+\; гп j'. т ll 1 то R l.iubomir Kaaba dr.vet.med., spec,'iл ;rucp ~ NQtlOVL' I) sprs fvdn г storst vo vп niske нгдолпе е.'<ono гп skrh оđпова Bosne + н ercegvv;п e длдегпглп гігоио w inspekcn,see ровгоег. ~ -- нг puglicku upoja to г nsп ekcii.ke роггоиг RS

12 г г босиа 11 XE РЦЕ ГО В " Н 4 Ч 1111I1С?ЛЕ 'С 'Г (1А Г 1IO.bHF: ТРГО 8Н 11 Е 1 1 1:КОНОЧГКНХ 01110(4 nos\ А 1 HERCE(; О \'1 NA tiniti Г ARtiTVO NJSKETRGUVINE 1 t:kono31sk1h ODNOS 1 BOSNIA :1ND TIER%E(;O%'INA SIINI1'Rl ()1 EoREI(;N'1'RADE AND BCON01i1C REi.:Ѕ T10NS Broj: '.r- 9 а - Г --l13 Sarajevo, Bodine Federacija Bosne i Hercegovine Uprava ги inspekcijske poslove Fehima et: Cur č ić a Sarajevo 3 n ~с -1QJ3 Repubilka Srpska Repuь ič ka uprava za inspekcljske poslove Trg Rt3)ublike Srpskc Banja Luka Brč ko Distdkt Bosne i Herccgo%ine Ured gradona ć elnika Distrikt iп tiг cktorat Bulcvar mira Brč ko Predmct: Infbrrnacija 0 zhrinjavanju zdra'stveno neispravnog mlijeka, h п ~ г sc Ovom ministarstvu se obratilo privatno poduze ć e Orizelj d.o.o. putem dopisa koji dostavljamo Li prilogu, sa molhom da sc im se dostavi intbrmacija 0 nač inu ihrinjavanja mlijeka koje s н drži atlatoksin ixnad dopuštene razir.e, [ о je dovelo do povlač enja tih proizvoda sa triišta Bosne i Hcrcegovinc. S ohzirom na ncxiavno nastalu situaciju u kojoj se nalaze prera8iva č i mlijeka i mljekare-otkupljivač i, kontaminirano mlijeko s aflatoksinom, vrai:aju fann с rima. to zahtjeva pojač anu kontrolu koja je jedina u č inkavita тјега pr(:dostoп osti za rjc.~avanjc pomenute situacije, vezano za ne ~k(xiljivo ubrinjavanje 'r.natnih koli č ina zdravstveno ncisprд vnog mlijcka. Poštujuć i Vaše napore koje podu -r.imate sukladno vaie ć im propisima iz oblasti vetcrinarstva Bosne i Hcrcegovine, kako bi na odgovaraju ć i nač i п odgovorili na upit,. riljcm rje~avanja n е kodljivл g tretmana л dbač enih matcrija'i.iv л tinjskag porijekla, uključ ujuć i i mlijeko, od Vas oč ekujemo informaciju 0 aktivnostima koje ste poduzeli ia uni5tavanje mlijeka povu ~enog iz prometa. kako i na koji na č in je sprovedeno uп i ~tcп je zdravstvcno ncispravnog mlijcka. Molimo Vas da odgovor dostavite U to krac:е n) roku, najdalje za petnaest (1 5 ) clana. Iskar.uju ć i zadovoljstvo ohostranom suradnjom, sќ ač no Vas pozdravljamo. S po;lovan јет, Ргглнлćпгк biпг xtrд Pri) и ~ : ka" u 1' кл 1 и D,ušan ~..- ЧивнІд Ч sarateco, tcl: * , faks; Ч } сн. и 9, ('apajeso, гел : , фдкс : и и w.nп rco.gm.ba, с - игн l г : scktorpoljop г Hт cdc;e-rn%teo.kov.b в FEDERALNA IJPRAVA Z:. : Ј : : ~ Е KCE,;SKE POSt_OVE arajEvo. F с ttima et. Ссиč i сгг r. S 5 od, i +г ( , Fax , teiaf п za р f ца v <<,^ , 'ѓгг b:,и.: Еч.f г; їгр.уац. г,а

13 t. t. BOSNA I HERCEGOVINA VIJEEE MINISTARA Generalno tainffitvo Broj: l Sarajevo, godine PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH - Zastupniiki dom - SARAJEVO PREDMET: Odgovor na zastupnidko pitanje - dostavlja se Bosne g ovor na ' z m domu U privitku prosljetlujemo odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku' S po5tovanjem,, i (-+ v,fr., * :af h t-ts- ;' "'^* r7t Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj I

14 BOSNA I HERCEGOVINA VIJECE MINISTARA Broj: l Sarajevo, godine poslanik u predstavnidkom domu parlamentarne skup5tine Bosne i Hercegovine Zijad Jagodid je na 51. sjednici Predstavnidkog doma Parlamentame skupstine Bosne i Hercegovine' odrzanoj godine, postavio sljedede poslanidko pitanje:,,sta se iini na zakonslmm rjeiavanju zbrinjavanja mlijekn i mtijeinih proizvoda za koje je inspekcijskim nalazima utvrdeno da sadrie izuzetno opasne i nedonoljene koliiine aflatoksina, a da se znaiajne koliiine istog nalaze na lagerima mljekara u BiH od iega samo 400 tona na lageru Tuzlanske mljekare"' Na poslanidko pitanje, vijeie ministara Bosne i Hercegovine je na e4. sjednici' odrzanoj {1. 9. aotf. godine, utvrdilo sljedeii ODGOVOR Na osnovu odredbi Zakona o hrani ("SluZbeni glasnik BiH", broj 50/04) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) nadlezna je, izmedu ostalog' da u saradnji sa nadleznim organima entiteta i Brdko distrikta Bosne i Hercegovine inicira' priprema i organizuje izradtprovedbenih propisa o hrani/hrani zalivotinje' Na prijedlog Agencije u saradnji sa nadleznim organima entiteta i Brdko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeie ministara je donijelo sljedede propise kojima su regulirani kontaminanti/nezelj ene supstance u hrani ftfiani za Liv otinje: - pravilnik o maksimalno dozvoljenim kolidinama za odredene kontaminante u hrani (,,SluZbeni glasnik BiH", br i39ll2); - Pravilnik o nezeljenim supstancama u hrani za Zivotinje ("SluZbeni glasnik BiH"' broj 72lrr). Zahvaljuju6i navedenim propisima, stvoren je pravni okvir u skladu sa kojim su nadlezni organi u proteklom periodu bili u mogudnosti kontrolisati odredene kolidine mlijeka i mlijednih proizvoda, na nadin kako se to dini u zemljama Evropske unlje'

15 Takoiler, prateii razvoj nove legislative u Evropskoj uniji Agencija je u saradnji sa nadleznim organima entiteta i Brdko distrikta Bosne i Hercegovine pripremila novi Pravilnik o maksimalno dozvoljenim kolidinama za odredene kontaminante u hrani koji je uskladen sa novim izmjenama i dopunama propisa Evropske untje, a isti je spreman za upuiivanje Upravnom odboru Agencije na odobrenje. U skladu sa zakljudkom Vijeia ministara BiH sa 40, sjednice odrzane dana godine, Agencija je u skladu sa Zakonom o hrani, shodno svojim strudnim i naudnim kapacitetima, koristeii raspolozivu naudnu i strudnu literaturu i preporuke medunarodnih institucija uz angalovanje akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine, pripremila u roku od 30 dana Naudno mi5ljenje i preporuku zakonodavstvu Bosne i Hercegovine o sadrzaju aflatoksina Ml u proizvodima od mlijeka sa prijedlogom (MDK) wijednosti za aflatoksina Ml za proizvode od mlijeka zakoje Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim kolidinarnaza odredene kontaminante u hrani nije utvrden MDK, te je isto dostavila Vijeiu ministara BiH uz popratni akt broj od godine. U pogledu zakonskog rje5avanja zbrinjavanja mlijeka i mlijednih proizvoda za koje je inspekcijskim nalazima utvrdeno da sadrze iztu:etno opasne i nedozvoljene kolidine aflatoksina, a kao takvi su neupotreblj ivi zaljudsku konzumaciju i ubrajaju se u nusproizvode Zivotinjskog porijekla koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, na snazi su sljede6i propisi koji reguliraju obl ast zbrinj avanj a takvih proi zvoda : - Odluka o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ("SluZbeni glasnik BiH", broj l9l20l1), donesena od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda zaveteinarstvo Bosne i Hercegovine, a na osnovu odredbi Zakona o veterinarstvu ("SluZbeni glasnik BiHu, broj 34102); - Pravilnik o utvrdivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, kori5tenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na trzi5te, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda Zivotinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ("SluZbeni glasnik BiH", broj 30112), donesen na osnovu odredbi Odluke o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, od strane Ureda zaveteinarstvo Bosne i Hercegovine Odlukom o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi propisani su uslovi za kori5tenj e, zbinjavanje i tretiranje materijala Zivotinjskog porijekla, uslovi za subjekte u poslovanju, prijevoz, stavljanje na trzi5te, rrvoz, provoz, izvoz i izd,avanje odobrenja za nusproizvode Zivotinjskog porijekla i njihove proizvode koji nisu namijenjeni ishrani ljudi u cilju sprjedavanja i smanjivanja veterinarskozdravstvenih rizika. Pravilnikom o utwdivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, kori5tenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje

16 na trzi5te, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda Zivotinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, utwdeni su veterinarsko-zdravstveni uslovi za odlagarfie, kori$tenje, sakupljanje, pijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na trzi5te, tvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda Zivotinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi i detaljno propisani veterinarskozdravstveni uslovi za odlaganje, kori5tenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na trzi5te, uvoz, trar:zit i izvoz nusproizvoda Zivotinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi. NadleZni organi za provodenje Odluke o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi te Pravilnika o utwdivanju veterinarskozdravstvenih uslova za odlaganje, koristenje, sakupljanje, prijevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na trzi5te, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda Zivotinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi su: - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine; - nadlezni veterinarski organi entiteta i Brdko Distrikta Bosne i Hercegovine - nadlezni organi definirani Zakonom o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("SluZbene novine Federacije BiH", broj 46100), Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj ("SluZbeni glasnik RS", broj 42108) i Zakonorn o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("SluZbeni glasnik BiH", broj 34102); - nadlezni veterinarski inspekcijski organi - nadlezni organi definirani Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("SluZbene novine Federacije BiH", broj 69/05) i Zakonom o inspekcijama Republike Srpske ("SluZbeni glasnik RS", broj 74110)' Uzimajuii u obzir navedeno, jasno je da u Bosni i Hercegovini postoje kako zakonodavni okvir koji regulise predmetnu oblast tako i institucionalni kapaciteti za provodenje zakonodavnog okvira, tako da nam nije poznat razlog zasto odredene kolidine mlijeka i mlijednih proizvoda stoje na lagerima pojedinih mljekara u BiH.

17 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede Bosnia and Her Federation of Bosnia and CANTON SARAJEVO Ministry of Economy -do-/ a / Broj: Sarajevo, I godine BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPSTTXI NiU ZASTUPNIEKI DOM/PRED STAVNTtTT NOVT /e.a.n2/s oy'to- /- /r-ra/ts Predmet: Odgovor na poslanidka pitanja Dopisom Predstavnidkog doma Parlamentarne skupstine BiH, broj 0l/a /13 od godine, ovom ministarstvu je upu6eno poslanidko pitanje koje je poslanik Zijad Jagodid postavio na 50. sjednici Predstavnidkog doma Parlamentarne skup5tine BiH, odrzanoj dana, I godine, a koje glasi: "Sta namjeravaju uiiniti entitetske i k(tntonalne vlasti u pogledu odgovarajuteg uniitavanja mlijeka i mlijeinih proizvoda koja su inspekcijskim kontrolama zabranjena za promet i nalaze se u skladiftima proimodaia u Bosni i Hercegovini. Dakle, rijei je o mlijeinim proimodima koja sadrze vete koliiine aflatoksina i nisu za ljudsku upotrebu" Dopisom Predstavnidkog doma Parlamentarne skupstine BiH, broj 01/a /13 od godine, ovom ministarstvu je upuieno poslanidko pitanje koje je poslanik Zijad Jagodid postavio na 51. sjednici Predstavnidkog doma Parlamentarne skup5tine BiH, odrlanoj dana, godine, a koje glasi: "Sta se iini na zakonskom rjeiavanju zbrinjavanja mlijeka i mlijeinih proizvoda za koje je inspekcijskim nalazima utvrdeno da sadrie izuzetno opasne i nedozvoljene koliiine aflatolrsina, a da se znaiajne koliiine istog nalaze na lagerima mljekara u BiH od iega samo 400 tona na lageru Tuzlanske mljekare?" Obzirom da su postavljena pitanja iz nadlelnosti veterinarske inspekcije, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je ista proslijedila Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i dobilo odgovor koji Vam Saljemo u prilogu ovog akta. Prilog: Odgovor na poslanidko pitanje AR D ljeno: Naslovu 2. Evidencija 3. aja r Hrenovica web : http ://11p.lg4Ay.ba mp@mp.ks. gov.ba; Tel: * 387 (0) , (0) Fax: * 387 (0) Sarajevo, Reisa DZemaludina eau5evi6a I

18 Bosna i Herceg.x'ina Federacija Bosne i Hercegor.ine K*{.}ITON SAR.{JEI.IO I(antonalsa uprava za inspekcijske poseove Bosnia and l{erzeg'wirya Federation of Bosnia ald Herzegot'ina CANTO}I SAR-{JE\TO Cantoaal $.$ ti.ga for Iesr-e-q$.p--qlcl-tr-p-q MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO Ul. Reisa DZemaludina eau5eviia I SARAJEVO Datum: UrudZbeni broj: PREDMET: Odgovor na poslaniiko pitanje broj: i od godine postavljeno od strane poslanika Zijada Jagodi6 - dostavlia se Na 50. i 51. sjednici Predstavnidkog doma Parlamentarne skup5tine Bosne i Hercegovine, odrianoj 18. i 25. jula godine Vijeiu ministara BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH i Vladi Brdko distrikta BiH postavio je poslanidko pitanje koje glasi: "Sta se dini na zakonskom rje5avanju zbrinjavanja mlijeka imlijednih proizvoda za koje je inspekcijskim nalazima utvrdeno da sadrie izuzetno opasne i nedozvoljene kolidine aflatoksina, a da se znadajne kolidine istog nalaze na lagerima mljekara u BiH od dega samo 400 tona na lageru tuzlanske mljekare" U vezis dostavljenim pitanjem, dajemo sljededi ODGOVOR: Na nivou Bosne i Hercegovine done5ena je Odluka o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni ishrani ljudi ( "sl.glasnik BiH", broj t9l1,l ). Odlukom o nusproizvodima Zivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni za ishranu ljudi propisuju se uvjeti za koristenje, zbrinjavanje i tretiranje materijala iivotinjskog porijekla, uvjeti za subjekte u poslovanju, prevoz za stavljanje na triiste i izdavanje odobrenja za nusproizvode iivotinjskog porijekla i njihove proizvode koji nisu namjenjeni ishrani ljudi u cilju spredavnja veterinarsko - zdravstvenih rizika. Nadleini organi za sprovodenje odluke su Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne I Hercegovine - Ured za veterinarstvo i nadleini organi entiteta i Brdko distrikta. web : lrttp :/ikuip.ks. gov.ba mail: kuip@jcuip.ks. gov.ba Iel: + 38? (0) (cenuala) (0) (direktor) Fax: (0) 33?70-t5i: Sarajevo, Reisa D2emaludina Cau$evida br. I

19 I aa Subjekti u poslovanju sa hranom kada proizvode nusproizvode iivotinjskog porijekla ili proizvode dobijene od njih, duini su da nusproizvode razvrstaju u odredene kategorije i obezbjede da se nusproizvodi obrade na nadin kako je propisano odlukom. Odlukom je propisano da svi subjekti u poslovanju sa hranom moraju prije podetka proizvodnje biti registrovani od strane nadleinog organa I samim tim ispunjavati uslove koji se odnose na nadin uklanjanja Zivotinjskog otpada. Dakle, subjekti u poslovanju sa hranom kojima je cijelo poslijeratno vrijeme dozvoljeno obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa namirnica iivotinjskog porijekla nemaju adekvatan naein uklanjanja iivotinjskog otpada. Veterionarski inspektori u okviru svoje nadleinosti su zabranjivali promet mlijeka sa povedanim sadriajem aflatoksina i nareclivali neskodljivo uni5tavanje. Ukoliko se radilo o mlijeku sa farmi, mlijeko se uni5tavalo na naiin dekarakterizacije na samim farmama ili u odgovarajudim jamama, a ukoliko se radilo o dobavljaeima, onda je mlijeko iz prometa vra6ano dobavljaeima ili proizvodaeima i naredeno je neskodivo unistavanje. Nadalje, obzirom da na Kantonu Sarajevo ne postoji mjesto za neskodljivo uni5tavanje velikih kolidina mlijeka sa poveianim sadriajem aflatoksina, pojedini subjekti navedene proizvode su uni5tavali na jedan od sljedeiih nadina. - Mlijeko iijije proizvodai d.o.o. Vindija i d.o.o. Dukat sa pove6anim sadriaiem aflatoksina unisteno je na deponijiu Biha6u. - Mlijeko sa pove6anim sadriajem aflatoksina proizvodae Milkos d.d. sukcesivno se prevozi na farmu Spreia, gdje se uni5tava u lagunama i to na naiin da se mlijeko sa povedanom koncetracijom antibiotika odlaie u tzv.lagune i nakon dekarakterizacije pretvara u dubriste. Radi svega naprijed, u cilju rje5avanja trajnog problema, a vezano za pojavu svih nusproizvoda, smatramo da je poptrebno pristupiti sistemskom rjesavanju uklanjanja nusproizvoda animalnog porijekla na svim nivoima vlasti. M.P.,DI web : http :/ikuip.ks. gov.ba mail: kuip@kuip.ks. gov.ba Tel: + 38? (0) (centala) (0) (direltor) Fax: (0) l5t; Sarajevo, Reisa D2emaludina Cau3evida br. I

20 J\ spoj: L1-310 /13 flarym: roahhe PETIYEJII4KA CPTICKA BJIAAA f EHEPAJIHI,I CEKPETAPI4JAT Eana Jlyra, rel: 051/ , Qarc' , sekretar@vladars.net BOSNA I HERCEGOVINA prrillttmm tl tlillll t08ll I nilcetouilt SARAJEVO TIAPJIAM EHTAPHA C KYII IIITI,I HA EI{X NP EACTAB HI,III KI,I A O M capafebo llonrrobahh, V nprnory Aonhca AocraB/baMo Bann o4robope Ha noc.nahrqka nhratta noc/lahhka 3rja4a Jaro4rha, nocrab/beha Ha 50. ra 51. cje4xrar-1n ['lpe4crabhhr{kor AoMa flapaannexraphe ckynurhhe Er,rX, o4pxaxrnn L8. u ro4rhe. C nouroeafbem, BNAAE

21 PETIYE/IHKA CPNCKA penyejii{rika ytipaba 3A I,IHC ti EKIII,IJ CKE n OCJI O BE EAFbA /IYKA Bpoj: 24.OL2 I t2l-9-2 / t3 flarym: ro.qnhe IIAPJIAMEHTAP HA C KYTIIIITU HA EI,IX npeactbahuqkn AOM TPt EOCHE I,I XEPIIETOBI4HE EPOI 1 CAPAIEBO Ilpe4mer: O4roeop Ha nocnahltqko nt4rafbe llocnasrx llapnamenraphe ckynurlrhe 6nX, 3raja4 Jaro4rah, Ha fle4eceroj cje4xraqr flpe4craexuqkor AoMa flapnamexraphe ckynulruxe ErX, o4pxaxoj 18. jyna ro4rne, nocrabro je crue4ehe nocnahhltko nhraroe:,,lljra xanniepaeaiy vtlohuru ehrlrrercke lr KaHroHanHe Bracrlr y norneay o4roaapajyher yhyuurabarua ruariera u runnjevnrx npoh3boaa xoja cy rhcnekqujcxrru KoHrporaMa aa6pauexa 3a npomer lt HaIa3e ce y ckiaaxutrl4ma nporaeofava y Socxr n Xepqeroerxr? flaxre, puiev ie o rtaarjevxrm npor3boarma xoja caapxe aehe roarqnxe aqaaroxchha ll Hxcy 3a,byAcKy ynorpe6y." V cxna4y ca qnahom 82. flocnoexrxa flpe4crabhri{kor 4oma flapnamehraphe ckynur}the Eocxe n Xepqeroarxe ("Cnyx6eHr rnachhk Socse r XepqeroeuHe ", 6p. 33/06,4L/O6,gL/O6,gt/06, gtl 07, 87 / Og u 28/ L2l, 4ajervro crue4ehra 04roBoP l4ncnexropr 3a xpahy Peny6nruxe ynpabe 3a rhcnekqrjcxe nocnoee peny6arxe Cpncxe, nphnxkom nperneaa noutl,l.tbkl4 xpahe xoja ce ybo3r4, y nocrynky yreplnaarua 3ApaBcrBeHe hcnpabhocru A KBaAUfera xpahe, crabunn cy BaH npomera ykynhy Konr'{rHy xpahe y h3hocy oa kg - oxo 136 roha, oa qera je kg yhuureuo - oko 131 roua, a nourh/baoqy apahexo kg - oxo 4,6 roxa. Prjeu je o rvrnrajexy r mnujevxnm npoh3boarma, chpobr4hama 3a npoh3boar.by ocejexaaajyhnx nnha, MecHt.rM lr KoHAhropcKuM npoh3boahma h 3aqhHhMa. Pasaosh HercnpaBHocrx cy turxpo6uonouka HehcnpaBHor, xemnjcxa HehcnpaBHocr 14 nporekao pox ynorpe6e. Vxynta KonrqrHa croqhe xpahe crab.rbeha BaH npomera h3hoc14 IO}JOO kg, oa vera je kg yxt'turexo, nouh/baoqy epaheho kg, a xaxox AoAarHor Aeuapucarba y npomer je crab/beho kg. V yxyrpauruem npomery cy u3pr4qahe rvrjepe ea6paxe npomera xpahe h yhl4rrrabalbe ncre, y Konr'{nH14 oxo 220 kg. Ha ocxoey o6aejeurerua Arexqraje 3a curyphocr xpahe EuX, Kaxqenapnje 3a BerepxHapcrBo 5rX r xaxroha.flhl4x r,lxcnexr-uaja,36or AoKa3aHor npxcycrba aqnaroxcuxa, h3bpurehe cy o4pefene npoajepe h y3opkobalba mnnjexa. Y npomery je sarevexo cnopho mrrjexo v Rontlqvllvl o.q l, y xojem je yrepfexo npl4cycrbo aqnaroxcrxa y HeAo3Bo.beHrM Ko,nrqhHaMa, 360r vera je HanoxeHo epaharoe ror arra,[yxa, Tpn peny6nnre Cpncre g Tea: , r, , , ,334 60s <Daxc: uprava@inspektorat,vladars.net WEB:

22 npot43boaa ybo3hlrqlrma h npoh3bo?)ar{t4ma, a Ma}be Konhq}rHe cy yhl4ujtabaan cama TproBqh y3 npxcycrbo 14HcneKTopa. flope4 rora, nhcnekropt4 3a xpahy fpa4a Sarca /lyxa cy y3enn 9 (.qeeer) y3opaka mnnjexa ne npomera, oa qera cy 3 (rpn) y3opka 6rna agpaacrbeho HehcnpaBHa s6or noeehahor np[cycrba aqnaroxcnxa M1, na je ua ror pa3nora yhr4ureho 2.I5O n nannjexa. C nourobabenn, Earta /lyr4 Tpr Peny6.nnre Cpncxe I Tea: , , , , , <Daxc: uprava@inspektoralvladars.net WEB:

23 Bosna i Hercegovina Uprava za indirekhto - neizravno oporezivanje Vnpaea sa undupekmho onope3u*arbe,.^ - t'f 4.- Broj:0r/r JGJ - "ll4 Datum, J/_ godine PREDMET: Prijedlog odgovora na poslaniiko pitanje, dostavlja se veza: vas akt broj:0l/a-s0-l-ls-6ifl4 oa fi.ot.zoh.godine i brojr0l -s0-l-667fl4 U vezi sa va5im aktom, broj i datum veze, kojim je od Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje zafialeno dostavljanje prijedloga odgovora na poslanidka pitanja koja su postavljena na prethodnim sjednicama, u prilogu akta dostavljamo odgouo. na postanitto jiani. poslanika g.zijada Jagodida S po5tovanjem, Prilog: prijedlog odgovora Dostaviti.. - Naslovu - 0t/1 - ala _ UL Bana Lazarevida bb, ZtO Vr. Eana Jlasapernha 66, Earu Iy*4,en, 051/335_f00, $arc:051/335_l0l

24 Uprava za o/neizravno oporezivanje je putem slulbene po5te zaprimila akt Parlamentarne ine BiH broj:0lia-50-l-15-67/14 od 17.06,2014. godine, u kojem se dostavlja Urgencij za dostavu odgovora na pitanja i inicijative postavljene na sjednici Predstavnidkog Parlamentame skup5tine BiH. Uvidom u nav pitanje:,,sta je Bihai), a U vezi sa postavlj daje slijededi: akt utvrdeno je da je poslanik Zijad Jagodid postavio sljedede eno s predmetom uvoza kafe, (138 Slepera-carinski prijelazi Gradi5ka i aje prilikom uvoza lazno deklarisana kao soja ili glina?" im zastupnidkih pitanjem Uprava za indirektno,/neizravno oporezivanje ODGOVOR Upravaza postdanju osno postojanja 250.1<Z BiH. u iz (lana2l0. KZ Istragu u ukoliko su Takoder, a u ovlaltenjima duinosti ili oporczivanje je dana 20, l. godine podnijela Izvje5taj o sumnje o podinjenom krividnom djelu u predmetu,,elipsa i dr" zbog sumnje da je podinjeno kividno djelo za Organizovani kriminal iz dlana sa krividnim djelom Krijumdarenja izelana2l4.y\z BiH, Porezne utaje ih, Pranja novca iz Elana209.KZ BiH i Pomaganja iz dlana 31. KZ BiH. predmetu u skadu sa svojim ovla5teniima vodi TuZila$tvo BiH, te potrebne dodatne informacije, mozete se obratiti istom. sa navedenim predmetom, navodimo da je UINO, shodno svojim disciplinske postupke protiv sluzbenika zbog zloupotrebe sluzbene postupanja prilikom spomih uvoza u predmetu,,elipsa i dr". UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BIH