SLUŽBENE NOVINE BROJ 7/18. Maglaj,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SLUŽBENE NOVINE BROJ 7/18. Maglaj,"

Транскрипт

1 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAGLAJ BROJ 7/18 Maglaj, Službene novine Općine Maglaj Izdaje: Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općina Maglaj, Viteška bb, Maglaj Za izdavača: Mirsad Mahmutagić Općinski načelnik Tel.: 032/ ; Fax: 032/ ; vijece@maglaj.ba

2 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 90. Na osnovu člana 363. stav 3. i 4. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BIH", broj: 66/13 i 100/13), člana 4. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH", broj: 17/14) i člana 18. alineja 6 i 19. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj:8/07; 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnina zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj Bingu d.o.o. Tuzla neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele Član 1. Formira se građevinska parcela za planirani poslovni objekat o ukviru Poslovno proizvodne zone "Misurići", na u parcelacije izmjene Regulacionog plana "Misurući" ( Službene novine Općine Maglaj", broj 5/18) označena brojem 122, koju čine slijedeće katastarske parcele: Broj 7/18, strana k.č. br. 1319/4 Bara njiva 3. klase površine 782 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1319/4 Bara njiva 3. klase površine 782 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1319/9 Bara njiva 3. klase površine 785 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1319/9 Bara njiva 3. klase površine 785 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1321/2 Bara njiva 3. klase površine 661 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1321/2 Bara njiva 3. klase površine 661 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1329/1 Cešljuga i barica njiva 3. klase površine 1182 m2 i njiva 2. klase površine 2189 m2 (ukupne površine 3371 m2) upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1329/1 Cešljuga i barica njiva 3. klase površine 1182 m2 i njiva 2. klase površine 2189 m2 (ukupne površine 3371m2), upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1331/13 Lug i bara njiva 2. klase površine 616 m2 i njiva 3. klase površine 25 m2 (ukupne površine 641 m2) upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1331/13 Lug i bara njiva 2. klase površine 616 m2 i njiva 3. klase površine 25 m2 (ukupne površine 641 m2) upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1331/14 Lug i bara njiva 3. klase površine 491 m2 upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1331/14 Lug i bara njiva 3. klase površine 441 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1320/1 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 2158 m2 i njiva 3. klase površine 1675 m2 (ukupne površine 3833 m2) upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/1 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 2158 m2 i njiva 3. klase površine 1675 m2 (ukupne površine 3833 m2) upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1320/33 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 6 m2 i njiva 3. klase površine 301 m2 (ukupne površine 307 m2) upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/33 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 6 m2 i njiva 3. klase površine 301 m2 (ukupne površine 307 m2) upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br Mala barica" njiva 2. klase površine 1126 m2 i njiva 3. klase površine 2113 m2 (ukupne površine 3239 m2) upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br Mala barica njiva 2. klase površine 1126 m2 i

3 njiva 3. klase površine 2113 m2 (ukupne površine 3239 m2) upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1318/3 Bušeni bunar 5 njiva 3. klase, površine 436 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1318/3 Bušeni bunar 5 njiva 3. klase, površine 436 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1324/4 Češljuga njiva 2. klase, površine 4 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1324/4 Cešljuga njiva 2. klase, površine 4 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1331/16 Lug i bara njiva 3. klase, površine 191 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1331/16 Lug i bara njiva 3. klase, površine 191 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1319/3 Bara njiva 3. klase, površine 283 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1319/3 Bara njiva 3. klase, površine 283 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1320/11 Sulejmanova bara njiva 3. klase površine 28 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/11 Sulejmanova bara njiva 3. klase, površine 28 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1320/12 Sulejmanova bara" njiva 2. klase površine 154 m2 i njiva 3. klase površine 352 m2 (ukupne površine 506 m2), upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/12 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 154 m2 i njiva 3. klase površine 352 m2 (ukupne površine 506 m2), upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, i - k.č. br. 1321/7 Hasanića put prilazni put površine 493 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta Broj 7/18, strana 359 odnosi se na k.č. br. 1321/7 Hasanića put prilazni put površine 493 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1. Član 2. Odobrava se, radi oblikovanja građevinske parcele, zamjena nekretnina - zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, koje ulazi u sastav građevinske parcele iz člana 1. ove Odluke, ukupne površine 1310 m2, označenog sa: - k.č. br. 1319/3 Bara njiva 3. klase, površine 283 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1319/3 Bara njiva 3. klase, površine 283 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1320/11 Sulejmanova bara njiva 3. klase površine 28 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/11 Sulejmanova bara njiva 3. klase, površine 28 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1320/12 Sulejmanova bara" njiva 2. klase površine 154 m2 i njiva 3. klase površine 352 m2 (ukupne površine 506 m2), upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/12 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 154 m2 i njiva 3. klase površine 352 m2 (ukupne površine 506 m2), upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, i - k.č. br. 1321/7 Hasanića put prilazni put površine 493 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1321/7 Hasanića put prilazni put površine 493 m2, upisana u pl. br. 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, čija procjenjena prometna vrijednost ukupno iznosi ,00 KM (40,00 KM/m2), za nekretnine - zemljište u vlasništvu Bingo d.o.o. Tuzla, ukupne površine 1299 m2, i to : zemljište koje je po Regulacionom planu "Misurići" predviđeno za izgradnju prilaznog puta sa kanalom, označeno sa:

4 Broj 7/18, strana k.č. br. 1320/30 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 100 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/30 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 100 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1320/32 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 83 m2 i njiva 3. klase površine 122 m2 (ukupne površine 205 m2), upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1320/32 Sulejmanova bara njiva 2. klase površine 83 m2 i njiva 3. klase površine 122 m2 (ukupne površine 205 m2) upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, - k.č. br. 1319/8 Bara njiva 3. klase površine 94 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1319/8 Bara njiva 3. klase površine 94 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, i zemljište koje po Regulacionom planu "Misurići" ulazi u sastav predviđenih građevinskih parcela Poslovno proizvodne zone "Misurići", označeno sa: - k.č. br 1319/1 Bara njiva 3. klase površine 493 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br 1319/1 Bara njiva 3. klase površine 493 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, i - k.č. br. 1316/2 Bara njiva 2. klase površine 407 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Bingo d.o.o. Tuzla sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1316/2 Bara njiva 2. klase površine 407 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Bingo d.o.o. export import Tuzla sa 1/1, čija procjenjena prometna vrijednost ukupno iznosi ,00 KM (40,00 KM/m2), s tim da za razliku u površini od 11 m2, odnosno tržišne vrijednosti zemljišta koje je predmet zamjene Bingo d.o.o. Tuzla je obavezan Općini Maglaju uplati naknadu u iznosu od 440,00 KM, na žiroračun Budžeta Općine Maglaj broj: , vrsta prihoda , općina 060, u roku od 15. dana od dana zaključivanja Ugovora o zamjeni nekretnina. Procjena prometne vrijednosti nekretnina - zemljišta iz stava 1. ovog člana izvršena je od strane Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina imenovane od strane Općinskog vijeća Maglaj. Troškove notarske obrade ugovora o zamjeni nekretnina iz stava 1. ovog člana snosi Bingo d.o.o. Tuzla. Član 3. Prodaje se neposrednom pogodbom društvu Bingo d.o.o. Tuzla, radi oblikovanja građevinske parcele, zemljište iz člana 1. alineja 10; 11. i 12. ove Odluke, ukupne površine 631 m2, označeno sa : - k.č. br. 1318/3 Bušeni bunar 5 njiva 3. klase, površine 436 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1318/3 Bušeni bunar 5 njiva 3. klase, površine 436 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1324/4 Češljuga njiva 2. klase, površine 4 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1324/4 Cešljuga njiva 2. klase, površine 4 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, - k.č. br. 1331/16 Lug i bara njiva 3. klase, površine 191 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Općina Maglaj sa 1/1, po zemljišnoj knjizi, a po katastru zemljišta odnosi se na k.č. br. 1331/16 Lug i bara njiva 3. klase, površine 191 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, po cijeni od 40,00 KM po 1m2, što ukupno iznosi ,00 KM, uz obavezu isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, na žiro-račun Budžeta Općine Maglaj broj: , vrsta prihoda , općina 060. Predaju nekretnina iz stava 1. ovog člana u posjed kupcu izvršit će Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj, nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na kupoprodaju nekretnina iz stava 1. ovog člana, snosi kupac.

5 Član 4. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Maglaj Mirsad Mahmutagić da u ime Općine Maglaj, na osnovu ove Odluke i pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, sa Bingom d.o.o. Tuzla, zaključi ugovor o zamjeni nekretnina iz člana 2. ove Odluke, a prema uvjetima iz člana 2. ove Odluke, te u ime Općine Maglaj, kao prodavcem, na osnovu ove Odluke i pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, sa Bingom d.o.o. Tuzla, kao kupcem, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz člana 3. ove Odluke, a prema uvjetima iz člana 3. ove Odluke. Član 5. Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se Općinski načelnik Općine Maglaj, Služba Općinskog načenika i Općinskog vijeća i Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj. Član 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenim novinama Općine Maglaj". Broj: /18 Datum, godine PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Broj 7/18, strana 361 Član 2. (Granice područja za koje se dokument mijenja) Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 1564/7 površine 885 m2 i k.č.br. 1547/3 površđine 360 m2, ukupne površine 1245 m2, čiji je posjednik D.O.O. SARAJ-MILK D.O.O. Maglaj u ulici Aleja Ljiljana, u okviru podzone A6 Regulacionog plana Centar Maglaj sjeverni dio. Izmjenom Regulacionog plana se za planirani stambeno- poslovni objekat koji je na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, parcelacije i Regulacionih i Građevinskih linija planiran u okviru formirane građevinske parcele, označene brojem 141 izvršile djelimične korekcije, dimenzija i spratnosti. Djelimične korekcije odnose se na izmjenu dimenzija planiranog objekta 50,00 x 11,00 metara tako da se širina povećava za 5,0 metara i iznosi 50,00 x 16,00 metara i Spratnosti planiranog objekta po planskoj dokumentaciji od P+4+M, koja bi se povećala za suterensku i jednu spratnu etažu i iznosila Po+P+6S. Osim navedenih korekcija u okviru šireg obuhvata bi se izvršile korekcije okolnog unutrašnjeg uređenja prostora oko objekta SP 70 i internim saobraćajnicama predvidio prilaz objektu kao i ulaz u suterenski dio objekta, te u okviru slobodnog prostora predvidio parking prostor. iranim korekcijama se ne mijenjaju građevinske i regulacione linije koje su utvrđene Regulacionim planom od ulice Aleja Ljilja 91. Na osnovu člana 42,43,45 i 50 Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko dobojskog kantona" broj 01/14), i člana 18.Statuta općine Maglaj ( Službene novine općine Maglaj broj: 8/07, 3/08 i 6/08) Općinsko vijeće Općine Maglaj, na sjednici održanoj dana godine, donosi ODLUKU o pristupanju izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj -sjeverni dio Član 1. (Vrsta dokumenta) Ovom Odlukom pristupa se izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj -sjeverni dio ( Službene novine Općine Maglaj broj 8/05). Član 3. (Vremenski period) Vremenski period za koji se radi izmjena Regulacionog plana je do važenja postojećeg planskog dokumenta prostornog uređenja (Regulacionog plana Centar Maglaj - sjeverni dio ). Član 4. (Smjernice za izradu) Nosilac pripreme plana osigurat će Nosiocu izrade potrebnu dokumentaciju značajnu za donošenje izmjena Regulaciog plana u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Član 5. (Rok izrade) Rok izrade izmjene Regulacionog plana bit će određen od strane Nosioca izrade izmjene Regulacionog plana.

6 Član 6. (Sadržaj i postupak izmjene planskog dokumenta) Izmjena Regulacionog plana Centar Maglaj-sjeverni dio sadržavat će dokumentaciju predviđenu Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Postupak izmjene Regulacionog plana provodit će se u skladu sa članom 50. stav 1. navedenog Zakona (redovni postupak). Član 7. (Javna rasprava i javni uvid) U skladu sa odredbama Zakona (člana 50. stav 1.) Nacrt izmjene Regulacionog plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. Dužina trajanja javne rasprave i javnog uvida izmjene Regulacionog plana, bit će određena u Odluci o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana. Član 8. (Finansiranje) Sredstva za izradu Izmjene Regulacionog plana obezbjedit će zaiteresirani investitori SARAJ-MILK d.o.o. Maglaj i ALU WOOD INŽINJERING d.o.o. Maglaj. Član 9. (Nosilac pripreme) Nosilac pripreme plana je Općinski Načelnik putem Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove. Član 10. (Nosilac izrade) Nosilac izrade izmjene Regulacionog plana bit će određen u skladu sa čl.45.zakona o prostornom uređenju i građenju. Član 11. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Maglaj. Broj: /18 Maglaj, godine PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Broj 7/18, strana Na osnovu člana 42,43,45 i 50 Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko dobojskog kantona" broj 01/14), i člana 18.Statuta općine Maglaj ( Službene novine općine Maglaj broj: 8/07, 3/08 i 6/08) Općinsko vijeće Općine Maglaj, na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU O pristupanju izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj -sjeverni dio Član 1. (Vrsta dokumenta) Ovom Odlukom pristupa se izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj -sjeverni dio ( Sl novine Općine Maglaj broj 8/05 i 4A/06), po zahtjevu Begić Jasmina, Hadžić Semira i Husukić Ibrišima. Član 2. (Granice područja za koje se dokument mijenja) Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište označeno sa k.č. broj: 1522/25 površine 659 m2, posjednici Begić Jasmin, Hadžić Semir i Husukić Ibrišim u ulici Aleja LIiljana, i zemljište označeno sa k.č. broj: 1522/26 i 1525/2 posjednik Općina Magla,j u okviru podzone A6 Regulacionog plana Centar Maglaj sjeverni dio. Izmjenom Regulacionog plana bi se za planirani stambeno- poslovni objekat koji je na grafičkom prikazu Namjena i razmještaj objekata, parcelacije i Regulacionih i Građevinskih linija planiran u okviru formirane građevinske parcele, označene brojem 14 izvršile korekcije, građevinskih linija dimenzija i spratnosti. Djelimične korekcije odnose se na izmjenu dimenzija planiranog objekta po Regulacionom planu izlomljene strukture 14,0 x19,0 +14,0 x 7,0 metara, koja se po zahtjevu investitora predviđa prema obliku i veličini građevinske parcele u dimenzijama od cca 23,00 x18,70 + 1,80 x 9,0 metara Spratnost planiranog objekta po planskoj dokumentaciji od P+3, bi se povećala za podrumsku i spratnu etažu tako da bi objekat imao spratnost Po ( podrum) + P (prizemlje poslovni dio) +4 stambena sprata. U okviru obuhvata prema lokacijskoj poziciji planiranog poslovno stambenog objekta odredile bi se nove građevinske i regulacione linije.

7 Broj 7/18, strana 363 Osim navedenih korekcija u okviru šireg obuhvata bi se prema postojećem i planiranom stanju izvršile korekcije saobraćajnog rješenja. Član 3. (Vremenski period) Vremenski period za koji se radi izmjena Regulacionog plana je do važenja postojećeg planskog dokumenta prostornog uređenja (Regulacionog plana Centar Maglaj - sjeverni dio ). Član 10. (Nosilac izrade) Nosilac izrade izmjene Regulacionog plana bit će određen u skladu sa čl.45.zakona o prostornom uređenju i građenju. Član 11. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Općine Maglaj. Član 4. (Smjernice za izradu) Nosilac pripreme plana osigurat će Nosiocu izrade potrebnu dokumentaciju značajnu za donošenje izmjena Regulaciog plana u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Član 5. (Rok izrade) Rok izrade izmjene Regulacionog plana bit će određen od strane Nosioca izrade izmjene Regulacionog plana. Član 6. (Sadržaj i postupak izmjene planskog dokumenta) Izmjena Regulacionog plana Centar Maglaj - sjeverni dio sadržavat će dokumentaciju predviđenu Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Postupak izmjene Regulacionog plana provodit će se u skladu sa članom 50. stav 1. navedenog Zakona (redovni postupak). Član 7. (Javna rasprava i javni uvid) U skladu sa odredbama Zakona (čl.50.stav 1.) Nacrt izmjene Regulacionog plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. Dužina trajanja javne rasprave i javnog uvida izmjene Regulacionog plana, bit će određena u Odluci o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana. Član 8. (Finansiranje) Sredstva za izradu Izmjene Regulacionog plana obezbjedit će zaiteresirani investitori Begić Jasmin, Hadžić Semir i Husukić Ibrišim. Član 9. (Nosilac pripreme) Nosilac pripreme plana je Općinski Načelnik putem Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove. Broj: /18 Maglaj, godine 93. PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Na osnovu člana 18. alineja 6. i 19. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj:8/07; 3/08 i 6/08), člana 13.b Odluke o provođenju Regulacionog plana "Bijela Ploča" ("Službeni glasnik Opštine Maglaj", broj:7/90 i 2/91), Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU o davanju saglasnosti za promjenu oblika parcele koja se izuzima na ime naknade za dodijeljeno zemljište Ćatić (Salih) Husejinu iz Bijele Ploče, općina Maglaj I Daje se saglasnost za promjenu oblika parcele na katastarskom planu prema stanju sa lica mjesta i sa istom površinom od 50 m2, a koja se rješenjem Općinskog vijeća Maglaj o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Ćatić (Salih) Huseijna iz Bijele Ploče, općina Maglaj, dodjeli zemljišta radi formiranja iste i izuzimanju zemljišta na ime naknade za dodjeljeno zemljište, broj: /17 od godine, tačkom 3. dispozitiva izuzima u korist Općine Maglaj, na ime naknade za dodijeljeno zemljište iz tačke 1. alineja 2. dispozitiva tog rješenja i to 1 m2 za 1 m2, za potrebe proširenja prilaza do predviđene saobraćajnice po Regulacionom planu Bijela Ploča, označene sa - k.č. br. 110/7 Milać dvorište površine 50 m2, upisana u pl. br k.o. Maglaj, posjednik Ćatić Saliha Husejin sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi

8 odnosi se na k.č. br. 110/7 Milać dvorište površine 50 m2, upisana u zk. ul. br k.o. Maglaj, pravo vlasništva Ćatić (Salih) Huseijn sa 1/1, kao i za promjenu skice uz rješenje Općinskog vijeća Maglaj broj: /17 od godine u skladu sa naprijed navedenom promjenom oblika parcele. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenim novinama Općine Maglaj Broj: /18 Datum: godine PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Broj 7/18, strana Priključak na vodovodnu mrežu bez kanalizacije je 70 % od cijene po m2 korisne površine objekta za priključak na vodovodnu,kanalizacionu i hidrantsku mrežu - Priključak na kanalizacionu mrežu bez priključka na vodovodnu mrežu je 30 % od cijene po m2 korisne površine objekta za priključak na vodovodnu,kanalizacionu i hidrantsku mrežu Član 3. Izmjenom ove Odluke svi ostali članovi Odluke o vodovodu i kanalizaciji broj 9/03 od godine, ostaju nepromjenjeni. Član 4. Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama općine Maglaj. 94. Na osnovu člana 35.i 36. Zakona o komunalnim djelatnostim ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 17/08) i člana 18. Statuta općine Maglaj ( Službene novine općine Maglaj broj 8/07, 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće općine Maglaj na sjednici održanoj dana godine,d o n o s i ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji Član 1. Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Odluka o vodovodu i kanalizaciji ( Službene novine općine Maglaj, broj: 9/03 od godine). Član 2. Ovom Odlukom se mijenja i dopunjava u članu 15.stav 4. a).i glasi: Taksa se obračunava po slijedećim tarifama : a) Za poslovne, proizvodne, privredne i druge objekte u svojini pravnih lica,društava i drugih organizacija: - Priključak na vodovodnu, kanalizacionu i hidrantsku mrežu je 1,0 KM po m2 korisne površine objekta do ,0 m2-0,7 KM po m2 korisne površine za objekte preko ,0 m2, s tim da je način obračuna za prvih ,0 m2 po 1 KM/m2 korisne površine objekta a ostala korisna površina objekta preko ,0 m2 se obračunava po 0,7 KM /m2 korisne površine objekta Broj: /18 Datum: PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Na osnovu člana 18. Statuta općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj"broj 8/07,3/08 i 6/08), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana godine donosi, ODLUKU o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspolaganje građevinskim materijalom od napuštenih, oštečenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja na Omerdinom polju Član 1. Daje se saglasnost Općinskom načelniku za raspolaganje građevinskim materijalom od napuštenih, oštečenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja na Omerdinom polju. Član 2. Građevinski materijal od napuštenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja Omerdino polje, će biti dodjeljen, bez naknade, licima koji su socijalna kategorija, kao i licima čiji su stambeni objekti stradali u poplavi, klizištu, zemljotresu, požaru i drugim nepogodama.

9 Član 3. Građevinski materijal će se dodjeljivati licima iz člana 2. ove odluke pod uslovom, da sav građevinski materijal koji se može upotrijebiti uzimaju za sebe, a ostatak materijala, koji se ne može iskoristiti, moraju odvesti na gradsku deponiju, te očistiti sve do temelje kućica a u saradnji sa KJD d.o.o. Maglaj. Član 4. Obavezuje se Općinski načelnik da formira Komisiju, čiji će zadatak biti da utvrdi kriterije i uslove pod kojima će se vršiti dodjela građevinskog materijala licima iz člana 2. Ove Odluke, od oštečenih i napuštenih kućica iz naselja Omerdino polje u Maglaju. Broj 7/18, strana 365 dnevnog reda 8. sjednice Skupštine JP KJD d.o.o. Maglaj. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Općine Maglaj". Broj: /18 Datum: godine 97. PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Član 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama općine Maglaj. Broj: /18 Datum: godine 96. PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Na osnovu člana 303. i 238. Zakona o privrednim društvima ( Službene novine Federacije BiH, broj: 81/15), člana 6. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH,broj: 20/16, 3/17 i 9/17) i člana 18. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj:8/07; 3/08 i 6/08) Općinsko vijeće Općine Maglaj na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj na Skupštini JP KJD d.o.o. Maglaj I Sadini Bašić, dipl.pravnik daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika zastupa Općinu Maglaj na 8. sjednici Skupštine JP KJD d.o.o. Maglaj. II Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća Općinskog vijeća općine Maglaj, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Na osnovu člana 18. Statuta Općine Maglaj ( Službene novine Općine Maglaj, broj: 8/07, 3/08, 6/08), Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Maglaj(Službene novine općine Maglaj, broj 2/17) i Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 19. redovne sjednice, broj: /18 od godine, Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Maglaj Član 1. Ovom Odlukom razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Maglaj, zbog podnošenja ostavke 1. Amra Osmić, član 2. Elifa Mustabašić, član Član 2. Općinsko vijeće će izvršiti imenovanje novih članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Maglaj u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ( Službene novine Federacije BiH, broj:12/03, 65/13) i Odlukom o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Maglaj ( Službene novine Općine Maglaj, broj:2/17) Član 3. Za provođenje procedure imenovanja novih članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Maglaj ovlašćuje se Općinski načelnik da imenuje Komisiju za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Maglaj, odnosno izbor dva člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Maglaj

10 Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenim novinama Općine Maglaj. Broj 7/18, strana 366 Član 4. O dodijeljenim javnim priznanjima vodi se jedinstvena evidencija u Službi Općinskog načelnika i vijeća. Broj: /18 Maglaj, godine 98. PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Na osnovu člana 18. Statuta Općine Maglaj ( Službene novine Općine Maglaj, broj: 8/07, 3/08 i 6/08.), i člana 26. Odluke o javnim priznanjima («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 4/15) na prijedlog Komisije Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Maglaj za 2018.godinu Član 1. Ovom Odlukom a u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Maglaja dodjeljuju se javna priznanja Maglaja za 2018.godinu. Član 2. Javna priznanja dodjeljuju se slijedećim: Grb Maglaja - posthumno - Džemil Omerović; Grb Maglaja - Čabrina kafana Plaketa Maglaja - Dr Azra Mrehić primarijus spec. pedijatrije Maglajska lenta - Faruk Zupčević, novinar Zahvalnica Maglaja - Udruženje Kajak kanu klub Maglaj Maglaj Pisana obrazloženja za predložene kandidate za javna priznanja nalaze se u prilogu ove Odluke i njen su sastavni dio. Član 3. Javna priznanja iz člana 2. ove Odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Maglaja «18.septembra», a u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o javnim priznanjima Maglaja. Član 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u «Službenim novinama Općine Maglaj». Broj: /18 Maglaj, godine 99. PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r. Na osnovu člana 18. Statuta Općine Maglaj ( Službene novine Općine Maglaj, broj 8/07, 3/08 i 6/08), i zaključka Općinskog vijeća Maglaj broj: /18 od godine, Općinsko vijeće Maglaj, na sjednici održanoj dana godine, d o n o s i ODLUKA o davanju saglasnosti JP KJD d.o.o. Maglaj Član 1. Ovom Odlukom Općinsko vijeće Maglaj daje saglasnost JP KJD d.o.o. Maglaj na: a) Pravilnik o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na području grada Maglaj broj: NO 36/18 od godine b) Odluku o utvrđivanju cijena usluga na javnim parkiralištima broj: NO 35/18 od godine. c) Saglasnost se odnosi na realizaciju Odluke i Pravilnika za javna parkirališta iz Anexa 1 Odluke o javnim parkiralištima na području grada Maglaja. Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenim novinama Općine Maglaj». Broj: /18 Datum: godine PREDSJEDAVAJUĆA Svjetlana Zamboni s.r.

11 Broj 7/18, strana 367 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 100. Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 91/15, 102/15...) i člana 18. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj: 8/07, 3/08 i 6/08), a u cilju informisanja Općinskog vijeća Maglaj, Općinski načelnik Maglaj, podnosi: I - OPĆI DIO IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA - PROPRAČUNA OPĆINE MAGLAJ ZA PERIOD GODINU O P I S PLAN IZVRŠENJE % PLAN IZVRŠENJE % I RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI , ,61 43, , ,31 37, Prihodi od poreza , ,06 46, , ,96 44, Neporezni prihodi , ,94 53, , ,27 35, Tekući transfer , ,61 23, , ,81 25, Donacije 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kapitalni transferi ,00 0,00 0, , ,27 10,76 RASHODI , ,15 31, , ,58 30, Rashodi , ,15 31, , ,58 31, Tekuća rezerva , ,00 3, , ,05 23,27 Tekući suficit/deficit , ,46 209, , ,73 285,41

12 Broj 7/18, strana 368 II RAČUN KAPITALNIH PRIMITIKA I IZDATAKA Kapitalni primici , ,00 8, , ,00 52,40 Kapitalni izdaci , ,15 0, , ,10 26,08 Neto nabavke nefinansijske imovine , ,85-1, , ,10 13,50 Ukupan suficit/deficit , ,31 813,67 0, ,63 #DIV/0! III RAČUN FINANSIRANJA Primici od finansijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za finansijsku imovinu (otplata unutarnjeg duga - obaveze prema dobavljačima) 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 Neto finansiranje 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT , ,31 0,00 0, ,63 #DIV/0! POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA IZ PRETHODNIH GODINA , ,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! SVEGA RAČUN PRIHODA, KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA , ,61 42, , ,31 37,95 SVEGA RAČUN RASHODA, KAPITALNIH IZDATAKA, FINANSIRANJA I POKRIĆE DEFICITA , ,30 29, , ,68 30,76

13 Broj 7/18, strana 369 A. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMITAKA 2017 ( ) 2018 ( ) prema prema Ekonomski kod Podkategorija Analitički dio 71 POREZNI PRIHODI VRSTA KATEGORIJE - OPIS Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje KM KM % KM KM % % % % % 711 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 600,00 415,10 69,18 600,00 366,02 61,00 100,00 113,41 100,00 88, Porez na dobit od privredne i prof. djelatnosti 100,00 0,00 0,00 100,00 366,02 366,02 100,00 0,00 100,00 0, Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na osnovu autorskih prava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na ukupan prihod fizičkih lica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na prihod imovine 500,00 415,10 83,02 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Porez na plaće 500,00 22,24 4,45 500,00 15,85 3,17 100,00 140,32 100,00 71, Porez na osobna primanja 500,00 22,24 4,45 500,00 15,85 3,17 100,00 140,32 100,00 71, Porez na dodatna primanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na imovinu , ,82 41, , ,27 31,58 61,54 80,07 162,50 124, Porez na imovinu , ,32 48, , ,25 9,80 10,00 49, ,00 202, Porez na imovinu pravnih lica 8.000, ,48 52, , ,05 77,68 100,00 67,73 100,00 147, Porez na imovinu za motorna vozila , ,00 44, , ,68 46,81 100,00 95,35 100,00 104, Porez na naslijeđe i darove , ,45 40, , ,28 47,82 100,00 83,79 100,00 119, Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica , ,67 57, , ,64 26,36 75,00 164,64 133,33 60, Porez na promet nepokretnosti pravnih lica , ,90 7, , ,37 70,43 100,00 10,41 100,00 960, Domaći porezi na promet dobara i usluga 100,00 66,60 66,60 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00 100,00 100, Porez na promet proizvoda - T.2 100,00 66,60 66,60 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00 100,00 100, Porez na promet usluga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na dobitke od igara na sreću 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na promet energen. iz tar. br. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na promet osnov.proiz.poljop.ribart. TB 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na dohodak , ,31 48, , ,14 47,43 83,16 85,87 120,25 116, Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti , ,99 47, , ,06 53,04 91,00 81,79 109,89 122, Porez na dohodak fizičkih lica od samost.djel , ,65 88, , ,98 44,09 50,00 100,82 200,00 99, Porez na dohodak od imovine i imov.prava 8.000, ,26 36, ,00 927,77 1,86 16,00 314,87 625,00 31, Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapit. 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Porez na dohodak fizičkih lica na dobit od igara na sreću Porez na dohodak od druge sam. djelatnosti iz čl.12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak , ,01 61, , ,19 60,91 83,33 84,22 120,00 118, , ,74 36, , ,48 43,95 100,00 82,27 100,00 121, Prihod od poreza na dohodak po kon. obr , ,66 46, , ,97 26,43 82,00 145,26 121,95 68,84

14 Ekonomski kod Podkategorija Analitički dio VRSTA KATEGORIJE - OPIS Izvršenje Broj 7/18, strana 370 Izvršenje Izvršenje Izvršenje KM KM % KM KM % % % % % 717 Prihodi od indirektnih poreza , ,87 46, , ,80 46,03 90,19 91,39 110,87 109, Koji pripadaju Direkciji cesta , ,20 40, , ,69 33,71 76,90 92,06 130,04 108, Koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave , ,67 47, , ,11 47,83 92,13 91,32 108,54 109, Poseban porez na plaću 10,00 0,12 1,20 10,00 8,28 82,80 100,00 1,45 100, , Pos. porez na plaću za zašt. od prir.i dr.nesreća 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pos. porez na plaću na lič. prim. po ug. o djelu 10,00 0,12 1,20 10,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 71 SVEGA POREZNI PRIHODI , ,06 46, , ,96 44,16 84,58 89,04 118,23 112,31 72 NEPOREZNI PRIHODI Prihod od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od poz. kursnih razlika 2017 ( ) 2018 ( ) prema prema , ,45 35, , ,49 59,64 89,49 52,58 111,74 190, Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 6.000, ,00 58, , ,00 50,00 100,00 116,67 100,00 85, Ostali prihodi. od imovine /zakupn.za bašte,tende/ , ,86 36, , ,10 43,95 75,00 62,08 133,33 161, Prihodi od kamate na depozite u banci 1.300,00 722,80 55, ,00 790,70 52,71 86,67 91,41 115,38 109, Prihodi ostvareni prodajom stanova , ,91 52, , ,69 169,39 100,00 31,08 100,00 321, Ostali prihodi od imovine ,00 575,88 4, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Naknada i takse i prihodi od pružanja javnih usluga , ,29 53, , ,98 34,59 117,46 182,13 85,14 54, Općinske administrativne takse , ,04 47, , ,65 46,28 89,41 92,35 111,84 108, Federalne takse za držanje pasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Općinske komunalne takse , ,65 82, , ,85 44,75 100,00 184,83 100,00 54, Komunalna naknada na istaknutu firmu , ,93 84, , ,43 72,21 91,43 107,29 109,38 93, Naknade za osiguranje od požara 100,00 39,12 39,12 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Naknada za uredjenje građevinskog zemljišta , ,30 23, , ,70 14,98 100,00 153,86 100,00 64, Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije objekata ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Općinske naknade /KGZ/ , ,28 80, , ,81 23,88 148,93 503,93 67,14 19, Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta , ,72 43, , ,44 23,99 100,00 180,61 100,00 55, Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta, u postupku legalizacije objekta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Nakn. po osnovu tehničkog pregleda građevina , ,21 22, , ,32 34,95 100,00 64,87 100,00 154, Naknada za legalizaciju objekata 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,00 0, ,00 0, Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene -KN ,00 0,00 0, , ,72 22,07 298,42 0,00 33,51 0, Naknada za izgradnju i održavanje skloništa (Zakon o ZIS) 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Ostale opć. naknade (urbanističke saglas. i dr.) , ,59 38, , ,74 8,98 42,86 183,40 233,33 54, Naknade za opće korisne funkcije šuma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Ekonomski kod Podkategorija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Izvršenje Broj 7/18, strana 371 Izvršenje Izvršenje Izvršenje Analitički KM KM % KM KM % % % % % dio Naknada za korištenje državnih šuma ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Naknada za zauzimanje javnih površina 500,00 20,00 4,00 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Naknada za korištenje podataka katastra , ,00 41, , ,20 45,05 100,00 91,31 100,00 109, Naknada za vršenje usl.prem.i katastra nekretnin , ,20 35, , ,00 25,29 60,00 84,28 166,67 118, Nak.za upot. ceste za vozila prav.lica , ,39 27, , ,47 30,53 100,00 90,78 100,00 110, Nak.za upot.ceste za vozila fizičk.lica , ,51 42, , ,37 44,85 100,00 94,37 100,00 105, Naknada za korištenje šuma-prih.od prod.drveta 1.500,00 795,00 53, ,00 0,00 0,00 60,00 0,00 166,67 0, Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od nesamostalne djelatnosti Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća od samostalne djelatnosti 2017 ( ) 2018 ( ) prema prema , ,89 45, , ,47 57,86 88,00 69,82 113,64 143, , ,55 41, , ,60 40,58 100,00 103,35 100,00 96, Nak.za vatr.jed.iz prem.osig.od požara i prir.sila 1.000,00 409,38 40, ,00 196,96 19,70 100,00 207,85 100,00 48, Naknada za funkcionisanje prem. osig. za autoodgovornost za vatrogasne jedinice 1.200,00 186,37 15, ,00 242,14 20,18 100,00 76,97 100,00 129, Troškovi postupka i ostali prih. od usl.građ , ,00 48, , ,00 40,87 100,00 117,71 100,00 84, Prihodi od pružanja usluga drugima , ,00 36, , ,24 31,92 100,00 113,97 100,00 87, Prihodi od pružanja usluga drugima - ostale.usl , ,00 72, , ,65 64,52 85,71 95,84 116,67 104, Primljene namjenske donacije neplan.u budžetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uplaćene refundacije bolovanja , ,16 60, , ,22 57,75 60,00 63,17 166,67 158, Ostale neplanirane uplate ,00 830,00 2, ,00 0,00 0,00 350,00 0,00 28,57 0, Novčane kazne /neporezne prirode/ 4.600,00 552,20 12, , ,80 66,93 100,00 17,94 100,00 557, Novčane kazne po općinskim propisima 100,00 0,00 0,00 100,00 150,00 150,00 100,00 0,00 100,00 0, Ostale kazne 4.000,00 552,20 13, , ,80 73,22 100,00 18,85 100,00 530, Novč.kazne za prekr.koje su reg.novč. Kazni 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 72 SVEGA NEPOREZNI PRIHODI , ,94 53, , ,27 35,18 116,83 176,86 85,59 56,54 73 TEKUĆE TRANSFERI , ,61 23, , ,81 25,19 95,97 88,45 104,20 113, Tekuće transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tekući transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Od ostalih nivoa vlasti , ,61 23, , ,81 25,00 95,97 89,10 104,20 112, Primljeni transferi od Federacije , ,77 7, ,00 0,00 0,00 111,36 0,00 89,80 0,00 Sredstva za sanaciju područja obuhvaćenih klizištem ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,00 0,00 200,00 0,00 Sredstva za restauraciju tvrđave - Stari grad , ,77 87, ,00 0,00 0,00 91,80 0,00 108,93 0,00 Fond za zašt.okol.cesta CRS-vodovod Poljice 0,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva za sportsku dvoranu u Novom Šeheru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Ekonomski kod Podkategorija Analitički dio VRSTA KATEGORIJE - OPIS Izvršenje Sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Broj 7/18, strana ( ) 2018 ( ) Izvršenje prema prema Izvršenje Izvršenje KM KM % KM KM % % % % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sufinansiranje uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Škole u Maglaju (namjenska sredstva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva za utopljavanje zgrade Doma kulture ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva za sanaciju kuća u području klizišta i sanacija objekata i infrastrukture koji su poplavljeni u majskim poplavama godine ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Subvencije javnim preduzećima - Agencija za razvoj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva za uređenje deponije "Nekolj" - Federalno ministarstvo okoliša i turizma (namjenska sredstva) ,00 0,00 22, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Primljeni transferi od kantona /namjenski/ , ,84 27, , ,81 30,92 92,33 83,00 108,31 120,48 Sredstva za finansiranje transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama , ,78 38, , ,81 54,17 100,00 71,88 100,00 139,12 Sredstva za zaštitu životne sredine , ,06 35, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Sredstva za sanaciju posljedica izazvanih prirodnom nesrećom Sredstva za sufinansiranje vodovoda iz sredstava vodnih naknada Sredstva za uređenje deponije "Nekolj" - Ministarstvo za prostorno uređenje ZDK (namjenska sredstva) Sredstva za sufinansiranje infrastrukture iz sredstava koncesione naknade Sredstva za sufinansiranje infrastrukture iz sredstava naknada za korištenje državnih šuma Sufinansiranje uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od Škole u Maglaju (namjenska sredstva) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primljeni transferi od ostalih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni transferi od gradova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni transferi od općina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni ostali transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVEGA TEKUĆI TRANSFERA , ,61 23, , ,81 25,19 95,97 88,45 104,20 113,05

17 Broj 7/18, strana ( ) 2018 ( ) prema prema Ekonomski kod Podkategorija Analitički dio VRSTA KATEGORIJE - OPIS Izvršenje Izvršenje Izvršenje Izvršenje KM KM % KM KM % % % % % 733 Donacije 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Donacije od pravnih osoba 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom 0,00 0,00 70,30 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Donacije od stranih pravnih lica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 KAPITALNI TRANSFERI SVEGA DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalni transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalne potpore iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalne transferi od Federacije ,00 0,00 0, , ,52 7,69 276,90 0,00 36,11 0,00 Sredstva u sklopu grant sheme-unapredjenje poduzetnickih zona u FBiH ,00 0,00 0, , ,52 0,00 273,80 0,00 36,52 0,00 Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misuricinastavak izgradnje ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mlin" Kapitalne potpore od Kantona ,00 0,00 0, , ,75 17,12 79,28 0,00 126,14 0,00 Sredstva za vanjsko uredjenje Delibegovog hana 8.262,00 0,00 0, , ,75 45,24 45,24 0,00 221,04 0,00 Sredstva za fekalnu kanalizaciju u Misurićima ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0, Kapitalne transferi od ostalih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 SVEGA KAPITALNI TRANSFERI ,00 0,00 0, , ,27 10,76 212,57 0,00 47,04 0, KAPITALNI PRIMICI SVEGA RAČUN PRIHODA , ,61 43, , ,31 37,77 98,54 112,83 101,48 88, Primici od prodaje zemljišta , ,00 8, , ,00 52,40 100,00 15,50 100,00 645, Primici od prodaje prometnih vozila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SVEGA RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA , ,00 8, , ,00 52,40 100,00 15,50 100,00 645,32 SVEGA RAČUN PRIHODA I RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA , ,61 42, , ,31 37,95 98,56 111,13 101,46 89,98