, siječanj 3. Zagreb Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Glavnome stožeru domobranstva NDH o zauzimanju Krašića, Kostanjevca

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download ", siječanj 3. Zagreb Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Glavnome stožeru domobranstva NDH o zauzimanju Krašića, Kostanjevca"

Транскрипт

1 SADRŽAJ Predgovor... 5 Skraćenice , prosinac 29. Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske , prosinac 29. Pregled socijalnoga i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske , siječanj 1. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Bilogorskoga NOP odreda o brojnom stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine , početak siječnja Zaključci Okružnoga komiteta KPH Čazma upućeni Povjerenstvu CK KPH u u doneseni na sastanku Biroa Okružnoga komiteta u vezi s budućim zadacima , siječanj 2. Karlovac Telefonsko obavještenje Operativnoga područja Karlovac Operativnome odjeljenju Glavnoga stožera domobranstva NDH o zauzimanju Krašića i o pokušaju talijansko-ustaških snaga da ga povrate , siječanj 3. Dopis Povjerenstva CK KPH u u Centralnome Komitetu KP Hrvatske u kojem obavještava o kandidatima za ZAVNOH, o legionarima koji se vraćaju s istočnoga fronta, o premještanju Domobranskoga zbornog zapovjedništva iz Petrinje u i o drugim pitanjima

2 , siječanj 3. Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Glavnome stožeru domobranstva NDH o zauzimanju Krašića, Kostanjevca i Željezna od strane partizanskih jedinica , siječanj 4. Izvještaj Povjerenstva CK KPH u u Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave , siječanj 4. Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Mili Velimiroviču, članu Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku u kojemu ga se obavještava o održanoj konferenciji PK SKOJ-a za Hrvatsku, te o izabranom rukovodstvu , siječanj 4., Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapine Povjerenstvu CK KPH u u o slučaju i radu Marka Mrkocija i organizacijskom stanju Partije na području kotara Zlatar , siječanj 4. Obavijest Povjerenstva CK KPH u u Okružnome komitetu KPH Krapina o planiranom održavanju Kongresa kulturnih radnika na oslobođenoj teritoriji , siječanj 5. Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u u okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima , siječanj 5. Petrinja Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o eksploziji i napadu partizana na transportni vlak na pruzi između Blinjskog Kuta i Capraga 4. siječnja godine

3 , siječanj 6. Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice , siječanj 6. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih, skojevskih i drugih antifašističkih organizacija u Zumberku , siječanj 7. Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u u o pripremama za skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja i o drugim pitanjima , siječanj 8. Iz izvještaja političkog komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Glavnoga štaba NOV I PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Krašića i o političkom radu na području Žumberka , siječanj 8. Upute Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u u o daljem organiziranju obavještajne službe , siječanj 8. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o političkoj situaciji u okrugu , siječanj 8. Brzaj a Izvještaj Komesarijata Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u u i komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o općoj situaciji na operativnom području, te o stanju u odredu , siječanj 8. Obavijest centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u u o slanju Okružnice Štaba Četvrte operativne zone o organizaciji službe Ratne mornarice NOV i PO Jugoslavije , siječanj 8. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti Velikoj župi Za- 1009

4 gorje i ostalim vlastima NDH o komunističkoj propagandi na području Varaždina i u u , siječanj 9. Pismo Povjerenstva CK KPH u u Centralnome komitetu KP Hrvatske o slanju kandidata na osnivačku skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske te o drugim pitanjima , siječanj 11. Dopis Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u u o potrebi uspostavljanja novih veza i osiguranju postojećih kanala sa om , siječanj 11. Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o uspostavljenoj vezi u Ministarstvu unutarnjih poslova NDH , siječanj 11. Rakov Potok Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o dolasku i smještaju njemačke vojske na području postaje»radi čišćenja partizana« , siječanj 13. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u u o stanju u okrugu , siječanj 13. Garić Obavijest Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u u o savjetovanju okružnih komiteta u Slavoniji te o organiziranju partijskog savjetovanja za okrug Čazmu , siječanj 14. Upute Centralnoga komiteta SKOJ-a organizacijama SKOJ-a u vojsci o radu SKOJ-evskih organizacija u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije , siječanj 14. Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u u o planiranom uspostavljanju veze grupe domobranskih oficira s partizanima , siječanj 14. Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horste-»10

5 naua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Liitersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju , siječanj 15. Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko Desinec i upadu u Samobor , siječanj 16. Iz komesarskoga izvještaja Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji i akcijama partizanskih snaga na teritoriji ove zone , siječanj 17. Pismo Okružnoga komiteta SKOJ-a Novo Mesto Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s prijedlozima o suradnji , siječanj 17. Crikvenica Iz izvještaja Komande Talijanskoga Petoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga»slovenija- -Dalmacija«o akcijama partizana na području Žumberka , siječanj 18. Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a u u, Pokrajinskome komitetu SKOJ-a u Hrvatskoj o političkoj situaciji i organizacijskom stanju skojevskih organizacija na području Povjerenstva , siječanj 18. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u u o održanom partijskom savjetovanju pri Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske, situaciji u okrugu, te sjednici Okružnoga komiteta, održanoj 5. siječnja godine , siječanj 19. Naredba Štaba Kalničkoga NOP odreda pripadajućim mu jedinicama o formiranju Drugoga bataljona te o izmjenama u komandnom kadru odreda

6 , siječanj 19. Izvještaj Ignaca Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina , siječanj 19. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o situaciji u okrugu , siječanj 19. Veliko Korenovo Izvještaj posadnog zapovjedništva u Velikom Korenovu ustaškom stožeru Bilogora u Bjelovaru o situaciji na području Prvoga stožernog zapovjedništva ustaškog pokreta Bilo-gore , siječanj 20. Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o poduzimanju akcija na pruzi Karlovac, a u vezi s početkom tzv. Četvrte neprijateljske ofenzive na centralni oslobođeni teritorij , siječanj 20. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih snaga oko Zumberka i napadu na vlak kod Kamanja , siječanj 20. Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na pomoćni vlak između Banove Jaruge i Poljane , siječanj 21. Sušak Iz obavještenja talijanske Više komande oružanih snaga»slovenija-dalmacija«komandantu divizije»lombardia«generalu Gasstoneu Gambari, o borbama za Krašić , sijačanj 21. Oglas Pokretnoga suda o presudi grupi komunista i simpatizera iz Krapine

7 , siječanj 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i radu na području okruga , siječanj 22. Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva NDH gradonačelniku a Ivanu Werneru u kojemu se donosi predstavka Hrvatskoga radničkog saveza i Hrvatske radničke komore o nezadovoljstvu među radnicima u u , siječanj 23. Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj , siječanj 23. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana u okolici sela Prkosa te o hapšenju 33 osobe u Varaždinu»radi komunizma« , siječanj 24. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za razbijanje neprijateljske koncentracije oko Zumberka , siječanj 25. Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV , siječanj 25. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i njegovim akcijama od siječnja godine , siječanj 25. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Veli- 1013

8 koj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu , siječanj 25. Karlovac Brzojav Operativnoga područja Karlovac Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na Draganiće , siječanj 26. Bjelovar Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Glavnome stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu na posadu u Mučnoj Rijeci i Carevdaru , siječanj 26. Ljubljana Naređenje komande talijanskoga Jedanaestoga armijskog korpusa podređenim jedinicama o razmještaju njihovih jedinica za zaštitu pruge Karlovac Metlika i za napad na Zumberak , siječanj 26. Karlovac Brzojav zapovjednika Prvoga domobranskog sektora Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na rajon Draganići , siječanj 27. Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u u o organizacijskom stanju partijske, skojevske i drugih antifašističkih organizacija u u u siječnju godine , siječanj 28. Naredba Operativnoga štaba hrvatskih i slovenskih brigada pripadajućim jedinicama o formiranju zajedničke operativne komande , siječanj 28. Karlovac Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog sektora Glavnome stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga u pravcu Krašića , siječanj 29. Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade 1014

9 »Rade Končar«Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Karlovac , siječanj 29. Obavijest Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Ivi Marinkoviću, rukovodiocu Povjerenstva CK KPH u u, o akcijama izvršenima od siječnja godine na širem području Zumberka , siječanj 29. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku i radu Kotarskoga komiteta u drugoj polovini siječnja godine , siječanj 29. Bjelovar Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe i drugim ustaškim vlastima o akcijama partizana na području te oblasti od 1. prosinca do 15. siječnja godine , siječanj 30. Karlovac Izvještaj Komande talijanske divizije»lombardia«komandama Petoga i Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na partizanske jedinice u Žumberku , siječanj 31. Pregled i statistički podaci Zavoda za gluhonijeme u u Gradskome poglavarstvu o bolestima i smrtnim slučajevima u Prihvatilištu Zavoda za djecu s Kozare , veljača 1. Karlovac Izvještaj Ustaškoga stožera Pokuplje Glavnome ustaškom stanu NDH o borbama na području Zumberka u toku druge polovine siječnja godine , veljača 2. Dopis Povjerenstva CK KPH u u Štabu Kalnič- 1015

10 koga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima , veljača 3. Naređenje Povjerenstva CK KPH u u Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osiguranju ispravnog funkcioniranja kanala s Centralnim komitetom KP Hrvatske, dostavi kopije izvještaja i primjedbama na prvi broj»rodoljuba« , veljača 3. Izvještaj Zaštitnoga redarstva Ustaške nadzorne službe za grad i Veliku župu Prigorje Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu talijanskih jedinica na partizanske snage u Zumberku , veljača 3. Ljubljana Izvještaj Štaba Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga»slovenija- -Dalmacija«o borbama s partizanskim jedinicama kod Vivodine i Krašića , veljača 3. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o istrazi protiv grupe komunista u Varaždinu, kretanju i akcijama partizana na ludbreškom kotaru i širenju letaka u zlatarskom kotaru , veljača 4. Iz izvještaja Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofenzive na Zumberak , veljača 4. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, akcijama i radu na području pisarovinskog kotara , veljača 5. Izvještaj Povjerenstva CK KPH u u Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijske, skojevske i drugih 1016

11 masovnih antifašističkih organizacija na području Povjerenstva , veljača 5. Izvještaj političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o borbama na području Žumberka od 16. siječnja do 5. veljače godine , veljača 5. Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga oružničkog zapovjedništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o borbama s partizanima na području Žumberka i Kalnika , veljača 6. Pismo kurira Mate Rendulića Ivi Marinkoviću u kojemu mu zakazuje sastanak na kojemu je uhapšen Ivo Marinković , veljača 6 7. Zapisnik s partijskoga savjetovanja Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u u o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija u okrugu te o izboru novoga Okružnoga komiteta i budućim zadacima , veljača 6. Izvještaj Ravnateljstva državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnog ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na prugu između željezničkih postaja Pavlovac Dražice i Hercegovac Trnovitica , veljača 8. Sisak Popis djece koju su njemačke vlasti dopremile u Sabirni logor Sisak, 8. veljače godine , veljača 9. Dopis Centralnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u u o odnosu prema Hrvatskoj seljačkoj stranci , veljača 11. Izvještaj jednoga od suradnika NOP-a Mjesnome komitetu KPH o kretanju vlakova i o akcijama zrakoplovaca simpatizera NOP-a...277

12 , veljača 12. Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i okolna sela , veljača 12. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 1. do 12. veljače godine i stanju u odredu , veljača 13. Izvještaj Komesarijata Štaba Kalničkoga NOP odreda političkome komesaru Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na području Kalnika , veljača 14. Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama i akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju i Kalniku 12. i 13. veljače godine , veljača 15. Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje , veljača 15. Varaždin Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu o akcijama partizana na području Ludbrega , veljača 16. Petrinja Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova i ostalim vlastima NDH o partizanskim akcijama od 1. do 15. veljače godine , veljača 16. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja

13 , veljača 17. Nova Ra ča Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i drugim vlastima NDH o napadu partizana na općinsku zgradu u mjestu Severin , veljača 18. Transportna lista Sabirnog logora Sisak s imenima, prezimenima i ostalim podacima radnica upućenih na rad u Njemačku , veljača 20. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u odredu i na području Moslavine , veljača 20. Naredba Komande Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Prve operativne zone NOV i PO Dolenjske o organiziranju zajedničke sanitetske službe i osnivanju i imenovanju uprave zajedničke vojno-partizanske bolnice za obje operativne zone , veljača 20. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene»radi komunizma« , veljača 21. Izvještaj Povjerenstva CK KPH u u Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, rukovodioca povjerenstva, te o prilikama u u , veljača 21. Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje o upućivanju Stipe Ugarkovića koji će pomoći u radu Okružnoga komiteta , veljača 21. Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske pripadajućim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Garešnici

14 , veljača 21. Petrinja Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o akciji partizana u Farkašiću te nekim događajima u gradu Sisku , veljača 22. Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade pripadajućim jedinicama za napad za Garešnicu , veljača Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu , veljača 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u u o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFZ, te o radu tehnike veljača 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u u o slučaju druga Stjepana Bogdana, člana Okružnoga komiteta te obavijest o primitku uputstva za pisanje izvještaja i uputstva za reorganizaciju rada Okružnoga komiteta , veljača 22. Kadrovski upitnik Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda upućen Povjerenstvu CK KPH u u s podacima Martina Pušteka, zamjenika komesara odreda , veljača 23. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu skojevskih i omladinskih organizacija te o političkoj situaciji u okrugu , veljača 23. Iz dnevnoga izvještaja Ministarstva domobranstva NDH Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske na području Kalnika, Bilo-gore, Moslavine i a

15 , veljača 24. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o teroru Nijemaca, akcijama partizana i o radu Okružnoga komiteta , veljača 24. Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu , veljača 24. Sisak Iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o borbama s partizanima na Kalniku i Bilo-gori i akcijama pripadajućih jedinica na području Banije , veljača 24. Daruvar Telegram Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Ministarstva domobranstva NDH i grupi West o napadu partizana na Garešnicu , veljača 25. Iz izvještaja političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komešam Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i o općoj situaciji na terenu , veljača 27. Koprivnica Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara , veljača Proglas Okružnoga komiteta KPH Krapina narodu Hrvatskoga zagorja da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku , ožujak 1. Dopis tajnika Ministarstva narodnoga gospodarstva Glavnome ravnateljstvu za prehranu s izvacima anonimnog pisma građanina u kojemu se kritizira stanje prehrane u u, a koje se u prilogu donosi u cjeli- 1021

16 , ožujak 2. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i radu organizacija KPH i SKOJ-a, te masovnih antifašističkih organizacija NOO, AFZ i USAOH , ožujak 2. Izvještaj Općega zapovjedništva redarstvene straže Ministarstva unutarnjih poslova NDH Zapovjedništvu ustaške vojnice o napadu na Ludbreg i vojno-političkoj situaciji na Kalniku , ožujak 4. Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima , ožujak 5. Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini , ožujak 6. Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu Kotarskoga komiteta KPH Samobor i političkom stanju u samoborskom kotaru , ožujak 6. Bjelovar Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana na području bjelovarskog kotara , ožujak 6. Bjelovar Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o borbama s partizanima na Kalniku, Bilo-gori i Moslavini u toku veljače godine , ožujak 6. Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu D22

17 njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a , ožujak 6. Samobor Izvještaj Zapovjedništva samoborskoga odsjeka zapovjedniku grada a o akcijama partizana u drugoj polovini veljače godine na području odsjeka , ožujak 7. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o političkoj situaciji, zaključcima plenarne sjednice Okružnoga komiteta i organizacijskom stanju u okrugu , ožujak 7. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na području Kalnika, te o akcijama odreda od 12. veljače do 7. ožujka godine , ožujak 7. Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u u o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin , ožujak 8. Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a za Pokuplje kojim traži da im se dostavi popis svih članova OK SKOJ-a s njihovim karakteristikama, daju upute za rad s organizacijom USAOJ-a na oslobođenom i na neoslobođenom području, kao i upute za održavanje kotarske konferencije USAOJ-a u Zumberku , ožujak 8. Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u u o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu , ožujak 9. Izvještaj Povjerenstva CK KPH u u Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u u, o teroru i hapšenjima u u, aktivnos- 1023

18 ti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred , ožujak 9. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama pripadajućih jedinica na području Moslavine, Kalnika i Žumberka , ožujak 9. Izvještaj Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u u o partijskom radu u Odredu od 9. siječnja do 28. veljače godine , ožujak 9. Članak iz»glasa Hrvatskog Zagorja«o napadu grupe partizana na Konjšćinu , ožujak 9. Bjelovar Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Veliko Trojstvo , ožujak 10. Naredba Adolfa Hitlera, vrhovnog komandanta Wermachta, Alexandru Löhru, komandantu njemačkih trupa Jugoistoka, da se na teritoriji NDH, zaposjednutoj od njemačkih trupa, organizira i njemačka policijska uprava , ožujak 10. Varaždin Dnevni izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu u u i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Konjšćina , ožujak 10. Pitomača Izvještaj Razdjela rizničke straže Pitomača Povjereništvu rizničke straže Đurđevac o napadu partizana na Pitomaču , ožujak 11. Samobor Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja da su formirane udarne grupe, te da Ivan Hariš može doći na njihov teren

19 , ožujak 12. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu, teroru neprijatelja i neprijateljskim posadama , ožujak 12. Bjelovar Dopis Kotarske oblasti Bjelovar općinskim poglavarstvima o proglašenju Zakonske odredbe o suzbijanju nasilnih čina protiv države, pojedinih osoba i imovine, od 20. srpnja godine , ožujak 13. Pismb Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Okružnome komitetu KPH u kojem osvrćući se na rad Okružnoga komiteta, daje upute za dalji rad , ožujak 13. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i Četvrte NO divizije od 22. veljače ožujka godine... * , ožujak 13. Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i brojnom stanju u neprijateljskim uporištima , ožujak 13. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sakupljanju zimske pomoći i pomoći bolnici s brojčanim podacima te o odlasku omladinaca u Narodnooslobodilačku vojsku , ožujak 13. Bjelovar Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o ofenzivi jedinica divizije protiv partizana na području Kalnika i Bilo-gore, od 27. veljače do 8. ožujka godine , ožujak 13. Petrinja Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Petrinji Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o napadu partizana na Sunju i Topolovac

20 , ožujak 14. Iz izvještaja Štaba Osme divizije NOV Hrvatske Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Zumberku i na Kordunu, od 25. prosinca do 26. veljače godine , ožujak 14. Pismo Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o poslanim pismima profesora Urbanija prijateljima, te o zauzimanju stava prema njemu, s prilogom Urbanijeva pisma Franji Puškariću , ožujak 14. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnome zapovjedništvu oružništva NDH i ostalim vlastima o akcijama partizana na području pukovnije za razdoblje od 1. do 15. ožujka godine , ožujak 15. Pismo Povjerenstva CK KPH u u Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu se zahtijeva raskrinkavanje reakcionarnog vodstva HSS u okrugu, odgovara na primljeni izvještaj Okružnoga komiteta te šalje na nj primjedbe , ožujak 17. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na terenu Okružnoga komiteta, o aktivnosti HSS, o planiranim akcijama u Pokuplju te o drugim pitanjima , ožujak 17. Zajednički proglas Inicijativnoga odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske hrvatskome i srpskome narodu u kojemu iznose zadatke Inicijativnoga odbora te pozivaju sve rodoljube u redove JNOF i NOV, u borbu za konačno oslobođenje zemlje , ožujak 19. Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu , ožujak 20.

21 Pismo Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u u Okružnome komitetu KPH s uputama o uvođenju kolektivnoga rukovođenja unutar okružnih komiteta SKOJ-a , ožujak 22. Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«za 15. ožujak godine upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske , ožujak 22. Zumberak Pismo Ive Lole Ribara Centralnome komitetu KP Hrvatske i Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o suradnji slovenskih i hrvatskih partizana , ožujak 22. Izvještaj Stipe Ugarkovića Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i radu partijskih organizacija u Zumberku...' , ožujak 22. Potjernica Političkoga odsjeka Redarstvene oblasti za grad, upućena Kotarskoj oblasti Samobor za grupom komunista i suradnika iz Sesveta koji su otišli u partizane , ožujak 24. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na slobodni teritorij Zumberka , ožujak 2. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici , ožujak 28. Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH a s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima , ožujak 29. Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta 1027

22 KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o aktivnosti HSS, o prebacivanju ljudi na oslobođeni teritorij, o organizacijskom stanju Partije i ostalih masovnih antifašističkih organizacija na terenu KK KPH Velika Gorica , ožujak 30. Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u u o stanju mjesne partijske organizacije nakon provale, o radu SKOJ-a, AFŽ i stanju u tvornicama u ožujku godine , ožujak Varaždin Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom , ožujak Izvještaj Augusta Prosenika, člana Kotarskoga komiteta KPH, Mjesnome komitetu KPH, o djelovanju»diplomate«, uz molbu da se njegov rad provjeri , ožujak Izvještaj Ruže Crnković, člana Petoga rajonskog komiteta KPH, Mjesnome komitetu KPH o hapšenju većeg broja mornaričkih oficira koji su radili za obavještajnu službu NOP-a , travanj 1. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 13. do 28. ožujka godine , travanj 1. Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine , travanj 1. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

23 , travanj 1. Izvještaj Ustaškoga stožera Velike župe Prigorje Zapovjedništvu grada a i ostalim vlastima NDH o djelatnosti partizana u općinama Brdovec i Stenjevec , travanj 2. Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na mjesto Borčec , travanj 2. Sisak Izvještaj Državne realne gimnazije u Sisku Ministarstvu narodne prosvjete NDH o radu škole u prvome polugodištu školske 1942/1943. godine , travanj 3. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku godine , travanj 3. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a , travanj 4. Zapisnik sa sjednice Plenuma Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u u o političkome i organizacijskom stanju u okrugu , travanj 4. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o političkome i organizacijskom stanju i radu u okrugu u ožujku godine , travanj 4. Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Mjesnorile komitetu KPH o najnovijim vijestima u u , travanj 4. Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta 1029

24 njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno- -političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH , travanj 5. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu i organizacijskom stanju Komunističke partije , travanj 6. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi na oslobođenom području Žumberka u drugoj polovini ožujka godine , travanj 6. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijskih, skojevskih i vanpartijskih organizacija na području Okružnoga komiteta u ožujku godine , travanj 6. Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana na područje općine Posavski Bregi , travanj 6. Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Dugoselski Crnec, Veliku i Malu Ostrnu te Leprovicu , travanj 7. Dopis Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Samobor s uputama za otvaranje novog punkta na Jarunu za prebacivanje ljudi iz a na oslobođeni teritorij, te s uputama o prikupljanju papira i drugih pomagala u štampariji , travanj 8. Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice , travanj 9. Obavijest Štaba Druge operativne zone NOV i PO

25 Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o primljenoj pošti iz a, situaciji na Zumberku i formiranju partijske jedinice u Štabu Druge operativne zone , travanj 9. Izvještaj Zapovjedništva grada a Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama na području Zapovjedništva u ožujku godine , travanj 9. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o čišćenju Ivanščice od partizana te o hapšenju Ivana Hercega i Ivana Telebara , travanj 10. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskim posadama u Pokuplju , travanj 11. Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na pilanu Brestovac , travanj 12. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pogibiji Pavla Videkovića, sekretara Kotarskoga komiteta i Alojza Vivodića, sekretara partijske ćelije Rakitje , travanj 14. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama , travanj 14. Izvještaj partijske jedinice Zumberačkoga NOP odreda sekretaru Okružnoga komiteta KPH Pokuplje s drugoga partijskog sastanka na kojemu je razmatrano o političkoj situaciji na terenu, organizacijskom stanju u odredu i o drugim pitanjima , travanj 14. Iz izvještaja Glavnoga ravnateljstva za javni red i si-

26 gurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda , travanj 14. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnome zapovjedništvu oružništva NDH o političkom stanju i akcijama partizana na području pukovnije od 22. ožujka do 10. travnja godine , travanj 15. Izvještaj Povjerenstva CK KPH u u Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu , travanj 17. Sisak Popis djece koju Kotarska oblast Daruvar upućuje Sabirnome logoru Sisak , travanj 19. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi u Moslavini , travanj 19. Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o situaciji na Zumberku te o održanoj konferenciji Antifašističke fronte žena za okrug Pokuplje , travanj 19. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama pripadajućih jedinica na području Kalnika, Moslavine i Zumberka , travanj 19. Izvještaj političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u jedinicama i o situaciji na terenu zone , travanj 19. Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Agitpropu 1032

27 Centralnoga komiteta KP Hrvatske o političkoj situaciji i aktivnosti udarnih grupa na području velikogoričkoga, pisarovinskoga i samoborskog kotara , travanj 19. Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pogibiji Pavla Videkovića i Alojza Vivodića, formiranju Inicijativnoga okružnog odbora Antifašističke fronte žena Pokuplje i o drugim pitanjima , travanj 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u u o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partijskih organizacija te ostalih masovnih antifašističkih organizacija kao i o radu Okružnoga komiteta , travanj 22. Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete , travanj 23. Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u u o održavanju višega skojevskog kursa za rukovodioce skojevskih organizacija , travanj 25. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Kalničkoga NOP odreda na Zelinu , travanj 26. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i radu članova Okružnoga komiteta SKOJ-a i skojevskih organizacija na području okruga , travanj 26. Obavijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«pripadajućim jedinicama o pozivu Štaba Drugoga bataljona na jednomjesečno međusobno natjecanje

28 , travanj 27. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o predviđenoj akciji na području Kalnika , travanj 28. Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnom odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na stajalište Repušnica , travanj 29. Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Bjelovar o potrebi suzbijanja političkog djelovanja izdajničkog vodstva HSS u okrugu i o upućivanju Grge Jankesa, koji će kao sekretar pomoći Okružnome komitetu u daljem radu , travanj 29. Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnom odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na željezničku postaju Pušća Bistra , travanj 30. Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama , travanj Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu , travanj Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin narodu Međimurja u vezi s dvogodišnjicom madžarske okupacije Međimurja, s pozivom za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku , svibanj 1. Proglas Centralnoga komiteta KP Hrvatske upućen radnicima, seljacima i građanima Hrvatske u povodu 1. svibnja godine

29 , svibanj 1. Proglas Mjesnoga komiteta KPH rodoljubima porobljenog a u povodu proslave 1. svibnja godine s pozivom u narodnooslobodilačku borbu , svibanj 1. Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Centralnome komitetu KP Hrvatske za travanj godine , svibanj 1. Petrinja Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH za dan 30. travanj godine , svibanj 1. Čađavac Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu , svibanj 1. Varaždin Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina , svibanj 2. Varaždin Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana 30. travnja i 1. svibnja godine , svibanj 2 Samobor Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima

30 , svibanj 3. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama pripadajućih jedinica u ožujku i travnju godine , prosinac 12. do 1943, svibanj 3. Iz dnevnika Milovana Šaranovića, komandanta Dolenjske operativne zone, o borbama i akcijama slovenskih udarnih brigada na teritoriju Hrvatske , svibanj 3. Varaždin Dopis Župske redarstvene oblasti Varaždin Gradskom poglavarstvu Varaždin o otpremanju 53 varaždinska Židova u te o zahtjevu za hitnim određivanjem povjerenstva za upravu njihovom imovinom , svibanj 4. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Trinaeste primorsko-goranske divizije na Žumberak i o drugim pitanjima , svibanj 4. Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Pisarovine, Kalnika, Bilo-gore i Siska od 1. do 3. svibnja godine , svibanj 5. Pismo Povjerenstva CK KPH u u Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se govori o situaciji u u, potvrđuje primitak pošte i lista»rodoljub«, obavještava o antipartijskom radu Pepića iz Jernejeve grupe te upozorava na otpremanje pošte utvrđenim kanalima , svibanj 5. Sisak Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pojačanoj djelatnosti partizana na području Lekeničkog odsjeka, napadima na Dubranec i Kapelu te o pripremama za veći pothvat na području Lekeničkog odsjeka

31 , svibanj 6. Pismo Okružnoga komiteta KPH kotarskim komitetima KPH na području okruga s direktivama za dalji rad , svibanj 6. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u u o situaciji u okrugu i o akcijama Kalničkoga NOP odreda u travnju godine , svibanj 6. Obavijet jednog od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Mjesnome komitetu KPH o nekim osobama povezanima s njemačkom obavještajnom službom i pripremama za osnivanje SS-divizije , svibanj 6. Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Kalnika, Bilo-gore i Siska , svibanj 7. Iz izvještaja političkoga komesara Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«Markii Beliniću, političkome komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkome radu u jedinici , svibanj 7. Proglas Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima Trinaeste proleterske NOU brigade»rade Končar«prigodom prve godišnjice osnutka Prvog proleterskog bataljona Hrvatske , svibanj 7. Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Zelina upućen Okružnome komitetu KPH o političkim prilikama u kotaru, organizacijskom stanju i radu partijskih i skojevskih jedinica i drugih masovnih antifašističkih organizacija, radu agitpropa, izvršenim akcijama te budućim zadacima , svibanj 7. Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o ustaškom teroru i neprijateljskoj ofenzivi na području kotara, a izraža- 1037

32 vaju i potrebu da na taj teren dođu partizanske jedinice , svibanj 7. Petrinja Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o napadu partizana na vlak između Brđana i Blinjskog Kuta te zarobljavanju sedam partizana i trojice njihovih suradnika u šumi Žutici , svibanj 8. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u o uspostavljenim vezama sa slovenskim partizanima , svibanj 8. Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspostavljenoj vezi s Kozjanskim partizanskim odredom Slovenije , svibanj 8. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana Moslavačkoga i Kalničkoga NOP odreda , svibanj 9. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u u za travanj godine , svibanj 9. Sisak Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika , svibanj 12. Izvještaj štapske partijske jedinice Žumberačkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka na kojem je razmatran rad partijske organizacije, vojnički rad u bataljonu, neke kadrovske promjene i druga pitanja , svibanj 12. Pismo Alojza Valečića, člana Okružnoga komiteta 1038