НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В"

Транскрипт

1 НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ П О З И В Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 14. редовној СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за: ЧЕТВРТАК, 28. ОКТОБАР ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи: ДНЕВНИ РЕД: 1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН године 2. НАСТАВНА ПИТАЊА Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан Прилог: Материјал 2.1. Списак дипломираних студената од до Списак студената који су одбранили завршни рад од до године 2.3. Пријављени дипломски радови Образложење тема дипломских радова 2.4. Пријављени завршни радови Образложење тема завршних радова 2.5. Пријављени дипломски радови студената дипломских акдемских студија-мастер Образложење теме дипломског рада -мастер 2.6. Магистарске тезе 2.7. Докторске дисертације Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија 2.9. Молба за продужење рока за одбрану докторске дисертације Молба за продужење рока за одбрану магистарске тезе Предлог за признавање испита положених на другим високошколским установама План студија кандидата који прелазе са магистарских на докторске студије Признавање страних високошколских исправа 3. КАДРОВСКА ПИТАЊА Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић 3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање 3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка звања 3.3. Давање сагласности студентима докотрких студија за ангажовање у настави 3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима 4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ 5. ТЕКУЋА ПИТАЊА ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА Проф. др Иванка Поповић, с.р.

2 2 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, З А П И С Н И К са 13. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 7. октобра год. у 13 часова у Великом амфитеатру. Седници је присуствовало 36 чланова Већа. Одсутни: Саша Кочинац, Дејан Полети, Мила Лаушевић, Рајко Шашић и Невенка Рајић Осим чланова Већа седници су присуствовали: Велибор Миросављевић, секретат факултета и Зорка Гиљен, шеф службе за наставностудентске послове. На предлог декана проф. др Иванке Поповић, за ову седницу је прихваћен следећи ДНЕВНИ РЕД: 1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН године 2. НАСТАВНА ПИТАЊА Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан Прилог: Материјал 2.1. Списак дипломираних студената од до Списак студената који су одбранили завршни рад од до године 2.3. Пријављени дипломски радови Образложење тема дипломских радова 2.4. Докторске дисертације Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија Предлог календара наставе и испита школске 2010/2011. године 3. КАДРОВСКА ПИТАЊА Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић 3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање 3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка звања 3.3. Давање сагласности за ангажовање наставника са других факултета 4. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ТМФ У ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ 6. ТЕКУЋА ПИТАЊА ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА Проф. др Иванка Поповић, с.р. Тачка 1. Записник са 12. редовне седнице НН већа одржане је усвојен једногласно (као у материјалу). Тачка 2. Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за наставу НН веће је прихватило Списак дипломираних студената у периоду од год. до год. (као у материјалу).

3 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, НН веће је прихватило Списак студената који су одбранили завршни рад од до (као у материјалу) НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у материјалу). - Код кандидата под редним бројем 7. Јадранке Радовић (213/03) потребно је извршити корекције у образложењу теме дипломског рада. Известилац је била проф. др Бојана Обрадовић, продекан 2.4. НН веће је донело одлуку о прихватању : I. Састава Комисије за оцену научне заснованости теме (као у материјалу). II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме докторске дисертације (као у материјалу). IV. Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу) НН веће је донело одлуку о прихватању: I. Састава Комисија за завршни испит студената докторских студија (као у материјалу) НН веће је након разматрања предлога календара наставе и испита за школску 2010/2011. годину донело једногласно одлуку о усвајању календара (као у материјалу). Тачка НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање и то: 1. Недељко Милосављевић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник 2. Никола Милашиновић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник 3. Предраг Стајчић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник 3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачко звање и то: 1. На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Бојана Божића, дипл. инж. у звање истраживач- приправник у саставу: 1. Др Гордана Ушћумлић, ред. проф. ТМФ 2. Др Душан Мијин,ван. проф. ТМФ 3. Др Наташа Валентић, доцент ТМФ 2. На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Светолика Максимовића, дипл. инж. и Бранислава Тодића, дипл. инж. у звање истраживач- приправник у саставу: a. Др Дејан Скала, ред. проф. ТМФ b. Др Жељко Грбавчић, ред. проф. ТМФ c. Др Ирена Жижовић, доцент ТМФ 3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима: 1. Др Драгану Митраковићу, ред. проф. ТМФ даје се сагласност за ангажовање на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду за школску 20010/11.год. за извођење наставе из предмета Мерења у телекомуникацијама (1 час предавања недељно у VII семестру).

4 4 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Др Виктору Поцајту, доценту ТМФ даје се сагласност за ангажовање на Факултету организационих наука Универзитета у Београду за школску 2010/11. год. за извођење наставе на докторским студијама Информациони системи и менаџмент за ужу научну област Заштита животне средине (са укупним фондом од 20 часова). Тачка 4. НН веће је размотрило предлог Деканског колегијума за избор представника ТМФ у Већима научних области Универзитета у Београду за мандатни период и донело одлуку да Ректору Универзитета у Београду предложи следеће кандидате: - за Веће научних области техничких наука: 1. Проф. др Радослав Алексић 2. Проф. др Славица Стевановић 3. Проф. др Слободан Шербановић 4. Проф. др Зорица Цвијовић - за Веће научних области приридних наука: 1. Проф. др Весна Мишковић-Станковић - за Веће научних области природно-математичких наука: 1. Проф. др Шћепан Ушћумлић - за Веће научних области биотехничких наука: 1. Проф. др Љиљана Мојовић НН веће је информисано о следећем: Тачка др Драган Повреновић је изнео примедбе везане за обезбеђење факултетског паркинга и предложио да се побољша систем камера. Предлог ће бити размотрен. 2. др Катарина Јеремић је изнела примедбе на начин полагања предмета Технолошке операције. Др Иванка Поповић је предложила да за следеће НН веће Катедра за хемијско инжењерство припреми информације о ставу Катедре како се врши провера знања на том предмету и да изнесе предлоге како може да се поједностави полагање овог предмета. 3. др Бранко Бугарски је поставио питање обезбеђивања простора за студенте докторских студија с обзиром да се њихов број стално повећава, као и да ли постоји могућност да докторанти држе наставу. Др Весна Мишковић-Станковић је изјавила да пошто су докторанти реални сарадници на пројектима, неопходно је и да добију одговарајући простор. 4. Проф. Весна Миковић-Станковић је поставила питање везано за реализацију наставе за студенте Војне Академије.Декан Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа да ће разговарати са начелником Војне Академије. 5. Др Петар Јованчић је апеловао да се унесу неопходнe промене на сајту факултета, везане за наставне планове и програме. Седница је завршена у часова. Записничар, ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА З. Маринковић, с.р. Проф. др Иванка Поповић, с.р

5 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU od do god. Prilog uz tačku 2.1. Prezime i ime Ocena Br. Dat. Odsek Referent indeksa Pros. Dipl. odbr. rad 1. Delić R. Nataša 183/03 FI Dr B. Lončar 7, Žuržul S. Nataša 37/04 FI Dr G. Kokeza 9, Adžić J. Milica 76/04 OHTPI Dr M. Jovanović 8, Jovanović D. Mila 189/02 OHTPI Dr S. Veličković 8, Ekmeščić M. Bojana 173/05 OHTPI Dr M. Kalagasidis-Krušić 8, Panić B. Mihailo 27/04 FI Dr B. Bugarski 7, Lazarević R. Jasmina 244/05 OHTPI Dr S. Veličković 7, Mirosavljević M. 7, /98 BIB Dr Lj. Mojović Desimirka Vidović M. Srđan 248/01 HI Dr B. Obradović 8, Kramar D. Ana 118/02 PTTP Dr K. Asanović 8, Kirjaković S. Selena 24/05 HI Dr E. Živković 8, Petrović M. Miloš 118/05 BT Dr B. Grgur 8, Drašković S. Lazar 123/05 HI Dr I. Radović 8, Jaćimovski R. Darko 408/96 HI Dr N.Bošković-Vragolović 8, Štulić J. Igor 128/03 HI Dr Ž. Grbavčić 8, Božić R. Aleksandra 137/04 OHTPI Dr S. Petrović 8, Dačković M. Dobrivoje 112/05 HI Dr Lj. Milović 8, Prilog uz tačku SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD od do god. Prezime i ime Ocena Br. Dat. Odsek Referent indeksa Pros. Dipl. odbr. rad 1. Pantić D. Jasmina 188/06 OHTPI Dr R. Aleksić 8, Vasić R. Marijana 178/06 TK Dr A. Perić-Grujić 8, Stojkov D. Anja 165/06 OHTPI Dr V. Radojević 8, Ognjanović Z. Marija 130/06 TK Dr S. Stanković 8, Savić M. Suzana 33/06 TK Dr S. Stevanović 7, Šiljak D. Ivana 160/06 TK Dr S. Stevanović 8, Mutavdžin S. Ivana 12/06 HI Dr M. Kijevčanin 9, Šešlija I. Sanja 32/06 FI Dr S. Veličković 9, Đorđević B. Marko 83/06 OHTPI Dr R. Aleksić 8, Manić B. Filip 59/06 HI Dr M. Mijevčanin 9,

6 6 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI Prezime i ime, Br. Indeksa 1. Marija Simić 210/03 2. Jelena Tomašević 239/02 3. Željka Kesić 160/03 4. Jasmina Arsić 95/04 5. Iva Najvirt 209/03 6. Ivan Đuričković 32/03 7. Miran Masleša 209/05 8. Vanja Zdjelar 265/ Nikitović Marija 73/03 Referent, Koreferent Dr Ljubica Milović (2) Dr Slaviša Putić Dr Boris Lončar (3) Dr Rajko Šašić Dr Dejan Skala (3) Dr Miodrag Zdujić Institut tehničkih nauka SANU, Beograd Dr Jasna Đonlagić (3) Dr Marija Nikolić Dr Marko Rakin (2) Dr Slaviša Putić Dr Aleksandar Orlović (1) Dr Mirjana Kijevčanin Dr Gordana Kokeza (4) Dr Simonida Tomić Dr Gordana Kokeza (5) Dr Suzana Dimitrijević Dr Mića Jovanović (4) Dr Rada Petrović T e m a Proračun čvrstoće sušare sa dvostrukim omotačem Ispitivanje karakteristika termistora sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom, termistora sa negativnim temperaturskim koeficijentom i termometra sa tranzistorom kao senzorom temperature Kinetika mehanohemijske sinteze CaO/ZnO katalizatora i njegovo testiranje u reakciji metanolize triglicerida Uticaj prisustva hidrofilnog poli(etilenoksida) na kontrolisano otpuštanje lekova iz mikrosfera poli(εkaprolaktona) Kontrolni proračun čvrstoće stabilnog horizontalnog rezervoara za skladištenje tečnog atmosferskog gasa Uticaj ravnoteže para tečnost na konverziju sumpornih jedinjenja u reaktoru za hidrodesulfurizaciju gasnih ulja Uloga menadžmenta ljudskih resursa u unapređenju poslovnog uspeha privrednih subjekata Upravljanje kvalitetom pomoću sistema HACCAP u funkciji obezbeđenja bezbednosti hrane HACCP analiza postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije Gruža u Kragujevcu Odsek FI FI HI FI FI OH OHTPI HI OH 10. Dragan Perković 250/ Marko Rajčević 143/04 Dr Suzana Dimitrijević (4) Dr Irena Žižović Dr Ljubinka Rajaković (1) Dr Aleksandra Perić-Grujić Ispitivanje antioksidativnih i antimikrobnih svojstava ekstrakta iz otpadne kafe Komparativna analiza kontrolnih parametara za procenu kvaliteta flaširanih voda BI NH

7 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA 1. Marija Simić Tema: Proračun čvrstoće sušare sa dvostrukim omotačem Mentor: Dr Ljubica Milović Značaj procesa sušenja u industriji je veliki jer skoro da ne postoji oblast u kojoj se u manjoj ili većoj meri ne koristi proces sušenja - bilo samostalno, bilo u sklopu nekog šireg tehničko-tehnološkog sistema. Suše se različiti materijali i proizvodi (zrnasti, lekovito bilje, duvan, mleko, meso, zatim drvo, keramika i drugo) na različite načine (konvektivno, kontaktno, infracrvenim zračenjem, u struji visoke frekvencije i drugo). Samim tim u industriji postoji veliki broj različitih tipova i konstrukcija uređaja za sušenje. Predmet ovog diplomskog rada će biti proračun čvrstoće sušare koja je izvedena sa dvostrukim zidom. Sušara je konstruisana kao trodelna zavarena posuda i sastoji se od centralnog cilindričnog omotača i dva konusna omotača. Izvedenim proračunom će se dokazati ispravnost izvedene konstrukcije i svih njenih delova kao i nivo bezbednosti i pouzdanosti prema važećim EN/SRP standardima. Izvedena analiza naponskog stanja će omogućiti sveobuhvatni pristup oceni sigurnosti ove sušare u eksploataciji. 2. Jelena Tomašević Tema: Ispitivanje karakteristika termistora sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom, termistora sa negativnim temperaturskim koeficijentom i termometra sa tranzistorom kao senzorom temperature Mentor: Dr Boris Lončar Termistore sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom (PTC) karakteriše eksponencijalni porast otpornosti sa porastom temperature u određenom opsegu iznad Kirijeve temperature. Koriste se u uskom temperaturskom opsegu u kome imaju veliku osetljivost. Termistori sa negativnim temperaturskim koeficijentom (NTC) predstavljaju poluprovodnički otporni pretvarač, čija otpornost eksponencijalno opada sa porastom temperature. Mogu biti minijaturnih dimenzija, što omogućava merenje veoma brzih temperaturnih promena. Kod tranzistorskih termometara napon direktno polarisanog PN spoja linearno opada sa porastom temperature. Da bi se obezbedila linearnost njihovih karakteristika, neophodno je korišćenje strujnog ogledala. Cilj ovog diplomskog rada je određivanje karakteristika otpornost-temperatura R(T), kao i konstante B[K -1 ] PTC i NTC termistora, kao i srednje osetljivosti napona između baze i emitora tranzistorskog termometra. Linearizacija karakteristika termistorskih termometara biće ostvarena pomoću termistorskog mosta metodom prevojne tačke. Tranzistorski termometar biće linearizovan korišćenjem odgovarajućeg integrisanog kola. Na osnovu dobijenih eksperimentalnih rezultata biće izvršeno poređenje osetljivosti navedenih termistora i izmerene greške tranzistorskog termometra u poređenju sa preciznim živinim termometrom. Eksperimentalni deo rada biće realizovan u akreditovanoj laboratoriji za termometriju. 3. Željka Kesić Tema: Kinetika mehanohemijske sinteze CaO/ZnO katalizatora i njegovo testiranje u reakciji metanolize triglicerida Mentor: Dr Dejan Skala Heterogena sinteza metil estara masnih kiselina je sve više predmet izučavanja mnogih istraživača u svetu. Analizom dostupne stručne literature ustanovljeno je, da je oksid CaO/ZnO, koji se može dobiti razgradnjom kalcijum-cinkata (CaZn 2 (OH) 6 2H 2 O), dobar heterogeni kataltalizator u reakciji metanolize triglicerida i dobijanja metil estara masnih kiselina odnosno biodizela.

8 8 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Zadatak predloženog diplomskog rada je praćenje kinetike mehanohemijske sinteze, karakterizacija uzoraka tokom mlevenja korišćenjem TG/DTG, FTIR i XRD analize, kao i ispitivanje aktivnosti pripremljenog katalizatora u reakciji metanolize suncokretovog ulja na 60 o C sa molarnim odnosom metanol:ulje od 6:1 do 12:1. Na osnovu eksperimentalnih rezultata definisaće se najbolji uslovi mlevenja pocetnih oksida kalcijuma i cinka i aktivacije ovako pripremljenog katalizatora. 4. Jasmina Arsić Tema: Uticaj prisustva hidrofilnog poli(etilenoksida) na kontrolisano otpuštanje lekova iz mikrosfera poli(ε-kaprolaktona) Mentor: Dr Jasna Đonlagić U okviru ovog diplomskog rada predviđena je priprema serije mikrosfera na bazi smeša poli(ε-kaprolaktona), PCL, i poli(etilenoksida), PEO. Mikrosfere će se pripremati kako od smeša PCL i PEO, tako i od jednog triblok koplimera poli(ε-kaprolakton)-b- poli(etilenoksid)-b-poli(εkaprolakton), PCL-PEO-PCL, postupkom otparavanja rastvarača iz emulzije. Izučavaće se uticaj sastava i strukture polimerne matrice i koncentracije leka karbamazepina (antiepileptik) na veličinu, raspodelu veličina, kao i na morfologiju PCL/PEO mikrosfera. Pomoću UVspektroskopije sa tečnom hromatografijom analiziraće se trend i brzina otpuštanja leka iz mikrosfera u fosfatnom puferskom rastvoru. Cilj ovog rada je da doprinese boljem razumevanju mehanizma otpuštanja inkapsuliranog leka iz polimerne matrice mikrosfera kroz analizu uticaja prisustva hidrofilnog PEO kao komponente smeše ili kao hemijski vezanog segmenta u polimernoj matrici. 5. Iva Najvirt Tema: Kontrolni proračun čvrstoće stabilnog horizontalnog rezervoara za skladištenje tečnog atmosferskog gasa Mentor: Dr Marko Rakin Za skladištenje tečnih atmosferskih gasova (TAG) koji imaju primenu u medicini i farmaceutskoj industriji, koriste se posude pod pritiskom. Atmosferski gasovi se najčešće proizvode hlađenjem i utečnjavanjem vazduha, a čelici koji se koriste za izradu posuda za TAG, moraju biti predviđeni za rad na veoma niskim temperaturama. Namena rezervoara, čiji kontrolni proračun je tema ovog rada, je skladištenje kiseonika, azota, argona, ugljendioksida i azotsuboksida kao medicinskih gasova u tečnom obliku. Konstruisan je za rad u horizontalnom položaju i oslanja se pomoću oslonaca na betonski temelj. U radu će biti urađen kontrolni proračun stabilnog cilindričnog horizontalnog rezervoara sa dva duboka torisferična danca, izrađenog od austenitnog čelika. Odrediće se trenutna klasa posude i uporediti sa projektnom. Proveriće se vrednosti minimalnih debljina zidova cilindričnog omotača i danaca i izračunaće se vrednosti koeficijenta oslabljenja usled otvora na omotaču i jednom dancu. 6. Ivan Đuričković Tema: Uticaj ravnoteže para tečnost na konverziju sumpornih jedinjenja u reaktoru za hidrodesulfurizaciju gasnih ulja Mentor: Dr Aleksandar Orlović U savremenim rafinerijama nafte jednu od ključnih uloga imaju procesi obrade vodonikom koji se izvode pod povišenim pritiskom i uz prisustvo čvrstih katalizatora. Njihova osnovna uloga u okviru rafinerijske prerade je uklanjanje sumpornih jedinjenja, stabilizacija proizvoda i uklanjanje ostalih nepoželjnih primesa (hidrotriting), kao i konverzija težih frakcija u lakše (hidrokreking). Hidrodesulfurizacija gasnih ulja se odvija u reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora uz prisustvo vodonika, na povišenom pritisku (uobičajeno do 60 bar-a) i temperaturi (do 633 K).

9 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Zadatak ovog rada je ispitivanje uticaja ravnoteže para tečnost za trokomponentni sistem vodonik metan gasno ulje, na konverziju sumpornih jedinjenja. Ravnoteža para tečnost će se izračunavati korišćenjem Peng Robinson jednačine stanja. U radu će biti razvijen matematički model determinističkog tipa kojim će se modelovati rad reaktora za hidrodesulfurizaciju. Model će činiti jednačine diferencijalnih bilansa hemijskih vrsta i toplote, kao i odgovarajući kinetički izrazi za reakcije hidrodesulfurizacije sumpornih jedinjenja. Sistem diferencijalnih jednačine koje čine ovaj matematički model biće rešavan primenom softverskog paketa MATLAB. 7. Miran Masleša Tema: Uloga menadžmenta ljudskih resursa u unapređenju poslovnog uspeha privrednih subjekata Mentor: Dr Gordana Kokeza Ljudski resursi predstavljaju jedan od najvažnijih potencijala, kako privrednih subjekata, tako i društva kao celine. U savremenim uslovima privređivanja neophodno je na adekvatan način upravljati svim raspoloživim resursima, a posebno ljudskim resursima, kako bi njihovo korišćenje doprinelo ostvarivanju željenih poslovnih rezultata. Ljudski resursi su specifični, budući da je njihov nosilac čovek, koji nije samo ekonomsko, već i biološko i socijalno biće. U tom smislu, proces upravljanja ljudskim resursima ima određene specifičnosti u odnosu na upravljanje materijalnim i finansijskim resursima. Zato je predmet proučavanja ovog završnog rada zasnovan upravo na proučavanju uloge koju ima menadžment ljuskih resursa u unapređenju poslovnog uspeha ekonomskih subjekata, sa ciljem da se ukaže na specifićnosti i značaj ovog segmenta upravljanja kao i na njegov uticaj na postizanje poslovnog uspeha, posebno na pokazatelj produktivnosti. U radu će se koristiti analitička, sintetička, verifikaciona i odgovarajuće metode statističke analize. 8. Vanja Zdjelar Tema:Upravljanje kvalitetom pomoću sistema HACCAP u funkciji obezbeđenja bezbednosti hrane Mentor: Dr Gordana Kokeza Upravljanje kvalitetom predstavlja jednu od najznačajnih oblasti menadžmenta u savremenim uslovima privređivanja. Poseban značaj upravljanje kvalitetom ima u prehrambenoj industriji, s obzirom na posledice koje neadekvatan kvalitet proizvoda ove grane može da ima na zdravlje stanovništva. Predmet ovog diplomskog rada jeste proučavanje sistema HACCAP, njegovih karakteristika i uloge koju ima u procesu obezbeđenja bezbednosti hrane. Cilj rada jeste da pokaže prednosti adekvatne primene ovog sistema, koje se ogledaju, pre svega, u proizvodnji bezbedne hrane, u manjem poslovnom riziku, u izgradnji i održavanju reputacije firme kao i u boljoj organizaciji i efikasnijem korišćenju svih resursa. Rad će se bazirati na proučavanju domaće i inostrane literature iz predmetne oblasti, pri čemu će se koristiti i metoda studije slučaja, koja će na konkretnim primerima pokazati prednosti primene ovog sistema kvaliteta. 9. Marija Nikitović Tema: HACCP analiza postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije Gruža u Kragujevcu Mentor: Dr Mića Jovanović Kvalitet vode za piće definisan je strogim tehničkim propisima. U cilju poštovanja ovih normi postrojenja za proizvodnju vode za piće mogu koristiti različite pristupe. Jedna od pogodnih metodologija je analiza potencijalnih opasnosti tehnikom kritičnih kontrolnih tačaka - HACCP (eng. Hazard Analysis and Critical Control Point). Tema ovog diplomskog rada biće analiza HACCP metodologije na primeru postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije Gruža u Kragujevcu.

10 10 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, U prvom delu rada biće dat prikaz osnovnih postulata HACCP metodologije i primene HACCP principa. U drugom delu biće realizovana studija slučaja HACCP analiza postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije Gruža u Kragujevcu. Studija slučaja obuhvatiće detaljan opis tehnološkog procesa i postrojenja. Analiza će obuhvatiti određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, utvrđivanje graničnih vrednosti, utvrđivanje procedura nadzora, utvrđivanje korektivnih akcija, utvrđivanje procedura verifikacije i utvrđivanje čuvanja zapisa. U trećem delu rada biće prikazani rezultati studije slučaja primenom HACCP na postrojenju za proizvodnju vode za piće. 10. Dragan Perković Tema: Ispitivanje antioksidativnih i antimikrobnih svojstava ekstrakta iz otpadne kafe Mentor: Dr Suzana Dimitrijević Konzumiranjem kafe generiše se značajna količina otpadne kafe koja sadrži ostatke vrednih fitonutrijenata (kao što su polifenoli) sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima. U radu će se ispitati mogućnost korišćenja otpadne kafe iz proizvodnje espreso kafe kao sirovine za izolaciju polifenola i drugih fitonutrijenata. Pratiće se uticaj tipa ekstrakcije (tečnim rastvaračima, natkritična ekstrakcija) i predtretmana (zagrevanje, ultrazvuk, mikrotalasna) na prinos i biološku aktivnost ekstrakata. Koristiće se standardne metode za određivanje sadržaja polifenola, antioksidativne i antimikrobne aktivnosti. 11. Marko Rajčević Tema: Komparativna analiza kontrolnih parametara za procenu kfaliteta flaširanih voda Mentor: Dr Ljubinka Rajaković U ovom diplomskom radu biće izvršena komparativna analiza kvaliteta flaširanih voda, domaćih i i inostranih. Analiza kvaliteta biće izvršena na osnovu izabranih parametara kvaliteta koji su u skladu sa zakonskim propisima naznačeni na deklaracijama flaširanih voda. Na taj način bi se formirala banka podataka flaširanih voda sa različitog geografskog područja. Neki parametri (ph, provodljivost, tvrdoća) biće analizirani za flaširane vode dostupne na našem tržištu u laboratoriji u cilju uvida u tačnost podataka na deklaracijama. Kvalitet domaćih i inostranih flaširanih voda može se proceniti na osnovu izbalansiranosti sadržaja makro i mikrokomponenti. Poseban cilj u radu biće da se utvrdi optimalna metodologija rada, kako bi se primenom najjednostavnijih metoda hemijske aanalize odredio sadržaj minimalnog, ali dovoljnog broja parametara kvaliteta vode. U teorijskom delu rada biće dati aspekti kvaliteta mineralnih voda, opšti i specificni parametri kvaliteta u osnovnim crtama, kao i dejstvo mineralnih voda na zdravlje čoveka.

11 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI Prilog uz tačku 2.4. Prezime i ime, Br. indeksa 1. Marija Pavlović 41/06 2. Jelena Rakić 122/06 Referent, Koreferent Dr Dušan Mijin (1) Dr Aleksandar Marinković Dr Mila Laušević (1) Dr Tatjana Vasiljević T e m a Sinteza i karakterizacija azo boja na bazi 6-metil-2-tiouracila Maseni spektri odabranih kardiovaskularnih lekova SP/Profil OHTPI TK OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH RADOVA 1. Marija Pavlović Tema: Sinteza i karakterizacija azo boja na bazi 6-metil-2-tiouracila Mentor: Dr Dušan Mijin U poslednje tri, četiri decenije disperzne boje su dobile veći značaj korišćenjem aromatičnih heterocikličnih jedinjenja kao diazo soli, odnosno komponenti za kuplovanje. Umesto konvencionalnog načina dobijanja azo boja kuplovanjem diazo soli i aromatičnih jedinjenja, azo jedinjenja se mogu dobiti i kondenzacijom molekula, koji već sadrže azo grupu, sa drugim molekulima u cilju zatvaranja heteroaromatičnog prstena. U okviru ovog rada izvršila bi se sinteza 5-(4-supstituisanih arilazo)-6-metil-2-tiouracila kondenzacijom arilazo acetsirćetnih estara (dobijenih iz odgovarajućih monosupstituisanih anilina i acetsirćetnog estra) i tiouree. Dobijeni proizvodi bi se okarakterisali temperaturama topljenja, UV, IR i NMR podacima. 2. Jelena Rakić Tema: Maseni spektri odabranih kardiovaskularnih lekova Mentor: Dr Mila Laušević Kardiovaskularni lekovi spadaju u najčešće korišćene lekove u našoj zemlji. Kao posledica nepotpunog prečišćavanja otpadnih voda, tragovi ovih lekova se mogu naći u prirodnim vodama. U razvoju metode za detekciju tragova kardiovaskularnih lekova u vodama neophodno je snimanje njihovih masenih spektara i odabir karakterističnih reakcija fragmentacije za identifikaciju, kvantitifikaciju i potvrdu prisustva analita. Cilj ovog rada je snimanje masenih spektara odabranih kardiovaskularnih lekova dobijenih elektrosprej jonizacijom, izbor karakterističnih reakcija fragmentacije u jonskom trapu kao masenom detektoru i objašnjenje puteva fragmentacije dobijenih jona PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI STUDENATA DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MASTER Prilog uz tačku 2.5. Kandidat-tema Komisija Kated. 1. Tanja Ilić, dipl. inž. br.ind. 3001/08 ANALIZA KVALITETA POVRŠINSKIH 1. Dr Slavica Stevanović, red. prof. TMF 2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF AH PODZEMNIH VODA NA TERITORIJI 3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. BRANIČEVSKOG OKRUGA TMF

12 12 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, OBRAZLOŽENJE TEME DIPLOMSKOG RADA - MASTER 1. Tanja Ilić Tema: Analiza kvaliteta površinskih podzemnih voda na teritoriji Braničevskog okruga Mentor: Dr Slavica Stevanović Rečni tokovi Dunava, Velike Morave, Mlave i Peka, kao i niz manjih rečica, kao što su Vitovnica, Tisnica i druge, čine veliko bogastvo Braničevskog okruga. Ovi vodotokovi, zajedno sa nekoliko manjih ili većih veštačkih jezera i brojnim izvorištima podzemnih voda predstavljaju bogate resurse pijaće vode i vode za komunalne potrebe okruga. Otuda je kvalitet ovih voda od izuzetnog značaja. Predmet ovog rada je da se na osnovu određenog broja uzoraka proceni kvalitet svih površinskih i nekih izvorišta podzemnih voda u Braničevskom okrugu i izvrši njihova kategorizacija. Eksperimenti će se raditi u laboratoriji Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Uzorkovanje, metode ispitivanja i tumačenje rezultata će se izvesti u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Radiće se osnovna analiza vode koja obuhvata sledeće parametre: miris, boju, ph vrednost, elektroprovodljivost, utrošak KMnO 4, HPK, BPK, nitrate, nitrite, hloride, amonijak i teške metale. Na osnovu dobijenih rezultata će se sagledati problematika vodosnabdevanja Braničevskog okruga, a posebno stanje podzemnih (bunarskih) voda koje seosko stanovništvo ovog kraja koristi za piće. MAGISTARSKE TEZE II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu) Prilog uz tačku 2.6. Kandidat-tema Komisija Kated. 1. NENAD MLADENOVIĆ, dipl. inž. PRILOG PROUČAVANJU TOPLOTNOG KOMFORA TEKSTILNIH MATERIJALA 1. Dr Snežana Stanković, docent TMF 2. Dr Maja Radetić, docent TMF 3. Dr Goran Poparić, docent Fizičkog fakulteta BU TI III. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze Kandidat-tema Komisija Kated. 1. LJILJANA MARIĆ, dipl. inž. TEHNOLOGIJA ANALIZE PROCESA 1. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF 2. Dr Irena Homšek, naučni saradnik PROIZVODNJE ČVRSTIH 3. Dr Aleksandar Nikolić, red. prof. PMF Novi FARMACEUTSKIH OBLIKA Sad OH ZASNOVANA NA PRIMENI NIR 4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF SPEKTROSKOPIJE

13 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, DOKTORSKE DISERTACIJE I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme Prilog uz tačku 2.7. Kandidat-tema Komisija Kated. 1. Mr SRĐAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. fiz.hem. KRISTALIZACIONO PONAŠANJE VIŠEKOMPONENTNIH GERMANATNIH STAKALA 1. Dr Snežana Grujić, docent TMF 2. Dr Mihajlo Tošić, naučni savetnik ITNMS 3. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF NHT 2. IVANA VELJKOVIĆ, dipl. inž. KONTROLA STRUKTURNIH KARAKTERISTIKA OKSIDA TITANA ZA PRIMENU U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije 1. Dr Dejan Poleti, red. prof. TMF 2. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF 3. Dr Miodrag Zdujić, naučni savetnik ITN SANU 4. Dr Jelena Rogan, docent TMF Kandidat-tema Komisija Kated. 1. NIKOLA MILAŠINOVIĆ, dipl. inž. SINTEZA ph- I TEMPERATURNO- OSETLJIVIH HIDROGELOVA ITAKONSKE KISELINE KAO NOSAČA ZA IMOBILIZACIJU LIPAZE IZ Candida Rugosa 1. Dr Melina Kalagasidis Krušić, docent TMF 2. Dr Zorica Knežević Jugović, van. prof. TMF 3. Dr Jovanka Filipović, naučni savetnik IHTM OHT IV. Ocena doktorske disertacije (Izveštaj u prilogu) Kandidat-tema Komisija Kated. 1. JOVANA Ž. PRASKALO, dipl. inž. DOBIJANJE CELULOZNIH VLAKANA SPECIJALNIH SVOJSTAVA METODAMA HEMIJSKOG MODIFIKOVANJA 1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF 2. Dr Petar Škundrić, red. prof. TMF 3. Dr Dragan Đorđević, van. prof. TF u Leskovcu TI 2. Mr MARKO STAMENIĆ, dipl. inž. BUBRENJE BILJNOG MATERIJALA POD UTICAJEM NATKRITIČNOG UGLJENIK(IV) OKSIDA MATEMATIČKO MODELOVANJE I OPTIMIZACIJA PROCESA NATKRITIČNE EKSTRAKCIJE 3. Mr ANĐELKA TOMAŠEVIĆ, dipl. inž. PRILOG PROUČAVANJU MEHANIZMA FOTODEGRADACIJE KARBAMATNIH PESTICIDA 1. Dr Irena Žižović, docent TMF 2. Dr Dejan Skala, red. prof. TMF 3. Dr Vlada Veljković, red. prof. Tehnološki fakultet, Leskovac 1. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF 2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF 3. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF 4. Dr Erne Kiš, red. prof. u penziji Tehnološki fakultet, Novi Sad ONH OHT OH

14 14 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Mr ĐORĐE VELJOVIĆ, dipl. inž. ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA PROCESIRANJA NA SVOJSTVA BIOKERAMIČKIH MATERIJALA NA BAZI KALCIJUM-HIDROKSIAPATITA I KALCIJUM-FOSFATA DOBIJENIH RAZLIČITIM TEHNIKAMA SINTEROVANJA 1.Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF 2. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF 3. Dr Petar Uskoković, van. prof. TMF 4. Dr Zvezdana Kojić, van. prof. Medicinski fakultet u Beogradu Prilog uz tačku 2.8. NHT IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA Kandidat-tema Komisija Kated. 1. DARKA MIHAILOVIĆ, dipl. inž. 11/06 1. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF 2. Dr Maja Radetić, docent TMF 3. Dr Suzana Dimitrijević, docent TMF TI 2. SINIŠA PAŠAGIĆ, dipl. inž. 4016/08 3. NIKO JOVIĆEVIĆ,dipl. inž. 4034/08 1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF 2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF 3. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF 1. Dr Željko Kamberović, van. prof. TMF 2. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF 3. Dr Mirjana Filipović, van.prof. TMF Prilog uz tačku 2.9. PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Mr Marija Mihailović, dipl. inž., podnela je zahtev za produženje roka za odbranu doktorske disertacije pod nazivom Međufazni fenomeni na graničnoj površini tečni metal-keramika do godine. Stručno veće za hemijsku tehnologiju, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i metalurgiju Univerziteta dalo je saglasnost na predlog teme navedene doktorske disertacije Odlukom br. 139/4, od godine. Čl stav 4. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine. Sa zahtevom је saglasan mentor, prof. dr Karlo Raić. Prilog uz tačku PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU MAGISTARSKE TEZE Tatjana Serbez, dipl. inž, podnela je zahtev za produženje roka za odbranu magistarske teze pod nazivom Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih magnetnih materijala sa polimernom matricom do godine. IZŽS MI

15 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/120 od godine, odobrilo izradu navedene magistarske teze. Članom 123. stav 3 Zakona o visokom obrazovanju propisano je da studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine. Sa zahtevom je saglasna mentor, dr Vesna Mišković-Stanković. Predlog za priznavanje ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama Prilog uz tačku Na osnovu zahteva studenata i mišljenja predmetnih nastavnika TMF, a shodno čl. 55. Statuta fakulteta predlaže se priznavanje ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama: 1. Ana Krkobabić, br. indeksa 327/2010 Položeno na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu Ekvivalent na Osnovnim akademskim studijama na TMF po NPP od Ocena ESPB Matematika Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom Elementi više matematike 1 7 (sedam) 7 Elementi više matematike 2 7 (sedam) 7 Inženjersko crtanje 10 (deset) 5 Engleski jezik 1 Engleski jezik 1 8 (osam) 2 Engleski jezik 2 Engleski jezik 2 6 (šest) 2 Računari i programiranje Osnovi primene računara 10 (deset) 2 Tehnologija izrade odeće Tehnologija odeće 1 10 (deset) 5 Ispitivanje tekstila Ispitivanje tekstila 10 (deset) 6 Estetsko oblikovanje Estetsko oblikovanje odeće 10 (deset) 3 Mašine i postrojenja u konfekciji Mašine i uredjaji u industriji odeće 9 (devet) 3 Tekstilna vlakna Tekstilna vlakna 8 (osam) 6 Menadžment Industrijski menadžment 9 (devet) 4 Konstrukcija ženske odeće Konstrukcija muške odeće Konstrukcija dečje odeće Konstrukcija sportske odeće i trikotaže Konstrukcija odeće 9 (devet) 4

16 16 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Dimitrije Ranković, br. indeksa 325/2010 Položeno na Hemijskom fakultetu Ekvivalent na osnovnim akademskim studijama na TMF, po NPP od Ocena ESPB Engleski jezik Engleski jezik 1 7 (sedam) 2 Engleski jezik 2 7 (sedam) 2 Filozofija prirodnih nauka Sociologija 9 (devet) 3 Matematika Matematika 1 6 (šest) 7 Opšta hemija Opšta hemija 1 6 (šest) 7 Neorganska hemija Opšta hemija 2 8 (osam) 7 Fizika Tehnička fizika 1 7 (sedam) 6 Osnovi primene računara u hemiji Osnovi primene računara 9 (devet) 2 Analitička hemija 1 Analitička hemija 6 (šest) 5 Organska hemija 1 Organska hemija 1 6 (šest) 7 Organska hemija 2 Organska hemija 2 7 (sedam) 7 3. Julijana Todorović, br. indeksa 323/2010 Položeno na Visokoj hemijsko Ekvivalent na Osnovnim akademskim Ocena ESPB tehnološkoj školi u Kruševcu studijama na TMF po NPP od Matematika Matematika 1 6 (šest) 7 Analitička hemija 1 Analitička hemija 6 (šest) 5 Analitička hemija 2 Engleski jezik Engleski jezik 1 6 (šest) 2 Engleski jezik 2 6 (šest) 2 Organska hemija 1 Organska hemija 1 6 (šest) 7 Hemija heterocikličnih jedinjenja Hemija heterocikličnih jedinjenja 9 (devet) 2 Fizička hemija Fizička hemija 1 6 (šest) 7 Fizička hemija 2 6 (šest) 7 Industrijska mikrobiologija Mikrobiologija 7 (sedam) 3 Biohemija Biohemija 6 (šest) 5 Zaštita životne sredine Uvod u zaštitu životne i radne sredine 7 (sedam) 3 Tehnologija farmaceutksih proizvoda 1 Tehnologija farmaceutskih proizvoda 2 Osnovi farmaceutskog inženjerstva 7 (sedam) 5 4. Aleksandar Zoraja, br. indeksa 324/2010 Položeno na Tehnološkom Univerzitetu u Ekvivalent na Osnovnim akademskim Ocena ESPB Gracu studijama na TMF po NPP od Uvod u studije hemije Opšta hemija 1 7 (sedam) 7 Uvod u laboratorijsku praksu Eksperimentalna predavanja Opšta hemija EDV i prezentacija za hemičare Osnovi primene računara 10 (deset) 2 Opšta mikrobiologija Mikrobiologija 8 (osam) 3

17 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Jelena Županović, br. indeksa 328/2010 Položeno na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu Matematika Ekvivalent na Osnovnim Ocena ESPB akademskim studijama na TMF po NPP od Elementi više matematike 1 7 (sedam) 7 Elementi više matematike 2 7 (sedam) 7 Inženjersko crtanje 7 (sedam) 5 Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom Engleski jezik 1 Engleski jezik 1 8 (osam) 2 Engleski jezik 2 Engleski jezik 2 8 (osam) 2 Sociologija sa osnovama sociologije rada Sociologija 6 (šest) 2 Računari i programiranje Osnovi primene računara 7 (sedam) 2 Tehnologija izrade odeće Tehnologija odeće 1 9 (devet) 5 Ispitivanje tekstila Ispitivanje tekstila 9 (devet) 6 Estetsko oblikovanje Estetsko oblikovanje odeće 8 (osam) 3 Mašine i postrojenja u konfekciji Mašine i uredjaji u industriji odeće 7 (sedam) 3 Tekstilna vlakna Tekstilna vlakna 6 (šest) 6 Savremeni menadžment Industrijski menadžment 9 (devet) 4 Konstrukcija odeće Konstrukcija odeće 7 (sedam) 4 Prilog uz tačku PLAN STUDIJA KANDIDATA KOJI PRELAZI SA MAGISTARSKIH NA DOKTORSKE STUDIJE Ružica Golubović (MS-19/94) Studijski program: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologije Mentor: dr Zorica Knežević-Jugović Predlaže se upis na I godinu DS PREDMET Odabrana poglavlja matematičke analize Predmet iz grupe MATEMATIKA 1 Odabrana poglavlja biohemije - vitamini Predmet iz grupe HEMIJA Hemijska kinetika Obavezan pedmet Biohemijska kinetika Izborni predmet 1 za profil Industrijska mikrobiologija Izborni predmet 2 za profil Analogije fenomena prenosa Izborni predmet 3 Industrijske vode Izborni predmet 4 Semestar ESPB I II III IV V VI Broj časova

18 18 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Prečišćavanje otpadnih voda Izborni predmet Imobilisani biokatalizatori: tehnike 45 6 imobilizacije, bioreaktori i primena Izborni predmet 6 Površinski aktivne materije 30 4 Izborni predmet 7 Sanitarna mikrobiologija Izborni predmet Završni ispit (ECTS) Istraživački rad (ECTS Σ 181 Ekvivalencija položenih ispita na magistarskim studijama (MS) za doktorske studije (DS) za Ružica Golubović Profil na MS: Zaštita životne sredine Studijski program na DS: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologije Br Položeno na MS Fond na TMF časova Ekvivalent na DS ESPB Napomena Fenomeni prenosa Analogije fenomena 30 prenosa 5 Obavezan pedmet Odabrana poglavlja Odabrana poglavlja 45 matematičke analize matematičke analize 5 Obavezan predmet Industrijske otpadne vode 30 Industrijske vode 5 Izborni predmet Sistemi za Prečišćavanje otpadnih prečišćavanje 30 voda otpadnih voda 5 Izborni predmet Istraživački rad 5x2 Istraživački rad Eksperimentalni 10 rad Obrazloženje: Prema priloženim priznatim ispitima sa MS i broju ESPB, predlaže se upis kandidata Ružice Golubović na I godinu DS. Kandidat već radi eksperimentalni deo svog doktorskog rada u matičnoj radnoj organizaciji, pa iz tog razloga se mogu priznati i bodovi za prvi deo istraživačkog rada. PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA Prilog uz tačku Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanog razmatrani su zahtev Hamaed Mohamed Akaf. Zaključeno je da se NN veću TMF, odnosno nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeću odluku: Diploma o stečenoj diplomi Visoke stučne spreme, grupa: Stolarstvo (br. 1265, Tripoli, godine), koju je Hamaed Mohamed Akaf stekao u Centru za visoko obrazovanje i kvalifikacije, Usavršavanje kadrova, Tripoli, Libija, NE MOŽE se nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

19 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Obrazloženje Hamaed Mohamed Akaf se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna za nastavak studiranja. Hamaed Mohamed Akaf rođen je u Tripoliju, Libija, godine. Stekao je diplomu Visoke stučne spreme, grupa: Stolarstvo (br. 1265, Tripoli, godine), u Centru za visoko obrazovanje i kvalifikacije, Usavršavanje kadrova, Tripoli, Libija. Trajanje studija je bilo 2 godine tj. 4 semestra. Iz programa studija, vidi se da navedene studije NISU ekvivalentne studijskim programima na TMF-u, pa Komisija predlaže NN Veću TMF, odnosno nadležnom telu Univerziteta, da se predmet uputi odgovrajućoj visokoškolskoj ustanovi. Beograd, Predsednik Komisije Prof. Karlo Raić Prilog uz tačku KADROVSKA PITANJA 3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje 1. Mr Vladimir Pavićević, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik 2. Mr Katarina R. Mihajlovski, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik 3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka zvanja 1. Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mr Đorđa N. Veljovića, dipl. inž. u zvanje istraživač-saradnik u sastavu: 1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF 2. Dr Milica Todorović, red. prof. TMF 3. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF 2. Katedra za Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jasmine Stojkovski, dipl. mol.biolog i fiziolog. u zvanje istraživač-saradnik u sastavu: 1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF 2. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF 3. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF 3. Katedra za Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jovane Zvicer, dipl. inž., studenta master studija TMF-a u zvanje istraživač-pripravnik u sastavu: 1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF 2. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF 3. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF

20 20 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Miroslave Varničić, dipl. inž. u zvanje istraživač-pripravnik u sastavu: 1. Dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent TMF 2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF 3. Dr Jasna Stevanović, naučni savetnik, IHTM-a 3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za angažovanje u nastavi 1. Daje se saglasnost Mini Jovanović, studentu doktorskih studija za izvođenje eksperimentalnih vežbi iz predmeta Opšta hemija u toku zimskog semestra šk. 2010/11 godine ((3 časa u toku 10 nedelja) studentima Vojne akademije. 2. Daje se saglasnost Dragani Pepić, studentu doktorskih studija za izvođenje eksperimentalnih vežbi iz predmeta Reologija u toku zimskog semestra šk. 2010/11 godine (4 časa u toku 10 nedelja) studentima osnovnih studija Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima 1. Dr Mirjani Filipović, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehibilitaciju u Beogradu za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet Metalurgija, studentima II godine osnovnih akademskih studija studijski program Tehnologija materijala i zanimanja sa metodikom sa 2 časa predavanja nedeljno u letnjem semestru. 2. Dr Marku Rakinu, docentu TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na Mašinskom fakultetu u Beogradu za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet Projektovanje biomedicinskih aparata i uređaja, studentima V godine osnovnih akademskih studija ukupno 10 časova u zimskom semestru. 3. Dr Ireni Žižović, docentu TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet Hemijski reaktori, studentima I godine specijalističkih studija programa Hemijska tehnologija sa fondom časova (2P + 2V) u zimskom semestru. 4. Dr Mirjani Ristić, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na Biološkom fakultetu u Beogradu za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet Tehnologija zaštite životne sredine, studentima master akademskih studija, studijski program Ekologija sa fondom časova (2+2) u letnjem semestru.

21 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanoj godine određeni smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme magistarskog rada pod nazivom: Prilog proučavanju toplotnog komfora tekstilnih materijala koju je predložio kandidat Nenad Mladenović, dipl.inž. teh.. O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti Komisija predlaže sledeći 1. Naučna oblast IZVEŠTAJ Naučna oblast kojoj predložena tema pripada je tekstilna tehnologija i inženjerstvo, za koju je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu matična ustanova. 2. Predmet rada Savremeno potrošačko društvo nametnulo je dizajn i komfor odeće kao dva ključna parametra koji su odgovorni za konačan čovekov sud pri izboru odevnih predmeta. Komfor odeće predstavlja kompleksan fenomen koji se može izučavati sa aspekata brojnih disciplina i uglavnom se svrstava u tri grupe: psihološki ili estetski, taktilni i toplotni komfor. Psihološki komfor se uglavnom vezuje za modne trendove i prethodna čovekova iskustva (predrasude i sklonosti) ne dotičući se svojstava tekstilnih materijala. Površinska i mehanička svojstva tekstilnih materijala su odgovorna za taktilni komfor. Toplotni komfor se odnosi na sposobnost tekstilnog materijala da ne remeti termofiziološku ravnotežu čovekovog tela i okruženja putem prenosa toplote i znoja koje je ljudski organizam proizveo. Odeća, odnosno odevni tekstilni materijal može da modifikuje proces termodinamičke razmene energije odevenog tela i okruženja, što je pre svega uslovljeno njegovom permeabilnošću tj. sposobnošću da prenosi toplotu i vlagu i propušta vazduh. U tom smislu se može reći da su termička svojstva, propustljivost vazduha i vodene pare osnovni parametri tekstilnih materijala sa aspekta toplotnog komfora. Navedena svojstva su rezultat komplikovanih procesa prerade vlakana u odevne tekstilne materijale, koji značajno određuju način i gustinu pakovanja vlakana u pređi i pređe u tkanini ili pletenini, kao i svojstava vlakana i pređa i konstrukcije tekstilne površine. Najveći broj istraživanja u ovoj oblasti odnosi se na ispitivanje uticaja strukturnih parametara tkanina ili pletenina (npr. debljina, gustina, površinska masa) izrađenih od tradicionalnih komfornih vlakana (pamuk, viskoza, vuna). Predmet ovog rada će biti ispitivanje osnovnih parametara toplotnog komfora pletenina izrađenih od pređe od konoplje, poliakrilonitrilnih (PAC) vlakana, kao i kombinovanjem ovih pređa. Poznato je da se vlakna konoplje, iako sada nisu u širokoj upotrebi, odlikuju odličnim higijenskim svojstvima koja im obezbeđuju potencijalno značajnu zastupljenost na tržištu. Sa druge strane, PAC vlakna, koja se kao i druga sintetička vlakna smatraju inferiornim u pogledu toplotnog komfora, odlikuju se poroznošću i mekoćom. Osnovna ideja od koje će se poći u ovom radu je da se kombinovanjem vlakana različitih svojstava, dobije tekstilni materijal zadovoljavajućih svojstava toplotnog komfora kod koga su anulirani nedostaci vlakana konoplje vezani za tvrdi opip i slabosti PAC vlakana koje se tiču male sposobnosti apsorpcije vlage. Polazeći od činjenice da sintetička vlakna generalno obezbeđuju stabilnost oblika kao i olakšanu negu i održavanje odevnih predmeta, pletenine će biti podvrgnute testu nege i nošenja posle čega će, pored provere osnovnih strukturnih svojstava, biti proveravani pokazatelji toplotnog komfora pletenina u cilju utvrđivanja eventualnih promena sposobnosti pletenina da prenose toplotu i propuštaju vlagu i vazduh.