Bilten - slobodna radna mjesta

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Bilten - slobodna radna mjesta"

Транскрипт

1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na datum počekta prijave: Vrijeme izrade izvješća: :08 Područni ured: PODRUČNI URED KARLOVAC Bilten - slobodna radna mjesta Broj biltena: Ispostava OZALJ Učitelji, profesori Naziv: OSNOVNA ŠKOLA 'SLAVA RAŠKAJ' Adresa: OZALJ, PODGRAJ 10A UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE Broj traženih osoba: 2 Reg. broj: Mjesto rada: VIVODINA razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.) način javljanja: pismena zamolba: OŠ "Slava Raškaj" Ozalj, Podgraj 10a, Ozalj napomena: Opis poslova: Rad s učenicima razredne nastave. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), temeljem članka 99. Statuta Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj te temeljem Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Slava Raškaj Ozalj, Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj objavljuje Natječaj za radno mjesto- UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PŠ VIVODINA Mjesto rada: Osnovna škola Slava Raškaj Ozalj, PŠ Vivodina Broj traženih radnika: 2 Vrsta zaposlenja: na određeno; zamjena Radno vrijeme: puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Naknada za prijevoz: potpuna naknada Natječaj vrijedi od: do UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i člankom 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( N.N. broj: 6/19.), a koji je dostupan je na mrežnim stranicama škole, poveznica: te moraju imati završen: Integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečene visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima. U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.). vrednovanje i procjena putem intervjua prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Slava Raškaj Ozalj, poveznica Ako kandidat ne pristupi vrednovanju i procjeni smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti: 1. Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja sadrži naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje; 2. Životopis s osobnim podacima podnositelja prijave 3. Presliku dokaza o državljanstvu;

2 4. Presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme; 5. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja nije starija od dana objave natječaja 6. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), koje nije starije od dana objave natječaja. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( N.N. broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( N.N. broj: 82/15.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se pozvati na to pravo u prijavi na natječaj te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve zakonom propisane dokumente kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati na koje se odnosi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a žele se pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, popis potrebne dokumentacije radi ostvarivanja tog prava mogu naći na poveznici: %20pri%20zapošljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: (Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja). O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole na poveznici (Natječaji), s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj svi kandidati daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka sadržanih u prijavama i prilozima uz iste te njihovu objavu na mrežnoj stranici škole. Natječaj će biti objavljen s danom godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama OŠ Slava Raškaj Ozalj, a krajnji rok za podnošenje prijava je godine na adresu škole: OŠ Slava Raškaj Ozalj, Podgraj 10a, Ozalj s naznakom NATJEČAJ PŠ Vivodina. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od:

3 Ispostava DUGA RESA Ugostitelji, radnici u turizmu Naziv: LLOYD ugostiteljski obrt, Vesna Sestrić, Duga Resa, Trg hrvatskih mučenika 16. Adresa: DUGA RESA, TRG HRVATSKIH MUČENIKA8 KONOBAR/KONOBARICA Reg. broj: Mjesto rada: DUGA RESA razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine prijevoz na rad: Bez naknade vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao način javljanja: najava na telefon: mobitel: napomena: Opis poslova: priprema i posluživanje pića. Nije važno radno iskustvo niti zvanje. Rad u novootvorenom Caffe baru TRG. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od: Ispostava OZALJ Naziv: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI Adresa: OZALJ, VIVODINA 2 KUHAR / KUHARICA Reg. broj: Mjesto rada: VIVODINA vozački ispit: B razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine mogućnost stanovanja: Samački smještaj vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao način javljanja: osobni dolazak: VIVODINA 2 B, OZALJ - najava na telefon: mobitel: om: maja.viktorovski@gmail.com Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od:

4 Ispostava OGULIN Umjetnici, stručnjaci u kulturi Naziv: PRVA OSNOVNA ŠKOLA Adresa: OGULIN, BOLNIČKA ULICA 11 STRUČNI SURADNIK/SURADNICA - KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA Reg. broj: Mjesto rada: ZAGORJE radno vrijeme: radno vrijeme 10 sati tjedno razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao način javljanja: pismena zamolba: Bolnička ulica 11, Ogulin napomena: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14,68/18) PRVA OSNOVNA ŠKOLA O G U L I N raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta Stručni suradnik/knjižničar - nepuno radno vrijeme ukupno 10 sati tjednog zaduženja, neodređeno radno vrijem u PŠ Bernarda M. Luketića - 1 izvršitelj UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,broj telefona, odnosno mobitela, adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za radna mjesta kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice za utvrđivanje državljanstva, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), e - ispis staža sa HZMIO. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) na sljedećem linku VA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf nalazi se popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Na oglašeno radno mjesto temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju Prvoj osnovnoj školi privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka. Rok za podnošenje ponuda 8 dana od dana objave, a natječaj će se objaviti s danom godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je godine. Molbe dostaviti osobno ili slati na adresu: Prva osnovna škola Ogulin, Bolnička ul.11, Ogulin. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku. Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od:

5 Ispostava matična KARLOVAC Ekonomisti, pravnici, administrativci Naziv: Javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za predstavljanje i zaštitu životinja i njihovih staništa kroz edukaciju i rekreaciju posjetilaca Adresa: KARLOVAC, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1/A SURADNIK/ICA ZA STRUČNE I TEHNIČKE POSLOVE - AKVARIST/ICA Reg. broj: Mjesto rada: KARLOVAC potrebno poznavanje osnova informatike Strani jezici: Engleski jezik vozački ispit: B razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) način javljanja: pismena zamolba: Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac napomena: Opis posla: tehnički poslovi uređenja i održavanja akvarija JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos radnika (m/ž) Točka I. Ovom odlukom utvrđuje se tekst predmetnog natječaja kako slijedi: Natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, uz mogućnost produljenja ugovora, za sljedeće radno mjesto: 1. SLUŽBA ZA STRUČNE I TEHNIČKE POSLOVE Suradnik za stručne i tehničke poslove - akvarist Uvjeti: - četverogodišnje općeobrazovno (gimnazija) ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje - poznavanje poslova vezanih uz akvaristiku i aquascaping - znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (kao MS Office: Excel, Word, PowerPoint i sl.), - poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu (najmanje B2 razina), - vozačka dozvola B kategorije Radni odnos se zasniva za puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rok od mjesec dana. Ugovor o radu moguće je produljiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Početak rada predviđen je za g. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće: 1. Zamolba s navedenim radnim mjestom na koje se osoba prijavljuje i kontakt podacima, 2. Životopis, 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica), 5. Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata), 6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu (kopija važeće vozačke dozvole), 7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u traženoj razini (uvjerenje škole za strane jezike) 8. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima

6 prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle stručnu spremu tražene struke. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom, o čemu će informacije biti navedene u obavijestima kandidatima putem elektroničke pošte. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Nakon izvršnosti rješenja o prijemu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave, s naznakom: Za natječaj za radna mjesta za Javnu ustanovu AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC - NE OTVARAJ, na adresu: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, Karlovac. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od: Ispostava SLUNJ Učitelji, profesori Naziv: OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD Adresa: CETINGRAD, I.F.CETINSKOG 11 UČITELJ/UČITELJICA FIZIKE, Reg. broj: Mjesto rada: CETINGRAD radno vrijeme: radno vrijeme 8 sati tjedno razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao način javljanja: pismena zamolba: OŠ Cetingrad, I.F.Cetinskog 11,47222 Cetingrad napomena: Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje: N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta 1. učitelja fizike nepuno i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili 4 sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj, Mjesto rada je u sjedištu škole u Cetingradu, I.F.Cetinskog 11. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( N.N. broj: 6/19., te poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: 1. studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 2. studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a ako se na natječaj ne javi osobi i točke a 3. preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem ste stječe 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a i b.

7 U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.). vrednovanje i procjena prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, poveznica Ako kandidat ne pristupi vrednovanju i procjeni smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju : - životopis, izvornik - dokaz o državljanstvu, preslika - uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - potvrda HZMIO-a, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, preslika. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( N.N. broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( N.N. broj: 82/15.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: ednosti%20pri%20zapo%c5%a1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Cetingrad, I.F. Cetinskog 11, Cetingrad, poštom uz naznaku ZA NATJEČAJ- ne otvarati. Natječaj će se objaviti s danom 22. studeni godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu, Ispostava Slunj i Osnovne škole Cetingrad, a krajnji rok za podnošenje prijava je 29. studeni godine. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br (EU ) 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Vrijeme i mjesto održavanja procjene bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole poveznica ploča najmanje 3 (tri ) dana prije dana određenog za održavanje procjene s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole ploča i pisanim putem u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od:

8 Ispostava OGULIN Naziv: PRVA OSNOVNA ŠKOLA Adresa: OGULIN, BOLNIČKA ULICA 11 UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA Reg. broj: Mjesto rada: OGULIN razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.) način javljanja: pismena zamolba: Bolnička ulica 11, Ogulin napomena: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14,68/18) PRVA OSNOVNA ŠKOLA O G U L I N raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta Učitelj hrvatskog jezika, puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta u matičnoj školi 1 izvršitelj UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,broj telefona, odnosno mobitela, adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za radna mjesta kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice za utvrđivanje državljanstva, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), e - ispis staža sa HZMIO. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u molbi pozvati na to pravo te uz molbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) na sljedećem linku VA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf nalazi se popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Na oglašeno radno mjesto temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju Prvoj osnovnoj školi privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka. Rok za podnošenje ponuda 8 dana od dana objave, a natječaj će se objaviti s danom godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje prijava je godine. Molbe dostaviti osobno ili slati na adresu: Prva osnovna škola Ogulin, Bolnička ul.11, Ogulin. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku. Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od:

9 Ispostava SLUNJ Naziv: OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD Adresa: CETINGRAD, I.F.CETINSKOG 11 UČITELJ/UČITELJICA KEMIJE Reg. broj: Mjesto rada: CETINGRAD radno vrijeme: radno vrijeme 8 sati tjedno razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat traženo zvanje: kemija vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao način javljanja: pismena zamolba: OŠ Cetingrad, I.F.Cetinskog 11,47222 Cetingrad napomena: Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje: N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta 1. učitelja kemije nepuno i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili 4 sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj, Mjesto rada je u sjedištu škole u Cetingradu, I.F.Cetinskog 11. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( N.N. broj: 6/19., te poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila: 1. studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 2. studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a ako se na natječaj ne javi osobi i točke a 3. preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem ste stječe 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a i b. U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.). vrednovanje i procjena prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, poveznica Ako kandidat ne pristupi vrednovanju i procjeni smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju : - životopis, izvornik - dokaz o državljanstvu, preslika - uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - potvrda HZMIO-a, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, preslika. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( N.N. broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa

10 reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( N.N. broj: 82/15.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: ednosti%20pri%20zapo%c5%a1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Cetingrad, I.F. Cetinskog 11, Cetingrad, poštom uz naznaku ZA NATJEČAJ- ne otvarati. Natječaj će se objaviti s danom 22. studeni godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu, Ispostava Slunj i Osnovne škole Cetingrad, a krajnji rok za podnošenje prijava je 29. studeni godine. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br (EU ) 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Vrijeme i mjesto održavanja procjene bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole poveznica ploča najmanje 3 (tri ) dana prije dana određenog za održavanje procjene s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole ploča i pisanim putem u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od: Ispostava matična KARLOVAC Stručnjaci u prometu, dizajneri Naziv: EURO - ASFALT Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo - Podružnica Zagreb Adresa: ZAGREB, Radnička cesta 22 VOZAČ/ICA TERETNOG VOZILA, Broj traženih osoba: 2 Reg. broj: Mjesto rada: KARLOVAC potrebno radno iskustvo: 24 mj. vozački ispit: B C razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj prijevoz na rad: Bez naknade vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.) način javljanja: najava na telefon: mobitel: om: damir.nekic@euro-asfalt.ba Rok za podnošenje prijave: Vrijedi od: