S I G U R N O S N O - T E H N I Č K I L I S T Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "S I G U R N O S N O - T E H N I Č K I L I S T Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006"

Транскрипт

1 S I G U R N O S N O T E H N I Č K I L I S T Prema Uredbi (EZa) br. 1907/ / 7 Belinka Exterier Izdanje: 2 Datum izrade: ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU 1.1 Identifikacija proizvoda Trgovačko ime: Šifra(e) proizvoda BELINKA EXTERIER 1.2 Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju Uporaba: Razlog za nekorištenje: Lazura za zaštitu drva na otvorenom Niti za bilo koje druge svrhe. Razlog: tehnički 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosnotehnički list Proizvođač Odgovorna osoba Distributer: 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja Telefon belinka belles, d.o.o. Zasavska cesta Ljubljana Črnuče, Slovenija Tel.: Fax: Marta Podobnik, Marta.Podobnik@belinka.si HG HELIOS d.o.o. Radnička cesta 173/d, HR Zagreb Tel.: Fax: U slučaju manjih nezgoda obratite se liječniku ili proizvođaču. U slučaju težih nesreća nazovite Centar za obavješćivanje: tel. 112 ili centar za medicinske informacije ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese Razvrstavanje prema uredbi (EZa) br. 1272/2008 (CLP) Kategorije opasnosti Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ Zdravlje Okoliš Fizikalnokemijska Oznaka dok: Ispisano:

2 Revizija br: 2 2 / Elementi označavanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZa) br. 1272/2008 CLP Zdravlje Okoliš Fizikalnokemijska / / / Sadrži:. Oznaka opasnosti Oznake upozorenja (Roznake ili Hoznake) Oznake obavijesti (Poznake ili Soznake) 2.3 Ostale opasnosti ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA 3.1 Smjese Kemijski sastav: Kemijski naziv Anionska površinski aktivna tvar 2(2 etoksietoksi)etanol Premaz na osnovi prirodnih i mineralnih ulja. Koncentracija [tež. %] CAS EINECS EU INDEX < Klasifikacija 1999/45) (EU Xn, Xi, N R 48/ /53 Xi R 36 Klasifikacija (UREDBA (ES) br. 1272/2008) Nadraž. koža 2; H315 Ozlj. oka 1; H318 TCOP 2; H373 Kron. toks. vod. okol. 2; H411 Nadraž. oka 2; H319 ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI 4.1 Opis mjera prve pomoći Nakon udisanja: Disanje na čistom zraku. Nakon dodira s kožom: Mjesta dodira temeljito ispirati tekućom vodom i blagom sapunicom (15 20 min). U slučaju pojave simptoma zatražiti savijet liječnika Nakon dodira s očima: Nakon gutanja: 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni Nakon udisanja: Nakon dodira s kožom: Nakon dodira s očima: Čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči s tekućom vodm 15tak minuta. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć oftalmologa. Isprati usta vodom i ispljunuti. Savijet liječnika. Se ne očekivaju. Nakon dužeg i ponavljajućeg kontakta može doći do blage nadraženosti. Moguć je nadražujuć učinak.

3 Revizija br: 2 3 / 7 Nakon gutanja: 4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada Simptomatično zdravljenje. ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA 5.1 Sredstva za gašenje Prikladna sredstva: Neprikladna sredstva: Proizvod ne gori. Prilikom požara može se zapaliti suhi ostatak koji se onda gasi pjenom, CO2, prahom, raspršenom vodom. 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Opasni produkti gorenja: 5.3 Savjeti za vatrogasce Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca: Prilikom požara razviju se štetni plinoviti produkti (CO, NOx). Samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak doziran plućnim automatom (HRN EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline. ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti Osobna zaštita: 6.2 Mjere zaštite okoliša Zaštita okoliša: Spriječiti dodir s kožom i očima. 6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje Postupci čišćenja kod slučajnog ispuštanja: 6.4 Uputa na druge odjeljke ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE Spriječiti izlijevanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju. Izliveni proizvod adsorbirati i pomiješati sa zemljom, pijeskom i drugim adsorbirajućim materijalom za tekućine. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Zbrinjavanje otpada Poglavlje 13, osobna zaštitna oprema Poglavlje Mjere opreza za sigurno rukovanje Mjere zaštite: Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu: Spriječiti dodir s kožom i očima. Nakon uporabe i prije jela oprati ruke. Skladištiti zatvoreno i u uspravnom položaju. Tijekom rada ne jesti, piti niti pušiti. 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: Razred skladištenja: Posebna krajnja uporaba ili uporabe Preporuke: Proizvod skladištiti u originalnom pakiranju. Temperatura skladištenja: 5 40 ºC. Ne smije se smrznuti.

4 Revizija br: 2 4 / 7 ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA 8.1 Nadzorni parametri Propisane granične vrijednosti za profesionalnu izloženost opasnim spojevima u atmosferi radnog mjesta prema Pravilniku o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu: Naziv opasne tvari CAS br. GVI granična vrijednost izloženosti (mg/m3) 8.2 Nadzor nad izloženošću Zaštita dišnog sustava: Zaštita ruku: Zaštita očiju: Pri dobroj prozračenosti nije potrebna posebna zaštita. Biološke vrijednosti granične Zaštitne rukavice (PVC, neopren,..). Računati s tim da radni uvjeti utječu na trajnost zaštitnih rukavica. Promatrajte savjet proizvođača zaštitnih rukavica. Nakon završenog posla i prije odmora oprati ruke vodom i sapunom. Savjetuje se upotreba zaštitnih naočala. Zaštita kože i tijela: Nositi zaštitnu radnu odjeću od pamuka (HRN EN 340). ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima Izgled: Tekućina Boja: Boja ovisi o nijansi Miris: Po akrilu ph: 89 Vrelište( C): 100 Plamište( C): Nema podataka Temperatura samozapaljenja: Nema podataka Gustoća (kg/l): 1,021,10 Viskoznost (20 C): s (ISO 2431:1993, Φ 4) Donja eksplozivna granica (Vol.%): Nije relevantno Gornja eksplozivna granica (Vol.%): Nije relevantno Tlak para (Pa/20ºC): Nema podataka 9.2 Drugi podaci Sadržaj suhe tvari (mas.%): 4045 Topivost u vodi: Netopiv ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost 10.2 Kemijska stabilnost Stabilnost 10.3 Mogućnost opasnih reakcija 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Neželjeni uvjeti: Proizvod je stabilan kod normalnih uvjeta rukovanja i skladištenja. Visoke temperature.

5 Revizija br: 2 5 / Inkompatibilni materijali Nekompatibilnost: 10.6 Opasni proizvodi raspada Prilikom požara razviju se za organizam štetni plinoviti produkti. ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE Podaci o toksikološkim učincima Akutna toksičnost: Gutanje: Dodir s kožom: Udisanje: Toksičnost za ciljani organ jednokratno izlaganje (TCOJ): Nadraživanje: Očiju: Dišnog sustava: Preosjetljivost: Inhalacijom: Kronična toksičnost: Učinci kod višekratnih izlaganja: LD50, 2(2etoksietoksi)etanol (oralno, miša): 6031 mg/kg LD50, 2(2etoksietoksi)etanol (dermalno, kunič): 9143 mg/kg Toksičnost za ciljani organ ponavljano izlaganje (TCOP): Očiju: Dišnog sustava: Preosjetljivost: Očiju: CMR učinci: Karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE 12.1 Toksičnost Ekotoksičnost podaci o komponentama: Kemijski naziv CAS br. Granične ekotoksične koncentracije Anionska površinski aktivna tvar EC50, (alge, 72 h): 1958,7 mg/l LC50, (ribe, 96h): 4,510 mg/l EC50, (dafnia, 48 h): > 100 mg/l

6 Revizija br: 2 6 / Postojanost i razgradivost Biorazgradljivost Bioakumulacijski potencijal Biokoncentracija: 12.4 Pokretljivost u tlu Pokretljivost: 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vpvb PBT i vpvb: 12.6 Ostali štetni učinci Ekotoksičnost podaci o komponentama:. ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE 13.1 Metode obrade otpada Proizvoda: Klasifikacijski broj otpada: Opasna svojstva otpada: štetno za zdravlje Preporučen postupak uklanjanja je kontrolirano visokotemperaturno spaljivanje ostataka ili otpada. Ambalaže: Klasifikacijski broj: Ambalažu u potpunosti isprazniti. Dobro očišćena ambalaža (suha) može se zbrinjavati kao neopasan otpad, prema vrsti materijala. ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU Kopneni prijevoz željeznicom i cestama (RID/ADR): UN broj: Ispravno otpremno ime UN: Prijevozni razred(i) opasnosti: Skupina pakiranja: Listica opasnosti: Broj opasnosti: Kod ograničenja za tunele: Ograničene količine: Olakšica po ADR Prijevoz morem (IMDG): UN broj: Ispravno otpremno ime UN: Prijevozni razred(i) opasnosti: Skupina pakiranja: Listica opasnosti: Upute za postupanje u slučaju nesreće EmS: Zagađivač mora: Nije opasno, ne podliježe ADR/RID. Nije opasno, ne podliježe IMDG.

7 Revizija br: 2 7 / 7 Zračni prijevoz (ICAOTI/IATADGR): UN broj: Ispravno otpremno ime UN: Prijevozni razred(i) opasnosti: Skupina pakiranja: Listica opasnosti: Nije opasno, ne podliježe ICAO/IATA. ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu Ovaj sigurnosnotehnički list izrađen je u skladu sa sveobuhvatnim kemijskim zakonodavstvom REACH uredbom te Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, Uredbi (EZa) br. 1272/2008 (CLP), Direktivi 1999/45/EZ 15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti Nije provedena. ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE Podaci u ovom Sigurnosnotehničkom listu odnose se samo na navedeni proizvod u izvornom obliku i ne vrijede, nužno, kada se materijal koristi u kombinaciji s drugim materijalima ili kada se koristi na način koji nije predviđen u uputama za uporabu. Podaci su, prema najnovijim saznanjima proizvođača, točni i pouzdani na dan izrade Sigurnosno tehničkog lista. Odgovornost je korisnika da utvrdi primjerenost proizvoda za specifičnu uporabu. Podaci u Sigurnosnotehničkom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda već samo upute za siguran rad s njim. U slučaju nepoštivanja uputa ili nepravilne uporabe proizvoda, opisanih u Sigurnosnotehničkom listu, ne odgovaramo za posljedice. Važnost R i H stavki iz poglavlja 3: R 48/20 Štetno: opasnost teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju. R 38 Nadražuje kožu. R 36 Nadražuje oči. R 51/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H 319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H 373i Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.